ITPB3/4510-211/16/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP") w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej polegający na wydzieleniu ze Spółki Dzielonej działalności sprzedażowej/usług wsparcia oraz przeniesienie tych działalności do Spółki X, podczas gdy działalność produkcyjna pozostanie w majątku Spółki Dzielonej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy (z tytułu uzyskania przychodu podatkowego przez Spółkę jako wspólnika Spółki Dzielonej)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 23 czerwca 2016 r. nr ITPB3/4511-211/16-2/AD wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. („Spółka”) jest spółką kapitałową prawa polskiego. Spółka jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”) w Polsce.

Spółka S.A. jest uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej („PGK”), utworzonej w dniu 29 września 2015 r. przez wybrane spółki należące do grupy kapitałowej („Grupa) na podstawie umowy („Umowa”) zawartej w formie aktu notarialnego o utworzeniu PGK w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 2 listopada 2015 r., umowa została zarejestrowana.

Spółka SA została wyznaczona na spółkę reprezentującą (spółkę dominującą) PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z ustawy Ordynacja Podatkowa.

PGK jest podatnikiem w rozumieniu art. la ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sp. z o. o. jest uczestnikiem PGK (jako spółka zależna), której jedynym udziałowcem jest Spółka S.A.

Sp. z o. o. w organizacji („Spółka Dzielona”) jest spółką kapitałową prawa polskiego w organizacji, która podlega i na moment opisanego zdarzenia przyszłego będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka Dzielona podjęła czynności zmierzające do uzyskania statusu czynnego podatnika VAT w Polsce.

Planowane są działania restrukturyzacyjne dotyczące Grupy, co do której ostateczne decyzje zostaną podjęte przez organy Spółki S.A. jako spółki publicznej oraz przy założeniu, że inne podmioty (np. banki finansujące Grupę) nie zgłoszą zastrzeżeń do planowanej restrukturyzacji, które to zastrzeżenia uniemożliwiłyby jej realizację. W wyniku tej restrukturyzacji Spółka S.A ma pełnić wyłącznie funkcję holdingową dla spółek z Grupy (zlokalizowanych w Polsce i za granicą).

Na moment przeprowadzenia transakcji wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego przedmiotowego wniosku (tj. wniesienia wkładu niepieniężnego oraz podziału przez wydzielenie) Spółka S.A będzie jedynym udziałowcem spółki dzielonej (Sp. z o.o.). Sp. z o.o. została już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Efekt ten będzie osiągnięty między innymi poprzez wniesienie w drodze wkładu niepieniężnego działalności operacyjnej Spółki S.A do Spółki Dzielonej w formie przedsiębiorstwa (lub w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w zamian za udziały wyemitowane przez Spółkę Dzieloną do Spółki S.A. W Spółce S.A. pozostanie natomiast działalność holdingowa, polegająca na posiadaniu udziałów (akcji) w spółkach zależnych i zarządzaniu tymi udziałami (akcjami).

Tym samym w sytuacji przedstawionej we wniosku będą miały miejsce następujące transakcje:

transakcja nr 1: Wniesienie wkładu niepieniężnego przez Spółkę S.A. (odpowiednio: „Spółka”) do Sp. z o.o. (odpowiednio: „Spółka Dzielona”).

transakcja nr 2: Podział przez wydzielenie Sp. z o.o. (odpowiednio: „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Sp. z o.o. (tj. Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia, uprzednio wniesionej do Sp. z o.o. w drodze wkładu niepieniężnego w ramach Transakcji nr i) na Sp. z o.o. (odpowiednio: Spółka X).

W następstwie opisanego wkładu niepieniężnego, do Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona następująca działalności Spółki S.A:

 • produkcja różnorodnej gamy produktów na bazie drewna stosowanych w wielu branżach jak meblarstwo, przemysł wnętrzarski i budownictwo („Działalność Produkcyjna”);
 • marketing, sprzedaż i dystrybucja wytworzonych produktów jak również działalność wspierająca, także w pewnym zakresie inne spółki z Grupy, np. w zakresie obszarów: księgowości/finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rozwoju produktów („Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia”).

Dodatkowo, w ramach powyższej restrukturyzacji, planowane jest w dalszej kolejności dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, tzn. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, tj. działalności sprzedażowej/usług wsparcia na Spółkę X (podział przez wydzielenie).

Zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez Spółkę X, co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z Działalnością sprzedażową/usługami wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania działalności sprzedażowej/usług wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w Spółce X w następstwie podziału przez wydzielenie.

Spółka X, po przejęciu działalności sprzedażowej/usług wsparcia:

 • będzie kupowała produkty od Spółki Dzielonej oraz będzie odpowiedzialna za ich dystrybucję do klientów; a także
 • na podstawie odpowiedniej umowy usługowej będzie świadczyła usługi wsparcia dla Spółki Dzielonej.

W ramach istniejącego przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej możliwe będzie wyodrębnienie obu działalności, co będzie przejawiać się przede wszystkim w okolicznościach opisanych poniżej:

Wyodrębnienie wewnętrzne działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia w ramach Spółki Dzielonej.

Żeby zapewnić prawidłowość wyodrębnienia działalności sprzedażowej/usług wsparcia oraz celem zapewnienia zgodności planowanej restrukturyzacji z koncepcją biznesową Grupy, przed przeprowadzeniem podziału przez wydzielenie Działalność sprzedażowa/usługi wsparcia zostanie wewnętrznie wyodrębniona w ramach Spółki Dzielonej w następujący sposób:

1. Wyodrębnienie organizacyjne

Zarząd Spółki Dzielonej podejmie uchwały określające zasady organizacyjnego rozdzielenia obu rodzajów działalności w ramach Spółki Dzielonej oraz określające struktury organizacyjne dla działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia oraz przypisania niezbędnych składników materialnych i niematerialnych służących każdej z tych działalności, w szczególności:

 • aktywów trwałych (m.in. środki trwale, wartości niematerialne i prawne);
 • umów (np. umowy z dostawcami/odbiorcami produktów, dostawcami usług);
 • zapasów (w przypadku działalności produkcyjnej);
 • środków pieniężnych i należności;
 • zobowiązań (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami, z tytułu zobowiązań usługowych).

Zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez Spółkę X, co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania działalności sprzedażowej/usług wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w Spółce X w następstwie podziału przez wydzielenie.

Do danego rodzaju działalności zostaną przyporządkowani w niezbędnym zakresie również związani z nimi pracownicy (wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników).

Działalność produkcyjna i działalności sprzedażowa/usługi wsparcia nie będą stanowiły oddziałów Spółki Dzielonej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wyodrębnienie finansowe

Spółka Dzielona nie będzie prowadziła osobnych ksiąg rachunkowych dla obu rodzajów działalności. Dla celów zarządczych będzie jednak możliwe (w oparciu o istniejące w Spółce Dzielonej rozwiązania księgowe) manualne przygotowanie osobnych bilansów i rachunków zysków i strat zarówno działalności produkcyjnej oraz działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

Spółka Dzielona będzie posiadała także odrębne rachunki bankowe dla działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

3. Wyodrębnienie funkcjonalne

Jak wskazano powyżej działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą pełnić różną funkcję w ramach działalności Spółki Dzielonej, tj.:

 • działalność produkcyjna: produkcja różnorodnej gamy produktów na bazie drewna stosowanych w wielu branżach jak meblarstwo, przemysł wnętrzarski i budownictwo;
 • działalność sprzedażowa/usługi wsparcia: marketing, sprzedaż i dystrybucja wytworzonych przez siebie produktów jak również działalność wspierająca, także w pewnym zakresie inne spółki z Grupy, np. w zakresie obszarów księgowości/finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rozwoju produktów.

Wskutek planowanego podziału przez wydzielenie, zarówno działalność produkcyjna, jak i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa w zakresie odpowiadających im funkcji. Jak wskazano powyżej, Spółka X, która w ramach podziału otrzyma działalność sprzedażową/usługi wsparcia:

 • będzie kupowała produkty od Spółki Dzielonej oraz będzie odpowiedzialna za ich dystrybucję do klientów; a także
 • na podstawie odpowiedniej umowy usługowej będzie świadczyła usługi wsparcia dla Spółki Dzielonej.

W ramach powyższej restrukturyzacji, planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeks spółek handlowych, tzn. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej - działalności sprzedażowej/usług wsparcia – na Spółkę X (podział przez wydzielenie).

Wnioskodawca podkreśla, że planowane czynności restrukturyzacyjne, zgodnie z art. 10 ust. 4 w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez Spółkę X, co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania działalności sprzedażowej/usług wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w Spółce X w następstwie podziału przez wydzielenie.

Spółka X, po przejęciu działalności sprzedażowej/usług wsparcia:

 • będzie kupowała produkty od Spółki Dzielonej oraz będzie odpowiedzialna za ich dystrybucję do klientów; a także
 • na podstawie odpowiedniej umowy usługowej będzie świadczyła usługi wsparcia dla Spółki Dzielonej.

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie.

Czy działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej polegający na wydzieleniu ze Spółki Dzielonej działalności sprzedażowej/usług wsparcia oraz przeniesienie tych działalności do Spółki X, podczas gdy działalność produkcyjna pozostanie w majątku Spółki Dzielonej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy (z tytułu uzyskania przychodu podatkowego przez Spółkę jako wspólnika Spółki Dzielonej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej polegający na wydzieleniu ze Spółki Dzielonej działalności sprzedażowej/usług wsparcia oraz przeniesienie tych działalności na Spółkę X, podczas gdy działalność produkcyjna pozostanie w majątku Spółki Dzielonej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy (z tytułu uzyskania przychodu podatkowego przez Spółkę jako wspólnika Spółki Dzielonej).

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią ZCP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad wartością lub kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Na podstawie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia lub podziału spółek z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną

Zatem, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podział przez wydzielenie jest neutralny dla wspólnika spółki dzielonej, jeżeli zarówno majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia jako zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespól składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania);
 • zespól ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie poniższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: „nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo), tj.: „(...)zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN), tj.: „aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno działalność produkcyjna, jak i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą stanowić przed dokonaniem podziału Spółki Dzielonej, jak i na moment dokonania jej podziału zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ będą spełniać ww. przesłanki.

Ad 1. Zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania)

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że opisana w zdarzeniu przyszłym działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia, stanowić będą zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane przez Wnioskodawcę, działalność produkcyjna, jak i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia na moment podziału wyposażone będą w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia danej działalności.

Do danego rodzaju działalności zostaną przyporządkowani w niezbędnym zakresie również związani z tymi działalnością mi pracownicy (wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez Spółkę X, co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z działalnością sprzedażową/usługami wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania działalności sprzedażowej/usług wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w Spółce X w następstwie podziału przez wydzielenie.

W oparciu o opisany wyżej zespół składników majątkowych obydwie linie biznesowe będą zdolne do kontynuowania działalności w odniesieniu do czynności produkcyjnych i sprzedażowych/usług wsparcia.

Ad 2. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą wyodrębnione organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki Dzielonej.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 r. (sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK), zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

W zakresie organizacyjnego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych organy podatkowe prezentują stanowisko, że kluczowe dla istnienia takiego wyodrębnienia są postanowienia wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego podatnika. Jak przykładowo stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2011 r. (sygn. IPTPP2/443-30/11-3/BM), o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jak wskazano powyżej, struktura organizacyjna odzwierciedlająca odrębność działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia zostanie potwierdzona w drodze uchwał Zarządu Spółki Dzielonej określającej zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania, strukturę organizacyjną oraz alokację składników majątku do działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności i zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN), wskazał, że „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Spółka Dzielona nie będzie prowadziła osobnych ksiąg rachunkowych dla obu rodzajów działalności. Dla celów zarządczych będzie jednak możliwe (w oparciu o istniejące w Spółce rozwiązania księgowe) manualne przygotowanie osobnych bilansów i rachunków zysków i strat zarówno działalności produkcyjnej oraz działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

Spółka Dzielona będzie posiadała także odrębne rachunki bankowe dla działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą spełniać wymóg wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego.

Ad 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia będzie przejawiać się w ramach Wnioskodawcy wyraźną odmiennością ich profili działalności, tj.:

 • działalność produkcyjna będzie odpowiadać w głównej mierze za produkcję różnorodnej gamy produktów na bazie drewna stosowanych w wielu branżach jak meblarstwo, przemysł wnętrzarski i budownictwo;
 • działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będzie odpowiadać za marketing, sprzedaż i dystrybucję wytworzonych przez siebie produktów jak również działalność wspierającą, także w pewnym zakresie innych spółek z Grupy, np. w zakresie obszarów księgowości/finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rozwoju produktów.

W konsekwencji, Wnioskodawca uważa, że zarówno działalność produkcyjna jak i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą spełniać warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ad 4. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

W przypadku opisanych w zdarzeniu przyszłym działalności produkcyjnej i działalności sprzedażowej/usług wsparcia po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, działalność w tym zakresie będzie mogła być kontynuowana przez Spółkę X i Spółkę Dzieloną (odpowiednio w odniesieniu do działalności sprzedażowej/usług wsparcia i działalności produkcyjnej).

W konsekwencji, Spółka Dzielona stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym zarówno działalność produkcyjna oraz działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą zdolne do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Wnioskodawcę znajduje przykładowo potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 13 lipca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-115/12-5/GG). Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2012 r. (sygn. I FSK 1223/11).

Podsumowanie

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, że działalność produkcyjna i działalność sprzedażowa/usługi wsparcia będą stanowić na moment podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa, oraz planowana restrukturyzacja obejmująca podział Spółki Dzielonej ma uzasadnione przyczyny ekonomiczne, zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki Dzielonej będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo.

Podsumowując, podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej polegający na wydzieleniu ze Spółki Dzielonej działalności sprzedażowej/usług wsparcia oraz przeniesienie tych działalności na Spółkę X, podczas gdy działalność produkcyjna pozostanie w majątku Spółki Dzielonej, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy (z tytułu uzyskania przychodu podatkowego przez Spółkę jako wspólnika Spółki Dzielonej).

Powyższe potwierdziły organy podatkowe w innych interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-586/14-4/MK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-572/14-4/MK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lipca 2013 r. (sygn. IPPB5/423-293/13-4/MK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 r. (sygn. IPPB5/423-255/13-5/MK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednakże należy, że ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie wydzielanego zbioru składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania go jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tutejszy organ w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego jest natomiast związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym, nie może go zatem podważać, czy też kwestionować, gdyż byłoby to sprzeczne z istotą przedmiotowej instytucji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.