ITPB3/4510-307/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z rozważanym podziałem przez wydzielenie powstanie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-307/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. podział
  2. przychód
  3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Znak 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatkowych skutków podziału spółki przez wydzielenie (zorganizowanej części przedsiębiorstwa), które nie będzie skutkowało powstaniem dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (sp. z o.o.) wskazał, że podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja kabli i przewodów elektroenergetycznych. Głównym składnikiem majątku Spółki jest zakład produkcyjny położony w X, funkcjonujący na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poza wskazanym wyżej, podstawowym przedmiotem działalności, Spółka dodatkowo prowadzi również działalność w zakresie m. in. działalności handlowej.

W ramach planowanej restrukturyzacji, uzasadnionej dążeniem do uproszczenia struktury organizacyjnej i ograniczeniem kosztów utrzymania podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej o pokrywającym się profilu gospodarczym, rozważane jest dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oraz przeniesienie jej na inną spółkę kapitałową funkcjonującą w ramach grupy. Podział przez wydzielenie nastąpi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1030, dalej: „KSH”).

W wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie do konsolidacji działalności produkcyjnej prowadzonej w ramach grupy w jednym podmiocie - spółce przejmującej.

W momencie podziału Spółki, ZCP będąca przedmiotem wydzielenia funkcjonować będzie w formie oddziału - dalej: „Oddział” (niewykluczone, iż na moment podziału Oddział może być zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców). W związku z wyodrębnieniem Oddziału, zostaną mu przydzielone materialne i niematerialne składniki majątku umożliwiające samodzielne prowadzenie działalności w zakresie produkcji kabli oraz przewodów elektroenergetycznych.

Wraz z wyodrębnieniem Oddziału oraz wydzieleniem go ze Spółki rozdzielone zostaną zatem formalnie i organizacyjnie dwie sfery działalności operacyjnej Spółki: działalność podstawowa (produkcyjna) oraz pozostała działalność inna niż produkcyjna (handlowa i transportowa). Jednocześnie, zarówno majątek podlegający wydzieleniu (funkcjonujący w formie Oddziału), jak i majątek, który pozostanie w Spółce będą stanowić z finansowego, organizacyjnego i funkcjonalnego punktu widzenia ZCP w rozumieniu przepisów Ustawy CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z rozważanym podziałem przez wydzielenie powstanie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ zarówno wydzielany Oddział, jak i składniki majątku, jakie pozostaną w Spółce będą stanowiły ZCP, to w związku z dokonaniem podziału Spółki przez wydzielenie w trybie 529 § 1 pkt 4 KSH nie powstanie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Przepisy prawa handlowego pozwalają na dokonanie podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 KSH).

W ramach rozważanego zdarzenia przyszłego podział, o którym mowa powyżej zostanie przeprowadzony w ten sposób, że część majątku Spółki (Oddział) zostanie przeniesiona na inną spółkę kapitałową. W świetle powyższych okoliczności, zdarzenie to mogłoby potencjalnie kreować przychód podlegający opodatkowaniu CIT na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią, zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest definiowana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Powyższe przepisy wskazują, że na gruncie CIT możliwe jest powstanie przychodu podatkowego dla spółki podlegającej podziałowi. Sytuacja taka ma jednak miejsce w przypadku, w którym majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, wnioskując a contrario z literalnej treści art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT należy uznać, że w sytuacji, w której zarówno część majątku wydzielana do spółki przejmującej w ramach podziału oraz część majątku pozostająca w spółce dzielonej będą stanowiły ZCP, to dla spółki dzielonej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie CIT. W ocenie Wnioskodawcy wydzielenie Oddziału nie spowoduje dla Spółki powstania przychodu, bowiem - jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego - zarówno Oddział, jak i pozostające w Spółce składniki majątku będą stanowiły ZCP w rozumieniu Ustawy CIT.

Zaprezentowane wyżej stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Jak przykładowo wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 17 lutego 2014 r. (znak IBPBI/2/423-1508/13/PC): „w sytuacji, w której zarówno opisany we wniosku zespół składników majątkowych przenoszony do innej spółki, jak i zespół składników majątkowych pozostający w Spółce będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop, po stronie Spółki, w związku z przeprowadzaną operacją nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop.

Jak z kolei stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 lipca 2014 r. (znak IPPB5/423-462/14-6/MK): „wnioskując z przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 updop a contrario uznać należy, że jeśli zespół składników materialnych i niematerialnych wydzielany i zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem podlegającym opodatkowani. Podobne stanowisko zaprezentował w szczególności:

Reasumując, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego - zarówno część majątku, która będzie podlegała wydzieleniu oraz część majątku pozostająca w Spółce będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, to w konsekwencji planowany podział nie spowoduje u Spółki, jako spółki dzielonej, powstania przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku stan faktyczny/opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji przepisów prawa podatkowego należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach, tym samym nie mogą wpływać na sposób rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.