ITPB1/415-114b/12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przekazanie nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy i późniejsze przekazanie praw do nieruchomości współmałżonkowi z tytułu wyrównania dorobków w związku z prowadzonym postępowaniem rozwodowym spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2012 r. (data wpływu 1 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2012 r. (data wpływu 11 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania nieruchomości współmałżonkowi z tytułu „wyrównania dorobków” w związku z postępowaniem rozwodowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania nieruchomości współmałżonkowi z tytułu „wyrównania dorobków” w związku z postępowaniem rozwodowym.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 29 marca 2012 r. Nr ITPB1/415-114/12-2/AD wezwano Pana do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 6 kwietnia 2012 r. (data wpływu 11 kwietnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 czerwca 2003 r. nabył Pan na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nieruchomość zabudowaną budynkiem serwisu. Na potrzeby działalności gospodarczej prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję środków trwałych. Jest również czynnym podatnikiem VAT. Po nabyciu nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczał Pan odpisy amortyzacyjne i zaliczał je do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie zamierza ww. nieruchomość wycofać z zasobów prowadzonej działalności gospodarczej i przekazać ją na swoje cele osobiste, a w dalszej kolejności w związku z prowadzonym postępowaniem rozwodowym przekazać prawa do nieruchomości współmałżonce jako wyrównanie dorobków po ustaniu wspólności majątkowej. Moment przekazania praw nastąpi w ciągu najbliższego roku.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku podaje Pan, iż w związku z postępowaniem rozwodowym dokonywany jest podział majątku wspólnego małżonków. Podział majątku będzie nieodpłatny. Zasadnicza część majątku obejmuje nieruchomości, które zostaną podzielone pomiędzy byłych małżonków. Z uwagi na to, że przedmiotem podziału są różne nieruchomości i o różnej wartości, była żona otrzymuje nieruchomości o łącznej wartości niższej niż wartość połowy majątku wspólnego i istnieje konieczność wyrównania wartości otrzymanej przez byłą żonę od Pana. Uzgodniono, że dla wyrównania do połowy dzielonego majątku wspólnego, przekaże Pan dodatkowo uzgodnioną kwotę pieniężną i nieruchomość należącą do Jego majątku odrębnego. Spłata kwoty pieniężnej dokonana przez Pana ma być formą wyrównania wartości nieruchomości otrzymanej przy podziale przez byłą żonę, której to przypadły w podziale nieruchomości o niższej wartości. Dodatkowo była żona ma otrzymać od Pana nieruchomość, o której mowa we wniosku, wycofaną z Pana działalności gospodarczej i należącą do jego majątku odrębnego. Była żona nie będzie dokonywać z tego tytułu żadnych spłat i dopłat na rzecz Pana. Po wykonaniu tych czynności wartość posiadanego przez byłych małżonków majątku będzie podzielona po połowie dla każdego z nich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie nieruchomości:

  1. na cele osobiste Wnioskodawcy.
  2. późniejsze przekazanie praw do nieruchomości współmałżonkowi z tytułu wyrównania dorobków w związku z prowadzonym postępowaniem rozwodowym
  • spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w części dotyczącej skutków podatkowych przekazania praw do nieruchomości współmałżonkowi z tytułu „wyrównania dorobków” w związku z prowadzonym postępowaniem rozwodowym. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie praw do nieruchomości współmałżonkowi jako wyrównanie dorobków, stanowi nieodpłatne przekazanie, w związku z czym nie stanowi przychodu o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyżej wymienione artykuły ustawy wskazują, że przychodem jest odpłatne zbycie składników majątku podatnika. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się między innymi do przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu wspólności majątkowej małżonków. Zdaniem Pana powyższe aspekty, a mianowicie fakt że nie dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości oraz że przekazanie praw do nieruchomości następuje w związku z wyrównaniem dorobków wskazują na to, że nie powstanie po Pana stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), określa w sposób ogólny przedmiotowy i podmiotowy zakres zastosowania przepisów ustawy. Stanowi on, iż przepisy ustawy obejmują osoby fizyczne, natomiast przedmiotem jej regulacji jest opodatkowanie dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przedmiotem podatku dochodowego jest dochód ze źródła przychodów rozumiany – co do zasady – jako nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej jest również odpłatne zbycie składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi.
  • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z treści powołanych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż do powstania przychodu o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodzi jedynie wskutek zbycia o charakterze odpłatnym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej użytkował Pan nieruchomość zabudowaną budynkiem serwisu, ujętą w ewidencji środków trwałych i amortyzowaną. Nieruchomość zamierza wycofać z zasobów prowadzonej działalności gospodarczej i przekazać ją na swoje cele osobiste, a w dalszej kolejności w związku z prowadzonym postępowaniem rozwodowym przekazać prawa do nieruchomości współmałżonce jako wyrównanie dorobków po ustaniu wspólności majątkowej. Podział majątku będzie nieodpłatny. Była żona nie będzie dokonywać z tego tytułu żadnych spłat i dopłat na rzecz Pana. Natomiast spłata kwoty pieniężnej dokonana przez Pana ma być formą wyrównania wartości nieruchomości otrzymanej przy podziale przez byłą żonę, której to przypadły w podziale nieruchomości o niższej wartości. Wartość majątku będzie podzielona po połowie dla każdego ze współmałżonków.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego na tle powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku brak możliwości przypisania Panu przysporzenia majątkowego, a co za tym idzie dochodu, powoduje, iż nieodpłatne przekazanie nieruchomości w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie podkreślić należy, że przedmiotem interpretacji indywidualnej są wyłącznie skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania na rzecz byłej żony nieruchomości. Organ podatkowy oparł się na treści opisu zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że podział majątku był ekwiwalentny i przekazanie nieruchomości nastąpiło nieodpłatne.

Jeżeli w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego okaże się, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie wywoływała skutków prawnych i nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.