IPTPB3/4511-52/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie
IPTPB3/4511-52/15-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. podział
 4. przychód
 5. płatnik
 6. udział w zyskach osób prawnych
 7. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r., nr IPTPB3/4511-52/15-2/MS (doręczonym w dniu 10 sierpnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 17 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 13 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest Spółką kapitałową założoną w 2004 r. Obecna siedziba Spółki mieści się w X. Jedynym udziałowcem Spółki jest osoba fizyczna będąca polskim rezydentem (dalej: Udziałowiec). Spółka prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania IT dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów (np. aplikacje, systemy, moduły) oraz w zakresie usług dodatkowych związanych z tym oprogramowaniem. Działalność ta uznawana jest za główną i podstawową aktywność biznesową Spółki, którą prowadzi od samego początku swojego istnienia. W tym czasie zdołała zdobyć zaufanie grona klientów oraz zbudować markę rozpoznawalną na międzynarodowym rynku. Spółka jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, Spółka jest również pożądanym pracodawcą na rynku lokalnym. Spółka jest właścicielem kilku nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) zlokalizowanych w X i Y. Mając na względzie poprawę zarządzania posiadanymi nieruchomościami, potencjalne plany rozwoju alternatywnej aktywności biznesowej (wynajem nieruchomości, pozyskiwanie nowych nieruchomości) oraz odmienność funkcjonalną takiej aktywności w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej Spółki, w maju 2015 r. podjęta została decyzja o wydzieleniu w ramach Spółki Pionu Zarządzania Nieruchomościami (dalej: PZN). Utworzenie PZN nastąpiło w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, a zadania przypisane PZN określone zostały w specjalnym Regulaminie. Celem wyodrębnienia PZN było stworzenie wyspecjalizowanej, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej w ramach Spółki struktury realizującej zadania gospodarcze w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości. Wraz z utworzeniem PZN formalnie i organizacyjnie rozpoczęto rozdzielanie dwóch sfer działalności operacyjnej Spółki: działalności podstawowej Spółki (tworzenie oprogramowania i usługi z tym związane) oraz działalności dodatkowej związanej z nieruchomościami. W Regulaminie dotyczącym utworzenia i funkcjonowania PZN postanowiono, że działalność tego pionu będzie polegała między innymi na: bieżącym zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami, dla zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, pozyskiwaniu najemców, prowadzeniu dalszego inwestowania w nieruchomości.

Prowadzenie spraw PZN powierzono Dyrektorowi, którego wybiera Zarząd Spółki. Dyrektor PZN jest uprawniony do zatrudniania lub nawiązywania współpracy z osobami i podmiotami, których praca lub usługi są niezbędne z uwagi na cele realizowane przez PZN. Do zajmowania się bieżącymi sprawami PZN oddelegowano pracowników Spółki posiadających kwalifikacje w zakresie zarządzania nieruchomościami, konserwowania pomieszczeń i urządzeń, ogrodnictwa. W systemie księgowym Spółki dokonano podziału (oznaczenia) kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów związanych z PZN oraz główną działalnością Spółki. Do PZN przypisany został odrębny rachunek bankowy, którym posługuje się w rozliczeniach związanych z jego działalnością. Operacie gospodarcze dotyczące działalności podstawowej Spółki ewidencjonowane są na rachunku bankowym innym niż rachunek PZN. Dane finansowe dotyczące PZN, dostępne w systemie księgowym Spółki umożliwiać będą okresowe sporządzanie uproszczonych i nieformalnych sprawozdań finansowych tej jednostki (bilans, rachunek wyników). Do PZN przypisane zostały określone składniki majątkowe (np. wyposażenie sal konferencyjnych posiadanych nieruchomości, komputery, sprzęt do konserwacji terenów zielonych, wartości niematerialne i prawne dotyczące licencji na oprogramowanie komputerowe, prawa i obowiązki z zawartych już umów najmu nieruchomości). Dodatkowo PZN stworzył, własną indywidualną identyfikację wizualną, która ma promować działania PZN i wyróżniać ją w ramach struktur Spółki w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Mając powyższe na względzie Spółka ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego przypisanych do PZN, jak również ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego związanego z prowadzeniem podstawowej działalności Spółki. W związku z prowadzeniem dodatkowej działalności z wykorzystaniem PZN dział ten odpowiedzialny będzie za zawieranie umów najmu z nowymi najemcami, ale również za zawieranie wszelkich innych umów niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami (np.: umowy z dostawcami mediów, umowy związane wykonaniem prac budowlano-remontowych itp.).

Mając na względzie przedstawione powyżej założenia biznesowe związane z dodatkową aktywnością gospodarczą dotyczącą nieruchomości, w przewidywalnym horyzoncie czasowym (końcówka 2015 r., początek 2016 r.), Spółka rozważa podział Spółki, który miałby zostać przeprowadzony poprzez wydzielenie, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, (Dz. U. z 2013 r, poz. 1030, z późn. zm.; dalej: „ksh”) i polegałby na przeniesieniu do nowo utworzonego podmiotu całego PZN.

W drodze wydzielenia zostaną przeniesione wszystkie składniki majątkowe – materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, zorganizowane w ramach PZN; czyli w szczególności:

 • nieruchomości,
 • składniki majątkowe PZN (komputery, wyposażenie sal konferencyjnych, sprzęt do utrzymania i konserwacji terenów zielonych itd.),
 • prawo do bazy danych i informacji o klientach wynajmujących nieruchomości,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami mediów do nieruchomości,
 • prawa i zobowiązania wynikające z zawartych umów najmu lokali,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami przypisanymi do PZN,
 • prawa do oznaczeń graficznych PZN (indywidualna wizualizacja),
 • prawa do licencji IT wykorzystywanych przez PZN,
 • środki pieniężne na dedykowanym rachunku (jeśli wystąpią na moment wydzielenia).

Rozdzielenie dwóch pól aktywności gospodarczej Spółki (tj. działalności podstawowej Spółki oraz działalności w zakresie nieruchomości), i przeniesienie działalności związanej z nieruchomościami do nowego podmiotu jest podyktowane względami biznesowymi (lepsze zarządzanie każdym z obszarów prowadzonej działalności gospodarczej, rozdział ryzyka biznesowego, łatwiejsze możliwości pozyskania kapitału na rynku). Podział Spółki ma również umożliwić podniesienie efektywności obu rodzajów działalności oraz uporządkowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej. Po podziale podmiot, który przejmie PZN ma kontynuować działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, Spółka ma natomiast kontynuować prowadzenie działalności podstawowej (tworzenie oprogramowania IT). W Spółce po wydzieleniu pozostaną wszystkie środki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, związane z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki i umożliwiające dalsze prowadzenie tej aktywności biznesowej (elementy wyposażenia biura, komputery, serwery, samochody, pracownicy, bazy danych, know-how, środki finansowe, zobowiązania pieniężne, prawa i zobowiązania z umów z klientami itd.). Nie zmienią się również ogólne założenia struktury organizacyjnej dotyczące zarządzania częścią Spółki odpowiadającą za działalność podstawową. Zarówno Spółka, Udziałowiec, jak i podmiot, który będzie uczestniczył w podziale Spółki (przejmie PZN) podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W piśmie z dnia 11 sierpnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: „zarówno wydzielany PZN jak i część biznesowa pozostawiana w Spółce będą spełniać kryteria do zaklasyfikowania ich do ZCP (...)”. Definicja ZCP zarówno na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i podatku dochodowym od osób fizycznych jest identyczna (art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), w swoim brzmieniu pokrywa się z art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), tym samym argumentacja Spółki i wnioski z niej płynące są identyczne w obu płaszczyznach (obu podatkach).

Reasumując i odnosząc się wprost do zadanego pytania Spółki uważa, że zespół składników materialnych i niematerialnych wydzielonych ze Spółki w ramach podziału będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zespół składników materialnych i niematerialnych pozostających w Spółce po podziale, również będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast odnosząc się do formy prawnej nowo utworzonego podmiotu, do którego w drodze wydzielenia zostaną przeniesione wszystkie składniki majątkowe – materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, zorganizowane w ramach PZN, Wnioskodawca wskazał, że podział Spółki odbywać się będzie w oparciu o przepisy art. 528 ksh, i dalsze. Zgodnie z tymi przepisami Spółkę kapitałową można podzielić na dwie lub więcej Spółek kapitałowych. Mając na względzie fakt, że Spółka jest Spółką z o.o. forma prawna nowo utworzonego podmiotu, do którego w drodze wydzielenia zostaną przeniesione wszystkie składniki majątkowe – materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, zorganizowane w ramach PZN to Spółka kapitałowa (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Udziałowiec obejmie udziały w innym podmiocie będzie powodować powstanie przychodu po stronie Udziałowca z tytułu objęcia udziałów w tym podmiocie, od którego to przychodu Spółka będzie zobligowana pobrać podatek występując w roli płatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Udziałowiec obejmie udziały w innym podmiocie (podmiot przejmujący) nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Udziałowca z tytułu objęcia udziałów w tym podmiocie, od którego to przychodu Spółka byłaby zobligowana pobrać podatek występując w roli płatnika.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa PIT), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym, w przypadku podziału Spółki, ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w nowej Spółce nad kosztami nabycia udziałów w Spółce dzielonej, w sytuacji gdy majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w Spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). Zatem jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany i majątek pozostający w Spółce dzielonej stanowią ZCP wówczas przychód, o którym mowa powyżej nie powstanie, a więc czynność podziału będzie dla udziałowców Spółki dzielonej neutralna podatkowo. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku Spółki. Spółka w odrębnym wniosku o interpretację wystąpiło o potwierdzenie na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, że zarówno majątek przejmowany jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej stanowią ZCP.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa CIT), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Analiza literalna wskazanego powyżej przepisu prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z ZCP, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wskazane zadania gospodarcze.

Do uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, lecz musi się ona oznaczać odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym w razie zaistnienia takiej potrzeby. Takie rozumienie definicji ZCP jest powszechnie przyjmowane w interpretacjach podatkowych i wydawanych wyrokach sądów.

Zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań

Niewątpliwie PZN, który ma być wydzielony w wyniku podziału Spółki jest zespołem składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań. Do PZN przypisane są zarówno aktywa (nieruchomości, komputery), wartości niematerialne i prawne (licencje IT), inne składniki materialne (wyposażenie sal konferencyjnych, sprzęt do utrzymania i konserwacji zieleni), zobowiązania związane z funkcjonowaniem PZN (zobowiązania wynikające z umów z dostawcami mediów, z umów z pracownikami), jak i pozostałe elementy w tym indywidualna wizualizacja, ewentualne środki pieniężne. W opinii Spółki wydzielany majątek tworzy spójną całość, pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami. PZN obejmuje zarówno czynnik materialny (aktywa, składniki materialne), czynnik ludzki (niezbędny personel) jak i czynnik biznesowy (klienci, możliwość generowania przychodów). Całokształt elementów tworzących wydzielany pion pozostaje ze sobą we wzajemnych relacjach, co pozwala na mówienie o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych składników. Również majątek, który pozostanie w Spółce po podziale stanowić będzie zespół powiązanych wzajemnie składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Zgromadzony majątek służący działalności podstawowej to poszczególne składniki ze sobą funkcjonalnie powiązane w taki sposób, aby efektywnie umożliwić prowadzenie działalności podstawowej. Cechy te nie ulegną modyfikacji po przeprowadzeniu planowanego podziału Spółki. Zespół składników wchodzących w skład majątku pozostawianego w Spółce składać się będzie z środków trwałych, środków obrotowych, różnorakich praw i zobowiązań wynikających m.in. z umów z pracownikami, umów handlowych z klientami Spółki korzystającymi z jej usług w zakresie działalności podstawowej, środków pieniężnych, zobowiązań finansowych itd.

Wyodrębnienie organizacyjne

Należy podkreślić, że pojęcie wyodrębnienia organizacyjnego nie jest równoznaczne z pełnym formalnym wyodrębnieniem organizacyjno-prawnym. W związku z tym, do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP, nie jest konieczne wyodrębnianie części przedsiębiorstwa w formie oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z poglądami prezentowanymi przez organy podatkowe, dany zespół składników majątkowych jest również wyodrębniony organizacyjnie, jeśli w strukturze przedsiębiorstwa utworzony został na przykład wydział, zakład, dział czy pion np.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1658/13/AP,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 listopada 2013 r., sygn. akt IPTPP2/443-708/13-2/JN).

Zdaniem Spółki PZN został wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktur, o czym świadczy między innymi:

 • fakt podjęcia przez Walne Zgromadzenie Wspólników formalnej uchwały o utworzeniu PZN,
 • określenie zadań, celów oraz sposobu zorganizowania PZN w specjalnym Regulaminie, przypisanie do PZN Dyrektora odpowiadającego za funkcjonowanie tej jednostki oraz pracowników raportujących do tej osoby,
 • indywidualna wizualizacja PZN.

Nie ulega wątpliwościom, że majątek pozostawiany w Spółce po wydzieleniu, związany z prowadzeniem działalności podstawowej, również jest wydzielony organizacyjnie w strukturze Spółki. Działalność podstawowa Spółki ma swoją własną strukturę organizacyjną, obsługą klientów zajmują się wyspecjalizowani pracownicy, którzy pracują pod nadzorem kierownictwa. Wraz z utworzeniem PZN formalnie i organizacyjnie rozdzielono dwie sfery działalności operacyjnej Spółki: działalność podstawową oraz działalność związaną z nieruchomościami. Część biznesowa Spółki dotycząca podstawowej aktywności Spółki w naturalny sposób stała się więc odrębną od PZN jednostką.

Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe ZCP oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP, a ściślej do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Konieczność wyodrębnienia finansowego ZCP nie oznacza automatycznie, że ZCP musi być samobilansującym się oddziałem. Pogląd taki potwierdzany jest w wydawanych wyrokach sądowych, np. wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2012 r.; sygn. akt I FSK 1039/11 oraz wyrok NSA z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 692/11.

Analogiczny pogląd wyrażony został również w szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-557/13/PH oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN.

Spółka uważa, że o wydzieleniu finansowym PZN i pozostałej części Spółki świadczy to, że:

 • księgi rachunkowe Spółki, są prowadzone w sposób pozwalający na wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z działalnością dotyczącą PZN i działalnością podstawową Spółki,
 • Spółka odpowiednio oznacza faktury związane z prowadzeniem działalności PZN i działalnością główną,
 • PZN i pozostała cześć Spółki posiadają odrębne konta bankowe,
 • obie wewnętrzne jednostki (PZN i część główna Spółki), są w stanie sporządzić sprawozdania finansowe dotyczące ich działalności.

Wyodrębnienie funkcjonalne (możliwość realizacji zadań, możliwość stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa)

Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako zdolność ZCP do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Zatem, aby zespół składników materialnych i niematerialnych mógł być uznany za ZCP, musi posiadać potencjalną zdolność do ewentualnego funkcjonowania na rynku jako samodzielny podmiot gospodarczy. Należy jednak nadmienić, że brak w danej jednostce niektórych wewnętrznych działów (np.: dział kadr, dział IT, dział finansów) nie pozbawia tej jednostki możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych, gdyż zadania te mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing).

PZN został powołany do realizowania ściśle określonych zadań opisanych szczegółowo w Regulaminie. Pion ten poprzez przypisanie mu składników materialnych i niematerialnych, personelu, operacyjnej funkcjonalności, jest zdolny do samodzielnego prowadzenia wyznaczonej aktywności biznesowej (zarządzanie nieruchomościami). Działalność ta może być (i już obecnie jest) prowadzona w ramach Spółki, jak również może być skutecznie kontynuowana po wydzieleniu PZN poza struktury Spółki. Innymi słowy Spółka uważa, że w jej ramach PZN działa jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, samodzielnie realizuje powierzone mu zadania i może kontynuować prowadzoną działalność po podziale Spółki bez konieczności przeprowadzania w tym celu jakichkolwiek dodatkowych zmian restrukturyzacyjnych. Tym samym, w ocenie Spółki PZN posiada pełną zdolność do potencjalnego funkcjonowania na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące wyznaczone zadania gospodarcze.

Powyższa argumentacja odnosić się będzie również do zespołu składników materialnych i niematerialnych, (w tym zobowiązania), pozostających w Spółce po operacji wydzielenia. Część Spółki alokowana do prowadzenia podstawowej działalności Spółki zarówno obecnie posiada jak i po podziale Spółki posiadać będzie pełną zdolność do samodzielnego prowadzenia głównej aktywności biznesowej Spółki. Majątek pozostawiany w Spółce zawierać będzie odpowiednie i wystarczające zasoby, pracowników, składników materialnych i niematerialne niezbędnych do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze działalności podstawowej. Składniki te są w takim stopniu, zorganizowane i wyodrębnione, aby po podziale zachowana została pełna ciągłość w zakresie prowadzenia działalności, która pozostanie w Spółce oraz aby owa działalność była kontynuowana w sposób płynny, niezależny i samodzielny.

Jak zostało przedstawione powyżej zarówno wydzielany PZN, jak i część biznesowa pozostawiana w Spółce będą spełniać kryteria do zaklasyfikowania ich do ZCP, operacja podziału Spółki nie spowoduje zatem powstania po stronie Udziałowca przychodu do opodatkowania. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% (art. 30a ustawy PIT). Płatnikiem tego podatku jest podmiot dokonujący wypłaty, stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze (art. 41 ust. 4 ustawy PIT). Jak zostało wskazane powyżej w analizowanej sytuacji po stronie Udziałowca nie wystąpi przychód do opodatkowania, w związku z powyższym Spółka nie będzie zobligowana do skalkulowania i pobrania zryczałtowanego podatku – brak wystąpienia przychodu do opodatkowania oznaczać będzie po stronie Spółki brak obowiązków przypisanych płatnikowi.

Spółka pragnie nadmienić, że powyższe wnioski i konkluzje dotyczące wszystkich pytań przedstawionych przez Spółkę (pytanie zaadresowane niniejszym wnioskiem oraz pytania przedstawione w odrębnym wniosku dotyczącym zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych) zostały oparte na brzmieniu przepisów podatkowych oraz na bogatym dorobku doktryny, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk prezentowanych w wydawanych interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych.

W ramach przykładu wymienić tu można najnowsze interpretacje podatkowe:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-64/15/AK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena czy majątek przejmowany w wyniku podziału Spółki oraz majątek pozostały w Spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ponadto wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postepowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb., ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.