Pojazdy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pojazdy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Prawo do odliczenia 50% podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi użytkowanymi do celów mieszanych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.), użyte w ustawie określenie pojazd samochodowy oznacza pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Zgodnie z art. 2 pkt 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym, samochód osobowy oznacza – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. W myśl art. 86a ust. 2 ustawy – do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych; używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową inne niż wymienione w pkt 3; nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Z kolei, na podstawie art. 86a ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 nie ma zastosowania: w przypadku gdy pojazdy samochodowe są: wykorzystywane wyłącznie do działalności (...)

2018
4
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem samochodowym (lawetą) bez adnotacji VAT-1, VAT-2 lub VAT-3 w dowodzie rejestracyjnym.

Fragment:

(...) pojazd jest pojazdem specjalnym. Zgodnie z ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9 pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka nabyła pojazd określany potocznie lawetą, czyli samochód z platformą służącą do przewożenia samochodów. Pojazd ten w dowodzie rejestracyjnym w rubryce rodzaj samochodu ma wpisane samochód ciężarowy, a w przeznaczeniu jest przewóz pojazdów. W dodatkowych adnotacjach zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym jest informacja, że pojazd posiada hak. Ponadto, pojazd posiada również jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Firma od wydatków dokonywanych na paliwo i części zamienne odliczała 100% podatku naliczonego. W wyniku czynności sprawdzających, które miały miejsce w marcu zwrócono uwagę, że w dowodzie rejestracyjnym brak wpisu VAT-1, VAT-2 lub VAT -3.

2018
7
lip

Istota:

- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od Wydatków związanych z Pojazdami;
- Opodatkowanie podatkiem VAT użycia Pojazdów do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wykorzystuje pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony („ Pojazdy ”). Spółka jest właścicielem Pojazdów lub korzysta z nich na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Sposób wykorzystywania Pojazdów przez Spółkę oraz ustalone przez nią zasady ich używania nie wykluczają użycia Pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Również konstrukcja Pojazdów nie wyklucza ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą ani nie powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu Pojazdów ani innej dokumentacji, z której wynikałoby, w jakim dokładnie stopniu Pojazdy są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej, a w jakim na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą. W związku z użytkowaniem Pojazdów, Spółka ponosi szereg wydatków, w tym na nabycie Pojazdów lub ich użytkowanie na podstawie stosownej umowy (np. raty leasingowe lub czynsz najmu), a także na nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu Pojazdów, usługi naprawy lub konserwacji Pojazdów oraz inne towary i usługi związane z eksploatacją lub używaniem Pojazdów („ Wydatki ”).

2018
14
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących pojazdów sprzedawanych podmiotowi prowadzącemu stację demontażu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.), pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. Zgodnie z art. 130a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: kierowała nim osoba: znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2018
18
kwi

Istota:

Czy taką umowę Wnioskodawca może potraktować jak umowę leasingu w rozumieniu zgodnie z art. 23a pkt 1 ustawy i nie ograniczać kosztów eksploatacji pojazdu oddanego mu do używania zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 46, a zastosować zwolnienie z tego obowiązku na mocy art. 23 ust.3b?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca w dniu 4 grudnia 2017 roku zawarł umowę nazwaną „ Umowa opcji kupna pojazdu ”. Zgodnie z tą umową, finalnie, nie później niż do 3 grudnia 2018 roku, po spełnieniu warunków umowy sprzedawca zobowiązał się przenieść na Wnioskodawcę własność przedmiotu umowy. Przedmiot umowy, został Wnioskodawcy wydany do używania w dniu 4 grudnia 2017 r. Pojazd ten jest amortyzowany przez stronę oddającą przedmiot umowy do używania. Umowa uprawnia Wnioskodawcę do korzystania z pojazdu w okresie od dnia wydania do dnia wykonania opcji lub wygaśnięcia tego uprawnienia, za zapłatą wynagrodzenia. Za ten okres, Wnioskodawca obciążony został z góry kosztami używania pojazdu, niezależnie kiedy i o ile dojdzie do opcji wykupu, z ustalonym maksymalnym limitem przebiegu pojazdu, powyżej którego będzie naliczona dodatkowa opłata za używanie pojazdu. Opłata za ten okres wynosi 20 % ceny rynkowej pojazdu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie prywatnej praktyki lekarskiej specjalistycznej. Zawarta umowa opcji kupna pojazdu dotyczy samochodu osobowego, który jest wykorzystywany dla potrzeb tej działalności gospodarczej.

2018
16
kwi

Istota:

Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczonych usług przechowywania samochodów.

Fragment:

W umowie Strony uzgodniły, iż rozliczenia płatności za pojazdy usunięte z drogi zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym przybiorą postać ryczałtu za każdy pojazd z osobna za okres do 225 dni przechowywania, zgodnie ze stawką określoną w załączniku do umowy. W przypadku, gdy okres przechowywania pojazdu przekroczy 225 dni przechowywania od momentu jego przekroczenia, Wnioskodawca stosuje stawki dobowe określone w Załączniku do umowy. Rozliczenia płatności za pojazdy usunięte z drogi na podstawie art. 130a ustawy i nieodebrane przez właścicieli w trybie art. 130a ust. 5c ustawy dokonywane są w oparciu o stawki dobowe określone w załączniku do umowy, po przejęciu pojazdu na własność Miasta, a w przypadku, gdy w postępowaniu wyjaśniającym okaże się, że stroną właściwą do przejęcia pojazdu jest właściwy miejscowo urząd celny, rozliczenie dni parkowania następuje w oparciu o stawki dobowe określone w załączniku do umowy, pomnożone razy ilość dnia parkowania liczonych do dnia przekazania pojazdu do Urzędu Celnego. W każdym przypadku zapłata należności następuje po przejęciu pojazdu na własność Miasta. Płatności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur. Przez zakończenie świadczonej przez Wnioskodawcę usługi przechowania pojazdów należy rozumieć moment przekazania pojazdu właścicielowi lub Miastu.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymywanych opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz ich dokumentowania

Fragment:

(...) pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. Stosownie do art. 130a ust. 2 tej ustawy pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: kierowała nim osoba: znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie w zakresie uznania czynności przekazania pojazdu usuniętego z drogi i przejętego przez Powiat do stacji demontażu jako czynność podlegającą opodatkowaniu; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Fragment:

(...) pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. Zgodnie z ust. 2 art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: kierowała nim osoba: znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2017
7
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami – samochody zastępcze.

Fragment:

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym będą istniały obiektywne okoliczności potwierdzające brak możliwości wykorzystania ww. pojazdów do użytku prywatnego, są to w szczególności: uregulowania wewnętrzne, takie jak: porozumienia, regulaminy używania samochodów, ogólne zasady korzystania z pojazdów; postanowienia uregulowań wewnętrznych będą wyłączały możliwość prywatnego używania pojazdów zastępczych, pojazdy samochodowe wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będą służyły jedynie celom związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy – najmem pojazdów; potwierdzeniem przeznaczenia pojazdu będą nadto umowy najmu pojazdu (wraz z protokołami przekazania oraz zdania pojazdu) potwierdzające daty przekazania pojazdu, zdania pojazdu, czasu trwania najmu, stan licznika w momencie wydania i zdania pojazdu etc. Z powyższego bezsprzecznie wynika, że sposób wykorzystywania tych pojazdów przez Wnioskodawcę wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Pojazdy samochodowe będące przedmiotem wnioskiem nie są pojazdami, o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, tj. konstrukcja tych pojazdów nie wyklucza ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub nie powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Jeśli pojawiłyby się pojazdy, o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, spełnienie wymagań określonych w ww. przepisie zostanie potwierdzone dodatkowym badaniem technicznym albo innymi dokumentami wydanymi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2017
19
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami zastępczymi oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do pojazdów zastępczych.

Fragment:

Pracownicy Wnioskodawcy będą uprawnieni do korzystania z pojazdów wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności doprowadzenia pojazdu do miejsca wskazanego przez najemcę, dojazd na stację benzynową, do warsztatu naprawczego etc. Nadto sposób używania danego pojazdu będzie znajdował potwierdzenie w postanowieniach umów zawieranych pomiędzy stronami, z których będzie wynikało, że pojazd będzie objęty umową najmu na okres trwania naprawy pojazdu Klienta. Co więcej dokonywana będzie kontrola wskaźnika zużycia paliwa w momencie udostępnienia pojazdu najemcy oraz zwrotu pojazdu wynajmującemu (protokół przekazania pojazdu oraz protokół zdania pojazdu). Uprawnionymi do korzystania z pojazdów będą w szczególności najemcy, ale również pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z najmem pojazdów, np. doprowadzenie pojazdu do miejsca wskazanego przez najemcę, stacji benzynowej, stacji kontroli pojazdów, warsztatu etc. Pojazdy w okresie najmu będą garażowane w miejscu zależnym i wybranym przez najemcę. W okresie nieobjętym okresem najmu pojazd będzie pozostawiany na parkingu Wnioskodawcy. Pojazd po zakończeniu okresu najmu będzie pozostawiany na parkingu Wnioskodawcy. Jeśli w danym okresie pojazd nie będzie objęty najmem, a pracownik będzie z niego korzystał na potrzeby działalności gospodarczej (bezpośrednio związanej z najmem), to po zakończeniu czynności będzie on zobowiązany do pozostawienia go na parkingu Wnioskodawcy.