Pojazdy specjalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pojazdy specjalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
28
cze

Istota:

Czy w przedstawionym wyżej stanie sprawy po dokonaniu przeróbki samochodu ciężarowego na pojazd specjalny przeznaczenie pogrzebowy, możliwym będzie odliczenie 100% podatku VAT od zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych i remontów pojazdu? Czy wymaganym będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu?

Fragment:

Ponadto, jak wskazał Zainteresowany – z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym będzie wynikało, że przedmiotowy pojazd jest pojazdem specjalnym, spełniającym warunki określone w odrębnych przepisach. W konsekwencji, pojazd, który Zainteresowany zamierza przerobić na karawan – jak wynika z opisu sprawy – będzie pojazdem specjalnym o przeznaczeniu pogrzebowy, który będzie spełniał wymagania określone w § 4 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. oraz w § 2 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r., co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami i będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług pogrzebowych. Tym samym zostaną spełnione warunki uprawniające do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz remontów samochodu. Względem ww. pojazdu nie będzie stosowany warunek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zatem w przedstawionym wyżej stanie sprawy po dokonaniu przeróbki samochodu ciężarowego na pojazd specjalny – przeznaczenie pogrzebowy, możliwym będzie odliczenie 100% podatku VAT od zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych i remontów pojazdu. Przy czym Zainteresowany nie będzie zobowiązany do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

2014
12
paź

Istota:

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdów specjalnych

Fragment:

W przypadku nie posiadania przez Spółkę świadectwa homologacji potwierdzającego, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT lub posiadania niekompletnie sporządzonego świadectwa homologacji (brak wszystkich danych pojazdu specjalnego) i jednoczesnego posiadania dowodu rejestracyjnego potwierdzającego, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, o którym mowa w ww. przepisie, Spółka jest uprawniona do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy dotyczące pojazdów specjalnych oraz zakupy dotyczące tych pojazdów. W przypadku modyfikacji pojazdu samochodowego, dokumentem, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT potwierdzającym, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, który uzyskał dopuszczenie do ruchu, również powinien być dowód rejestracyjny pojazdu. A zatem, dowód rejestracyjny potwierdzający, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, o którym mowa w ww. przepisie, uprawnia Spółkę do odliczania 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy do tych pojazdów specjalnych. Podsumowując, niezależnie od faktu, czy: pojazd został pierwotnie wyprodukowany, jako specjalny i wydany Spółce (w ramach umowy sprzedaży, leasingu lub innej o podobnym charakterze) (...)

2014
25
wrz

Istota:

Odliczenie podatku VAT z tytułu ponoszonych wydatków eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz pojazdów specjalnych

Fragment:

Druga kategoria pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne to pojazdy specjalne. Prawo do odliczenia całego VAT dotyczy jednak tylko pojazdów specjalnych wprost wskazanych w ustawie tj. pojazdów dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy. Fakt, że pojazd jest pojazdem specjalnym należy ustalić na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Należy zauważyć, że w ustawowym katalogu pojazdów specjalnych nie ma bankowozów. Jednak pomimo to zaliczenie takich pojazdów do pojazdów specjalnych jest możliwe na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. z 2014 r. poz. 407) określa inne, niż wymienione w ustawie o VAT pojazdy, które – ze względów na swoją konstrukcję – mogą być uznane za wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Za takie pojazdy są uznawane pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu: pogrzebowym, bankowóz – wyłącznie typu A i B – jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

2014
1
maj

Istota:

Odliczenie VAT w pełnej kwocie od nabycia pojazdy specjalnego – pojazd do czyszczenia kanalizacji

Fragment:

Pojazd wnioskodawcy wypełnia przesłanki, o których mowa w ustawie o ruchu drogowym odnośnie zawartej tam definicji pojazdu specjalnego. Zaliczenie pojazdu do kategorii pojazdów specjalnych nie powinno być rozstrzygane odmiennie w postępowaniach podatkowych i w postępowaniach prowadzonych na gruncie przepisów o ruchu drogowym. Pojazd wykorzystywany przez Wnioskodawcę mieści się w definicji zamieszczonej w art. 2 pkt 36 prawa o ruchu drogowym. Dopuszczalne jest bowiem przy wykładni przepisu i pojęcia pojazd specjalny posłużenie się wykładnią systemową zewnętrzną oraz zastosowanie przepisów innej gałęzi prawa niż przepisy podatkowe w celu odtworzenia znaczenia pojęcia pojazd specjalny. Wprawdzie pojęcie pojazdu specjalnego jest pojęciem z zakresu prawa drogowego, jednak posłużenie się nim przez ustawodawcę podatkowego bez wprowadzenia własnej definicji tego zwrotu skutkuje tym, że powinien on być rozumiany w taki sposób, w jaki określa go dziedzina prawa z której ten zwrot się wywodzi. Odsyłając w ustawie podatkowej do przepisów prawa drogowego ustawodawca dążył do wykluczenia sytuacji, w której za pojazd specjalny na gruncie prawa podatkowego, uznany zostanie pojazd, który nim nie jest na gruncie prawa o ruchu drogowym. Inna wykładnia omawianych przepisów, prowadząca do rozbieżnych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych i w sprawach administracyjnych prowadzonych na gruncie przepisów o ruchu drogowym byłaby nie do zaakceptowania w praworządnym państwie.

2013
20
kwi

Istota:

Czy w związku z tą sytuacją Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupu auta i późniejszej eksploatacji pojazdu specjalnego, tj. tankowozu typu C stworzonego na bazie auta osobowego?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości jest możliwe, o ile pojazd jest pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, ale tylko w przypadku, gdy jego przeznaczenie jest wymienione w załączniku do ustawy nowelizującej. Wskazać należy, iż samochód specjalny – bankowóz, w związku z załącznikiem do ustawy nowelizującej jest uznawany za pojazd specjalny, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy nowelizującej. Jak wyjaśnił Wnioskodawca, samochód będący przedmiotem wniosku, będzie pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, o przeznaczeniu wymienionym w poz. 2 załącznika do ustawy nowelizującej, spełniającym kryteria określone odpowiednimi przepisami. Ponadto ww. samochód specjalny będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zauważyć należy, że skoro prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w związku z nabyciem pojazdu o specjalnym przeznaczeniu, to wykorzystywanie bankowozu do celów innych niż jego przeznaczenie, wyklucza możliwość skorzystania z tego prawa. Należy bowiem wskazać, że aby móc odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony związany z nabyciem samochodu o specjalnym przeznaczeniu (np. bankowozu) i podatek naliczony przy zakupie paliwa służącego do jego napędu, pojazd ten winien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to takiej, w której jego wykorzystanie jest konieczne.

2013
19
mar

Istota:

Prawo odliczenia VAT naliczonego w całości czy tylko do wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze zakupowej nie więcej jednak jak 6.000 zł., w związku z zakupem bankowozu typu C.

Fragment:

Ww. załącznik zawiera następujący wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5: Agregat elektryczny/spawalniczy Bankowóz Do prac wiertniczych Koparka, koparkospycharka Ładowarka Do oczyszczania dróg Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych Pomoc drogowa Do zimowego utrzymania dróg Żuraw samochodowy Pogrzebowy W objaśnieniu do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten dotyczy pojazdów specjalnych, które spełniają warunki i wymagania techniczne określone dla przeznaczeń tych pojazdów, zawartych w odrębnych przepisach. Na podstawie art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), przez „ pojazd specjalny ” należy rozumieć pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. W świetle § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.

2013
16
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem żurawia samochodowego oraz z tytułu napraw i bieżącej eksploatacji tego pojazdu.

Fragment:

Jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i ma zamiar nabyć pojazd specjalny – żuraw samochodowy do wykonywania prac związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – usługowo-handlową. Żuraw samochodowy będzie służył do załadunku oraz rozładunku maszyn związanych z usługami i handlem. Będzie on służył do wykonywania prac na terenie Pana hali i jedynie Pan będzie jego użytkownikiem. Nie będzie Pan świadczył usług dźwigowych dla innych firm ani osób prywatnych. Prace załadunku i rozładunku towarów nie są przedmiotem działalności świadczonej przez Pana firmę. Nabyty pojazd specjalny – żuraw samochodowy – będzie pomagał w realizacji czynności usługowo-handlowych opodatkowanych VAT. Nabycie ww. pojazdu specjalnego będzie udokumentowane fakturą VAT, z której będzie wynikała kwota podatku naliczonego. W związku z powyższym, w uzupełnieniu w dniu 8 lutego 2013 r., ostatecznie zadano następujące pytania: Czy będąc podatnikiem VAT (książka przychodów i rozchodów), świadczącym usługi związane z wykonywaną działalnością, może Pan przy zakupie pojazdu specjalnego, jakim jest żuraw samochodowy – odliczyć pełną wartość VAT z faktury zakupu, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT...

2013
12
sty

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa dokonywanego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. do pojazdów przystosowanych do konwojowania wartości pieniężnych.

Fragment:

Zatem pojazdem specjalnym w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym są zarówno pojazdy przystosowane (wykorzystywane przez podatnika) jak również pojazdy specjalne (bankowozy), w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż przepisy art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym nie przewidują żadnych dodatkowych wymogów formalnych dla możliwości zakwalifikowania danego pojazdu jako pojazd specjalny, poza tymi, które zostały spełnione przez Podatnika. Zakwalifikowanie pojazdów przystosowanych (w rozumieniu powołanego rozporządzenia wykonawczego) jako pojazdu specjalnego o przeznaczeniu bankowozu była przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych potwierdzających prawidłowość dokonywania pełnego odpisu podatku naliczonego od opłat przewidzianych w umowie leasingu jak również podatku naliczonego od nabywanego paliwa do takich pojazdów.

2013
12
sty

Istota:

Czy do przedmiotowego pojazdu ma zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

We wskazanym powyżej załączniku - Wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, w pozycji nr 2 wymieniono jako pojazd specjalny - bankowóz. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż wskazany pojazd nie będzie wobec tego stanowił w myśl cytowanych uprzednio przepisów - samochodu osobowego. Do amortyzacji tego pojazdu, nie będzie więc miało zastosowania ograniczenie, o którym mowa w 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego, o ile przedmiotowy bankowóz spełni przesłanki do uznania go za środek trwały i będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej, bez ograniczeń kwotowych. Podkreślić należy, że tutejszy organ nie oceniał, czy przedmiotowy pojazd rzeczywiście spełnia przesłanki by uznać go za pojazd specjalny i oparł się wyłącznie na stwierdzeniu Wnioskodawcy, że będzie pojazdem specjalnym. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

2013
9
sty

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa dokonywanego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. do pojazdów przystosowanych do konwojowania wartości pieniężnych.

Fragment:

Zatem pojazdem specjalnym w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym są zarówno pojazdy przystosowane (wykorzystywane przez podatnika) jak również pojazdy specjalne (bankowozy), w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż przepisy art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym nie przewidują żadnych dodatkowych wymogów formalnych dla możliwości zakwalifikowania danego pojazdu jako pojazd specjalny, poza tymi, które zostały spełnione przez Podatnika. Zakwalifikowanie pojazdów przystosowanych (w rozumieniu powołanego rozporządzenia wykonawczego) jako pojazdu specjalnego o przeznaczeniu bankowozu była przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych potwierdzających prawidłowość dokonywania pełnego odpisu podatku naliczonego od opłat przewidzianych w umowie leasingu jak również podatku naliczonego od nabywane paliwa do takich pojazdów.