ITPB3/4510-317/15/AD | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika ciążące na Spółce dzielonej w związku z podziałem spółki przez wydzielenie
ITPB3/4510-317/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce dzielonej w związku z podziałem spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce dzielonej w związku z podziałem spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka dzielona”). Jednocześnie, spółka dzielona jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Głównym udziałowcem spółki dzielonej zostanie spółka akcyjna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka przejmująca”). Spółka przejmująca jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Oprócz Spółki przejmującej udziałowcem spółki dzielonej będzie jeszcze przynajmniej jeden inny podmiot/osoba (dalej: Wspólnik Mniejszościowy).

W związku z planowanym rozdzieleniem (do odrębnych podmiotów) dwóch różnych rodzajów działalności spółki dzielonej przeprowadzony zostanie jej podział. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą. W ramach podziału wspólnicy spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału wspólnik mniejszościowy obejmie co najmniej jedną akcję w spółce przejmującej. Natomiast spółka przejmująca, jako wspólnik spółki dzielonej, nie obejmie żadnych akcji w spółce przejmującej, gdyż oznaczałoby to obejmowanie własnych akcji.

Majątek podlegający wydzieleniu stanowił będzie, na moment podziału wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych w ramach spółki dzielonej, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań (dalej: „Centrala”), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w zakresie usług transportu pasażerskiego oraz usług związanych z wynajmem autobusów (która to stanowi główny przedmiot działalności). W skład centrali wejdą składniki służące wykonywaniu jej działalności gospodarczej, a wchodzące w skład majątku spółki dzielonej na moment wydzielenia. Do centrali przyporządkowany zostanie także personel dedykowany do wykonywania zadań związanych z transportem pasażerskim oraz usługami związanymi z wynajmem autobusów, a także personel administracyjny.

Natomiast w spółce dzielonej pozostanie zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością odrębnej jednostki organizacyjnej spółki dzielonej, tj. oddziału z siedzibą w innej lokalizacji niż siedziba spółki dzielonej (na moment złożenia niniejszego wniosku Wnioskodawca planuje, że siedziba oddziału zostanie zlokalizowana w miejscowości W., aczkolwiek ostateczne decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły), zajmującego się zarządzaniem i utrzymywaniem infrastruktury dworców autobusowych (dalej: „Oddział”). Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania oddziału, w tym określenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw i rozwój oddziału, zostaną uregulowane w ramach wewnętrznych aktów spółki dzielonej. Oddział zostanie powołany uchwałą zarządu. Oddział będzie funkcjonował jako samobilansująca się (samodzielnie sporządzająca bilans) jednostka spółki dzielonej, zarejestrowana w KRS.

W ramach prowadzonej przez spółkę dzieloną ewidencji księgowej możliwe będzie przypisanie zarówno do centrali, jak i oddziału odpowiadających tym jednostkom przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Dzięki sporządzaniu odrębnych bilansów dla centrali oraz oddziału, możliwe będzie także dokonanie oceny i porównanie rentowności i efektywności centrali (z jednej strony) oraz oddziału (z drugiej strony). Dodatkowo zarówno centrala, jak również oddział funkcjonować będą w oparciu o odrębne budżety dedykowane do poszczególnych rodzajów działalności. Budżety obu jednostek planowane będą na podstawie przewidywanego potencjału dochodowego oraz planowanych wydatków każdej jednostki (Centrali i Oddziału). Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, a ponadto przychody każdej z nich będą uzyskiwane z kooperacji z osobami trzecimi (innymi podmiotami gospodarczymi), to należy je uznać za jednostki gospodarcze, które będą prowadzić de facto odrębne i niezależne działalności gospodarcze.

Po dokonaniu podziału spółka przejmująca będzie kontynuowała aktualnie prowadzoną przez spółkę dzieloną działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez centralę, natomiast spółka dzielona będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań oddziału. W szczególności, w ramach planowanego podziału, na spółkę przejmującą zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów (niezwiązane z Oddziałem),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Oddziałem),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Oddziałem),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z poźn. zm.) - dla pracowników niezwiązanych z Oddziałem,
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty (niezwiązane z Oddziałem),
 • prawa i obowiązki z umów zapewniających odpowiednie zaplecze personalne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (niezwiązane z Oddziałem).

Działalność spółki dzielonej, po wydzieleniu centrali, będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do oddziału jeszcze przed podziałem, a obejmującym m.in. zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury dworców autobusowych. Kontrahentami oddziału będą przede wszystkim podmioty niepowiązane.

Zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach centrali zostaną przeniesione do spółki przejmującej, natomiast zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach oddziału nie zostaną przeniesione do spółki przejmującej. Z perspektywy biznesowej centrala, podobnie jak oddział, będą mogły funkcjonować niezależnie, bowiem każda z tych jednostek składać się będzie z wszystkich niezbędnych w tym celu narzędzi oraz zasobów.

Opisany wyżej zespół przenoszonych składników materialnych i niematerialnych do spółki przejmującej, jak również pozostający w spółce dzielonej na dzień podziału będzie stanowił zorganizowany kompleks praw, obowiązków, zobowiązań i rzeczy, ukierunkowany na realizację prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę przejmującą w zakresie centrali oraz przez spółkę dzieloną w zakresie oddziału.

Jednocześnie przedmiotowy kompleks składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań centrali, będzie mógł służyć - po dokonaniu planowanej transakcji podziału – do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez spółkę przejmującą - spółka przejmująca w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, zobowiązania, przejęte umowy i kontakty handlowe oraz przejęty zakład pracy będzie prowadzić działalność gospodarczą tożsamą z działalnością gospodarczą prowadzoną przed podziałem przez spółkę dzieloną w zakresie działalności centrali. Należy też zaznaczyć, że spółka przejmująca, po otrzymaniu składników w ramach podziału przez wydzielenie, będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem składników majątku nabytych poprzez podział.

Podobnie oddział pozostający w spółce dzielonej będzie mógł służyć - po dokonaniu planowanego wydzielenia - do kontynuowania działalności zarządzania i utrzymywania infrastruktury dworców autobusowych. W związku z powyższym spółka dzielona, w oparciu o pozostawioną w spółce dzielonej jednostkę, będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z funkcji oddziału.

Planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów ekspansji działalności dodatkowej (tj. odpowiedzialnej za zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury dworców autobusowych), a także (2) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w poszczególnych spółkach grupy.

Spółka przejmująca, na moment podziału, będzie posiadała na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w spółce dzielonej.

Zarówno spółka przejmująca, jak i spółka dzielona nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 1.

Czy w związku z planowanym podziałem spółka dzielona nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru i wpłaty podatku od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem Spółka dzielona nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru i wpłaty podatku od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. (...).

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy podatek dochodowy od dochodów (przychodem) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku podziału przez wydzielenie opisanego w zdarzeniu przyszłym transfer majątku nastąpi wyłącznie w relacji spółka dzielona - spółka przejmująca. Natomiast nie wystąpi on w relacji spółka dzielona - wspólnik mniejszościowy. Z tego powodu, zdaniem Wnioskodawcy, dla ustalenia obowiązków spółki dzielonej jako płatnika w związku z planowanym podziałem kluczowe jest ustalenie powstania ewentualnego przychodu jedynie po stronie spółki przejmującej. Podstawą do ustalenia potencjalnego przychodu (dochodu) spółki przejmującej w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie może być art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie, należy podkreślić, że żadne inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują opodatkowania spółki przejmującej, która jest jednocześnie udziałowcem spółki dzielonej z tytułu dokonanego podziału.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych może być ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej - jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Niemniej, zdaniem Wnioskodawcy art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy nie znajdzie zastosowania w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, ponieważ spółce przejmującej, jako wspólnikowi spółki dzielonej, nie zostaną przydzielone udziały w związku z planowanym podziałem. Ponadto analizowany przepis nie znajdzie zastosowania ponieważ zarówno centrala przejmowana przez spółkę przejmującą, jak i oddział pozostający w spółce dzielonej stanowią, zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ww. przepisem, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespól składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespól składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu zarówno do centrali, jak i oddziału, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

Centrala oraz Oddział jako zorganizowane zespoły składników majątkowych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespól) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach centrali oraz oddziału składników materialnych i niematerialnych jest prowadzenie odrębnych rodzajów działalności gospodarczej, tj.:

 • usług transportu pasażerskiego oraz usług związanych z wynajmem autobusów (w przypadku Centrali) oraz
 • zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury dworców autobusowych (w przypadku Oddziału). Składniki materialne i niematerialne Centrali oraz Oddziału będą zespołami, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwiać będą wykonywanie zadań, do których zostały przeznaczone.

Tym samym, wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników centrali oraz oddziału nastąpi nie przypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie będą pełnić dla danego rodzaju działalności, a tym samym danej jednostki organizacyjnej (Oddziału i Centrali).

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, centrala oraz oddział stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., znak ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., znak ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, że oddział stanowić będzie de facto samodzielny oddział spółki dzielonej (z siedzibą w innej lokalizacji niż adres siedziby spółki dzielonej) powołany uchwałą zarządu, zarejestrowany w KRS, sporządzający odrębny od Centrali bilans, jak również posiadający osobę dedykowaną do zarządzania oddziałem (osoba niezasiadająca w strukturach zarządczych centrali).

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynikać będzie również z aspektów natury faktycznej, takich jak podział realizowanych zadań oraz oddzielenie funkcji przypisanych do tych zadań. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie także czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany odrębnie do centrali oraz oddziału, i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych jednostek.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności, możliwe będzie ścisłe przypisanie do centrali oraz oddziału osobnych składników majątku. Do centrali przypisany zostanie zespól kluczowych składników majątku przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu transportu pasażerskiego i najmu autobusów, podczas gdy do oddziału przyporządkowane zostaną składniki majątku związane z zarządzaniem i utrzymywaniem infrastruktury dworców autobusowych. Należy zatem uznać, że składniki centrali oraz oddziału będą tworzyć w ramach przedsiębiorstwa spółki dzielonej wyodrębnione struktury, zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy centrala oraz oddział stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności, ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie sprawozdania finansowego (czyli zakwalifikowanie do kategorii ” samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespól składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej, biorąc pod uwagę, że oddział będzie funkcjonował jako wyodrębniony oddział spółki dzielonej, będzie miał siedzibę w innej lokalizacji niż centrala, będzie sporządzał osobne od centrali sprawozdanie finansowe (tzw. oddział samobilansujący się), w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że centrala oraz oddział będą charakteryzować się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., znak ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie, organy podatkowe potwierdzają, że „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., znak ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że spółka dzielona będzie posiadać i wykorzystywać narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do centrali, jak również oddziału. Możliwe będzie również dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności centrali oraz oddziału, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na centralę, jak również na oddział. Zarówno działalność centrali, jak też oddziału będą generować zewnętrzne przychody, które będą przypisane do jednej z tych jednostek.

Warto także podkreślić, że centrala oraz oddział będą działać w oparciu o zaplanowane i odrębnie uchwalane budżety. Budżety te planowane będą na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej w danej branży (osobno dla każdej z branż, w której aktywne będą centrala oraz oddział) i będą wyznaczać przewidywane wydatki oraz przychody związane z poszczególnymi zadaniami przypisanymi do centrali oraz oddziału.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że na moment podziału możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa spółki dzielonej oddzielenie finansów centrali od finansów oddziału, co potwierdza, że każda z tych jednostek stanowić będzie zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmiot działalności centrali oraz oddziału stanowią odrębne obszary działalności spółki dzielonej. Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i ich struktura organizacyjna będą pozwalać na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu usług transportu pasażerskiego oraz usług wynajmu autobusów (w przypadku centrali) jak również w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury dworców autobusowych (w przypadku oddziału).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia centrala oraz oddział jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do spółki przejmującej), będą w stanie kontynuować realizacje swoich wcześniejszych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Centrala oraz Oddział już z momentem powołania Oddziału posiadać będą zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz innych podmiotów. W tym zakresie, Wnioskodawca chciałby wskazać, że Centrala będzie wyposażona we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Centrali umożliwią spółce przejmującej prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług transportu pasażerskiego oraz związanych z wynajmem autobusów. Podobnie Oddział zostanie wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Oddziału umożliwią spółce dzielonej prowadzenie w dalszym ciągu działalności polegającej na zarządzaniu i utrzymywaniu infrastruktury dworców autobusowych.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że zarówno Centrala, jak również Oddział będą stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej jest fakt, iż do każdej z tych jednostek zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych jednostek. Tym samym, podmiot przejmujący Centralę, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku spółki dzielonej Oddział pozostający w strukturach spółki dzielonej w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie.

Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, a ponadto przychody będą uzyskiwane z kooperacji z osobami trzecimi (innymi podmiotami gospodarczymi), to należy je uznać za jednostki gospodarcze prowadzące de facto odrębne i niezależne względem siebie działalności gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Centrala, jak również Oddział będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Centrala, jak również Oddział będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań z zakresu usług transportu pasażerskiego oraz związanych z wynajmem autobusów (w przypadku Centrali), jak również w zakresie zarządzania i utrzymywania infrastruktury dworców autobusowych (w przypadku Oddziału), które zarazem mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Centrala oraz Oddział będą stanowić na moment podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Brak przychodu (dochodu) określonego na podstawie art. 10 ust. I pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Mając na uwadze, że w ramach planowanego podziału zarówno majątek przejmowany na skutek podziału (tj. Centrala), jak i majątek pozostający w spółce (tj. Oddział ), będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdaniem Wnioskodawcy art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w nie znajdzie zastosowania w zakresie ustalenia ewentualnego przychodu (dochodu) Spółki przejmującej z udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto, niezależnie od argumentacji Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji podatkowej Centrali oraz Oddziału, spółka przejmująca nie uzyska przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a to z uwagi na fakt, że spółka przejmująca, jako wspólnik spółki dzielonej, w związku z planowanym podziałem nie obejmie akcji w spółce przejmującej (w związku z ograniczeniami prawnymi dot. obejmowania akcji własnych). Tym samym, nic będzie mogła powstać „nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej”, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, skoro spółka przejmująca nie osiągnie podlegającego opodatkowaniu przychodu (dochodu) w związku z podziałem przez wydzielenie spółki dzielonej, to spółka dzielona nie będzie zobowiązana na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że na dzień planowanego przeniesienia ze spółki dzielonej składniki materialne będące przedmiotem wydzielenia będą wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 180-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.