ITPB3/4511-99/15-4/DK | Interpretacja indywidualna

Czy przedstawione w opisie zdarzenie polegające na planowanym podziale Spółki X w ten sposób, iż część przedsiębiorstwa Spółki X prowadzona w postaci oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, spowoduje po stronie spółki nowo zawiązanej powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym konieczność zapłaty podatku dochodowego?
ITPB3/4511-99/15-4/DKinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. przekształcanie
 3. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 7 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych występujących po stronie Spółki nowo zawiązanej w związku wniesieniem majątku w wyniku planowanej operacji podziału przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych występujących po stronie Spółki nowo zawiązanej w związku z wniesieniem majątku w wyniku planowanej operacji podziału przez wydzielenie.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka pod firmą X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z (dalej: Spółka) zamierza dokonać podziału. Podział nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie, z którym podział Spółki X nastąpi poprzez przeniesienie części majątku tej spółki (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Podmiotem planującym utworzenie spółki nowo zawiązanej, na potrzeby opisanego podziału, jest Pan Y (dalej: Wnioskodawca), która to osoba będzie w przyszłości jednym z udziałowców/wspólnikiem spółki nowo zawiązanej (z uwagi na powyższe Wnioskodawca opierając się na treści art. 14n § 1 pkt l ustawy Ordynacja podatkowa jest uprawniony do złożenia niniejszego wniosku w imieniu spółki nowo zawiązanej). Wnioskodawca jest również udziałowcem Spółki X.

Spółka X nie będzie posiadała jakichkolwiek udziałów w spółce nowo zawiązanej i odwrotnie. Spółka nowo zawiązana będzie posiadała siedzibę na terytorium RP.

Spółka jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym i zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne wpisana została przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem XXXX.

Spółka działa jako typowy operator kablowy, w zakres jej usług wchodzą takie usługi jak reemisja programów telewizyjnych, Internet, telefonia stacjonarna. Klientami Spółki są przede wszystkim osoby fizyczne (gospodarstwa domowe) jak również przedsiębiorcy.

We wskazanym zakresie działalności Spółki jako operatora kablowego daje wyodrębnić się dwa charakterystyczne obszary prowadzonej działalności oparte co do zasady na różnych składnikach majątkowych, a także na zupełnie odmiennej technologii. Spółka świadczy bowiem swoje usługi w dwóch rodzajach technologii – bezprzewodowej oraz przewodowej.

Pierwszym zakresem prowadzonej działalności jest działalność polegająca na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz gospodarstw domowych oraz klientów biznesowych za pomocą technologii przewodowej. Działalność ta jest prowadzona wyłącznie na terenie Z. Za pomocą technologii przewodowej Spółka świadczy usługi dostępu do telewizji, Internetu oraz telefonii stacjonarnej. Powyższy rodzaj działalności Spółka prowadzi zarówno w oparciu o infrastrukturę dzierżawioną od innych podmiotów jak również częściowo w oparciu o własną infrastrukturę.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona w technologii przewodowej obejmuje w szczególności:

 • usługi dostępu do telewizji dla gospodarstw domowych,
 • usługi dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych,
 • usługi dostępu do Internetu dla przedsiębiorców (tu zazwyczaj warunki techniczne znacząco odbiegają od standardów przeznaczonych dla gospodarstw domowych),
 • usługi dostępu do telefonii stacjonarnej dla gospodarstw domowych,
 • usługi dostępu do telefonii stacjonarnej dla przedsiębiorców
 • działalność marketingowa, sprzedażowa, posprzedażowa, obsługi i utrzymania klienta i inna związana ze świadczeniem tego rodzaju usług.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona w technologii przewodowej w głównej mierze opiera się na świadczeniu usług dla klientów w oparciu o zawarte z tymi podmiotami umowy abonenckie.

Z uwagi na zróżnicowany model działalności jaki prowadzi Spółka, tj. zarówno opisana tu działalność telekomunikacyjna prowadzona w technologii przewodowej, jak również opisana w dalszej części działalność telekomunikacyjna prowadzona w technologii bezprzewodowej, Spółka wyodrębniła organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie opisaną działalność telekomunikacyjną prowadzoną w technologii przewodowej poprzez zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału Spółki.

Oddział ten jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, a składa się na niego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Odział został utworzony na mocy uchwał zarządu Spółki, w których to zarząd ostatecznie:

 • określił szczegółowy wykaz umów (umów handlowych i innych związanych z działalnością przypisaną do oddziału), z których prawa i obowiązki zostały przypisane do oddziału,
 • zatwierdził regulamin organizacyjny oddziału określający podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania oddziału oraz zakres jego działania. Regulamin organizacyjny oddziału określa w szczególności strukturę wewnętrzną, podział zadań i zakres odpowiedzialności osób na stanowiskach kierowniczych, podstawowe zadania komórek organizacyjnych wchodzących w skład oddziału,
 • zatwierdził zakres czynności i obowiązków osoby kierującej oddziałem, która wykonuje wszelkie czynności w oparciu o regulamin organizacyjny oddziału,
 • wskazał, że oddział będzie samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy. Wykaz pracowników przejętych do oddziału na podstawie art. 231 Kodeksu pracy stanowił stosowny załącznik do uchwały,
 • wskazał, że oddział prowadzić będzie odrębne od jednostki macierzystej (Spółki) księgi rachunkowe (w wyniku czego dochodzi do ustalenia przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań oddziału w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie z ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań jednostki macierzystej (Spółki), jak również wskazał, że w oparciu o zmodyfikowany system finansowo-księgowy dla oddziału prowadzona będzie odrębna sprawozdawczość finansowa (tj. sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczość zarządcza (tj. generowanie raportów dotyczących działalności oddziału),
 • wskazał nieruchomość która zostanie przeznaczona na potrzeby oddziału.

Powyższe zasady ustalone przez zarząd Spółki zostały w całości i konsekwentnie wprowadzone przez Spółkę. Ponadto oddziałowi został nadany odrębny numer NIP, a także REGON, by mógł on w szczególności pełnić samodzielnie funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

Na oddział składa się w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące oddział (nazwa),
 2. własność ruchomości w szczególności w postaci:
  1. okablowanie strukturalne na blokach/budynkach gdzie świadczone są usługi,
  2. urządzenia aktywne i pasywne umieszczone na blokach/budynkach gdzie świadczone są usługi,
 3. oddział nie posiada przypisanych mu nieruchomości; na potrzeby funkcjonowania oddziału została wynajęta stosowna nieruchomość,
 4. do oddziału zostały przypisane określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem tego oddziału, a w szczególności umowy z abonentami, umowy najmu, umowy z pracownikami, umowy dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, umowa dzierżawy stacji cyfrowej,
 5. do oddziału od dnia jego wyodrębnienia zostały również przypisane zobowiązania pieniężne oraz należności, które powstały przed utworzeniem oddziału. Nie mniej jednak od chwili powstania oddziału wszelkie zobowiązania i należności związane z funkcjonowaniem tego oddziału, z uwagi na prowadzenie dla oddziału odrębnych ksiąg rachunkowych, są księgowane po stronie tego oddziału,
 6. należności krótkoterminowe
 7. środki pieniężne ze sprzedanych usług.

Do przykładowych pasywów związanych z prowadzoną działalnością w ramach oddziału należą w szczególności:

 1. zobowiązania krótkoterminowe do dostawców usług telekomunikacyjnych,
 2. zobowiązania publiczno-prawne związane z działalnością,
 3. zobowiązania do nadawców.

Do oddziału zostali także przejęci niektórzy pracownicy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy regulującego kwestie związane z przejściem zakładu pracy. W oddziale znajduje się osoba kierująca tym oddziałem, której Spółka udzieliła stosownych pełnomocnictw do reprezentowania oddziału (ustanowiona prokura oddziałowa). Ponadto do oddziału został przyporządkowany jeden rachunek bankowy.

Obok wskazanego powyżej i wyodrębnianego organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie oddziału Spółki, nadal funkcjonuje centrala Spółki. Centrala Spółki prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz gospodarstw domowych oraz klientów biznesowych za pomocą technologii bezprzewodowej Za pomocą technologii bezprzewodowej Spółka świadczy wyłącznie usługę dostępu do Internetu. Powyższy rodzaj działalności Spółka prowadzi zarówno w oparciu o infrastrukturę dzierżawioną od innych podmiotów jak również częściowo w oparciu o własną infrastrukturę.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona w technologii bezprzewodowej obejmuje w szczególności:

 • usługi dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych,
 • usługi dostępu do Internetu dla przedsiębiorców (tu zazwyczaj warunki techniczne znacząco odbiegają od standardów przeznaczonych dla gospodarstw domowych),
 • działalność marketingowa, sprzedażowa, posprzedażowa, obsługi i utrzymania klienta i inna związana ze świadczeniem tego typu usług.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona w technologii bezprzewodowej w głównej mierze opiera się na świadczeniu usług dla klientów w oparciu o zawarte z tymi podmiotami odrębne umowy abonenckie. Działalność ta jest prowadzona na terenie Z jak i poza tym miastem. Działalność ta jest zatem w znakomitej większości przypisana do centrali Spółki i tylko w nieznacznym zakresie jest ona również prowadzona przez oddział Spółki i to tylko w zakresie klientów będących przedsiębiorcami.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona przez centralę Spółki stanowi organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Na tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa składa się w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa),
 2. własność ruchomości w szczególności w postaci:
  1. radiowych stacji nadawczych dla klientów końcowych,
  2. serwery,
  3. switche,
 3. do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług centrala Spółki wykorzystuje wynajętą nieruchomość,
 4. określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem na tym obszarze, a w szczególności umowy z abonentami, umowy serwisowe, umowy najmu, umowy z pracownikami zobowiązania (w sensie zobowiązań pieniężnych) oraz należności,
 5. zobowiązania i należności związane z funkcjonowaniem działalności prowadzonej przez centralę Spółki są księgowane odrębnie tylko dla tej działalności,
 6. należności krótkoterminowe,
 7. środki pieniężne ze sprzedanych usług.

Do przykładowych pasywów związanych z działalnością prowadzoną przez centralę Spółki należą w szczególności:

 1. zobowiązania krótkoterminowe do dostawców usług telekomunikacyjnych,
 2. zobowiązania publiczno-prawne związane z działalnością,
 3. kredyty.

Należy także dodać, iż z działalnością prowadzoną przez centralę Spółki związani są pracownicy (są to pracownicy, którzy nie zostali przejęci na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do utworzonego oddziału). Pracownikami tymi kieruje wyznaczona osoba, w ramach określonej struktury organizacyjnej. Spółka na potrzeby tej działalności posiada rachunek bankowy który jest odrębny od rachunku przewidzianego dla oddziału.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tutejszego organu w dniu 7 października 2015 r. Wnioskodawca zindywidualizował Spółkę, dla której mają zaistnieć skutki prawne zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, wskazując, że Spółka która zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych powstanie w wyniku podziału (spółka nowo zawiązana) będzie prowadziła działalność pod firmą XY Sp. z o.o. z siedzibą w Z przy ul. XYZ.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że plan podziału spółki został już sporządzony i ogłoszony, na chwilę obecną (na tym etapie podziału) nie została jeszcze podjęta uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca podziału spółki, nie doszło do powołania członków organów spółki nowo zawiązanej jak również nie została zawarta umowa spółki nowo zawiązanej. Wszystkie powyższe uchwały i działania zostaną podjęte dopiero na dalszych etapach podziału (np.: podjęcie przez wspólników uchwał podziałowych może nastąpić dopiero po upływie 6 tygodni od ogłoszenia planu podziału).

Wnioskodawca wskazał również, że transakcja podziału spółki będzie przeprowadzana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jej celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawione w opisie zdarzenie polegające na planowanym podziale Spółki X w ten sposób, iż część przedsiębiorstwa Spółki X prowadzona w postaci oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, spowoduje po stronie spółki nowo zawiązanej powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym konieczność zapłaty podatku dochodowego...

W odpowiedzi na przedstawione pytanie Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej lub dzielonej.

Tym samym wspomniany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełni znajdzie zastosowanie do stanu, jaki opisał Wnioskodawca.

Jak już była mowa w opisanym stanie, po utworzeniu oddziału, Spółka X planuje podział spółki. Podział nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki X (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną.

Podział ten będzie polegał na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki X prowadzona w postaci oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa pozostanie w Spółce X.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy stosując się bezpośrednio do przytoczonego art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie spółki nowo zawiązanej nie powstanie przychód.

Mając na uwadze powyższe zdaniem Wnioskodawcy po stronie spółki nowo zawiązanej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego działalność marketingowa, sprzedażowa, posprzedażowa, obsługi i utrzymania klienta i inna związana ze świadczeniem tego rodzaju usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe, które nie podlega weryfikacji, i ocenie dowodowej tym samym przedmiotowe rozstrzygnięcie nie stanowi potwierdzenia spełniania przesłanki określonej w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż kwestia ta nie może być przedmiotem oceny w ramach postępowania dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.