ITPB3/4510-209/16-2/AW | Interpretacja indywidualna

Czy Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki Dzielonej? W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 1 za prawidłowe, czy w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia powstałych przed dniem podziału oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że przychody i koszty uzyskania przychodów związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, powstałe w dniu podziału lub po tej dacie, nie będą ujęte przez Wnioskodawcę w jego rozliczeniu podatku dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-209/16-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. podział
 3. przychód
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Dzielona jest spółką kapitałową prawa polskiego w organizacji, która podlega i na moment opisanego zdarzenia przyszłego będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka Dzielona podjęła czynności zmierzające do uzyskania statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług („VAT”) w Polsce.

Spółka Dzielona należy do grupy kapitałowej P. („Grupa P.”). Wybrane spółki Grupy P. (wyłączając Wnioskodawcę) są uczestnikami podatkowej grupy kapitałowej („PGK”), utworzonej w dniu 29 września 2015 r. na podstawie umowy („Umowa”) zawartej w formie aktu notarialnego o utworzeniu PGK w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia 2 listopada 2015 r., Umowa została zarejestrowana.

P. G. S.A. („P. G.”) została wyznaczona na spółkę reprezentującą (spółkę dominującą) PGK w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z Ordynacji podatkowej.

Uczestnikiem PGK jest także P. S. Sp. z o.o. („P. S.”), będąca spółką zależną P. G.

W ramach restrukturyzacji Grupy P. w Polsce planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji działalności P. G., co do której ostateczne decyzje zostaną podjęte przez organy P. G. jako spółki publicznej oraz przy założeniu, że inne podmioty (np. banki finansujące Grupę P.) nie zgłoszą zastrzeżeń do planowanej restrukturyzacji, które to zastrzeżenia uniemożliwiłyby jej realizację. W wyniku tej restrukturyzacji P. G. ma pełnić wyłącznie funkcję holdingową dla spółek z Grupy P. (zlokalizowanych w Polsce i za granicą).

Efekt ten będzie osiągnięty między innymi poprzez wniesienie w drodze wkładu niepieniężnego działalności operacyjnej P. G. do Wnioskodawcy w formie przedsiębiorstwa (lub w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w zamian za udziały wyemitowane przez Wnioskodawcę do P. G. W P. G. pozostanie natomiast działalność holdingowa, polegająca na posiadaniu udziałów (akcji) w spółkach zależnych i zarządzaniu tymi udziałami (akcjami).

W następstwie opisanego wkładu niepieniężnego, do Wnioskodawcy zostanie przeniesiona następująca działalność P. G.:

 • produkcja różnorodnej gamy produktów na bazie drewna stosowanych w wielu branżach jak meblarstwo, przemysł wnętrzarski i budownictwo („Działalność Produkcyjna”);
 • marketing, sprzedaż i dystrybucja wytworzonych produktów jak również działalność wspierająca, także w pewnym zakresie inne spółki z Grupy P., np. w zakresie obszarów księgowości/finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rozwoju produktów („Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia”).

Dodatkowo, w ramach powyższej restrukturyzacji, planowane jest w dalszej kolejności dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), tzn. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, tj. Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia na P. S. (podział przez wydzielenie).

Zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez P. S., co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w P. S. w następstwie podziału przez wydzielenie.

P. S., po przejęciu Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia:

 • będzie kupowała produkty od Spółki Dzielonej oraz będzie odpowiedzialna za ich dystrybucję do klientów; a także
 • na podstawie odpowiedniej umowy usługowej będzie świadczyła Usługi Wsparcia dla Spółki Dzielonej.

W ramach istniejącego przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej możliwe będzie wyodrębnienie obu działalności, co będzie przejawiać się przede wszystkim w okolicznościach opisanych poniżej:

Wyodrębnienie wewnętrzne Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia w ramach Spółki Dzielonej.

Żeby zapewnić prawidłowość wyodrębnienia Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia oraz celem zapewnienia zgodności planowanej restrukturyzacji z koncepcją biznesową Grupy P., przed przeprowadzeniem podziału przez wydzielenie Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia zostanie wewnętrznie wyodrębniona w ramach Spółki Dzielonej w następujący sposób:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne.

Zarząd Spółki Dzielonej podejmie uchwały określające zasady organizacyjnego rozdzielenia obu rodzajów działalności w ramach Spółki Dzielonej oraz określające struktury organizacyjne dla Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia oraz przypisania niezbędnych składników materialnych i niematerialnych służących każdej z tych działalności, w szczególności:

 • aktywów trwałych (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne);
 • umów (np. umowy z dostawcami/odbiorcami produktów, dostawcami usług);
 • zapasów (w przypadku Działalności Produkcyjnej);
 • środków pieniężnych i należności;
 • zobowiązań (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami, z tytułu zobowiązań usługowych).

Zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez P. S., co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w P. S. w następstwie podziału przez wydzielenie.

Do danego rodzaju działalności zostaną przyporządkowani w niezbędnym zakresie również związani z nimi pracownicy (wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników).

Działalność Produkcyjna i Działalności Sprzedażowa/Usługi Wsparcia nie będą stanowiły oddziałów Spółki Dzielonej zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wyodrębnienie finansowe.

Spółka Dzielona nie będzie prowadziła osobnych ksiąg rachunkowych dla obu rodzajów działalności. Dla celów zarządczych będzie jednak możliwe (w oparciu o istniejące w Spółce Dzielonej rozwiązania księgowe) manualne przygotowanie osobnych bilansów i rachunków zysków i strat zarówno Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia.

Spółka Dzielona będzie posiadała także odrębne rachunki bankowe dla Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia.

3. Wyodrębnienie funkcjonalne.

Jak wskazano powyżej Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będą pełnić różną funkcję w ramach działalności Spółki Dzielonej, tj.:

 • Działalność Produkcyjna: produkcja różnorodnej gamy produktów na bazie drewna stosowanych w wielu branżach jak meblarstwo, przemysł wnętrzarski i budownictwo;
 • Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia: marketing, sprzedaż i dystrybucja wytworzonych przez siebie produktów jak również działalność wspierająca, także w pewnym zakresie inne spółki z Grupy P., np. w zakresie obszarów księgowości/finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rozwoju produktów.

Wskutek planowanego podziału przez wydzielenie, zarówno Działalność Produkcyjna, jak i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa w zakresie odpowiadających im funkcji. Jak wskazano powyżej, P. S., która w ramach podziału otrzyma Działalność Sprzedażową/Usługi Wsparcia:

 1. będzie kupowała produkty od Spółki Dzielonej oraz będzie odpowiedzialna za ich dystrybucję do klientów; a także
 2. na podstawie odpowiedniej umowy usługowej będzie świadczyła Usługi Wsparcia dla Spółki Dzielonej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki Dzielonej...
 2. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 1 za prawidłowe, czy w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia powstałych przed dniem podziału oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że przychody i koszty uzyskania przychodów związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, powstałe w dniu podziału lub po tej dacie, nie będą ujęte przez Wnioskodawcę w jego rozliczeniu podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy do przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału Spółki Dzielonej będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytań oznaczonych we wniosku numerem 1 i 2. W zakresie pytania oznaczonego numerem 3 zostanie Spółce wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 – Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki Dzielonej.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 – w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 1 za prawidłowe, w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu podatku dochodowym od osób prawnych za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia powstałych przed dniem podziału oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że przychody i koszty uzyskania przychodów związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, powstałe w dniu podziału lub po tej dacie, nie będą ujęte przez Wnioskodawcę w jego rozliczeniu podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią ZCP – przychodem podatkowym jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że podział przez wydzielenie jest neutralny dla spółki dzielonej, jeżeli zarówno majątek wydzielany jak i pozostający w spółce stanowią ZCP.

Kwalifikacja Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia jako ZCP na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ZCP jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania);
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie poniższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo) tj.: organizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN) tj.: aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespól składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. organizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno działalność Produkcyjna, jak i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będą stanowić przed dokonaniem podziału Spółki Dzielonej, jak i na moment dokonania jej podziału ZCP, ponieważ będą spełniać ww. przesłanki.

Ad 1. Zespól składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że opisana w zdarzeniu przyszłym Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia, stanowić będą zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane przez Wnioskodawcę, Działalność Produkcyjna, jak i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia na moment podziału wyposażone będą w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia danej działalności.

Do danego rodzaju działalności zostaną przyporządkowani w niezbędnym zakresie również związani z tymi działalnościami pracownicy (wraz z zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, zasadniczo przedmiotem wydzielenia będą wszystkie składniki majątku związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, które na moment podziału będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione. Intencją Spółki Dzielonej jest również, aby w następstwie opisanego podziału przez wydzielenie nastąpiło przejęcie przez P. S., co do zasady, wszystkich zobowiązań cywilnoprawnych Spółki Dzielonej związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia.

Wnioskodawca nie może również wykluczyć, że niektóre składniki majątku związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, ze względów prawnych lub praktycznych, nie będą przedmiotem podziału przez wydzielenie i pozostaną w majątku Spółki Dzielonej (np. część kontraktów i należności).

Wnioskodawca podkreśla, że ewentualne pozostawienie w Spółce Dzielonej wskazanych powyżej składników majątkowych, nie będzie miało wpływu na możliwość funkcjonowania Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia jako niezależnego przedsiębiorstwa w P. S. w następstwie podziału przez wydzielenie.

W oparciu o opisany wyżej zespól składników majątkowych obydwie linie biznesowe będą zdolne do kontynuowania działalności w odniesieniu do czynności produkcyjnych i sprzedażowych/usług wsparcia.

Ad. 2. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będą wyodrębnione organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki Dzielonej.

Pojęcie wyodrębnienia organizacyjnego zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 r. (sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK), zgodnie z którą: Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W zakresie organizacyjnego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych organy podatkowe prezentują stanowisko, że kluczowe dla istnienia takiego wyodrębnienia są postanowienia wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego podatnika. Jak przykładowo stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2011 r. (sygn. IPTPP2/443-30/11-3/BM), o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jak wskazano powyżej, struktura organizacyjna odzwierciedlająca odrębność Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia zostanie potwierdzona w drodze uchwał Zarządu Spółki Dzielonej określającej zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania, strukturę organizacyjną oraz alokację składników majątku do Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności i zobowiązania do ZCP.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN), wskazał, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...).

Spółka Dzielona nie będzie prowadziła osobnych ksiąg rachunkowych dla obu rodzajów działalności. Dla celów zarządczych będzie jednak możliwe (w oparciu o istniejące w Spółce rozwiązania księgowe) manualne przygotowanie osobnych bilansów i rachunków zysków i strat zarówno Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia.

Spółka Dzielona będzie posiadała także odrębne rachunki bankowe dla Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będą spełniać wymóg wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego.

Ad 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia ZCP. Wyodrębnienie funkcjonalne Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia będzie przejawiać się w ramach Wnioskodawcy wyraźną odmiennością ich profili działalności, tj.:

 • Działalność Produkcyjna będzie odpowiadać w głównej mierze za produkcję różnorodnej gamy produktów na bazie drewna stosowanych w wielu branżach jak meblarstwo, przemysł wnętrzarski i budownictwo;
 • Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będzie odpowiadać za marketing, sprzedaż i dystrybucję wytworzonych przez siebie produktów jak również działalność wspierającą, także w pewnym zakresie innych spółek z Grupy P., np. w zakresie obszarów księgowości/finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rozwoju produktów. W konsekwencji, Wnioskodawca uważa, że zarówno Działalność Produkcyjna jak i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będą spełniać warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ad 4. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

W przypadku opisanych w zdarzeniu przyszłym Działalności Produkcyjnej i Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, działalność w tym zakresie będzie mogła być kontynuowana przez P. S. i Spółkę Dzieloną (odpowiednio w odniesieniu do Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia i Działalności Produkcyjnej). W konsekwencji, Spółka Dzielona stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym zarówno Działalność Produkcyjna oraz Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będą zdolne do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Wnioskodawcę znajduje przykładowo potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 13 lipca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-115/12-5/GG). Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt I FSK1223/11).

Podsumowanie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią ZCP – przychodem podatkowym jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że podział przez wydzielenie jest neutralny dla spółki dzielonej, jeżeli zarówno majątek wydzielany jak i pozostający w spółce stanowią ZCP.

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia za ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z tym, że Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 10 października 2014 r. (sygn. IPPB5/423-702/14-2/MK),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 11 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-587/14-2/MK),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 25 lipca 2014 r. (sygn. IPPB5/423-481/14-5/MK),
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-82/14-4/MK).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wstępie.

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2.

Przepisy prawne dotyczące podziału przez wydzielenie.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zasady dotyczące podziału spółek regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). W wyniku przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje wyłącznie przeniesienie części jej majątku na inną już istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę.

Na podstawie art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Zatem dochodzi do tzw. sukcesji uniwersalnej częściowej, co oznacza, że przedmiotem sukcesji jest tylko wybrany fragment aktywów i pasywów spółki dzielonej, określonych szczegółowo w planie podziału (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 534 Kodeksu spółek handlowych, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

W ramach planowanej restrukturyzacji, Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia zostaną wydzielone z majątku Wnioskodawcy i przeniesione do majątku P. S.

Zasada sukcesji praw i obowiązków podatkowych.

Wskazane powyżej przepisy Kodeksu spółek handlowych regulują zagadnienia związane z sukcesją spółek kapitałowych na gruncie prawa handlowego. Natomiast przejście praw i obowiązków o charakterze podatkowym w sytuacji podziału przez wydzielenie regulują przepisy zawarte w art. 93c–93e Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Na podstawie art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi ZCP.

Zgodnie z argumentacją przedstawioną w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pytania nr 1, zdaniem Wnioskodawcy, warunek określony powyższym przepisem będzie spełniony, co oznacza, że Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 93c Ordynacji podatkowej, zakłada wyodrębnienie praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz wskazuje, że w odniesieniu do tak wyodrębnionych zespołów praw i obowiązków zachodzi sukcesja podatkowa. Powyższy przepis wprowadza do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Zgodnie z tą zasadą, w przypadku podziału przez wydzielenie, podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, które związane są z tą częścią majątku, która jest przejmowana.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że ustawodawca nie definiuje pojęcia praw i obowiązków podatkowych, będących na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej przedmiotem sukcesji.

Wobec powyższego, należy przyjąć, że przedmiotem sukcesji są wszelkie skonkretyzowane prawa i obowiązki podatkowe istniejące na dzień podziału. Należy również podkreślić, że przedmiotem sukcesji podatkowej przewidzianej w art. 93C Ordynacji podatkowej, będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi spółce przejmującej w planie podziału składnikami majątku.

Rozliczenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego – są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Natomiast art. 15 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jak zostało wspomniane powyżej, przepis art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, wprowadza zasadę sukcesji podatkowej częściowej, zgodnie z którą osoby prawne przejmujące lub powstałe w wyniku podziału osoby prawne wstępują z dniem podziału lub z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej, pozostające w związku ze składnikami majątku (które muszą stanowić ZCP) przydzielonymi takiej osobie prawnej w planie podziału. Oznacza to, że spółka przejmująca jest następcą podatkowym spółki dzielonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem podziału. Przedmiotowy wniosek nasuwa wykładnia językowa art. 93c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w analizowanym przepisie ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. W konsekwencji, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że w przypadku podziału przez wydzielenie przedmiotem sukcesji będą wyłącznie nieskonkretyzowane prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku.

W praktyce oznaczać, to będzie, że jeżeli dane prawo bądź obowiązek podatkowy powstało przed dniem podziału lub dotyczy okresu poprzedzającego podział (tzn. zgodnie z przepisami podatkowymi powinny być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nimi związane powinny zostać rozliczone przez spółkę dzieloną – tj. na dzień podziału nie „pozostają” w związku z wydzielaną częścią. Natomiast, jeśli jakieś prawo bądź obowiązek podatkowy dotyczący działalności wydzielanego biznesu sprzed podziału uległ w świetle właściwych regulacji konkretyzacji w dniu podziału lub po tej dacie, wówczas takie prawo bądź obowiązek powinien być przedmiotem sukcesji i zostać rozliczony przez spółkę przejmującą.

Odnosząc zatem powyższe do przestawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli przychody należne i odpowiednio związane z nimi koszty uzyskania przychodów dotyczące Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia powstaną przed dniem podziału, prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93C Ordynacji podatkowej, a pozostaną po stronie Spółki Dzielonej.

Natomiast, w przypadku, gdy dane prawo bądź obowiązek powstało w dniu podziału lub po tej dacie (tj. „pozostaje” w dniu podziału w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi), rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie P. S. (przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów), jako spółki przejmującej.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż sukcesja uniwersalna częściowa powinna być rozumiana jako kontynuacja – od dnia wydzielenia – rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez Wnioskodawcę, a nie jako przejęcie przez P. S. całości rozliczeń podatkowych wydzielonej części przedsiębiorstwa z okresu przed podziałem.

Oznacza to, że zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, przedmiotem sukcesji będzie np. kontynuacja metody amortyzacji stosowanej przez Wnioskodawcę w stosunku do składników majątku czy rozliczenie przychodów i kosztów nierozliczonych przed dniem podziału. Przedmiotem sukcesji nie będzie mógł być natomiast obowiązek rozpoznania przychodów oraz uprawnienie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów dotyczących okresu sprzed dnia podziału.

Ponadto, Wnioskodawca zauważa, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do osoby podatnika (a nie jego majątku) i co do zasady nie jest możliwe przypisanie zobowiązania podatkowego do określonych składników majątku. W przedmiotowej sprawie, ZCP (Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia) nie jest podatnikiem. Podatnikiem natomiast będzie Wnioskodawca jako osoba prawna. Do momentu podziału, Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia będzie bowiem funkcjonowała w ramach Wnioskodawcy i stanowiły część jego przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że przychody i koszty związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia (tj. częścią przedsiębiorstwa prowadzoną przez Wnioskodawcę), przed dniem podziału przez wydzielenie będą stanowiły integralną część rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy. Natomiast P. S. powinna przejąć obowiązek rozliczania wyłącznie przychodów należnych i kosztów uzyskania przychodów (bezpośrednich i pośrednich) odpowiednio powstałych i potrącanych w dniu dokonania podziału oraz po tej dacie.

W konsekwencji Wnioskodawca dokonując rozliczenia dochodu za rok, w którym nastąpi podział przez wydzielenie powinien ująć w swoich rozliczeniach przychody i koszty uzyskania przychodów odnoszące się do Działalności Sprzedażowej/Usług Wsparcia, które skonkretyzują się przed dniem podziału. Natomiast, jeśli przychody i koszty uzyskania przychodów ulegną w świetle właściwych regulacji konkretyzacji w dniu podziału i po tym dniu, wówczas takie prawo bądź obowiązek powinien być przedmiotem sukcesji i zostać uwzględniony przez P. S..

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają także organy podatkowe, w szczególności:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-212/15/KP,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-104/15/AK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1269/14/KP,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1200/14/KP,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-805/14/JD,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. ILPB3/423-521/13-4/PR,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2013 r., sygn. ILPB3/423-188/13-4/AO,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2013 r., sygn. ILPB3/423-536/12-4/JG,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. IPPB3/423-953/12-2/MS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. ILPB3/423-456/12-2/EK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2013 r., sygn. ILPB3/423-421/12-2/JG,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. ILPB3/423-367/12-5/EK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB3/423-46/12-2/MS,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2010 r., sygn. IPPB3/423-203/10-3/EB,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2010 r., sygn. IPPB3/423-158/10-2/ER.

Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w prawomocnym wyroku z dnia 22 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 898/14).

Podsumowując, w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia powstałych przed dniem podziału oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że przychody i koszty uzyskania przychodów związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia powstałe w dniu podziału i po tym dniu nie będą ujęte przez Wnioskodawcę w jego rozliczeniu podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1 i 2 – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczy tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i tylko w tych sprawach są wiążąca. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Ponadto należy wskazać, że w procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska Wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego zdarzenia przyszłego. Innymi słowy, podane przez Wnioskodawcę fakty nie podlegają weryfikacji ani konfrontacji z dokumentami źródłowymi, ponieważ w oparciu o wydaną w indywidualnej sprawie interpretację, Wnioskodawca uzyskuje jedynie informację o poglądzie organu w konkretnej, przedstawionej we wniosku sprawie.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.