IPTPB1/4511-178/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.), sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92 oraz 28.22, należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
IPTPB1/4511-178/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. pojazd mechaniczny
 2. przychody ewidencjonowane
 3. ryczałt ewidencjonowany
 4. stawki podatku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ww. podatkiem przychodów ze sprzedaży części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ww. podatkiem przychodów ze sprzedaży części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż części, osprzętu i akcesoriów do maszyn, spycharek, koparek, równiarek i ładowarek przemysłowych o napędzie kołowym lub gąsienicowym.

Produkcja ww. maszyn i urządzeń sklasyfikowana jest zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.2 oraz 28.22.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), handel wyżej wymienionymi, maszynami i urządzeniami (koparki, spycharki, równiarki, ładowarki) oraz częściami do nich mieści się w grupowaniu PKWiU 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wyposażenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.), sprzedaż części i akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92 oraz 28.22, należy traktować jako sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza Wnioskodawczynię z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytych w ww. przepisie pojęć - „pojazd mechaniczny oraz części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”. Jednakże brak podatkowej definicji tych pojęć nie oznacza dowolności, co do ich zakresu znaczeniowego. W takiej sytuacji pojęcie „pojazdu mechanicznego” należy interpretować zgodnie z wykładnią językową, która jest podstawową metodą wykładni.

Na podstawie znaczeń przypisywanych w Słowniku Języka Polskiego PWN, pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka, wydanie I, Warszawa 1996 r., poniżej podane słowa oznaczają:

 • pojazd” - urządzenie do transportu lądowego, przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach, po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie,
 • mechaniczny” - będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie prawa mechaniki,
 • mechanizm” - zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadania, np. przenoszenie ruchu.

Według Wnioskodawczyni, ww. artykuł nie będzie miał do Niej zastosowania, ponieważ sprzedawane przez Nią koparki, ładowarki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) są maszynami przemysłowymi, a nie pojazdami mechanicznymi. W związku z tym sprzedaż części i akcesoriów do nich nie wyłączy Wnioskodawczyni z grona osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Również sprzedaż oprzyrządowania i osprzętu, jak np.: filtry, tarcze, tulejki, zawory, lemiesze, nie będzie przeszkodą do rozliczania się zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zatem rozszerzenia działalności o sprzedaż części i akcesoriów do maszyn, koparek i ładowarek przemysłowych o napędzie kołowym lub gąsienicowym, nie należy utożsamiać z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych powyżej przepisów prawa, sprzedaży części, akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92, 28.22, nie należy traktować jako sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, których sprzedaż wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zatem, przychody Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży ww. części, akcesoriów oraz osprzętu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - o ile Wnioskodawczyni nie wykonuje działalności w zakresie handlu innymi rzeczami stanowiącymi części lub akcesoria do pojazdów mechanicznych.

Podsumowując Wnioskodawczyni stwierdziła, że sprzedawane przez Nią koparki, ładowarki nie są klasyfikowane jako pojazdy mechaniczne. W tej sytuacji zarówno ich sprzedaż, jak i części oraz akcesoriów do nich, nie mieści się w wyłączeniu zawartym w art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Możliwość opodatkowania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W myśl art. 4 ust. 1. ww. ustawy, pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przez działalność usługową w zakresie handlu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, należy rozumieć - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy definiuje towary handlowe jako towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytych w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) pojęć - „pojazd mechaniczny oraz części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”. Jednakże brak podatkowej definicji tych pojęć nie oznacza dowolności co do ich zakresu znaczeniowego.

W takiej sytuacji pojęcie „pojazdu mechanicznego” należy interpretować zgodnie z wykładnią językową, która jest podstawową metodą wykładni.

Na podstawie znaczeń przypisywanych w „Słowniku Języka Polskiego PWN” pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka, wydanie I, Warszawa 1996 r., poniżej podane słowa oznaczają:

 • pojazd” – urządzenie do transportu lądowego, przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie,
 • mechaniczny” – będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie prawa mechaniki,
 • mechanizm” – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadania np. przenoszenie ruchu.

Według „Małego słownika języka polskiego” pod redakcją Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej, Zofii Łempickiej, wydanie PAN, wydanie szóste, 1989 r., pojazd to „każdy środek lokomocji przystosowany do poruszania się na kołach, gąsienicach lub płozach, po szynach lub bezpośrednio po gruncie”; „pojazd mechaniczny napędzany za pomocą silnika”.

Mając powyższe na uwadze, można przyjąć, że pojazd mechaniczny to pojazd wprawiany w ruch przez umieszczony na nim silnik. Definicja ta zbliżona jest do tej, jaką zawarł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt III KK 270/07.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, wynika Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaż części, osprzętu i akcesoriów do maszyn, spycharek, koparek, równiarek i ładowarek przemysłowych o napędzie kołowym lub gąsiennicowym. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), handel wyżej wymienionymi, maszynami i urządzeniami (koparki, spycharki, równiarki, ładowarki) oraz częściami do nich mieści się w grupowaniu PKWiU 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wyposażenia. Wskazane maszyny i urządzenia sklasyfikowane są zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.2 oraz 28.22.

Zauważyć należy, że wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dotyczy handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że sprzedaż części, akcesoriów oraz osprzętu do maszyn i urządzeń, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniach 28.92.2 oraz 28.22, jeżeli posiadają silnik i mogą poruszać się po drogach publicznych, wyłączona jest z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na mocy art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, przychody Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży ww. części, akcesoriów oraz osprzętu nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tut. Organ wskazuje, że w sformułowanym pytaniu oraz własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni podała art. 8 ust. 1 pkt 3f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednakże, mając na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tut. Organ przyjął, iż Wnioskodawczyni miała na uwadze treść art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy, w związku z czym uznał Jej stanowisko jako prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.