IPPP3/4512-255/16-2/WH | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania sprzedaży nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej.
IPPP3/4512-255/16-2/WHinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomość niezabudowana
  2. podział
  3. pośrednictwo
  4. zbycie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca odziedziczył po swoich rodzicach nieruchomość gruntową wraz z siedliskiem o łącznej powierzchni 2,6253 ha (dane z księgi wieczystej, nie wliczając działki 24/2 wskazanej niżej). Podstawą nabycia nieruchomości gruntowej były postanowienia spadkowe z 1994 r. i 2011 r. (to ostatnie wydane po uwzględnieniu apelacji Wnioskodawcy).

Przedstawiając podziały geodezyjne dotyczące nieruchomości gruntowej należy wskazać, co następuje. Pierwotnie nieruchomość gruntowa składała się z jednej działki nr 24. Następnie w 2004 r., jeszcze zanim Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem nieruchomości gruntowej, działka 24 została podzielona na działkę 24/1 i 24/2 - ta druga działka została przeznaczona pod modernizację (poszerzenie) drogi lokalnej, graniczącej z nieruchomością gruntową i jest własnością miasta. Na precyzyjnie wydzielonym fragmencie działki 24/1 Wnioskodawca wybudował budynek (zakończenie budowy i oddanie do użytkowania - 2009 r.), który przeznaczył na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. hotelarskiej. Wnioskodawca nie zaliczył hotelu, ani nieruchomości, na której został on wzniesiony, do środków trwałych związanych z działalnością gospodarczą i w związku z tym nie amortyzował ich. Koszt budowy hotelu został sfinansowany w całości ze środków prywatnych Wnioskodawcy. Podkreślić przy tym należy, że zarówno budynek jak i nieruchomość gruntowa związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością hotelarską, były w czytelny sposób wyodrębnione od pozostałej części działki 24/1, tak że nie mogło być wątpliwości co do tego, który fragment działki 24/1 jest wykorzystywany do działalności związanej z prowadzeniem hotelu. Faktyczny podział działki 24/1 na część wykorzystywaną na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz pozostałą część nie posiadającą związku z tą działalnością, znalazł potwierdzenie także w tym, że nieruchomość przeznaczona pod działalność hotelarską została opodatkowana podatkiem od nieruchomości, podczas gdy od pozostałej część nieruchomości gruntowej opłacany był podatek rolny. Funkcjonalne przeznaczenie części działki 24/1 na działalność związaną z prowadzeniem hotelu znalazło także odzwierciedlenie w dokonanym przez Wnioskodawcę w 2012 r. podziale działki 24/1 na trzy nowe działki, tj. 24/3 - pokrywającej się dokładnie z tą częścią nieruchomości gruntowej, która dotychczas była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do celów związanych z prowadzeniem hotelu; 24/4 - na której znajdują się budynki siedliskowe, działka ta znajduje się pomiędzy ww. działką 24/3 i 24/5; 24/5 (tej działki dotyczy niniejszy wniosek) - niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne (RIVb) 0,2014ha, (RV) 0,6946ha oraz tereny mieszkaniowe (B) 0,0148ha zaś w księdze wieczystej jako tereny mieszkaniowe (B). Wnioskodawca przedkłada w załączeniu wypis z rejestru gruntów oraz mapę sytuacyjną nieruchomości, na której uwidocznione zostało usytuowanie działek 24/3 (znajduje się na niej hotel), 24/4 (znajduje się na niej siedlisko) oraz 24/5 (niezabudowana działka). W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 24/5 usytuowana jest na obszarach mieszkaniowo-usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolem „MU”. W projekcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaki jest sporządzany dla nieruchomości obejmującej działkę 24/5, przewidziane zostało przeznaczenie obszaru działki 24/5 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem „MN”, przy czym zaznaczyć należy, że jest to projekt planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca próbował w przeszłości sprzedać działkę 24/5 jednak nie znalazł chętnego nabywcy.

Działka 24/5, której dotyczy niniejszy wniosek, ma powierzchnię 0,9108 ha. Nie jest i nie była w przeszłości zabudowana, uzbrojona, ani nie jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę w żaden komercyjny (np. wynajem, dzierżawa) ani niekomercyjny sposób. Działka ta jest składnikiem osobistego majątku Wnioskodawcy, w stosunku do którego Wnioskodawca nie poczynił żadnych nakładów inwestycyjnych. Działka 24/5 ma kształt prostokątny o wymiarach ok. 133m na 68m. Od strony południowej działka 24/5 graniczy krótszym bokiem z drogą publiczną, natomiast wzdłuż mniej więcej połowy granicy północnej działki przebiega wąska droga, która kończy się w połowie działki 24/5. Wzdłuż dłuższych boków działki 24/5 znajduje się wspomniana wyżej działka 24/4 od zachodu, oraz od wschodu działka sąsiada.

W załączeniu Wnioskodawca przedstawił mapę, na której uwidocznione są ww. działki, w tym działka 24/5, której dotyczy niniejszy wniosek.

Stan planowany

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działki 24/5. Jednak ze względów na jej wielkość oraz sytuację rynkową, racjonalniejszym rozwiązaniem od sprzedaży jednej, bardzo dużej działki, wydaje się dokonanie uprzedniego jej podziału na mniejsze działki (dalej: nowo powstałe działki) oraz ich sprzedaż (czy to jednorazowo, czy też sukcesywnie, wraz ze zgłaszaniem się zainteresowanych osób). Jednocześnie kształt działki 24/5 oraz jej usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych, wymusza dokonanie takiego podziału działki 24/5, który uwzględniałby wytyczenie drogi wewnętrznej, która zapewniałaby dostęp do nowo powstałych działek, które nie graniczyłyby - bez wytyczenia drogi wewnętrznej - bezpośrednio z drogą publiczną.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca planuje dokonać podziału działki 24/5 na kilkanaście nowo powstałych działek, z których jedna będzie pełniła funkcję drogi wewnętrznej, zapewniającej komunikacje z siatką dróg publicznych.

Sam Wnioskodawca nie ma odpowiedniej wiedzy na temat sprzedaży nieruchomości, gdyż nie zajmuje się zawodowo bądź w sposób częstotliwy tego rodzaju działalnością. Wnioskodawca będzie zamierzał skorzystać z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży wydzielonych w przyszłości działek. Planowane jest takie przeprowadzenie transakcji sprzedaży, że ewentualni nabywcy będą kupowali od Wnioskodawcy wyodrębnione geodezyjnie nowo powstałe działki wraz z udziałem w działce stanowiącej drogę wewnętrzną. Wnioskodawca nie planuje ponoszenia jakiś ponad standardowych działań zmierzających do sprzedaży nowo powstałych działek i udziału w drodze wewnętrznej. Zamierza podejmować zwykłe czynności, które osoba dążąca do sprzedaży działek stanowiących jej osobisty majątek podejmuje w celu sfinalizowania transakcji sprzedaży, a więc będzie spotykał się z potencjalnymi zainteresowanymi oraz zawierał z nimi umowy przedwstępne oraz sprzedaży.

Wnioskodawca nie przewiduje ponoszenia nakładów, dzięki którym przeznaczone do sprzedaży działki stałyby się w jakiś sposób szczególnie atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Można tym samym stwierdzić, że prócz dokonania podziału działki 24/5 na kilkanaście mniejszych oraz wydzielenia drogi wewnętrznej, Wnioskodawca nie będzie dokonywał jakiś dodatkowych czynności, które charakterem pokrywałyby się z czynnościami podejmowanymi przez osoby zawodowo trudniące się zakupem nieruchomości gruntowych, ich przygotowaniem do sprzedaży i późniejszą sprzedażą (uzbrojenie, wybudowanie dróg, przeprowadzenie akcji marketingowej, etc.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej, zapewniającej komunikację do wszystkich nowo powstałych działek, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy - uwzględniając uwarunkowania jakie mają towarzyszyć transakcji - nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tytułu realizacji w przyszłości planowanej transakcji. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące argumenty:

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są m.in. osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, której definicję zawiera ust. 2 tego artykułu. Zgodnie z tą definicją, „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.”

Analizując z perspektywy ww. przepisu, czy Wnioskodawca będzie spełniał kryteria świadczące o posiadaniu przez niego statusu podatnika w związku z realizacją planowanej transakcji, należy udzielić odpowiedzi przeczącej.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności handlowej, o jakiej jest mowa w cytowanym przepisie. Sposób nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowej, z której będą wydzielone nowo powstałe działki, w tym również droga wewnętrzna, świadczy o tym, że należy ona do majątku osobistego, prywatnego Wnioskodawcy. Wspomniana nieruchomość wchodziła w skład otrzymanego przez Wnioskodawcę spadku. Tym samym, nie może być mowy o potraktowaniu planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży na równi z działalnością handlowców. Handlowiec bowiem najpierw kupuje, a następnie dokonuje sprzedaży towarów. W rozważanym przypadku nie dojdzie do takiej sekwencji czynności, gdyż Wnioskodawca nie kupił nigdy nieruchomości, które będą podlegały sprzedaży.

Wnioskodawca traktuje i wykorzystuje nieruchomość 24/5, na której planowane jest wydzielenie nowo powstałych działek oraz drogi wewnętrznej jak zwykły majątek osobisty, prywatny. Nie wykorzystuje go komercyjnie, tzn. nie przeznaczył go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (hotelarskiej), ani na żadną inną działalność, z której mógłby osiągać zyski.

Wnioskodawca nie posiada specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w przedmiocie sprzedaży nieruchomości (tzn. nie posiada wykształcenia w tym zakresie, nie odbył specjalistycznych kursów ani nie zajmował się zawodowo czynnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości). Całą sprzedażą ma się zając pośrednik obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca nie zamierza ponosić nakładów na nowo powstałe działki i drogę wewnętrzną, takich jak uzbrojenie terenu, czy wybudowanie drogi wewnętrznej. Nie będzie przeprowadzał także działań marketingowych, które miałyby na celu znalezienie potencjalnych zainteresowanych nabyciem nowo powstałych działek.

Jedyną planowaną przez Wnioskodawcę aktywnością będzie dokonanie podziału działki 24/5 na nowo powstałe działki oraz drogę wewnętrzną.

Dlatego też Wnioskodawca uważa, że planowana przezeń sprzedaż nie będzie nosiła cech zorganizowanych działań, typowych dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Z orzecznictwa wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, do których należy m.in. sprzedaż składników majątku osobistego, nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Również podział nieruchomości na mniejsze działki i będąca tego następstwem ilość transakcji sprzedaży nie decyduje, czy będą one postrzegane jako przejaw wykonywanej działalności gospodarczej, czy też nie. Jak bowiem wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również interpretacji Ministra Finansów, decydującym czynnikiem, który każe zakwalifikować sprzedaż do działalności gospodarczej z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, jest zaangażowanie sprzedającego w proces sprzedaży, który byłby porównywalny do stopnia zaangażowania, właściwego dla profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się sprzedażą danego typu dóbr bądź usług. Analizują sprawę z tej perspektywy, Wnioskodawca nie powinien być traktowany jak podatnik z tytułu realizacji w przyszłości sprzedaży nowo powstałych działek wraz z udziałem w drodze wewnętrznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem zgodnie z powołanymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma na tyle uniwersalny charakter, że pozwala na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem, dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, gdyż związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.

Podkreślić przy tym należy, że pod pojęciem „handel” należy rozumieć dokonywany w sposób zorganizowany zakup towarów w celu ich odsprzedaży. Jeżeli zatem dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2 ustawy nie można podmiotu dokonującego dostawy uznać za podatnika VAT z tytułu wykonania takiej czynności.

Zatem uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne znaczenie ma to, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działki, podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu, jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast, okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Z powyższego orzeczenia wynika m.in., że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalności gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego. Inaczej jest natomiast – wyjaśnił Trybunał – w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Analizując opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę w kontekście powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz powyższych orzeczeń TSUE stwierdzić należy, że Wnioskodawca w zakresie odnoszącym się do wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej nie podejmował działań porównywalnych z działalnością podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem nieruchomościami.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca odziedziczył po swoich rodzicach nieruchomość gruntową wraz z siedliskiem o łącznej powierzchni 2,6253 ha. Podstawą nabycia nieruchomości gruntowej były postanowienia spadkowe z 1994 r. i 2011 r. Pierwotnie nieruchomość gruntowa składała się z jednej działki nr 24. Następnie w 2004 r., jeszcze zanim Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem nieruchomości gruntowej, działka 24 została podzielona na działkę 24/1 i 24/2 - ta druga działka została przeznaczona pod modernizację (poszerzenie) drogi lokalnej, graniczącej z nieruchomością gruntową i jest własnością miasta. Na wydzielonym fragmencie działki 24/1 Wnioskodawca wybudował budynek, który przeznaczył na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. hotelarskiej. Wnioskodawca wskazał, że zarówno budynek jak i nieruchomość gruntowa związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością hotelarską, były w czytelny sposób wyodrębnione od pozostałej części działki 24/1, tak, że nie mogło być wątpliwości co do tego, który fragment działki 24/1 jest wykorzystywany do działalności związanej z prowadzeniem hotelu. Funkcjonalne przeznaczenie części działki 24/1 na działalność związaną z prowadzeniem hotelu znalazło także odzwierciedlenie w dokonanym przez Wnioskodawcę w 2012 r. podziale działki 24/1 na trzy nowe działki, tj. 24/3 - pokrywającej się dokładnie z tą częścią nieruchomości gruntowej, która dotychczas była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do celów związanych z prowadzeniem hotelu; 24/4 - na której znajdują się budynki siedliskowe; 24/5 działki niezabudowanej, której dotyczy niniejszy wniosek.

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działki 24/5. Działka 24/5 ma powierzchnię 0,9108 ha. Jednak ze względów na jej wielkość oraz sytuację rynkową, Wnioskodawca zamierza dokonać podziału na mniejsze działki a następnie jednorazowo, czy też sukcesywnie, wraz ze zgłaszaniem się zainteresowanych osób dokonywać ich zbycia. Jednocześnie kształt działki 24/5 oraz jej usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych, wymusza dokonanie takiego podziału, który uwzględniałby wytyczenie drogi wewnętrznej, która zapewniałaby dostęp do nowo powstałych działek, które nie graniczyłyby - bez wytyczenia drogi wewnętrznej - bezpośrednio z drogą publiczną. Wnioskodawca planuje dokonać podziału działki 24/5 na kilkanaście nowo powstałych działek, z których jedna będzie pełniła funkcję drogi wewnętrznej, zapewniającej komunikacje z siatką dróg publicznych.

Działka 24/5 nie jest i nie była w przeszłości zabudowana, uzbrojona, ani nie jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę w żaden komercyjny (np. wynajem, dzierżawa) ani niekomercyjny sposób. Działka jest składnikiem osobistego majątku Wnioskodawcy, w stosunku do którego Wnioskodawca nie poczynił żadnych nakładów inwestycyjnych. Wnioskodawca zamierza skorzystać z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży wydzielonych w przyszłości działek. Planowane jest takie przeprowadzenie transakcji sprzedaży, że ewentualni nabywcy będą kupowali od Wnioskodawcy wyodrębnione geodezyjnie nowo powstałe działki wraz z udziałem w działce stanowiącej drogę wewnętrzną. Wnioskodawca nie planuje ponoszenia jakiś ponad standardowych działań zmierzających do sprzedaży nowo powstałych działek i udziału w drodze wewnętrznej. Zamierza podejmować zwykłe czynności, które osoba dążąca do sprzedaży działek stanowiących jej osobisty majątek podejmuje w celu sfinalizowania transakcji sprzedaży, a więc będzie spotykał się z potencjalnymi zainteresowanymi oraz zawierał z nimi umowy przedwstępne oraz sprzedaży. Wnioskodawca nie przewiduje ponoszenia nakładów, dzięki którym przeznaczone do sprzedaży działki stałyby się w jakiś sposób szczególnie atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Oprócz dokonania podziału działki 24/5 na kilkanaście mniejszych oraz wydzielenia drogi wewnętrznej, Wnioskodawca nie będzie dokonywał jakiś dodatkowych czynności, które charakterem pokrywałyby się z czynnościami podejmowanymi przez osoby zawodowo trudniące się zakupem nieruchomości gruntowych, ich przygotowaniem do sprzedaży i późniejszą sprzedażą (uzbrojenie, wybudowanie dróg, przeprowadzenie akcji marketingowej).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej.

Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, treści powołanych przepisów prawa, jak również aktualnego orzecznictwa sądowego, prowadzi do stwierdzenia, że brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług w związku z zamierzaną sprzedażą nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej.

Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, że przy dokonywaniu sprzedaży nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej, Wnioskodawca będzie działał w charakterze handlowca, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Z wniosku wynika, że nabycie gruntu przez Wnioskodawcę nastąpiło w drodze spadku po rodzicach, a oprócz planowanego podziału gruntu na mniejsze działki Wnioskodawca nie będzie wykazał jakiejkolwiek innej aktywności w celu przygotowania gruntu do sprzedaży, ani nie będzie wykonywał jakichkolwiek działań zmierzających do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności tych działek.

Ponadto działka 24/5 mająca być przedmiotem podziału nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, nie była również wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Przy sprzedaży planowane jest skorzystanie z usług pośrednika w sprzedaży nieruchomości co w przedmiotowym przypadku należy uznać za typowe działanie w zakresie informowania potencjalnych nabywców o ofercie sprzedaży. W konsekwencji, przy uwzględnieniu braku ze strony Wnioskodawcy działań marketingowych należy stwierdzić, że dokonując planowanej sprzedaży Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Taka sprzedaż nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, ale będzie oznaczała działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania.

Tym samym, w opisanej sytuacji Wnioskodawca, zbywając nowo powstałe działki wraz z udziałami w drodze wewnętrznej stanowiące jego majątek prywatny, korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego transakcja zbycia nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej, o której mowa we wniosku, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.