IPPB5/423-425/12-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy opisany powyżej Dział A H (PAH) będący przedmiotem wydzielenia do P PAH (Spółki przejmującej) oraz opisane powyżej Działy C H C (PCH) oraz H H D (WBB), pozostające w P T (Spółce dzielonej), stanowią (odpowiednio część wydzielana jak i pozostała w Spółce dzielonej) zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT?2. Czy opisana powyżej transakcja podziału P T (Spółka dzielona) przez wydzielenie Działu PAH do P PAH (Spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla P T, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2012 r. (data wpływu 28.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji zespołu składników majątkowych będących przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej oraz pozostających w Spółce dzielonej i skutków podatkowych transakcji podziału przez wydzielenie dla Spółki dzielonej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji zespołu składników majątkowych będących przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej oraz pozostających w Spółce dzielonej i skutków podatkowych transakcji podziału przez wydzielenie dla Spółki dzielonej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: XXX, Spółka lub Wnioskodawca) należy do międzynarodowej grupy farmaceutycznej X(dalej: Grupa X lub Grupa). Jedynym wspólnikiem Spółki jest X Holdings (dalej: X Holdings) będąca luksemburskim rezydentem podatkowym.

W ramach Grupy X funkcjonuje wiele oddzielnych działów (tzw. X Business Units), które zarządzane są jak samodzielne jednostki biznesowe. Przykładowo na poziomie globalnym Grup X funkcjonują następujące jednostki biznesowe: .... Każda z samodzielnych jednostek biznesowych Grupy realizuje odrębne plany finansowe oraz tworzy plany biznesowe dotyczące dalszego rozwoju. Za rozwój i wyniki poszczególnych jednostek biznesowych odpowiedzialni są stojący na ich czele liderzy - w celu umożliwienia efektywnego zarządzania każda jednostka biznesowa musi być odpowiednio zorganizowana i wyodrębniona w ramach Grupy. W zależności od potrzeb Grupy X oraz obowiązujących wymogów, na danym rynku (w danym kraju) może funkcjonować kilka wybranych lub wszystkie jednostki biznesowe Grupy. Możliwe jest również, iż wybrane jednostki biznesowe w danym kraju funkcjonują w ramach jednej spółki (jednego podmiotu prawnego).

Obecna strategia biznesowa Grupy X zakłada odseparowanie wybranych jednostek biznesowych funkcjonujących w ramach Grupy w taki sposób, aby możliwym było pozyskanie dla nich nowych inwestorów - tzn. omawiane odseparowanie powinno pozwolić Grupie X na swobodne dysponowanie całą jednostką biznesową, w której skład mogą wchodzić różne podmioty prawne zlokalizowane w kilkudziesięciu krajach. Co ważne z polskiego punktu widzenia plany Grupy X zakładają m.in. separację jednostki biznesowej Animal Health, której działalność dedykowana jest szeroko pojętej ochronie zdrowia zwierząt.

W szczególności globalna strategia Grupy P w stosunku do wydzielenia działalności związanej z biznesem A H zakłada:

 1. Utworzenie jednostki biznesowej (grupy podmiotów zlokalizowanych w różnych krajach) notowanej na rynku publicznym jako niezależny podmiot i kierowanej przez niezależny zespół menedżerski ukierunkowany na zarządzenie wyłącznie biznesem A H. Zespół menedżerski zarządzający niezależną jednostką A H będzie mógł również skoncentrować się na nowych inicjatywach biznesowych/ poszukiwaniu możliwości dalszego wzrostu biznesu A H np. poprzez akwizycje lub inwestycje kapitałowe.
 2. Utworzenie przejrzystej struktury dla biznesu związanego wyłącznie z działalnością A H poprzez stworzenie niezależnej jednostki biznesowej (grupy podmiotów z jednostką dominującą notowaną na rynku publicznym) atrakcyjnej dla szerokiego grona inwestorów i której notowania/ wycena zależeć będzie wyłącznie od wyników działalności oraz perspektyw biznesu A H, a nie od znacząco szerszej działalności bio-farmaceutycznej, która jest kluczowa dla Grupy P. Przedmiotowa reorganizacja powinna również stworzyć dodatkowe możliwości przyciągnięcia, utrzymania i efektywnego motywowania pracowników związanych wyłącznie z biznesem A H.
 3. Wzmocnienie notowań oraz poprawa postrzegania Grupy P przez rynki finansowe poprzez rozdzielenie podstawowej działalności grupy (działalność bio-farmaceutyczna) od biznesu Animal Health, którego wartość zdaniem Grupy P nie jest właściwie wyceniana przez inwestorów oceniających wyniki całej grupy.

Polska jest jednym z wielu krajów, który zostanie objęty wyżej opisaną reorganizacją działalności związaną z globalnymi planami Grupy P.

Mianowicie, działalność Grupy P w Polsce prowadzona jest poprzez kilka spółek zależnych, w tym m.in. przez P T, które to spółka odpowiedzialna jest za: (i) dystrybucję/sprzedaż produktów na receptę Grupy P; (ii) marketing i dystrybucję produktów bez recepty Grupy P, oraz (iii) marketing i dystrybucję produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P w Polsce (na potrzeby niniejszego wniosku przez pojęcie zarówno „produktu leczniczego” jak i „produktu weterynaryjnego” należy każdorazowo łączne rozumieć produkty lecznicze oraz inne produkty, w szczególności suplementy diety, kosmetyki lub wyroby medyczne) Marketing produktów na receptę prowadzony jest przez inną polską spółkę z Grupy P co wynika z historycznych procesów restrukturyzacyjnych w ramach Grupy.

W związku z powyższym działalność Wnioskodawcy podzielona jest na trzy odrębne działy funkcjonujące w ramach właściwych jednostek biznesowych Grupy P:

 • dział A H związany z produktami weterynaryjnymi/ szeroko pojętą ochroną zdrowia zwierząt (dalej Dział A H lub Dział PAH);
 • dział C H związany z produktami ogólnodostępnymi, których sprzedaż nie wymaga recept (dalej Dział Consumer Healthcare lub Dział PCH); oraz
 • dział Human H D (Worldwide Biopharmaceutical Businesses) związany z produktami na receptę (dalej Human Health Division lub Dział WBB).

Dystrybucja produktów oferowanych przez P T odbywa się w następujących kanałach:

 • kanał hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych (produkty działu PAH),
 • kanał hurtowni farmaceutycznych (produkty Działu WBB oraz Działu PCH),
 • kanał szpitalny (głównie produkty działu WBB oraz w mniejszym stopniu produkty Działu PCH).

Do każdego z działów przypisani zostali pracownicy odpowiadający m.in. za przeprowadzanie procesu składania zamówień odpowiednich produktów leczniczych w ramach Grupy P, realizację zamówień, prowadzenie negocjacji handlowych z klientami, podpisywanie umów dystrybucyjnych, organizację sprzedaży produktów leczniczych/ oraz innych produktów na polskim rynku oraz działania promocyjne.

Dział PAH prowadzi swoje zadania poprzez zespół wykwalifikowanych pracowników składający się ze specjalistów do spraw marketingu, obsługi klienta, kwestii regulacyjnych oraz przedstawicieli handlowych. Do podstawowych funkcji wykonywanych specyficznie w ramach Działu PAH należy:

 • planowanie i organizacja zamówień produktów leczniczych weterynaryjnych PAH, jak również ich zakup od podmiotów z Grupy P;
 • nadzór nad magazynem produktów leczniczych weterynaryjnych (kontrola stanu zapasów tych produktów, ich terminów przydatności do użytkowania; ubezpieczenie magazynowanych towarów; pakowanie i znakowanie produktów leczniczych; ewidencja magazynowanych produktów);
 • uzyskiwanie pozwoleń na dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych;
 • zawieranie umów handlowych z klientami - hurtowniami weterynaryjnymi (prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych; ostateczne ustalanie cen i warunków transakcyjnych z klientami, negocjowanie rabatów i skont);
 • realizacja dostaw produktów leczniczych weterynaryjnych PAH (transport tych produktów do odbiorców);
 • opracowanie lokalnej polityki sprzedażowej;
 • obsługa zamówień składanych przez klientów;
 • obsługa reklamacji składanych przez klientów;
 • organizowanie akcji marketingowych dotyczących dystrybuowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.

W zakresie funkcji mających charakter pomocniczy (wspierający główną działalność poszczególnych działów Spółki) takich jak księgowość, finanse, zarządzanie kadrami, zarządzanie systemami informatycznymi - zorganizowane są one na poziomie Spółki jako całości lub też odpowiednie usługi nabywane są od podmiotów zewnętrznych. Z praktycznego punktu widzenia podział wybranych funkcji pomocniczych jest praktycznie niemożliwy - przykładowo zarządzaniem systemami informatycznymi w ramach Spółki zajmuje się jedna osoba.

Działalność operacyjną Działu PAH w P T nadzoruje Dyrektor Produktów Weterynaryjnych, odpowiedzialny za operacje jednostki biznesowej PAH w Polsce, który służbowo odpowiada i raportuje do osoby kierującej działalnością jednostki biznesowej PAH w ramach Grupy P na poziomie ponadregionalnym (tzw. PAH D R D). Wydzielenie organizacyjne Działu PAH w ramach P T odzwierciedla oficjalny schemat organizacyjny funkcjonujący w ramach Spółki.

Dział PAH posiada autonomię i niezależność w realizacji swoich zadań. Dział ten m.in.: samodzielnie nawiązuje kontakty i relacje biznesowe z odbiorcami produktów leczniczych weterynaryjnych, opracowuje własne, roczne budżety operacyjne uwzględniające koszty funkcjonowania Działu PAH (w tym koszty wynagrodzeń pracowników Działu PAH, potrzeby zatrudnienia nowych osób etc.), jak również plany sprzedażowe. W związku z wydzieleniem organizacyjnym Działu PAH zarówno propozycje budżetów operacyjnych, jak i planów sprzedażowych podlegają akceptacji najpierw na poziomie regionalnym, a następnie na poziomie globalnym w ramach jednostki biznesowej A H.

W ramach uzgodnionego budżetu oraz planu sprzedażowego Dział PAH ma swobodę w doborze środków i metod realizacji postawionych zadań. Ponadto wybrani pracownicy Działu PAH mają możliwość samodzielnej akceptacji wydatków do określonego poziomu. Plany finansowe (budżety) ustalane są również oddzielnie dla pozostałych dwóch działów funkcjonujących w ramach P T. Działy PCH oraz WBB analizują wykonanie swoich budżetów i dokonują raportowania wyników w ramach odpowiedniej dla nich jednostki biznesowej Grupy P.

Autonomia Działu PAH przejawia się także w istnieniu odrębnych procedur i wytycznych przygotowanych globalnie w ramach Grupy dla jednostki biznesowej A H. W szczególności chodzi tu o tzw. G V P - tzn. politykę wewnętrzną dotyczącą zasad współpracy z kontrahentami oraz innymi specjalistami z branży weterynaryjnej. Dokument ten odnosi się m.in. do dopuszczalnych form wspierania sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P, udzielania rabatów, zasad przygotowywania materiałów informacyjnych na temat specyfików weterynaryjnych, jak również zawiera wytyczne w sprawie prowadzenia przez Dział PAH działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Dodatkowo, w celu odpowiedniego odróżnienia pozostałych działów Spółki, Dział PAH dysponuje własnym papierem firmowym wskazującym nazwę działu. Co więcej pracownicy poszczególnych działów (w tym w szczególności Działu PAH) w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. z kontrahentami) oraz wewnątrz Spółki i Grupy odpowiednio wskazują na swoją przynależność do danego działu - np. poprzez odniesienie do danego działu w danych kontaktowych danego pracownika (w podpisie korespondencji elektronicznej oraz na wizytówkach).

Pracownicy wszystkich trzech działów funkcjonujących w ramach P T korzystają z powierzchni biurowej zlokalizowanej w tym samym budynku i udostępnionej Spółce na podstawie umowy najmu z podmiotem trzecim. Jednocześnie każdy z trzech działów funkcjonujących w ramach P T korzysta z odrębnych powierzchni magazynowych zlokalizowanych w różnych częściach Polski (odrębnie dla produktów, a co za tym idzie Działów PAH oraz łącznie Działów PCH i WBB). Na korzystanie z powierzchni magazynowej zostały podpisane umowy najmu z podmiotami trzecimi - odrębnie w związku z magazynowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych oraz produktów działów PCH i WBB. Co ważne Dział PAH oraz Dział WBB posiadają również odpowiednie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych oraz produktów leczniczych na receptę. Dodatkowo PCH posiada zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych na receptę, bez recepty oraz suplementów diety.

W odniesieniu do każdej lokalizacji P T posiada odrębne zezwolenie udzielone odpowiednio przez Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Do realizacji swoich działań Dział PAH wykorzystuje głównie następujące składniki majątkowe:

 • komputery (wraz odpowiednim oprogramowaniem) i pozostały sprzęt informatyczny
 • telefony (przypisane do poszczególnych pracowników);
 • leasingowane samochody;
 • licencję na oprogramowanie MPOWER;
 • zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

System księgowy funkcjonujący w ramach P T umożliwia przyporządkowanie do Działu PAH (oraz odpowiednio do działu PCH i WBB) związanych z nim przychodów i kosztów - do każdego działu przyporządkowane są odpowiednie kody księgowe. Spółka odrębnie ewidencjonuje także należności i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością poszczególnych działów, w tym Działu PAH. Pozwala to na sporządzenie odpowiednich dokumentów finansowych, które wykorzystywane są na potrzeby raportowania wewnątrz Grupy P. W szczególności na potrzeby sprawozdawczości zarządczej Spółki oraz w związku z wymogami wewnętrznymi Grupy P dla poszczególnych działów Spółki sporządzane są oddzielne rachunki zysków i strat.

P T jest w stanie dla celów rachunkowości zarządczej odpowiednio przyporządkować do poszczególnych działów koszty ogólne funkcjonowania Spółki poprzez zastosowanie odpowiednich kluczy podziału uwzględniających zaangażowanie i udział danego działu w całości działalności prowadzonej przez Spółkę.

W celu zwiększenia kontroli nad efektywnością przepływów środków pieniężnych dla Działu PAH założony został odrębny rachunek bankowy (z sub-rachunkami) przeznaczony do wyłącznej dyspozycji ww. działu. Na przedmiotowym rachunku bankowym mają być gromadzone należności od odbiorców produktów PAH oraz dokonywane będą wypłaty wynagrodzeń pracownikom Działu PAH.

Dział PAH używa ponadto oddzielnych typów zamówień sprzedażowych (tzw. order types), a tym samym posiada swoją własną numerację faktur sprzedażowych i ich korekt.

Prowadzona obecnie ewidencja dla celów zarządczych w systemie księgowym wykorzystywanym przez Spółkę pozwala zatem na formalne wyodrębnienie w zarządzaniu przychodami i kosztami oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej Działu PAH oraz pozostałych dwóch działów funkcjonujących w ramach Spółki.

Konieczność wyodrębnienia finansowego Działu PAH (jak również Działów PCH oraz WBB) wynika częściowo z wymogów raportowania do Grupy P, zgodnie z którymi Dział PAH musi co miesiąc wysyłać do globalnych struktur PAH np. pozycje z dziennika ksiąg rachunkowych oraz zestawienie faktur zakupowych w części dotyczącej Działu PAH, raporty na temat ruchów na zapasach produktów leczniczych weterynaryjnych oraz ich wiekowania. Podobne raportowanie w ramach Grup ma również miejsce w przypadku Działów PCH oraz WBB.

W zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat zgodnie polską ustawą o rachunkowości) oraz rocznego rozliczenia podatkowego, sporządzane są one łącznie na poziomie Spółki. Powyższe wynika z faktu, iż z prawnego punktu widzenia to Spółka jako całość (a nie jej poszczególne działy) jest zobowiązana do przygotowania sprawozdania finansowego oraz dokonania rozliczeń podatkowych. Dodatkowo z praktycznego punktu widzenia wewnętrzne raportowanie wyników w ramach Grupy P dokonywane jest według amerykańskich, a nie polskich standardów rachunkowych. Sytuacja ta nie wpływa jednak negatywnie na możliwość odpowiedniego przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych działów funkcjonujących w ramach Spółki - o czym była już mowa powyżej.

Planowane działania restrukturyzacyjne

W związku z planami Grupy P (na co Wnioskodawca wskazał już powyżej) w chwili obecnej, w ramach spółek wchodzących w skład Grupy na całym świecie przeprowadzane są procesy restrukturyzacyjne mające na celu odpowiednie odseparowanie jednostki biznesowej/ grupy podmiotów zajmujących się wyłącznie działalnością związaną z produktami weterynaryjnymi. W szczególności, w dużej części przypadków (w zależności od sytuacji na danym rynku/ w danym kraju) proces restrukturyzacyjny może wymagać właściwego wydzielania - do odrębnych spółek - działów wchodzących w skład Działu PAH.

Również w Polsce ma zostać wprowadzony docelowy schemat organizacyjny, który przewiduje prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą produktów leczniczych weterynaryjnych przez osobny podmiot/ odrębną spółkę prawa handlowego.

W tym celu planowany jest podział P T poprzez wyodrębnienie Działu PAH do nowo utworzonej w tym celu spółki kapitałowej o nazwie P A HP Sp. z o.o. (dalej: P PAH). Przedmiotowy podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), tj poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej (tj. P T) do P PAH (tzw. podział przez wydzielenie).

P PAH została specyficznie utworzona w związku z planowaną transakcją. Dodatkowo w momencie dokonywania podziału P H będzie 100% udziałowcem zarówno w P T jak i P PAH. P PAH (tj. Spółka przejmująca) nie będzie natomiast posiadała na dzień podziału udziałów w P T (tj. w Spółce dzielonej).

Ponadto przed dniem wydzielenia P PAH zostanie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z podziałem, do P PAH wydzielone zostaną wszystkie składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania i należności przypisane do Działu PAH, które są niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie zakupu i dystrybucji (w szczególności poprzez prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych) na rynku polskim produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P w niezmienionym zakresie, a w szczególności:

 • majątek ruchomy (np. komputery, inny sprzęt informatyczny, telefony, umowy leasingowe na samochody osobowe);
 • wartości niematerialne i prawne (licencja na oprogramowanie MPOWER);
 • zespół pracowników - w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, P PAH przejmie tych pracowników, którzy na dzień wydzielenia zatrudnieni będą w P T i będą wykonywać pracę bezpośrednio związaną z działalnością Działu PAH;
 • rzeczowe aktywa obrotowe (w szczególności zapas produktów leczniczych weterynaryjnych);
 • należności i zobowiązania (związane z działalnością Działu PAH i szczegółowo wykazane w planie podziału);
 • umowy handlowe (w szczególności z odbiorcami hurtowymi produktów PAH, firmą doradztwa prawnego, podmiotem udostępniającym powierzchnię magazynową, dostawcą usług CRM, umowy o prowadzenie rachunków bankowych);
 • umowy zakupów produktów leczniczych weterynaryjnych od podmiotów z Grupy P;
 • dokumenty związane z prowadzoną działalnością, np. cenniki, katalogi;
 • odrębne dla Działu PAH strategie i cele biznesowe, budżet operacyjny oraz plany sprzedażowe;
 • formalne procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania Działu PAH (w szczególności G V P);
 • środki pieniężne znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym,
 • tytuł prawny do wynajmowanego magazynu, w którym przechowywane są obecnie produkty lecznicze weterynaryjne i gdzie prowadzona jest hurtownia farmaceutyczna produktów leczniczych weterynaryjnych;
 • zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

Właściwe składniki związane z Działem PAH, które będą podlegały wydzieleniu do P PAH, zostaną wykazane w planie podziału.

Dodatkowo w ramach wydzielenia Działu PAH do Spółki przeniesione zostaną również w dopuszczalny prawem sposób prawa i obowiązki z umowy najmu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na działalność P PAH (w formie podnajmu pomieszczeń biurowych od P T). W zależności od dalszych planów dotyczących jednostki biznesowej A H, umowa podnajmu może być w krótkim czasie rozwiązana i P PAH może przenieść swoje biuro.

Dodatkowo, przed dniem wydzielenia Działu PAH, umowy, które są obecnie wspólne dla wszystkich działów, zostaną odpowiednio anektowane/ tam gdzie będzie to konieczne zostaną podpisane oddzielne umowy wyłącznie dla Działu PAH, które następnie - w ramach procesu podziału - przejdą z mocy prawa na P PAH.

W P T pozostaną pracownicy zajmujący się funkcjami pomocniczymi (księgowość, zarządzanie kadrami, usługi informatyczne) do działalności głównej prowadzonej przez Działy PAH, PCH oraz WBB. W związku z powyższym, w ramach procesu podziału, przed jego finalizacją podjęte zostaną również działania mające na celu zapewnienie P PAH ewentualnego wsparcia ze strony P T albo/ lub innych podmiotów z Grupy (na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania) w zakresie księgowości, zarządzania kadrami, usług informatycznych oraz innych usług pomocniczych. Niewykluczone jest również, iż po dokonaniu podziału P PAH nie będzie zainteresowany usługami pomocniczymi ze strony podmiotów z Grupy i postanowi je nabyć od podmiotów zewnętrznych. W żadnym wypadku omawiana sytuacja nie powinna jednak mieć wpływu na możliwość samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych (zadań w zakresie dystrybucji i marketingu produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P) przed datą podziału jako Dział PAH oraz po dacie podziału jako P PAH.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany powyżej Dział A H (PAH) będący przedmiotem wydzielenia do P PAH (Spółki przejmującej) oraz opisane powyżej Działy C H C (PCH) oraz H H D (WBB), pozostające w P T (Spółce dzielonej), stanowią (odpowiednio część wydzielana jak i pozostała w Spółce dzielonej) zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT...
 2. Czy opisana powyżej transakcja podziału P T (Spółka dzielona) przez wydzielenie Działu PAH do P PAH (Spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla P T, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT...
 3. Czy opisana powyżej transakcja podziału P T (Spółka dzielona) przez wydzielenie Działu PAH do P PAH (Spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem dla P PAH dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy o CIT...
 4. Czy w opisanej powyżej transakcji podziału P T (Spółka dzielona) przez wydzielenie Działu PAH do P PAH (Spółki przejmującej) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH zastosowanie znajdą przepisy art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT i w związku z tym przedmiotowa transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...
 5. Czy opisana powyżej transakcja podziału P T (Spółka dzielona) przez wydzielenie Działu PAH do P PAH (Spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla P T obowiązkiem dokonania jakichkolwiek korekt podatku naliczonego, których mowa w art. 91 ust. 1-8 Ustawy o VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytania nr 1 ( w części), 2.

W części dotyczącej podatku od towarów i usług, wydana zostanie odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział A H (PAH) będący przedmiotem wydzielenia do P PAH (Spółki przejmującej) oraz opisane powyżej Działy C H C (PCH) oraz H H D (WBB), pozostające w P Tr (Spółce dzielonej), stanowią (odpowiednio część wydzielana jak i pozostała w Spółce dzielonej) zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397), dalej Ustawy o CIT.

Uzasadnienie Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Równocześnie brzmienie art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, który to przepis definiuje pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby Ustawy o VAT jest identyczne w brzmieniu z definicją ZCP zawartą w art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Jednakowe brzmienie definicji ZCP na gruncie Ustawy o CIT oraz Ustawy o VAT - zdaniem Wnioskodawcy (znajdującym odzwierciedlenie w orzecznictwie i praktyce) - powinno skutkować tym, że pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” powinno być interpretowane w ten sam sposób. Stąd na potrzeby niniejszego wniosku, w celu uzasadnienia swojego stanowiska w zakresie Pytania 1, Wnioskodawca przedstawia łączną argumentację na gruncie przepisów Ustawy o CIT oraz Ustawy o VAT.

W szczególności, biorąc pod uwagę literalne brzmienie ww. przepisów Ustawy o CIT oraz Ustawy o VAT, należy wskazać, że aby możliwe było uznanie określonego zespołu składników majątku za ZCP, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 • zespół ten musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki zespołu muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, przy czym zespół ten mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Dział PAH jako ZCP

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, istnieją następujące okoliczności wskazujące na spełnienie powyższych kryteriów przez Dział PAH:

 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych

Doktryna prawa podatkowego wskazuje, że składniki materialne i niematerialne tworzą ZCP wówczas, gdy pozostają one we wzajemnych relacjach pozwalających na stwierdzenie, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko z przypadkowym zbiorem elementów. Ponadto, jak podkreślane jest w wybranych indywidualnych interpretacjach przepisów wydawanych przez organy podatkowe, składniki majątku muszą tworzyć zespół, a nie zbiór niepowiązanych ze sobą elementów. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (tj. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Powyższe stanowisko znalazło odzwierciedlenie np.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 dnia października 2011 r., sygn. IPPB5/423-790/11-2/AS;
 • analogicznie wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2011 r., sygn. ITPB3/423-391/11/DK oraz
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1233/10/SD).

Co do zasady zespół składników powinien zawierać elementy materialne (np. wyposażenie) oraz niematerialne (np. umowy, zobowiązania), które są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej dotychczas przez podmiot dokonujący wyodrębnienia ZCP. W wydanych w tym zakresie indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego czytamy, że elementami zespołu składników stanowiących ZCP powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki. Tak przykładowo wypowiedział się:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2011 r., sygn. IBPB1/2/423-793/11/JD;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2009 r., sygn. ILPB3/423-209/09-3/EK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2007 r., sygn. ILPB3/423-29/07-2/HS.

W większości indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego/ wyrokach sądów administracyjnych pojawia się również teza, że określenie „zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania”, oznacza, że konieczne jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z każdej z tych grup. Nie można zatem mówić o ZCP, gdy brakuje któregokolwiek z opisanych składników np. zobowiązań. Tak przykładowo wypowiedział się:

 • NSA w wyroku z dnia 12 maja 2011 r., sygn. II FSK 2222/09;
 • WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. I SA/Wr 410/11;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. IPPB5/423-156/10-2/MB;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2010 r., sygn. IPPB5/423-89/10-4/MB).

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Działu PAH mamy niewątpliwie do czynienia z zespołem składników materialnych i niematerialnych (wraz z zobowiązaniami) służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji marketingu produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P.

Wśród składników o charakterze materialnym przypisanych do Działu PAH znajdują się szczególności:

 1. majątek ruchomy (np. komputery, inny sprzęt informatyczny, telefony, umowy leasingowe na samochody osobowe);
 2. własne zasoby pieniężne deponowane na rachunku bankowym przypisanym specyficznie do Działu PAH;
 3. rzeczowe aktywa obrotowe (w szczególności zapas leczniczych produktów weterynaryjnych);
 4. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu PAH, włącznie z cennikami, katalogami produktów, odrębnym dla Działu PAH budżetem operacyjnym, planami sprzedażowymi oraz wytycznymi zawartymi w G V P, jak również wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej przez Dział PAH działalności.

Z kolei do składników o charakterze niematerialnym będących przedmiotem wydzielenia do P PAH należy zaliczyć w szczególności:

 1. licencję na oprogramowanie MPOWER;
 2. przenoszone na P PAH w dopuszczalny prawem sposób prawa i obowiązki z umowy najmu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na działalność Spółki przejmującej (w formie podnajmu pomieszczeń biurowych od innej spółki z Grupy):
 3. tytuł prawny podwynajmowanego magazynu, w których przechowywane są obecnie produkty weterynaryjne wraz z zezwoleniem na prowadzenie w tym magazynie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych;
 4. prawa i obowiązki z umów handlowych funkcjonalnie związanych z Działem PAH (w szczególności z odbiorcami hurtowymi produktów PAH, firmą doradztwa prawnego, podmiotem udostępniającym powierzchnię magazynową, dostawcą usługi CRM, umowy o prowadzenie rachunków bankowych) oraz wiążące się z nimi należności i zobowiązania Działu PAH;
 5. umowy zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych od podmiotów z Grupy P.

W związku z podziałem P T do P PAH wydzielony zostanie również zespół pracowników odznaczających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie dystrybucji i marketingu produktów leczniczych weterynaryjnych. Dział PAH nadzorowany będzie przez Dyrektora Produktów Weterynaryjnych.

Poszczególne składniki majątkowe będące podmiotem wydzielenia z P T nie są zatem przypadkowym zbiorem składników. Zdaniem Wnioskodawcy pozostają one we wzajemnych relacjach i stanowią zespół, który umożliwi P PAH podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji i marketingu produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P rozwijanej obecnie w ramach Działu PAH. Nie ulega więc wątpliwości fakt, iż wymienione powyżej składniki stanowią zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, który już w chwili obecnej może funkcjonować jako odrębne przedsiębiorstwo.

Po wydzieleniu z P T ten sam zespół składników majątkowych będzie tworzył przedsiębiorstwo P PAH i będzie wystarczający do prowadzenia przez niego działalności co najmniej w takim samym zakresie, jak działalność Działu PAH.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż powinno być możliwe alokowanie składników materialnych i niematerialnych (w tym również pracowników) do działalności prowadzonej przez ZCP. Działalność ta powinna mieć określone miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako np. dział, wydział, oddział itp. i cecha ta powinna występować w istniejącym przedsiębiorstwie. Tak przykładowo wypowiedział się:

 • WSA w Warszawie w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. III SA/Wa 1766/10; oraz
 • Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2011 r., sygn. IPPB5/423-790/11-2/AS.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Dział PAH jest obecnie wydzielony organizacyjnie w ramach P T. Powyższe potwierdzają następujące elementy:

 • Działalność związana z dystrybucją i marketingiem produktów leczniczych weterynaryjnych została wyodrębniona w strukturze organizacyjnej w formie Działu PAH, co jest widoczne w schemacie organizacyjnym funkcjonującym w ramach Spółki.
 • Wyodrębnienie organizacyjne Działu PAH wynika z globalnej polityki Grupy P - przypisania Działu PAH w ramach Grupy do jednostki biznesowej A H
 • Dział PAH w P T nadzoruje Dyrektor Produktów Weterynaryjnych odpowiedzialny za operacje jednostki biznesowej PAH w Polsce. Dyrektor Produktów Weterynaryjnych odpowiada służbowo i raportuje do osoby kierującej działalnością jednostki biznesowej PAH w ramach Grupy P na poziomie ponadregionalnym (tzw. PAH D R D). Pracownicy Działu PAH nie podlegają/ nie raportują kierownikom Działów PCH i WBB.
 • Istnieje wyodrębniona grupa składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), która jest przypisana do Działu PAH.
 • Dział PAH podlega odrębnym procedurom wewnętrznym (np. posiada przygotowaną specyficznie dla działalności weterynaryjnej G V P).
 • Dział PAH ma własne odrębne cele gospodarcze - dystrybucję i marketing produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P na rynku polskim. Odrębnie ustalane budżety i plany rozwoju działalności.

W świetle powyższego, należy uznać, że Dział PAH spełnia warunek wyodrębnienia organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie P T (tj. w Spółce Dzielonej).

 1. Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość alokacji przychodów i kosztów do działalności prowadzonej przez ZCP. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. Pogląd taki wyrażony został przykładowo przez:

 • WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 24 września 2010 r., sygn. I SA/Wr 1150/10;
 • WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 lipca 2011 r., sygn I SA/Gl 112/10;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-384/10-4/MB; oraz
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1401/09/MO.

W rezultacie, mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny, wydzielenie finansowe Działu PAH w ramach P T potwierdzają następujące elementy:

 • System księgowy funkcjonujący w ramach P T umożliwia przyporządkowanie do Działu PAH związanych z nim przychodów i kosztów (na podstawie właściwych dla Działu PAH kodów księgowych). P T odrębnie ewidencjonuje także należności i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością Działu PAH.
 • Dział PAH posiada swoją własną numerację faktur sprzedażowych i ich korekt.
 • Dział PAH co miesiąc raportuje do Grupy zapisy dziennika księgi rachunkowej w części dotyczącej Działu PAH, zestawienie faktur zakupowych Działu PAH, raporty na temat ruchów na zapasach produktów leczniczych weterynaryjnych oraz ich wiekowania.
 • Dział PAH posiada specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy, na którym gromadzone są należności od odbiorców produktów PAH oraz z którego począwszy od maja br. wypłacane będą wynagrodzenia na rzecz pracowników Działu PAH.
 • Dział PAH funkcjonuje w oparciu o corocznie tworzone budżety operacyjne uwzględniające koszty jego funkcjonowania (w tym koszty wynagrodzeń pracowników Działu PAH, potrzeby zatrudnienia nowych osób itp.), jak również plany sprzedażowe.
 • Wybrani pracownicy Działu PAH mają możliwość samodzielnej akceptacji wydatków do określonego poziomu.

Równocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, iż fakt niesporządzania oddzielnego dla Działu PAH rocznego sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat zgodnie z polską ustawą o rachunkowości) oraz rocznego rozliczenia podatkowego – nie powinien rzutować na ogólną ocenę jego wyodrębnienia dla celów finansowych.

Powyższe wynika z faktu, iż z prawnego punktu widzenia to Spółka jako całość (a nie jej poszczególne działy wewnętrzne) jest zobowiązania do przygotowania sprawozdania finansowego oraz dokonania rozliczeń podatkowych. Dodatkowo z praktycznego punktu widzenia wewnętrzne raportowanie wyników w ramach Grupy P dokonywane jest według amerykańskich, a nie polskich standardów rachunkowych. Sytuacja ta nie wpływa jednak negatywnie na możliwość odpowiedniego przyporządkowania przychodów kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych działów funkcjonujących w ramach Spółki - o czym była już mowa powyżej.

W świetle powyższego, należy uznać, że Dział PAH spełnia warunek wyodrębnienia finansowego w istniejącym przedsiębiorstwie P T (tj. w Spółce Dzielonej).

 1. Samodzielne realizowanie zadań gospodarczych

Zdaniem Wnioskodawcy, warunek samodzielnego realizowania określonych zadań gospodarczych (określany niekiedy w doktrynie jako wyodrębnienie funkcjonalne) oznacza, że aby można było uznać zespół składników za ZCP, musi go cechować możliwość samodzielnego działania jako niezależny podmiot. Innymi słowy, zespół składników majątkowych tworzących ZCP nie tylko musi spełniać określone funkcje gospodarcze w istniejącym przedsiębiorstwie, ale powinien również być w stanie prowadzić działalność samodzielnie, gdyby został wydzielony z istniejącego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie ZCP musi zatem istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z tego przedsiębiorstwa. Tak przykładowo wypowiedział się WSA w Opolu w wyroku dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. I SA/Op 352/09.

Jak z kolei, podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny oz. w Gdańsku, aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa, np. zakładu (fragment z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Gdańsku z 26 czerwca 1998 r., sygn. I SA/Gd 1097/96, zacytowany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z 6 czerwca 2008 r., sygn. SA/Wr 355/08).

Podobne podejście prezentują też organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stanął na stanowisku, że dla przyjęcia istnienia ZCP nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym (interpretacja z dnia 9 października 2009 r., sygn. ILPP2/443-1110/09-2/MN). Jak wynika z powyższego, ZCP to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który może stanowić odrębny zakład mogący realizować zadania gospodarcze (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2008 r., sygn. ILPB3/423-116/08-2/HS).

Odnosząc powyższe do sytuacji P T, należy zauważyć, iż Dział PAH przeznaczony jest do realizacji konkretnych zadań gospodarczych Spółki, tj. do dystrybucji produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P na rynku polskim; uzyskiwania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych; opracowania lokalnej polityki sprzedażowej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych oraz organizowania akcji marketingowych dotyczących dystrybuowanych produktów leczniczych.

Biorąc dodatkowo pod uwagę:

 • wykazane powyżej wyodrębnienie organizacyjne i finansowe Działu PAH,
 • wyposażenie Działu PAH w odpowiednie zasoby, a w szczególności w:
  • rzeczowe składniki majątku (m.in. zestawy komputerowe, telefony, leasingowane samochody osobowe);
  • prawa i obowiązki z umowy najmu powierzchni biurowej;
  • prawa i obowiązki z umowy najmu pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej oraz zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych;
  • środki pieniężne znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym;
  • wykwalifikowany personel;
 • możliwość przyporządkowana do Działu PAH praw i obowiązków (należności i zobowiązań wynikających z umów handlowych,

należy uznać, że Dział PAH już w chwili obecnej prowadzi w zasadzie samodzielną działalność gospodarczą i będzie w stanie prowadzić ją samodzielnie również po podziale jako część P PAH.

Należy bowiem podkreślić, iż po podziale:

 • P PAH będzie miała zapewnione wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, jakie potrzebne są do dystrybucji (obrotu hurtowego) i marketingu produktów leczniczych weterynaryjnych (tj. wszelkie aktywa, pracowników, tytuł prawny do nieruchomości w postaci umowy podnajmu, tytuł prawny do pomieszczeń hurtowni, zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych itp.).
 • P PAH będzie mieć zapewnione źródło przychodów (zamówienia) dzięki przyjęciu umów z odbiorcami produktów leczniczych weterynaryjnych. Z kolei dostawy produktów leczniczych weterynaryjnych będą gwarantowały umowy na zakup tych produktów zawarte z innymi spółkami z Grupy P.
 • Zachowana zostanie ciągłość w prowadzeniu działań dystrybucyjno-marketingowych (brak przerw w dostawach produktów leczniczych weterynaryjnych do hurtowni jak również w prowadzeniu akcji reklamowych, itp. z powodu reorganizacji struktury Spółki, również w odniesieniu do zamówień i projektów marketingowych, których realizacja będzie w toku w dniu dokonania podziału przez wydzielenie).

Równocześnie, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż fakt pozostawienia w P T pracowników zajmujących się funkcjami pomocniczymi (księgowość, zarządzanie kadrami, usługi informatyczne) do działalności głównej Działów PAH, PCH oraz WBB - nie powinien negatywnie wpływać na uznanie, iż Działu PAH może stanowić niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnego realizowania określonych zadań gospodarczych (zadań w zakresie dystrybucji i marketingu produktów leczniczych weterynaryjnych Grupy P) przed datą podziału jako Dział PAH oraz po dacie podziału jako P PAH.

W szczególności Spółka pragnie podkreślić, iż w ramach procesu podziału, przed jego finalizacją podjęte zostaną działania mające na celu zapewnienie P PAH ewentualnego wsparcia ze stron podmiotów z Grupy (na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania) w zakresie księgowości, zarządzania kadrami, usług informatycznych oraz innych usług pomocniczych. Niewykluczone jest również, iż po dokonaniu podziału P PAH nie będzie zainteresowany usługami pomocniczymi ze strony podmiotów z Grupy i postanowi je nabyć od podmiotów zewnętrznych.

Dodatkowo w tym miejscu, Wnioskodawca pragnie wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2011 r., sygn. akt I FSK 1383/10, w którym to wyroku zostało wyraźnie wskazane, iż:

 • Brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych.
 • Istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te bowiem, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowania jako podmiotu gospodarczego.

W konsekwencji, zespół składników majątkowych wchodzących w skład Działu PAH może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Reasumując wszystkie powyższe wyjaśnienia, w opinii Wnioskodawcy Dział PAH, który będzie wydzielany do P PAH w ramach podziału P T, stanowi ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Działy PCH i WBB jako ZCP

Równocześnie zdaniem Wnioskodawcy również Działy C H C (PCH) oraz H H D (WBB), pozostające po podziale w P T, powinny być uznane za stanowiące ZCP w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Jak wskazano w opisanym powyżej stanie faktycznym, działalność P T podzielona jest na trzy odrębne działy funkcjonujące w ramach właściwych jednostek biznesowych Grupy P, tj. Dział PAH, Dział PCH oraz Dział WBB. Przedmiotem wydzielenia do P PAH będzie wyłącznie Dział PAH. W rezultacie przedmiotowej transakcji P T będzie w stanie kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną obecnie w ramach Działów PCH oraz WBB. W Spółce dzielonej pozostaną bowiem wszystkie składniki majątkowe niezbędne do dalszego samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W szczególności w P T pozostaną następujące składniki majątkowe związane z Działami PCH oraz WBB:

 • majątek ruchomy (np. komputery, telefony, inne elementy wyposażenia biurowego przypisane do pracowników Działów PCH oraz WBB);
 • zasoby pieniężne;
 • zapasy produktów leczniczych na receptę, jak również produktów leczniczych sprzedawanych bez recepty;
 • należności i zobowiązania (związane z Działami PCH oraz WBB i szczegółowo wykazane planie podziału);
 • pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych;
 • umowy zakupu produktów leczniczych od podmiotów z Grupy P;
 • umowy na dostawy produktów PCH oraz WBB do hurtowni farmaceutycznych oraz do szpitali;
 • umowy najmu powierzchni biurowej oraz magazynu produktów dystrybuowanych przez Dział PCH oraz WBB.

W P T pozostaną także pracownicy bezpośrednio związani z Działami PCH oraz WBB, jak również pracownicy zajmujący się funkcjami pomocniczymi do działalności głównej Spółki.

Zarówno majątek pozostający w P T (Spółce dzielonej), jak i przenoszony do P PAH (Spółki przejmującej) stanowią odrębne części, z których każda - już na dzień wydzielenia, w oparciu o przypisany jej majątek, pracowników oraz środki finansowe - będzie zdolna do samodzielnego funkcjonowania w zakresie dla niej właściwym (tj. odpowiednio w zakresie dystrybucji produktów PCH/WBB oraz produktów leczniczych weterynaryjnych).

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe stanowi o tym, że Działy PCH oraz WBB, które pozostaną w P T, w następstwie planowanego podziału przez wydzielenie stanowią ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 2

Spółka stoi na stanowisku, że opisana powyżej transakcja podziału P T (Spółka dzielona) przez wydzielenie Działu PAH do P PAH (Spółka przejmująca) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować powstaniem dla P T przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest: ,,(jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia”.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, warunkiem niezbędnym dla powstania przychodu w spółce dzielonej z tytułu przeniesienia majątku na spółkę przejmującą w ramach podziału przez wydzielenie jest to, aby majątek przejmowany na skutek podziału, lub też majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2009 r., sygn. IPPB3/423-346/09-2/AG, stwierdził, że obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podziału przez wydzielenie nie wystąpi, jeśli majątek przejmowany przez spółką przejmującą oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Analogiczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-660/11/MS oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 października 2011 r, sygn. ILPB3/423-276/11-6/MM. Biorąc zatem pod uwagę, że zarówno majątek pozostający w P T (Spółce dzielonej), jak i ten przekazywany na rzecz P PAH (Spółki przejmującą) będą zdaniem Wnioskodawcy stanowiły: zorganizowaną część przedsiębiorstwa, po stronie P T nie powinien powstać przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.

W związku z powyższym należy uznać, że podział P T przez wydzielenie Działu PAH do P PAH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie skutkować powstaniem dla Spółki dzielonej przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych, należy zwrócić uwagę na fakt, iż są one wydawane w indywidualnych sprawach i nie wiążą innych organów wydających interpretacje indywidualne w sprawach innych podatników, co jest tym bardziej zrozumiałe zważywszy na różnorodność i odmienność okoliczności faktycznych, przedstawionych w sprawach indywidualnych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.