IPPB5/423-811/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy planowany podział Spółki przez wydzielenie nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż zarówno majątek pozostający w Spółce jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP?
IPPB5/423-811/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. podział spółki
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ustalanie dochodu (straty)
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: X., Spółka lub Wnioskodawca) należy do grupy X. (dalej: grupa X.), zajmującej się doręczaniem przesyłek oraz świadczeniem specjalistycznych usług transportowych i logistycznych. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie:

 • tzw. małych przesyłek, tj. działalność kurierską (logistyczno-transportową) stanowiącą główną działalność Spółki, oraz
 • outsourcing procesu biznesowego (centrum usług wspólnych; dalej: BPO).

Spółka poprzez oddział z siedzibą w W. (dalej: Oddział) świadczy usługi w zakresie tzw. usług wspólnych na rzecz spółek z Grupy X. (outsourcing procesu biznesowego), w szczególności usługi te obejmują wsparcie poszczególnych spółek z Grupy X. w takich obszarach jak: obsługa faktur, obsługa płatności, księgowanie, obsługa należności, obsługa płatności za przesyłki kurierskie przy odbiorze (Cash on Delivery Administration), rozliczanie zwrotu wydatków, wsparcie w obsłudze klientów (m.in. wsparcie w zakresie przetargów, obsługi strategicznych klientów), wsparcie w świadczeniu usług logistycznych (w szczególności koordynowanie i zarządzanie zagranicznymi dostawcami), wsparcie administracyjne (w w szczególności: obsługa zleceń zakupów, obsługa płatności do dostawców, przygotowywanie raportów do systemu Intrastat, wskazywanie potencjalnych nowych dostawców), monitorowanie stanu zapasów w magazynach i uzupełnianie ich, itp.

Powyższe dwa rodzaje działalności, tj. działalność kurierska i BPO, stanowią odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych Wnioskodawcy. Działalność kurierska jest zarządzana z siedziby Spółki w A., natomiast centrum usług wspólnych (BPO) zostało wyodrębnione w postaci oddziału zlokalizowanego w W.. Wyodrębnienie organizacyjne segmentu BPO zostało potwierdzone w drodze uchwały Zarządu z października 2006 r. w sprawie utworzenia Oddziału we A. Oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do każdej jednostki organizacyjnej (małych przesyłek oraz BPO) jest przypisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących prowadzeniu działalności w zakresie odpowiednio: działalności kurierskiej i BPO, obejmujący zarówno aktywa trwałe, obrotowe, jak również pracowników zatrudnionych na stanowiskach przypisanych do danej działalności.

W związku z tym, iż obecnie w ramach struktur Wnioskodawcy prowadzona jest działalność gospodarcza w dwóch różnych i odrębnych od siebie obszarach, Spółka planuje dokonanie podziału w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział Spółki nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki (spółka dzielona) w postaci BPO na istniejącą spółkę - tzw. podział przez wydzielenie. Spółka podjęła czynności zmierzające do wydzielenia ze struktur X. działalności prowadzonej obecnie przez Oddział (tj. działalności w zakresie BPO). W szczególności, przed dokonaniem podziału została zawiązana nowa spółka (X. G. Sp. z o.o.; dalej: G. lub Nowa Spółka), która otrzyma majątek związany z BPO i będzie kontynuować działalność w tym zakresie.

Nowa Spółka będzie prowadzić działalność w zakresie BPO. Planuje się, że otworzy ona centrum usług wspólnych także w innej lokalizacji niż W. (możliwe, że będzie ono istniało już na moment opisanego we wniosku podziału przez wydzielenie). Po podziale przez wydzielenie G. będzie prowadzić działalność poprzez BPO w W. i nowe centrum usług wspólnych (najprawdopodobniej w L.). W przyszłości G. może tworzyć kolejne centra usług wspólnych w celu rozwijania tego typu działalności.

Jedynym udziałowcem zarówno Wnioskodawcy jak i Nowej Spółki jest spółka X. z siedzibą i miejscem zarządu w Belgii, będąca belgijskim rezydentem podatkowym.

Spółka uzyskała pomoc publiczną w formie rządowych dotacji celowych w odniesieniu do działalności w zakresie BPO na podstawie umów zawartych przez Spółkę z Ministrem Gospodarki (dalej: Umowy). Spółka wystąpiła do Ministra Gospodarki z wnioskiem o potwierdzenie, iż planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje utraty wsparcia udzielonego na podstawie Umów, a wsparcie to będzie odnosiło się do Nowej Spółki.

Planowane działania restrukturyzacyjne mają na celu poprawę konkurencyjności na rynku usług BPO oraz mają umożliwić skoncentrowanie się Wnioskodawcy na jego podstawowej działalności w zakresie przesyłek kurierskich. Oczekuje się, iż BPO jako niezależny podmiot prawny będzie mógł poprawić swoją atrakcyjność dla pracowników docelowych, zwłaszcza wśród absolwentów uczelni wyższych. Na potrzeby wydzielenia działalności BPO i podjęcia działań zmierzających do uatrakcyjnienia oferty BPO dla (potencjalnych) pracowników wskazują m.in. wyniki ankiet pracowniczych oraz stosunkowo wysoka rotacja pracowników Oddziału. Obecne funkcjonowanie BPO w ramach Oddziału Wnioskodawcy może powodować, że potencjalni pracownicy postrzegają BPO (Oddział) jako dodatkową część firmy spedycyjnej czy transportowej, której działalność zdecydowanie odbiega od działalności prowadzonej w zakresie BPO. Takie postrzeganie może stawiać Spółkę w zakresie działalności prowadzonej przez Oddział w niekorzystnej sytuacji względem konkurencji na rynku BPO. Funkcjonowanie BPO w ramach Nowej Spółki, tj. podmiotu oddzielnego od Wnioskodawcy, powinno pozwolić na jednoznaczne zorientowanie się na dostarczanie usług w ramach doradztwa i procesów biznesowych dla globalnej bazy klientów i tym samym przyczynić się do zmiany wizerunku w tym zakresie. W wyniku wydzielenia Oddziału ze struktur Wnioskodawcy, Nowa Spółka mogłaby uzyskać elastyczność w zakresie dostosowywania polityki płacy i świadczeń pozapłacowych zależnie od potrzeb tak, aby jak najlepiej zabiegać o pracowników w branży BPO. W chwili obecnej, Oddział, funkcjonując w ramach struktur Wnioskodawcy, ma ograniczone możliwości zmiany polityki płacy i świadczeń pozapłacowych, ponieważ powinny one być jednolite w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Ponadto, podział Spółki będzie odzwierciedleniem faktycznego wyodrębnienia BPO od działalności kurierskiej, które obecnie już funkcjonuje. W szczególności obie działalności są odrębnie zarządzane, prowadzona jest odrębna strategia biznesowa, plany finansowe, budżety dla każdej z tych działalności. Każda z działalności funkcjonuje w oparciu o składniki majątkowe i pracowników alokowanych do poszczególnych działalności.

 1. Działalność w zakresie BPO

Działalność w zakresie BPO realizowana jest w ramach Spółki poprzez znajdujący się w W. Oddział, który obsługuje podmioty z Grupy X. w oparciu o umowy zawierane pomiędzy Spółką a podmiotami z Grupy X.. Zakłada się, iż Nowa Spółka realizować będzie wszystkie funkcje realizowane obecnie przez Wnioskodawcę w obszarze BPO w tym m.in.: obsługę faktur, płatności, księgowanie, obsługę zleceń zakupów, przygotowywanie raportów, obsługę różnych baz danych i procesowanie danych, itp.

Planowane jest, że przedmiotem wydzielenia z Wnioskodawcy będzie ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek Wnioskodawcy, które są obecnie wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie BPO. W skład majątku przenoszonego do G. wchodzić będą w szczególności:

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług wspólnych (BPO)
  • do Nowej Spółki przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami z Grupy w zakresie świadczenia usług BPO,
 2. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z BPO
  • Oddział prowadzi działalność w wynajmowanej nieruchomości na terenie D. Urnowa najmu zostanie przeniesiona do Nowej Spółki,
 3. Aktywa trwałe
  • wyposażenie biura we A (w tym meble biurowe, komputery, monitory, serwery, drukarki, itp.),
  • inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności w zakresie BPO przypisane do Oddziału,
 4. Inne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu usług BPO
  • należności z tytułu świadczonych przez Oddział usług w zakresie BPO,
  • inne należności i środki pieniężne przypisane do Oddziału (o ile faktycznie będą występowały na dzień podziału),
 5. Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności w zakresie BPO
  • w szczególności licencje lub prawa majątkowe do systemów informatycznych alokowanych do działalności w zakresie BPO,
 6. Zobowiązania
  • zobowiązania (rezerwy z tytułu przyszłych zobowiązań) z tytułu umowy najmu nieruchomości we A,
  • zobowiązania (rezerwy) z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości we A,
  • zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem w szczególności rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia dodatkowe i z tytułu nagrody rocznej) w stosunku do pracowników segmentu BPO,
  • pozostałe zobowiązania i rezerwy (o ile faktycznie będą występowały na dzień podziału),
 7. Umowy związane z prowadzeniem działalności przez Oddział, m. in.:
  • umowy dotyczące nieruchomości wynajmowanej we A, m.in. umowa w zakresie ochrony obiektu, umowy związane z utrzymaniem nieruchomości,
  • umowa z agencją pracy tymczasowej, umowy dotyczące usług rekrutacyjnych,
  Zakładane jest również, że po dopełnieniu wszelkich ewentualnych niezbędnych formalności Nowa Spółka będzie mogła w odniesieniu do działalności w zakresie BPO korzystać z pomocy publicznej wynikającej z Umów.
 8. Pracownicy zaangażowani w działalność Spółki w segmencie BPO - pracownicy zatrudnieni obecnie przez Wnioskodawcę alokowani do Oddziału. Pracownicy alokowani do BPO (w tym osoby zatrudnione w dziale Human Resources w W.) zostaną przeniesieni do Nowej Spółki w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.
 1. Działalność w zakresie przesyłek kurierskich

Działalność w zakresie przesyłek kurierskich realizowana jest w ramach Spółki poprzez centralę Spółki w A. a usługi są realizowane na terenie całego kraju. Po dokonaniu podziału przez wydzielenie Spółka nadal będzie realizować działalność w zakresie przesyłek kurierskich / usług logistyczno-transportowych.

Planuje się, iż w Spółce po podziale przez wydzielenie, pozostanie ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek Wnioskodawcy, które są obecnie wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie przesyłek kurierskich (usług logistyczno-transportowych).

W skład majątku, który pozostanie w Spółce po podziale przez wydzielenie wchodzić będą w szczególności:

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami
  • Po podziale przez wydzielenie w Spółce pozostaną umowy dotyczące działalności kurierskiej zawarte z zewnętrznymi klientami,
 2. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z przesyłkami kurierskimi
  • Centrala Spółki ma siedzibę w wynajmowanej nieruchomości na terenie Warszawy. Po podziale Spółka pozostanie jej najemcą. Spółka wynajmuje także szereg innych nieruchomości na terenie całej Polski wykorzystywanych na potrzeby działalności kurierskiej. Umowy najmu do tych nieruchomości pozostaną w Spółce po planowanym podziale przez wydzielenie.
  • Spółka posiada również tytuł własności do nieruchomości w Krośniewicach, gdzie mieści się hub przeładunkowy, który również pozostanie w Spółce po podziale przez wydzielenie,
 3. Aktywa trwałeKatalog aktywów trwałych, które pozostaną w Spółce po podziale, obejmuje w szczególności:
  • wyposażenie biura w A. (w tym meble biurowe, komputery, itp.),
  • maszyny i urządzenia wykorzystywane w zakresie małych przesyłek (usług logistyczno-transportowych),
  • inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności w zakresie przesyłek kurierskich,
 4. Wartości niematerialne i prawne, związane z prowadzeniem działalności w zakresie przesyłek kurierskich
  • W Spółce pozostaną umowy licencyjne związane z działalnością w zakresie przesyłek kurierskich (m.in. dotyczące korzystania ze znaku towarowego „X.”) a także licencje lub inne prawa majątkowe do oprogramowań / systemów wykorzystywanych w obszarze małych przesyłek / usług logistyczno- transportowych,
 5. Inne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu usług kurierskichPo podziale przez wydzielenie w Spółce pozostaną w szczególności:
  • należności od klientów X. z tytułu świadczonych usług kurierskich,
  • inne należności i środki pieniężne alokowane do centrali Spółki w A. (o ile faktycznie będą występowały u Wnioskodawcy na dzień podziału),
 6. Zobowiązania:
  W związku z podziałem przez wydzielenie w Spółce pozostaną m.in.:
  • zobowiązania / rezerwy z tytułu umowy najmu nieruchomości związanych z działalnością kurierską,
  • zobowiązania / rezerwy z tytułu umów dotyczących utrzymania nieruchomości związanych z działalnością kurierską,
  • zobowiązania / rezerwy z tytułu obsługi przesyłek kurierskich dostarczanych za granicę,
  • rezerwy z tytułu roszczeń klientów w związku z zaginięciem lub uszkodzeniem przesyłek obsługiwanych przez X.,
  • zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem w szczególności rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia emerytalne, rezerwy z tytułu nagrody rocznej) w stosunku do pracowników z segmentu przesyłek kurierskich,
  • pozostałe zobowiązania i rezerwy związane z bieżącą działalnością w zakresie działalności kurierskiej oraz z tytułu należności publicznoprawnych (o ile faktycznie będą występowały u Wnioskodawcy na dzień podziału),
 7. Kluczowe umowy związane z prowadzeniem działalności w zakresie przesyłek kurierskich, w szczególności:
  • umowy z klientami Spółki na świadczenie usług kurierskich (zgodnie z pkt 1 powyżej),
  • umowy najmu nieruchomości związanych z działalnością kurierską (zgodnie z punktem 2 powyżej),
  • umowy dotyczące utrzymania nieruchomości związanych z działalnością kurierską,
  • umowa z X. W., na mocy której w przypadku przesyłek międzynarodowych Spółka odbiera i dostarcza przesyłki na terenie Polski a w przypadku przesyłek wysyłanych z Polski za granicę - ich transportem, odbiorem oraz dostarczaniem poza granicami zajmuje się spółka X. W.,
  • umowy z zewnętrznymi podwykonawcami w zakresie transportu / dostawy przesyłek,
  • umowy z dostawcami w zakresie operacyjnej działalności Spółki w obszarze przesyłek kurierskich, np. dotyczące dostawy materiałów takich jak ubrania służbowe dla pracowników, koperty, opakowania, itp,
  • umowy w zakresie ściągania należności od nabywców usług przesyłek kurierskich.
 8. Pracownicy zaangażowani w działalność Spółki w segmencie przesyłek kurierskich.
  Pracownicy związani z segmentem przesyłek kurierskich pozostaną w Spółce po podziale. Ponadto, w Spółce pozostaną także pracownicy działu księgowo-finansowego i kadrowego (zlokalizowanego w A.) związanego z obsługą Spółki. Zakłada się, że po dniu wydzielenia Nowa Spółka będzie korzystać – w zależności od potrzeb - z usług Spółki lub innego podmiotu trzeciego w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej lub księgowo-finansowej.

Z uwagi na ogólnobiznesowy charakter części umów zawartych przez Spółkę, które nie są bezpośrednio związane z działalnością w zakresie BPO i których koszty są obecnie odpowiednio przypisywane do działalności w zakresie przesyłek kurierskich lub BPO w zależności od tego w jakiej części dany segment korzysta z tych usług (np. umowy najmu sprzętu biurowego, umowa z korporacją taksówkarską, umowa dotycząca opieki medycznej dla pracowników, umowa dotycząca kart M., umowa dotycząca leasingu samochodów, umowa dotycząca obsługi prawnej i inne), umowy te pozostaną w Spółce, a po podziale przez wydzielenie, o ile będzie to uzasadnione z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Nową Spółkę, Nowa Spółka zawrze odrębne umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki uwzględniająca odpowiednio segment BPO i przesyłek kurierskich została odzwierciedlona w regulaminie pracy Spółki oraz w schemacie organizacyjnym Spółki.

W strukturach Spółki wskazana została osoba na stanowisku kierowniczym (Dyrektor Operacyjny), w której zakresie obowiązków znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności w zakresie BPO. Ustalone zostały też zasady podległości służbowej pomiędzy Dyrektorem Operacyjnym odpowiedzialnym za prace Oddziału a pracownikami alokowanymi do Oddziału. Dyrektor Operacyjny Oddziału raportuje w sprawach dotyczących działalności Oddziału do Dyrektora, który jest poza strukturami wewnętrznymi Spółki i odpowiada za ten segment działalności w Europie. Ze względu jednak na fakt, iż Oddział nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego, w kwestiach formalnych Dyrektor Operacyjny Oddziału podlega Dyrektorowi Krajowemu w Polsce odpowiedzialnemu za Spółkę. W zakresie obowiązków Dyrektora Krajowego znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności w zakresie podstawowej działalności Spółki - przesyłek kurierskich.

Wyodrębnienie Oddziału zostało także uwidocznione m.in. poprzez zwyczaj umieszczania na wizytówkach pracowników Oddziału obok nazwy Spółki również nazwy A.

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, na moment podziału zarówno wydzielana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jak i składniki majątku pozostające w Spółce będą też wyodrębnione pod względem finansowym. Spółka ma możliwość przypisania:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Oddziału (BPO) oraz przesyłek kurierskich (usług logistyczno-transportowych), a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością Oddziału i przesyłek kurierskich.

Na potrzeby działalności związanej z BPO oraz przesyłek kurierskich opracowywane są oddzielne budżety oraz plany finansowe.

Ze względu na fakt, iż BPO (Oddział) oraz segment działalności kurierskiej mają przypisane odrębne budżety, Spółka jest także w stanie wyodrębnić koszty wewnętrzne dotyczące obsługi BPO w zakresie kadr i płac, księgowości, obsługi administracyjnej budynków, czy też innych czynności podejmowanych przez centralę w A. na rzecz Oddziału.

Składniki przyporządkowane do Oddziału i odpowiednio - przesyłek kurierskich są odrębnie ewidencjonowane w rejestrze : środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wyodrębniony w powyższy sposób segment BPO - mający docelowo zostać wydzielony ze Spółki obejmuje całokształt zadań Wnioskodawcy związanych z działalnością w obszarze BPO wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej części działalności Spółki, w tym:

 • składniki majątku związanego z działalnością w zakresie BPO,
 • pracowników zaangażowanych w działalność w zakresie BPO.

Podobnie, wyodrębniony w powyższy sposób segment przesyłek kurierskich - mający docelowo pozostać w Spółce po wydzieleniu do Nowej Spółki segmentu BPO, obejmuje całokształt zadań Wnioskodawcy związanych z działalnością w obszarze przesyłek kurierskich wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej części działalności Spółki, w tym:

 • składniki majątku związanego z działalnością w zakresie przesyłek kurierskich,
 • pracowników zaangażowanych w działalność w zakresie przesyłek kurierskich.

Proces wydzielenia części działalności w zakresie BPO od działalności w zakresie przesyłek kurierskich w schemacie organizacyjnym Spółki zostanie tak przeprowadzony, aby zarówno działalność w zakresie BPO jak i działalność pozostała w Spółce (przesyłki kurierskie) były w stanie samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa i realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze.

Na dzień podziału przez wydzielenie, zarówno segment BPO jak i przesyłek kurierskich będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony w strukturze Spółki, aby wraz z tą transakcją zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności oraz działalności, która pozostanie w Spółce. Oznacza to, iż po podziale zarówno Nowa Spółka jak i Wnioskodawca będą mogli dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny prowadzić działalność w zakresie odpowiednio: BPO i przesyłek kurierskich.

Majątek wydzielany do Nowej Spółki stanowić będzie samodzielną organizacyjnie i funkcjonalnie całość przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie BPO. Na bazie otrzymanego majątku Nowa Spółka będzie co do zasady w stanie prowadzić działalność w zakresie, w jakim jest ona prowadzona obecnie przez Spółkę w obszarze BPO.

Z kolei, istniejące zależności funkcjonalne pomiędzy składnikami, które pozostaną w Spółce (składniki te również będą stanowić samodzielną organizacyjnie i funkcjonalnie całość przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej) pozwolą Wnioskodawcy na kontynuowanie działalności w zakresie usług kurierskich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowany podział Spółki przez wydzielenie nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż zarówno majątek pozostający w Spółce jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowany podział Spółki przez wydzielenie opisany w niniejszym wniosku nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki, gdyż zarówno majątek pozostający w Spółce jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej: ustawa o PDOP).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy o PDOP).

Z przepisu tego wynika, że w przypadku, gdy majątek pozostający w spółce dzielonej jak i majątek wydzielany będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, podział przez wydzielenie pozostanie neutralny podatkowo dla spółki dzielonej, tj. nie powstanie przychód podatkowy u spółki dzielonej. W konsekwencji podział przez wydzielenie opisany we wniosku nie będzie powodował dla Spółki powstania przychodu, jeżeli zarówno majątek pozostający w Spółce jak i majątek wydzielany do Nowej Spółki będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z powołanym przepisem zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie powyższej definicji oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowana cześć przedsiębiorstwa jest, aby:

 1. istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz aby był on przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 2. zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, działalność w zakresie BPO prowadzona obecnie przez Oddział i mająca zostać przeniesiona do Nowej Spółki, jak również działalność kurierska, która pozostanie w Spółce, stanowić będą na moment podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o PDOP.

Ad (a) Wyodrębnienie funkcjonalne

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2013 r. (IPTPB3/423-369/13-3/KJ) wskazał, że: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”. Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 października 2012 r. (nr IBPBI/2/423-795/12/SD) i wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11).

W tym kontekście wskazać należy, iż zarówno działalność w zakresie BPO jak i działalność w zakresie przesyłek kurierskich jest prowadzona w oparciu o składniki materialne i niematerialne niezbędne do realizacji tego rodzaju działalności, szczegółowo opisane dla obu rodzajów działalności w opisie zdarzenia przyszłego. Oba rodzaje działalności będą kontynuowane po podziale Spółki w oparciu o te składniki materialne i niematerialne (działalność w zakresie BPO będzie prowadzona przez Nową Spółkę, natomiast działalność kurierska - przez Wnioskodawcę).

W ocenie Spółki, pomiędzy składnikami majątkowymi, które będą wydzielone do Nowej Spółki istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Przedmiotowe składniki majątkowe są wyodrębnione formalnie w ramach Spółki w postaci Oddziału, przy czym kryterium na podstawie którego dany składnik majątkowy jest przypisany do Oddziału, jest jego funkcja (rola) jaką pełni w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie BPO. Wydzielane składniki będą stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) - w szczególności będą to środki trwałe w postaci wyposażenia biura we A, jak również prawa, zobowiązania i należności (jeśli takie wystąpią) wynikające z umów zawartych przez Spółkę ze spółkami z Grupy X. w zakresie działalności polegającej na świadczeniu usług wspólnych (BPO). Ponadto, do Oddziału są alokowani pracownicy, w tym Dyrektor Operacyjny Oddziału, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane bezpośrednio z BPO.

Nie ulega wątpliwości, iż także składniki majątku alokowane do centrali w A. i które po planowanym podziale przez wydzielenie pozostaną u Wnioskodawcy stanowią funkcjonalną całość służącą prowadzeniu działalności w zakresie przesyłek kurierskich. Składniki majątkowe są alokowane do centrali w A. w oparciu o funkcję (rolę) jaką one pełnią w świadczeniu usług w zakresie przesyłek kurierskich (usług logistyczno-transportowych). Składniki te stanowią zespół zarówno składników materialnych jak i niematerialnych (w tym zobowiązania), w szczególności są środki trwałe (wyposażenie biura w A.), prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu siedziby w A. jak również umów najmu innych nieruchomości (w szczególności centrów przeładunkowych), umów z klientami Spółki na świadczenie usług kurierskich, umów z dostawcami (np. dostawcami opakowań) lub podwykonawcami zaangażowanymi w proces świadczenia usług kurierskich, licencje do znaku X. wykorzystywanego w działalności kurierskiej. Do segmentu przesyłek kurierskich są alokowani pracownicy Spółki, w tym również na stanowiskach kierowniczych, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do obsługi działalności Spółki w zakresie przesyłek kurierskich.

Zdaniem Spółki, w świetle powyższego należy uznać, że zarówno zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie BPO, który obecnie funkcjonuje w ramach Oddziału, jak również zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie przesyłek kurierskich realizowany przez centralę w A., nie stanowią zbioru przypadkowych elementów, lecz są zespołami składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te, na dzień dokonania podziału przez wydzielenie, będą funkcjonalnie wyodrębnione w ramach Spółki i będą tworzyć oddzielne całości.

Wszystkie wskazane powyżej przesłanki świadczą zatem w ocenie Spółki o wyodrębnieniu funkcjonalnym w ramach Wnioskodawcy działalności związanej z BPO jak i działalności kurierskiej.

Ad (b) Wyodrębnienie organizacyjne

W odniesieniu do wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o PDOP nie określa, co należy rozumieć, przez takie wyodrębnienie. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa mogą świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 października 2013 r., nr IPTPP2/443-530/13-5/KW oraz Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., nr IPPP2/443-879/12-4/BH). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 r., nr IPTPP1/443-588/13-2/MW, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r., nr IPPP1/443-547/12-2/MPe, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., nr IPPB5/423-165/08-6/MB).

Jak zostało wskazane przez Spółkę, działalność kurierska i działalność w zakresie BPO, stanowią odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych Wnioskodawcy.

Działalność kurierska jest zarządzana z siedziby Spółki w A., natomiast centrum usług wspólnych (BPO) zostało wyodrębnione w postaci Oddziału zlokalizowanego w W.. Wyodrębnienie organizacyjne segmentu BPO zostało potwierdzone w drodze uchwały Zarządu w sprawie utworzenia Oddziału we A. Oddział jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki uwzględniająca segment BPO jak i segment przesyłek kurierskich została odzwierciedlona w schematach organizacyjnych Wnioskodawcy. W szczególności zostały wyznaczone osoby na stanowiskach kierowniczych, które są odpowiedzialne za poszczególne rodzaje działalności. W przypadku działalności w zakresie BPO Dyrektor Operacyjny Oddziału raportuje do Dyrektora, który znajduje się poza strukturami wewnętrznymi Spółki i odpowiada za ten segment działalności w Europie. Spółka ustaliła zasady podległości służbowej pomiędzy Dyrektorem Operacyjnym Oddziału a pracownikami związanymi z działalnością w zakresie BPO. Z kolei za działalność kurierską odpowiedzialny jest Dyrektor Krajowy, do którego raportują osoby odpowiedzialne za działalność w obszarze przesyłek kurierskich.

Wyodrębnienie organizacyjne obu działalności jest uwidocznione również w regulaminie pracy oraz na wizytówkach - pracownicy związani z działalnością kurierską stosują na wizytówkach nazwę Wnioskodawcy, podczas gdy wizytówki pracowników Oddziału obok nazwy Wnioskodawcy zawierają również nazwę „A”.

W świetle przedstawionej powyżej argumentacji zdaniem Spółki zarówno zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie BPO jak i związanych z działalnością kurierską są organizacyjnie wyodrębnione w strukturach Spółki.

Ad (c) Wyodrębnienie finansowe

W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego na moment podziału finansowo wyodrębniona będzie działalność związana z przesyłkami kurierskimi jak i działalność związana z usługami BPO. Spółka może w oparciu o system informatyczno- księgowy:

 • przypisać przychody i koszty związane odpowiednio z działalnością Oddziału jak i związane z działalnością kurierską,
 • przypisać aktywa i pasywa związane odpowiednio z działalnością Oddziału jak i związane z działalnością kurierską. Ponadto na potrzeby działalności związanej z BPO i przesyłkami kurierskimi opracowywane są odrębne budżety oraz plany finansowe.

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż BPO (Oddział) oraz segment działalności kurierskiej mają przypisane odrębne budżety, Spółka jest także w stanie wyodrębnić koszty wewnętrzne dotyczące obsługi BPO w zakresie kadr i płac, księgowości, obsługi administracyjnej budynków, czy też innych czynności podejmowanych przez centralę w A. na rzecz Oddziału.

Składniki przyporządkowane do Oddziału (i mające zostać wydzielone do Nowej Spółki) są w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowane odrębnie od składników przyporządkowanych do segmentu przesyłek kurierskich (i mających pozostać w Spółce po dokonaniu podziału przez wydzielenie).

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki, zarówno zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie BPO jak również zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie przesyłek kurierskich będą spełniać przesłanki uznania ich za wyodrębnione finansowo zespoły składników majątkowych.

Ad (d) Możliwości funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2012 r. (nr ITPB3/423-120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. (nr ILPB4/423-4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (nr ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, proces wydzielenia części działalności w zakresie BPO od działalności w zakresie przesyłek kurierskich w schemacie organizacyjnym Spółki zostanie tak przeprowadzony, aby zarówno działalność w zakresie BPO jak i działalność pozostała w Spółce (przesyłki kurierskie) były w stanie samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa i realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze.

Na dzień podziału przez wydzielenie, segment BPO będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony w strukturze Spółki, aby wraz z tą transakcją zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności. W momencie podziału będzie wyodrębniony zespół składników majątkowych służących do prowadzenia tego rodzaju działalności, w szczególności obejmujący umowy na świadczenie usług BPO, umowy najmu, wyposażenie biura, jak i pracowników zaangażowanych w tę działalność. Oznacza to, iż po podziale Nowa Spółka będzie mogła dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny prowadzić działalność w zakresie BPO.

Jednocześnie, na dzień podziału przez wydzielenie, segment przesyłek kurierskich będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony w strukturze Spółki, aby po podziale zachowana została pełna ciągłość w zakresie tej działalności. W momencie podziału będzie wyodrębniony zespół składników majątkowych służących do prowadzenia tego rodzaju działalności, w szczególności obejmujący umowy na świadczenie usług kurierskich, umowy najmu, wyposażenie biura, maszyny, urządzenia, jak i pracowników zaangażowanych w tę działalność. Oznacza to, iż po podziale Spółka będzie mogła dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny prowadzić działalność w zakresie przesyłek kurierskich.

Zespół składników przedsiębiorstwa, który ma zostać przeniesiony do Nowej Spółki, służy obecnie prowadzeniu działalności w zakresie BPO. Po dokonaniu podziału przez wydzielenie ten sam zespół składników majątkowych będzie tworzył przedsiębiorstwo Nowej Spółki i będzie wystarczający do prowadzenia przez nią działalności w takim samym zakresie jak obecnie. Oznacza to, iż Nowa Spółka będzie prowadzić działalność (prowadzoną obecnie przez Oddział) w oparciu o otrzymane w ramach podziału przez wydzielenie składniki majątku Wnioskodawcy oraz przeniesionych pracowników alokowanych do Oddziału. Równocześnie, działalność kurierska realizowana przez centralę Spółki w A. po dokonaniu podziału będzie kontynuowana przy wykorzystaniu obecnie posiadanych składników majątkowych związanych z tą działalnością oraz pracowników przypisanych do tej części działalność Spółki.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, iż:

 1. w odniesieniu do przenoszonego w wyniku podziału przez wydzielenie do Nowej Spółki majątku związanego z działalnością w zakresie BPO:
  1. będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. zadań w zakresie usług BPO;
  2. zespół tych składników będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturach Wnioskodawcy,
  3. zespół tych składników będzie wyodrębniony finansowo w strukturach Wnioskodawcy,
  4. zespół tych składników będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze oraz że
 2. w odniesieniu do majątku związanego z działalnością kurierską, która pozostanie w Spółce po podziale przez wydzielenie:
  1. będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. zadań w zakresie usług kurierskich;
  2. zespół tych składników będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturach Wnioskodawcy,
  3. zespół tych składników będzie wyodrębniony finansowo w strukturach Wnioskodawcy,
  4. zespół tych składników będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W konsekwencji, należy uznać, że zarówno majątek pozostający w Spółce jak i majątek wydzielany do Nowej Spółki spełnią wszystkie przesłanki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Z uwagi na fakt, iż majątek pozostający w Spółce będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa i majątek wydzielany do Nowej Spółki również będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opisany powyżej podział przez wydzielenie nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej podział Spółki przez wydzielenie nie będzie powodował dla Spółki skutków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. nie będzie skutkował powstaniem przychodu po stronie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.