IPPB5/4510-252/15-5/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem dla Udziałowca przychodu?
IPPB5/4510-252/15-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. udział w zyskach osób prawnych
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. (data nadania 2 czerwca 2015 r., data wpływu 8 czerwca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 27 maja 2015 r. (data nadania 27 maja 2015 r., data odbioru 29 maja 2015 r.) Nr IPPB5/4510-252/15-3/MK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

H. B.V. z siedzibą w Holandii (dalej: „Wnioskodawca” lub „Udziałowiec”) jest holenderską spółką kapitałową będącą jedynym udziałowcem P. sp. z o.o., polskiej spółki kapitałowej prowadzącej działalność m.in. w zakresie usług deweloperskich, wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (dalej: „Spółka Dzielona”). Wnioskodawca posiada również udziały m.in. w innej spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce: D. (dalej: „Spółka D”).

Spółka Dzielona jest obecnie zaangażowana w realizację przedsięwzięcia w postaci budowy dwóch budynków biurowo-usługowych, na które składają się: projekty C (dalej: „Inwestycja C oraz D (dalej: „Inwestycja D”). Wszystkie inwestycje zwane są dalej łącznie „Inwestycjami”. Inwestycje zlokalizowane są na gruncie będącym własnością Spółki Dzielonej i na chwilę obecną objętym jedną księgą wieczystą. Obecnie, na podstawie stosownego wniosku Spółki Dzielonej toczy się przed organami administracji postępowanie w przedmiocie dokonania podziału przedmiotowej nieruchomości na dwie działki ewidencyjne (podział geodezyjny). Docelowo planowane jest, że dla każdej z działek ewidencyjnych będzie urządzona odrębna Księga Wieczysta. Wnioskodawca podkreśla, że projektowany obecnie podział geodezyjny nieruchomości prowadzony jest w taki sposób, aby granice nowo powstałych nieruchomości były zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w oparciu, o które realizowane są Inwestycje. Do dnia wydzielenia podział geodezyjny działki winien być ukończony, natomiast procedura ustanowienia osobnej księgi wieczystej dla każdej z działek zostanie wszczęta, lecz na dzień wydzielenia może być nadal w toku.

Dla Inwestycji zaprojektowane zostały garaże podziemne dedykowane poszczególnym Inwestycjom. Obecnie Spółka Dzielona posiada etapowe pozwolenie na budowę obejmujące łącznie Inwestycje C i D (z wyszczególnieniem odrębnych etapów dotyczących poszczególnych Inwestycji), umożliwiające w pełni etapową realizację każdej z Inwestycji, tj. możliwe jest niezależne realizowanie każdej Inwestycji. Spółka Dzielona jest aktualnie w trakcie wykonywania robót budowlanych na Inwestycji C oraz na Inwestycji D (na moment składania wniosku trwają prace żelbetowe w części nadziemnej Inwestycji C oraz prace żelbetowe w garażach podziemnych Inwestycji D). Na moment podziału wymienione prace zostaną zakończone.

Mając na uwadze specyfikę poszczególnych planowanych / realizowanych Inwestycji:

 • odmienność lokalizacji Inwestycji w odniesieniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,
 • projekt architektoniczny z podziałem na etap C i etap D,
 • różne terminy realizacji poszczególnych Inwestycji,
 • niezależny proces komercjalizacji Inwestycji (najem),
 • różną wartość Inwestycji, a tym samym inną wysokość niezależnego finansowania przypisanego poszczególnym Inwestycjom,
 • różne plany biznesowe związane z poszczególnymi Inwestycjami (poszczególne Inwestycje będą mogły stanowić odrębny przedmiot obrotu),od początku procesu inwestycyjnego Spółka Dzielona traktuje poszczególne Inwestycje, jako odrębne projekty: Inwestycję C i D.

Prace budowlane w ramach Inwestycji C oraz Inwestycji D prowadzone są na podstawie dwóch odrębnych umów o roboty budowlane. Ponadto Spółka Dzielona zawarła oddzielne umowy dotyczące usług projektowych i pełnienia czynności nadzoru autorskiego dla każdej z Inwestycji (przygotowanie projektu budowlanego i nadzór nad Inwestycją C oraz Inwestycją D prowadzone są oddzielnie).

Dodatkowo, dla każdej z Inwestycji zawarte są odrębne umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Prace projektowe prowadzone były i są przez pracowników/ współpracowników podwykonawców niezależnie dla poszczególnych Inwestycji. Spółka Dzielona jest również stroną umów deweloperskich zawartych indywidualnie dla Inwestycji C oraz Inwestycji D.

Spółka Dzielona prowadzi również odrębne budżety dla każdej z Inwestycji. Na potrzeby finansowania zakupu gruntu Spółka Dzielona zaciągnęła kredyt bankowy, który jest odpowiednio zabezpieczony. Jednocześnie w celu przeprowadzenia prac projektowych/ budowlanych, bieżącej działalności operacyjnej oraz spłaty odsetek od kredytu bankowego Spółka Dzielona uzyskała pożyczki wewnątrzgrupowe. Spółka Dzielona rozpoczęła szczegółowe negocjacje z bankiem finansującym grunt w przedmiocie zastąpienia obecnego kredytu bankowego dwoma oddzielnymi kredytami. Alokacja kredytów do Inwestycji następuje już w księgach Spółki Dzielonej. Formalny podział zostanie dokonany również odpowiednio w odniesieniu do pożyczek wewnątrzgrupowych (które już obecnie także są rozdzielone w księgach Spółki Dzielonej na części finansujące poszczególne Inwestycje C oraz Inwestycję D).

Obecnie, główne aktywa Spółki Dzielonej to: grunt, środki trwałe w budowie, po 25% udziałów w zagranicznych spółkach oraz należności handlowe. Wśród najistotniejszych pasywów Spółki Dzielonej, obok kapitału zakładowego należy wymienić również zobowiązania kredytowe i pożyczkowe oraz zobowiązania handlowe. Spółka Dzielona prowadzi księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania osobno do Inwestycji C oraz do Inwestycji D przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji. Powyższy sposób prowadzenia ksiąg umożliwia Spółce Dzielonej monitorowanie stopnia zaangażowania aktywów w poszczególne Inwestycje, sposobu i wysokości finansowania każdej z Inwestycji oraz wysokości należności i zobowiązań związanych z poszczególnymi Inwestycjami. W związku z tym Spółka Dzielona sporządza dla celów wewnętrznych odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla każdego z projektów inwestycyjnych.

Na dzień wydzielenia Spółka Dzielona będzie posiadaczem osobnych rachunków bankowych dla Inwestycji C i Inwestycji D, na które wpływać będą należności (np. z najmu powierzchni na ogrodzeniu danej Inwestycji) i finansowanie dotyczące poszczególnych Inwestycji oraz z których regulowane będą zobowiązania z tymi inwestycjami związane.

Mając na uwadze istniejącą już obecnie niezależność finansową Inwestycji C oraz Inwestycji D, w celu uproszczenia oraz transparentności prowadzonego procesu inwestycyjnego poprzez sformalizowanie wydzielenia poszczególnych Inwestycji, planowany jest podział Spółki Dzielonej w trybie przedstawionym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037 ze zm.; dalej KSH), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę D., tzw. podział przez wydzielenie. W wyniku tej operacji, Inwestycja D zostanie wydzielona do Spółki D. Spółka D w zamian za otrzymaną w wyniku podziału Inwestycję D wyda Udziałowcowi swoje udziały. W rezultacie, po przeprowadzeniu podziału w majątku Spółki Dzielonej pozostanie Inwestycja C. Mając na uwadze powyższe, jak również planowane działania Spółki Dzielonej

na najbliższe tygodnie, już obecnie, a tym bardziej na moment podziału, każdy z projektów inwestycyjnych będzie charakteryzować się samodzielnością gospodarczą polegającą na możliwości samodzielnego kontynuowania działalności przez Inwestycję C oraz Inwestycję D. Oznacza to, że na moment podziału do poszczególnych Inwestycji będzie można przypisać określone składniki przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (materialne i niematerialne), które stanowią o administracyjnym (organizacyjnym) i finansowym wyodrębnieniu każdego z projektów inwestycyjnych.

Na moment podziału w Spółce Dzielonej zostanie, a Spółka D otrzyma odpowiednio:

 • odpowiednią część gruntu zgodnie z oczekiwanym podziałem geodezyjnym;
 • odpowiednią część inwestycji w toku (odpowiednio: Inwestycja C oraz Inwestycję D);
 • 25% udziałów w jednej z zagranicznych spółek zależnych;
 • prawa i obowiązki z umów dotyczących poszczególnych Inwestycji (które już są przypisane do tych Inwestycji), w szczególności umowy o roboty budowlane;
 • prawa autorskie majątkowe, niemajątkowe i prawa zależne do odpowiednich projektów architektonicznych dotyczących danej Inwestycji;
 • odpowiednią część praw i obowiązków pozostałych umów (przy czym umowy które nie zostaną przydzielone do Inwestycji C lub Inwestycji D pozostaną przypisane do Spółki Dzielonej),
 • należności z umów najmu powierzchni reklamowych przypisanych do odpowiednich Inwestycji;
 • odpowiednio alokowaną część przypisanego im kredytu bankowego wraz z zabezpieczeniami (tj. na zasadzie alokacji kredytu do konkretnego podmiotu lub odrębnej umowy z bankiem);
 • odpowiednią część zobowiązań wynikających z umów pożyczek (na podstawie odrębnych umów) zatwierdzających alokację z pożyczkodawcami;
 • osobne, niezależne rachunki bankowe;
 • gotówkę;
 • wszystkie inne elementy związane z prowadzoną działalnością, które będą alokowane według klucza alokacji zawartego w planie podziału Spółki Dzielonej (tj. te związane wyłącznie z jedną inwestycją zostaną bezpośrednio przypisane do tej inwestycji, te dotyczące dwóch lub więcej inwestycji będą dzielone według odrębnych kluczy).

Przewiduje się, że do dnia dokonania podziału Spółka Dzielona może dodatkowo zawrzeć nowe umowy dotyczące realizowanych Inwestycji, niemniej albo będą dotyczyć one poszczególnych inwestycji C i / lub D albo będą funkcjonalnie alokowane do każdej z nich, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Po podziale, Spółka Dzielona będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję C. Podobnie Spółka D będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję D. Po zakończeniu podziału będą to osobne i niezależne procesy inwestycyjne.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że planowana transakcja podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Głównym / jedynym celem planowanej transakcji podziału Spółki Dzielonej nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Tym samym planowana transakcja podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej nie będzie spełniać przesłanki zawartej w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Od początku procesu inwestycyjnego Inwestycje C i D są traktowane jako osobne projekty i już na obecnym etapie charakteryzują się daleko idącym wyodrębnieniem w sferze organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej. Spółka Dzielona podjęła jednocześnie działania mające na celu bardziej formalne wydzielenie poszczególnych Inwestycji m.in. administracyjnego podziału gruntu, na którym poszczególne Inwestycje są prowadzone, przypisania do każdej Inwestycji odpowiednich umów budowlanych i projektowych, czy właściwego finansowania. Tym samym, podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie ma stanowić jedynie formalną realizację założonej strategii inwestycyjnej polegającej na stworzeniu niezależnych projektów inwestycyjnych. Dalsze prowadzenie przez Spółkę Dzieloną jednocześnie kilku zaawansowanych projektów inwestycyjnych cechujących się odmienną charakterystyką oraz dużym stopniem złożoności może być nieefektywne.

Dodatkowo, nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż utrwaloną na rynku praktyką jest prowadzenie tylko jednej dużej inwestycji przez jedną spółkę celową. Takie samo założenie przewiduje także model biznesowy grupy kapitałowej Wnioskodawcy. Stąd dokonanie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie ma w istocie doprowadzić do realizacji opisywanej strategii biznesowej.

Ponadto, należy w tym miejscu również zaznaczyć, iż efektem podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie będzie bez wątpienia uproszczenie i wzrost przejrzystości prowadzonych Inwestycji poprzez przypisanie Spółce Dzielonej oraz Spółce D, praw/obowiązków oraz przychodów/kosztów dotyczących danej Inwestycji. W wyniku tej czynności każdy podmiot odpowiedzialny będzie jedynie za właściwy mu proces inwestycyjny, wpływając na jego efektywność ekonomiczną.

Przeprowadzenie podziału przez wydzielenie umożliwi także m.in. sprawniejsze zarządzanie danym procesem inwestycyjnym oraz jego komercjalizację w późniejszym okresie.

Podsumowując, Wnioskodawca zaznacza, że planując podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie kierował się szeregiem powodów wynikających ze strategii inwestycyjnej oraz oceną jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze od strony ekonomicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem dla Udziałowca przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowany podział Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad wartością lub kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

A contrario, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, u udziałowca spółki podlegającej podziałowi nie powstaje przychód.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji, aby określone składniki majątkowe mogły zostać zakwalifikowane jako ZCP, powinny one spełniać następujące warunki:

 • stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych uwzględniający zobowiązania,
 • być organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

W rezultacie, wydzielenie ZCP powinno zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej,
 • funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Już obecnie, a także na moment podziału Spółki Dzielonej, Inwestycja C oraz Inwestycja D będą wyodrębnione organizacyjnie w strukturze tej spółki. Wyodrębnienie to znajdzie wyraz w samodzielnej realizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego w ramach danej Inwestycji - każda z Inwestycji stanowi odrębny środek trwały w budowie. Do dnia podziału geodezyjny podział działki, na której realizowane są Inwestycje powinien zostać ukończony. Procedura ustanowienia osobnych ksiąg wieczystych dla działek przypisanych dla każdej z Inwestycji, może na dzień wydzielenia być nadal w toku. Już obecnie Spółka Dzielona posiada etapowe pozwolenie na budowę dla Inwestycji C oraz Inwestycji D, umożliwiające całkowicie niezależne w czasie realizowanie każdej z tych Inwestycji. Dla Inwestycji zaprojektowane zostały garaże podziemne dedykowane poszczególnym Inwestycjom (tj. Inwestycji C i D).

Na moment podziału, prace budowlane dla każdej z Inwestycji będą prowadzone na podstawie osobnych umów budowlanych. Również prace projektowe, nadzory autorskie i nadzory inwestorskie będą prowadzone na podstawie odrębnych umów dla danej Inwestycji.

Należy podkreślić, iż w przypadku umów, których formalny podział na Inwestycję C oraz Inwestycję D nie jest możliwy, prawa i obowiązki wynikające z tym umów zostaną alokowane w oparciu odpowiedni klucz alokacji do Inwestycji C oraz Inwestycji D (przy czym umowy które nie zostaną przydzielone do Inwestycji D pozostaną przypisane do Spółki Dzielonej).

Na moment podziału Spółka Dzielona będzie również świadczyć usługi najmu określonej powierzchni na ogrodzeniu wokół terenu Inwestycji w celach reklamowych, na podstawie odrębnych umów najmu dla każdej z poszczególnych Inwestycji - banery reklamowe umieszczone będą na poszczególnych częściach działek przypisanych do poszczególnych Inwestycji.

Z dniem wydzielenia dojdzie do ostatecznego alokowania do każdej Inwestycji składników majątkowych niezbędnych do przeprowadzenia dedykowanych prac inwestycyjnych. W ramach podziału składników majątkowych Spółki Dzielonej, Wnioskodawca uzyska również 25% udziałów w jednej z zagranicznych spółek zależnych Spółki Dzielonej.

Co również istotne z perspektywy wyodrębnienia organizacyjnego, Spółka Dzielona prowadzi zapisy księgowe dotyczące wszystkich operacji Spółki Dzielonej z podziałem na poszczególne Inwestycje - księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania przypisane do Inwestycji C oraz do Inwestycji D przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji oraz przygotowuje osobny bilans rachunek zysków i strat dla każdej z nich.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, już obecnie, a tym bardziej na moment podziału Spółki Dzielonej każda z Inwestycji (tj. Inwestycja C oraz Inwestycja D) charakteryzować się będzie wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe

Jak podkreślono powyżej, Spółka Dzielona prowadzi księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania do Inwestycji C oraz Inwestycji D przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji. Powyższy sposób prowadzenia ksiąg umożliwia Spółce Dzielonej monitorowanie stopnia zaangażowania aktywów w poszczególne Inwestycje, sposobu i wysokości finansowania każdej z Inwestycji oraz kwot należności i zobowiązań związanych z poszczególnymi projektami inwestycyjnymi. W rezultacie, Spółka Dzielona sporządza bilanse oraz rachunki zysków i strat dla każdego z procesów inwestycyjnych.

Do momentu podziału kredyt bankowy wraz z zabezpieczeniami oraz pożyczka wewnątrzgrupowa zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną zostaną przypisane do części dotyczących Inwestycji C oraz Inwestycji D. Ponadto Spółka Dzielona posiadać będzie osobne, dedykowane każdej z opisywanych Inwestycji rachunki bankowe, na które wpływać będą należności przypisane do danej Inwestycji, finansowanie zaciągnięte na potrzeby realizacji tego procesu inwestycyjnego oraz z których regulowane będą związane z nim zobowiązania.

W związku z powyższym należy uznać, że już obecnie, a tym bardziej na moment podziału Spółki Dzielonej, Inwestycja C oraz Inwestycja D są i będą w pełni wyodrębnione finansowo w ramach struktury Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie funkcjonalne

W ocenie Wnioskodawcy zarówno podlegająca wydzieleniu Inwestycja D oraz pozostająca w majątku Spółki Dzielonej Inwestycja C będą odznaczały się na dzień podziału odrębnością funkcjonalną niezbędną do samodzielnego wykonywania przypisanych do nich zadań. Do każdej z Inwestycji zostaną bowiem alokowane składniki majątkowe niezbędne do wykonania przeprowadzenia danego procesu inwestycyjnego. Każda z Inwestycji będzie realizować proces na podstawie odrębnej umowy budowlanej zawartej z podmiotem trzecim. Do każdej z Inwestycji przypisane zostanie finansowanie pozwalające na samodzielną realizację prowadzonej budowy. Tym samym, każdy proces inwestycyjny należy uznać w istocie za zespół składników majątkowych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące przypisane mu zadania. W szczególności w zakresie najmu będzie prowadzony niezależny proces komercjalizacji dostosowany do funkcji, wielkości, ekspozycji poszczególnych budynków i różnego czasu finalizowania Inwestycji.

Wszystkie wymienione elementy sprawiają, że Inwestycja C oraz Inwestycja D będą do dnia wydzielenia Spółki Dzielonej funkcjonalnie wyodrębnione w jej strukturze. Należy przy tym zauważyć, iż od początku procesu inwestycyjnego zarówno Inwestycja C jak i Inwestycja D traktowane są przez Spółkę Dzieloną jak odrębne przedsięwzięcia, ze względu na odrębne lokalizacje Inwestycji w istniejącym ciągu komunikacyjnym, różne fazy budowy (poszczególne budowy prowadzone na podstawie osobnych umów o roboty budowlane przez pracowników/współpracowników kontrahentów niezależnie dla poszczególnych Inwestycji) i termin zakończenia prac, różne etapy i wysokość finansowania, niezależne momenty komercjalizacji (tj. sprzedaży lub wynajmu) Inwestycji, różnych przyszłych nabywców i najemców oraz prowadzenie odrębnych bilansów i rachunków zysków i strat dla każdego projektu inwestycyjnego.

Po podziale, Spółka Dzielona będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję C w sposób, w jaki była ona realizowane do tej pory. Podobnie Spółka D będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję D.

Reasumując należy stwierdzić, że Inwestycja C oraz Inwestycja D już obecnie, a tym bardziej na moment podziału Spółki Dzielonej będą wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa tej spółki. Tym samym, zarówno (i) zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w majątku Spółki Dzielonej (Inwestycja C) oraz (ii) zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Spółkę D (Inwestycja D) stanowić będą (odrębnie) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy planowany podział Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. W przypadku podziału przez wydzielenie przychód dla udziałowca spółki dzielonej ustala się, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W analizowanej sytuacji, jak powyżej wskazano, zarówno wydzielana inwestycja D, a także pozostająca w majątku Spółki Dzielonej Inwestycja C już obecnie, jak również na moment podziału stanowić będą odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. W konsekwencji, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku przychodu podatkowego dla udziałowca spółki podlegającej podziałowi w przypadku organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego wyodrębnienia składników majątkowych zarówno wydzielanych ze spółki dzielonej, jak i w niej pozostających znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lipca 2013 roku (sygn. IPPB5/423-293/13-4/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 stycznia 2012 roku (sygn. ITPB3/423-536/11/MT),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2011 roku (sygn. IBPBI/2/423-793/11/JD),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2011 roku (sygn. IPPB5/423-396/11-4/DG).

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż z analogicznym zapytaniem dotyczącym konsekwencji podatkowych planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie wystąpiła także Spółka D. Ich celem jest potwierdzenie, że w związku z podziałem po stronie Udziałowca nie powstanie przychód podatkowy, a w związku z tym Spółka D nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru od Udziałowca i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 4 updop, norma zawarta w art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, nie ma zastosowania w przypadku, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, planowana transakcja podziału spółki poprzez wydzielenie będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, tym samym przepis art. 10 ust. 4 updop nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.