Pojazdy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pojazdy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących pojazdów sprzedawanych podmiotowi prowadzącemu stację demontażu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.), pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. Zgodnie z art. 130a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: kierowała nim osoba: znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2018
18
kwi

Istota:

Czy taką umowę Wnioskodawca może potraktować jak umowę leasingu w rozumieniu zgodnie z art. 23a pkt 1 ustawy i nie ograniczać kosztów eksploatacji pojazdu oddanego mu do używania zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 46, a zastosować zwolnienie z tego obowiązku na mocy art. 23 ust.3b?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca w dniu 4 grudnia 2017 roku zawarł umowę nazwaną „ Umowa opcji kupna pojazdu ”. Zgodnie z tą umową, finalnie, nie później niż do 3 grudnia 2018 roku, po spełnieniu warunków umowy sprzedawca zobowiązał się przenieść na Wnioskodawcę własność przedmiotu umowy. Przedmiot umowy, został Wnioskodawcy wydany do używania w dniu 4 grudnia 2017 r. Pojazd ten jest amortyzowany przez stronę oddającą przedmiot umowy do używania. Umowa uprawnia Wnioskodawcę do korzystania z pojazdu w okresie od dnia wydania do dnia wykonania opcji lub wygaśnięcia tego uprawnienia, za zapłatą wynagrodzenia. Za ten okres, Wnioskodawca obciążony został z góry kosztami używania pojazdu, niezależnie kiedy i o ile dojdzie do opcji wykupu, z ustalonym maksymalnym limitem przebiegu pojazdu, powyżej którego będzie naliczona dodatkowa opłata za używanie pojazdu. Opłata za ten okres wynosi 20 % ceny rynkowej pojazdu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie prywatnej praktyki lekarskiej specjalistycznej. Zawarta umowa opcji kupna pojazdu dotyczy samochodu osobowego, który jest wykorzystywany dla potrzeb tej działalności gospodarczej.

2018
16
kwi

Istota:

Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczonych usług przechowywania samochodów.

Fragment:

W umowie Strony uzgodniły, iż rozliczenia płatności za pojazdy usunięte z drogi zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym przybiorą postać ryczałtu za każdy pojazd z osobna za okres do 225 dni przechowywania, zgodnie ze stawką określoną w załączniku do umowy. W przypadku, gdy okres przechowywania pojazdu przekroczy 225 dni przechowywania od momentu jego przekroczenia, Wnioskodawca stosuje stawki dobowe określone w Załączniku do umowy. Rozliczenia płatności za pojazdy usunięte z drogi na podstawie art. 130a ustawy i nieodebrane przez właścicieli w trybie art. 130a ust. 5c ustawy dokonywane są w oparciu o stawki dobowe określone w załączniku do umowy, po przejęciu pojazdu na własność Miasta, a w przypadku, gdy w postępowaniu wyjaśniającym okaże się, że stroną właściwą do przejęcia pojazdu jest właściwy miejscowo urząd celny, rozliczenie dni parkowania następuje w oparciu o stawki dobowe określone w załączniku do umowy, pomnożone razy ilość dnia parkowania liczonych do dnia przekazania pojazdu do Urzędu Celnego. W każdym przypadku zapłata należności następuje po przejęciu pojazdu na własność Miasta. Płatności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur. Przez zakończenie świadczonej przez Wnioskodawcę usługi przechowania pojazdów należy rozumieć moment przekazania pojazdu właścicielowi lub Miastu.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymywanych opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz ich dokumentowania

Fragment:

(...) pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. Stosownie do art. 130a ust. 2 tej ustawy pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: kierowała nim osoba: znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie w zakresie uznania czynności przekazania pojazdu usuniętego z drogi i przejętego przez Powiat do stacji demontażu jako czynność podlegającą opodatkowaniu; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Fragment:

(...) pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. Zgodnie z ust. 2 art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: kierowała nim osoba: znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2017
7
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami – samochody zastępcze.

Fragment:

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym będą istniały obiektywne okoliczności potwierdzające brak możliwości wykorzystania ww. pojazdów do użytku prywatnego, są to w szczególności: uregulowania wewnętrzne, takie jak: porozumienia, regulaminy używania samochodów, ogólne zasady korzystania z pojazdów; postanowienia uregulowań wewnętrznych będą wyłączały możliwość prywatnego używania pojazdów zastępczych, pojazdy samochodowe wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będą służyły jedynie celom związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy – najmem pojazdów; potwierdzeniem przeznaczenia pojazdu będą nadto umowy najmu pojazdu (wraz z protokołami przekazania oraz zdania pojazdu) potwierdzające daty przekazania pojazdu, zdania pojazdu, czasu trwania najmu, stan licznika w momencie wydania i zdania pojazdu etc. Z powyższego bezsprzecznie wynika, że sposób wykorzystywania tych pojazdów przez Wnioskodawcę wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Pojazdy samochodowe będące przedmiotem wnioskiem nie są pojazdami, o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, tj. konstrukcja tych pojazdów nie wyklucza ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub nie powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Jeśli pojawiłyby się pojazdy, o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, spełnienie wymagań określonych w ww. przepisie zostanie potwierdzone dodatkowym badaniem technicznym albo innymi dokumentami wydanymi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2017
19
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami zastępczymi oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do pojazdów zastępczych.

Fragment:

Pracownicy Wnioskodawcy będą uprawnieni do korzystania z pojazdów wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności doprowadzenia pojazdu do miejsca wskazanego przez najemcę, dojazd na stację benzynową, do warsztatu naprawczego etc. Nadto sposób używania danego pojazdu będzie znajdował potwierdzenie w postanowieniach umów zawieranych pomiędzy stronami, z których będzie wynikało, że pojazd będzie objęty umową najmu na okres trwania naprawy pojazdu Klienta. Co więcej dokonywana będzie kontrola wskaźnika zużycia paliwa w momencie udostępnienia pojazdu najemcy oraz zwrotu pojazdu wynajmującemu (protokół przekazania pojazdu oraz protokół zdania pojazdu). Uprawnionymi do korzystania z pojazdów będą w szczególności najemcy, ale również pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z najmem pojazdów, np. doprowadzenie pojazdu do miejsca wskazanego przez najemcę, stacji benzynowej, stacji kontroli pojazdów, warsztatu etc. Pojazdy w okresie najmu będą garażowane w miejscu zależnym i wybranym przez najemcę. W okresie nieobjętym okresem najmu pojazd będzie pozostawiany na parkingu Wnioskodawcy. Pojazd po zakończeniu okresu najmu będzie pozostawiany na parkingu Wnioskodawcy. Jeśli w danym okresie pojazd nie będzie objęty najmem, a pracownik będzie z niego korzystał na potrzeby działalności gospodarczej (bezpośrednio związanej z najmem), to po zakończeniu czynności będzie on zobowiązany do pozostawienia go na parkingu Wnioskodawcy.

2017
4
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy Wnioskodawca postąpiłby słusznie odliczając 100% podatku naliczonego z faktury za wstępną opłatę leasingową.

Fragment:

Dla celów pełnego odliczania VAT fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. W tym miejscu wskazać należy, że przepisy ustawy nie określają, w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych. Jak wynika z opisu sprawy obiektywnymi okolicznościami potwierdzającymi brak wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego jest przede wszystkim budowa i przeznaczenie tego samochodu.

2017
16
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla transakcji sprzedaży w drodze licytacji pojazdu usuniętego z drogi.

Fragment:

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi należy do zadań własnych powiatu – art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Pojazd może (...)

2017
18
sie

Istota:

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez leasingodawcę, dokumentującej pierwszą ratę leasingową oraz z faktur dokumentujących nabycie paliwa.

Fragment:

Jak stanowi art. 86a ust. 7 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Zgodnie z art. 86a ust. 8 ustawy, w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4: jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd; obejmuje: kolejny numer wpisu, datę i cel udostępnienia pojazdu, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, liczbę przejechanych kilometrów, stan licznika na dzień zwrotu pojazdu, imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd. Zgodnie z art. 86a ust. 9 ustawy – do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą: pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który (...)