IBPP2/443-674/14/RSz | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją opisanego we wniosku pojazdu (zamiatarka), który jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności prowadzenia ewidencji pojazdu i uzyskania stosownego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów
IBPP2/443-674/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. paliwo
 3. podatek od towarów i usług
 4. pojazd samochodowy
 5. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lipca 2014r. (data wpływu 11 lipca 2014r.), uzupełnionym pismem z 9 października 2014 r. znak: L.dz. ... (data wpływu 14 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją opisanego we wniosku pojazdu (zamiatarka), który jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności prowadzenia ewidencji pojazdu i uzyskania stosownego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją opisanego we wniosku pojazdu (zamiatarka), który jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności prowadzenia ewidencji pojazdu i uzyskania stosownego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 października 2014 r. znak: L.dz. ... (data wpływu 14 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 września 2014 r. znak: IBPP2/443-674/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka wykorzystuje do prowadzonej działalności gospodarczej samochód specjalny (zamiatarka) nr rej. XXX, przeznaczony do oczyszczania dróg, o masie całkowitej 3500 kg, ładowności 1050, z jednym rzędem siedzeń, oddzielonym zbiornikiem na śmieci i pojemnikiem na wodę. W dolnej części przegrody umieszczone są szczotki do zamiatania. Samochód w czasie pracy porusza się ze średnia, prędkością: w trybie roboczym od 0-15 km/ godz. a w trybie przejazdowym od 0 do 50 km/godz. Wyposażony jest w tzw. „licznik motogodzin”, co oznacza, iż jego pracę i przebieg określa się w ,.motogodzinach” a nie w kilometrach. W dowodzie rejestracyjnym zawarty jest wpis, iż pojazd ten jest samochodem specjalnym, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Pojazdem specjalnym, zgodnie z definicja, zawartą w art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012.1137, ze zm.), pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

W świetle obowiązujących przepisów podatkowych, a to ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011.177.1054 ze zm.) prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu części, paliwa i napraw przysługuje w sytuacji, gdy pojazd samochodowy jest zaliczany do kategorii pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalność gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 4 ustawy.

Artykuł ten stanowi, iż pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W przypadku pojazdów samochodowych, których konstrukcja wskazuje możliwość ich przeznaczenia zarówno do użytku prywatnego jak i wykorzystanie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej pełne odliczenie podatku naliczonego VAT jest możliwe pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w kilometrach. Zamiatarka będąca w posiadaniu Spółki, pomimo iż jest pojazdem specjalnym, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, nie posiada takiego statusu w rozumieniu przepisów podatkowych. Nie została ona bowiem wymieniona przez ustawodawcę w przepisach cyt. wyżej ustawy jak również przepisach wykonawczych.

Spółka nie uzyskała również zaświadczenia z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów o spełnieniu wymagań z art. 86a ust. 4 cyt. wyżej ustawy, albowiem w dowodzie rejestracyjnym istnieje już wpis o zaliczeniu zamiatarki do kategorii samochodów specjalnych.

W załączeniu:

 • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
 • rysunek pojazdu,
 • informacja z instrukcji obsługi
 • zdjęcie pojazdu.

W piśmie z 9 października 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił w następujący sposób przedstawiony we wniosku stan faktyczny:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, samochód którego dotyczy, jest wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych”.

Odpowiedź na pytanie nr 3

„Tak, istnieją okoliczności obiektywne potwierdzające brak możliwości wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego.

Należy do nich zaliczyć: przeznaczenie pojazdu, jego konstrukcję, prędkość poruszania się przy pracy 0-15 km/godz., pracę w motogodzinach. Jest on wykorzystywany wyłącznie do czynności oczyszczania i odśnieżania dróg i chodników".

Odpowiedź na pytanie nr 4

„Nie, pojazd - zamiatarka, który według przepisów ruchu drogowego jest specjalny (od 1 kwietnia 2014r. z przepisów ustawy o VAT został wykreślony z grupy samochodów specjalnych), nie jest wymieniony w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Nie dotyczy, z uwagi na treść odpowiedzi na pytanie nr 4”.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Prośba o interpretację podatkową wynika z tego, iż pomimo, że pojazd - zamiatarka nie jest wymieniony w przepisie art. 86a ust. 9 ustawy VAT, to jego konstrukcja wyklucza wykorzystanie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą”.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie, informacja VAT-26 nie została złożona, ponieważ nie ma możliwości prowadzenia ewidencji przebiegu, gdyż pojazd nie posiada licznika kilometrów tylko licznik motogodzin

Odpowiedź na pytanie nr 8

Dotyczy wszystkich wydatków związanych z eksploatacją zamiatarki, np. paliwo, naprawy, części zamienne, przeglądy, itp.”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku opisanego wyżej pojazdu specjalnego, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej przysługuje pełne prawo do odliczenia

100% podatku VAT w przypadku wydatków związanych z eksploatacją tego pojazdu bez konieczności prowadzenia ewidencji pojazdu i uzyskania stosownego zaświadczenia

z okręgowej stacji kontroli pojazdów...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki kryteria zaliczenia pojazdu do kategorii „specjalnych” winny być jednolite zarówno na gruncie przepisów prawa o ruchu drogowym jak również w przepisach dotyczących podatków.

Pojęcie „pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej” użyte w ustawie o podatku od towarów i usług oznacza, iż konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Mając na uwadze rodzaj samochodu specjalnego - zamiatarki, z uwagi na jego parametry techniczne (średnia prędkość, praca w tzw. „motogodzinach”) i elementy konstrukcyjne, wyraźnie widoczne na załączonym zdjęciu, wskazują jednoznacznie na sposób jego wykorzystania, tj. wyłącznie do celów gospodarczych. Z uwagi na licznik pracy pojazdu rejestrujący "motogodziny", prędkość poruszania się pojazdu, w ocenie Spółki, wykluczona jest możliwość jego używania do celów prywatnych. Również niemożliwym jest rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu poprzez prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w kilometrach.

Stąd też, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji przysługuje mu pełne prawo do odliczenia 100% od podatku naliczonego podatku VAT w przypadku wydatków związanych z eksploatacją samochodu specjalnego (zamiatarki). Jest on bowiem wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy - przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
 2. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 3. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 4. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zgodnie z art. 86a ust. 5 ustawy o VAT, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

  a.kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  b.podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

W myśl art. 86a ust. 6 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia,

w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy

o VAT).

W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1.numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2.dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3.stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4.wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel wyjazdu,
 3. opis trasy (skąd - dokąd),
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

-potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5.liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W świetle ust. 9 powołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

1.pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2.pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy

z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3.pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 1. agregat elektryczny/spawalniczy,
 2. do prac wiertniczych,
 3. koparka, koparko-spycharka,
 4. ładowarka,
 5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 6. żuraw samochodowy

-jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zgodnie z ust. 10 art. 86a ustawy, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

  1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
  2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia,

w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy

o VAT).

Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.samochodów osobowych;

2.innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 - dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.

z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) „pojazd samochodowy” to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Z przedstawionego stanu opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Spółka wykorzystuje do prowadzonej działalności gospodarczej samochód specjalny (zamiatarka) nr rej. XXX, przeznaczony do oczyszczania dróg, o masie całkowitej 3500 kg, ładowności 1050, z jednym rzędem siedzeń, oddzielonym zbiornikiem na śmieci i pojemnikiem na wodę. W dolnej części przegrody umieszczone są szczotki do zamiatania. Samochód w czasie pracy porusza się ze średnia, prędkością: w trybie roboczym od 0-15 km/ godz. a w trybie przejazdowym od 0 do

50 km/godz. Wyposażony jest w tzw. „licznik motogodzin”, co oznacza, iż jego pracę i przebieg określa się w „motogodzinach” a nie w kilometrach. W dowodzie rejestracyjnym zawarty jest wpis, iż pojazd ten jest samochodem specjalnym, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Zamiatarka jako pojazd nie jest wymieniona w przepisie art. 86a ust. 9 ustawy VAT, na gruncie przepisów VAT nie jest pojazdem specjalnym. Istnieją okoliczności obiektywne potwierdzające brak możliwości wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego. Należy do nich zaliczyć: przeznaczenie pojazdu, jego konstrukcję, prędkość poruszania się przy pracy 0-15 km/godz., pracę w motogodzinach. Jest on wykorzystywany wyłącznie do czynności oczyszczania

i odśnieżania dróg i chodników.

W kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych eksploatacją pojazdu - zamiatarka, przede wszystkim należy wyjaśnić czy w odniesieniu do tego pojazdu zastosowanie znajdą wymienione przepisy art. 86a ustawy o VAT oraz art. 12 ww. ustawy nowelizującej regulujące kwestie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego

z używaniem pojazdów samochodowych.

Wskazać należy, że ww. regulacje prawne mają zastosowanie do pojazdów samochodowych zdefiniowanych przepisem art. 2 pkt 34 ustawy o VAT.

Podkreślenia wymaga, że definicja ta stanowiąc, że przez pojazdy samochodowe rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, odwołuje się jednocześnie do przepisów wskazanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdzie z kolei w przepisie art. 2 pkt 33 wskazano, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Z okoliczności sprawy wynika, że konstrukcja zamiatarki, pozwala na jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Zatem pojazd ten spełnia definicję pojazdu samochodowego zawartą

w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że samochód w czasie pracy porusza się ze średnią prędkością: w trybie roboczym od 0-15 km/ godz. a w trybie przejazdowym od 0 do 50 km/godz. Wyposażony jest w tzw. „licznik motogodzin”, co oznacza, iż jego pracę i przebieg określa się

w „motogodzinach” a nie w kilometrach. Istnieją okoliczności obiektywne potwierdzające brak możliwości wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego. Należy do nich zaliczyć: przeznaczenie pojazdu, którym jest wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do czynności oczyszczania i odśnieżania dróg i chodników, jego konstrukcję tj. jeden rząd siedzeń oddzielony zbiornikiem na śmieci i pojemnikiem na wodę oraz wyposażenie w szczotki do zamiatania.

Z opisanej przez Wnioskodawcę konstrukcji pojazdu wynika, że wpisuje się w dyspozycję przepisu art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. W ocenie organu pojazd posiadający jeden rząd siedzeń oddzielony zbiornikiem na śmieci i pojemnikiem na wodę oraz wyposażony

w szczotki do zamiatania może być uznany za pojazd spełniający wymagania określone

w powyżej wskazanym przepisie. Ponadto w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym Wnioskodawca posiada wpis, że pojazd ten jest samochodem specjalnym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Powyższe okoliczności wskazują więc, że wykluczona jest możliwość użycia pojazdu do celów innych niż działalność gospodarcza, a tym samym nie istnieje konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione wydatki opisane we wniosku ponoszone w związku z eksploatacją zamiatarki. Pełne prawo do odliczenia będzie również przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem paliwa w związku

z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej, gdyż pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę

i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.