Pojazd samochodowy | Interpretacje podatkowe

Pojazd samochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pojazd samochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z użytkowaniem pojazdu samochodowego.
Fragment:
Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).
2017
11
sty

Istota:
Interpretacja dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z zakupem paliwa, samarów oraz z faktur dokumentujących bieżące naprawy i naprawę powypadkową dotyczących samochodu marki Fiat Ducato.
Fragment:
Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. W świetle ust. 9 przywołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą: pojazdy samochodowe, (...)
2016
6
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy sposób garażowania samochodów służbowych przez Wnioskodawcę upoważnia Zainteresowanego do odliczania VAT od dokonywanych zakupów związanych z ich użytkowaniem.
Fragment:
Na podstawie ust. 12 ww. artykułu, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W myśl art. 86a ust. 13 ustawy, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy, w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. Organu, należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy, składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
2015
5
sie

Istota:
Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdów samochodowych.
Fragment:
Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. W świetle ust. 9 przywołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą: pojazdy samochodowe, (...)
2015
26
lut

Istota:
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem samochodowym FIAT DUCATO
Fragment:
Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą: pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.
2015
26
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.
Fragment:
Organu, czy Wnioskodawca pobiera od pracowników jakiekolwiek opłaty w związku z korzystaniem z pojazdów samochodowych oraz czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup pojazdów samochodowych, będących przedmiotem wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż: Wnioskodawca nie pobiera opłat w związku z korzystaniem z pojazdów samochodowych. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup pojazdów samochodowych, będących przedmiotem wniosku; jeżeli tak, to należy wskazać, czy przy nabyciu pojazdów samochodowych będących przedmiotem wniosku kwotę podatku naliczonego stanowiło 50%, 60% czy 100% kwot podatku wynikających z faktur nabycia tych pojazdów samochodowych, Wnioskodawca wskazał, iż przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku w wysokości 100%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy fakt, iż pojazd samochodowy będzie parkowany w dniach od poniedziałku do piątku na parkingu, do którego Wnioskodawca nie będzie posiadał tytułu prawnego, będzie miał wpływ na kwalifikację przedmiotowego pojazdu jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, w sytuacji gdy miejscem pracy pracownika korzystającego z przedmiotowego pojazdu są tereny określonych województw a przedmiotowy parking będzie mieścił się na terenie tych województw...
2015
19
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.
Fragment:
(...) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; VAT-4 – która dotyczyła pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 2 pkt 4 tj. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., adnotacje potwierdzające spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a i lit. b oraz pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, mają następującą treść: VAT-1a - która dotyczy pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tj. pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; VAT-1b - która dotyczy pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tj. pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden (...)
2015
12
lut

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT odnośnie kosztów związanych z obsługą i bieżącą eksploatacją samochodu ciężarowego marki Peugeot Boxer 333 2.2 HDI.
Fragment:
Jak stanowi art. 86a ust. 10 ustawy, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9: pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Ponadto należy wskazać, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje art. 2 pkt 34 ustawy, który stanowi, że przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że samochodem osobowym jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.
2015
8
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Pojazd specjalny.
Fragment:
Daty zawarcia umów leasingu na pojazdy samochodowe, w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytania: 41... - 23.01.2014, 48...- 7.02.2014, 81...- 17.03.2014, 81...-20.03.2014, 85...-26.03.2014 Spółka zarejestrowała umowy leasingu na pojazdy samochodowe, w związku z którymi ponosi wydatki objęte zakresem pytania w urzędzie skarbowym w terminie: 41...-30.04.2014, 48...-30.04.2014, 81...-30.04.2014, 81...-30.04.2014, 85...-30.04.2014 Pojazdy samochodowe użytkowane na podstawie umowy leasingu, w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań zostały wydane w następujących terminach: 41...- 3.02.2014, 48...-17.02.2014, 81...- 27.03.2014, 81...-27.03.2014, 85...- 2.04.2014 Po dniu 31.03.2014 nie były dokonywane żadne zmiany w umowach leasingu na pojazdy samochodowe (41...., 48..., 81..., 81..., 85...), w związku z którymi Spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań. Przed 1.04.2014 spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe od pojazdów samochodowych, w związku z którymi spółka ponosi wydatki objęte zakresem pytań w wysokości: 4194V- 100% - Spółka skorzystała z prawa odliczenia w tej wysokości (...)
2015
8
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie pojazdów niespełniających definicji pojazdów samochodowych, o której mowa w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych.
Fragment:
(...) pojazdów samochodowych) (stanowisko wyrażone w piśmie z 18 września 2014 r.). Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu ponoszenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W związku z tymi zmianami ustawodawca zamieścił w słowniku pojęć stosowanych dla potrzeb rozliczeń VAT w art. 2 pkt 34 ustawy VAT definicję pojazdów samochodowych, zgodnie z którą pod pojęciem tym należy rozumieć pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Posiłkując się zatem regulacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), przyjąć należy, iż pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy VAT jest każdy pojazd silnikowy (czyli wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionego stanu faktycznego sprawy, zdaniem Spółki Pojazdy będące przedmiotem zapytania, które są wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy do pracy w podziemnych kopalniach, nie spełniają definicji, o której mowa w art. 2 pkt 34 ustawy VAT.
2015
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.