IPPB4/415-371/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Uzyskany dochód będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu warunków w nim wskazanych. Zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
IPPB4/415-371/14-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. dopłata
 2. majątek wspólny małżonków
 3. podział
 4. podział majątku dorobkowego
 5. rozwód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2014 r. (data wpływu 7 maja 2014 r.) uzupełnione pismem (data nadania 20 czerwca 2014 r., data wpływu 24 czerwca 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-371/14-2/MS z dnia 13 czerwca 2014 r. (data nadania 13 czerwca 2014 r., data doręczenia 16 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-371/14-2/MS z dnia 13 czerwca 2014 r. (data nadania 13 czerwca 2014 r., data doręczenia 16 czerwca 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Pismem (data nadania 20 czerwca 2014 r., data wpływu 24 czerwca 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 sierpnia 1990 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński z Alicją N. W małżeństwie do dnia 19 sierpnia 2005 roku obowiązywał ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej, zaś po tej dacie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej. Związek małżeński został rozwiązany przez rozwód prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w W. w dniu 19 października 2007 r.

W okresie obowiązywania ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej aktami notarialnymi zawartymi w dniach: 5 sierpnia 1999 r., 1 września 1999 r., 17 marca 2000 r. i 15 maja 2000 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabyli nieruchomość rolną o powierzchni 10.156 m2 , która objęta jest księgą wieczystą. W umowie kupna z dnia 1 września 1999 r. oprócz zapłaty określonej kwoty za tę nieruchomość Wnioskodawca wraz z była żoną zobowiązali się wybudować stronie sprzedającej (państwu D.) do dnia 7 sierpnia 2009 r. na wskazanej przez nich działce budynek gospodarczy podobny jak ten, który pozostał na kupowanej przez Wnioskodawcą i Jego żonę działce. Strony dopuściły ewentualność, że zamiast budowy budynku przekażą państwu D. kwotę na wybudowanie takiego budynku - nie określono wówczas dokładnie jej wysokości. Po wejściu Polski do Unii w 2004 r. spełnienie tego zobowiązania wobec państwa D. poprzez zbudowanie im identycznego budynku okazało się niemożliwe (zmiany wymagań budowlanych co do parametrów budynków gospodarczych, które zaczęły w Polsce obowiązywać). Dlatego w dniu 15 czerwca 2009 r. Wnioskodawca i Alicja N. podpisali z państwem D. porozumienie, które ustalało, że spełnieniem zaciągniętego w 1999 r. zobowiązania wobec sprzedających będzie przekazanie im kwoty 153.000 PLN brutto. Porozumienie to zostało następnie potwierdzone także u notariusza suwalskiego.

W dniu 1 grudnia 2009 r. przed notariuszem Wnioskodawca zawarł notarialną umowę podziału majątku wspólnego. Ideą tego podziału zaakceptowaną przez Wnioskodawcę i przez b. żonę Alicję N. było podzielenie się majątkiem po połowie, którą w umowie zrealizowali. Do podziału mieli wówczas:

 1. wspomnianą wyżej nieruchomość rolną w M. wraz z
 2. zobowiązaniem zapłaty 153.000 PLN, które Wnioskodawcę i Jego żonę ciążyło wobec sprzedających państwa D.,
 3. 11-letni samochód osobowy Opel Vectra,
 4. domenę internetową.

Wartość nieruchomości określono zgodnie na kwotę 250.000 PLN - po konsultacji z miejscową agencją nieruchomości oraz po rozmowach z kilkoma dotychczasowymi klientami, którzy rozważali jej zakup, gdy już po rozwodzie w 2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną wystawił ją na sprzedaż. Wartość samochodu określono na kwotę 4.000 PLN, wartość domeny internetowej na kwotę 2.500 PLN. Dokonano następującego podziału: Wnioskodawca został jedynym właścicielem nieruchomości rolnej, miał też zapłacić sprzedającym państwu D. 153.000 PLN i Alicji N. kwotę 50.000 PLN. Wnioskodawca został również jedynym właścicielem samochodu i domeny. Alicja mogła dzięki temu przeznaczyć większe środki na zakup mieszkania, w którym miała zamieszkać z dziećmi. Wnioskodawca natomiast musiał się liczyć z wynajmowaniem mieszkania i staraniami, by w końcu sprzedać działkę (też ponieść w związku ze sprzedażą koszty notarialne) i tą drogą mieć środki na zakup mieszkania dla siebie. W dniu 16 grudnia 2009 r. Wnioskodawca zapłacił sprzedającym państwu D. kwotę 153.000 PLN, co potwierdzono notarialnym porozumieniem u notariusza, Wnioskodawca zapłacił także 50.000 PLN Alicji N.

Bilans podziału majątku, po którym Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem działki był w 2009 roku "pół na pół". Do dnia dzisiejszego Wnioskodawcy działki nie udało się sprzedać pomimo kilkuletnich starań i licznych zabiegów. Jest jednak na to szansa w tym roku (też w związku z zakończeniem kryzysu finansowego na świecie). Ponieważ sytuacja życiowa Wnioskodawcy się zmieniła (Wnioskodawca nie ma pracy, ma długi, mieszka w kawalerce drugiej, obecnej żony) nie zamierza przeznaczać uzyskanej kwoty na zaspokojenie tzw. potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca chciałby w związku z tym upewnić się, że mimo że nie minęło jeszcze 5 lat od podziału majątku (minie w dniu 1 stycznia 2015 r.), odkąd Wnioskodawca stał się właścicielem wyłącznym też „połowy działki byłej żony”, nie będzie płacił 19% podatku od sprzedaży „jej połowy” działki...

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że wartość działki, którą otrzymał w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki Mu przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim, w wyniku podziału każdy z małżonków otrzymał majątek o tej samej wartości.

W ramach podziału majątku dorobkowego Wnioskodawcy przyznana została nieruchomość (działka) o wartości nie przekraczającej Jego udziału we współwłasności. Wielkość majątku Wnioskodawcy nie wzrosła w wyniku podziału majątku dorobkowego. W ramach podziału majątku: była żona otrzymała kwotę 50.000 zł, ale ta kwota została przekazana w ramach podziału majątku i nie wynikała z dopłaty z tytułu nierównego podziału majątku (jak wynika z wniosku, dokonano równego podziału majątku dorobkowego).

Nie było takich możliwości, by dokonać podziału wspólnego majątku w sposób ekwiwalentny w naturze, ale wartość otrzymanej przez Wnioskodawcy działki mieści się w udziale, jaki Mu przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika potwierdzenie tych okoliczności.

Ponieważ wartość działki, która Wnioskodawcy przypadła w wyniku podziału, majątku dorobkowego - pochodzącego z małżeństwa nie przewyższała wartości udziału Wnioskodawcy w majątku dorobkowym, więc za datę nabycia przyjmuje rok 1999 r. (datę nabycia działki do małżeńskiego majątku wspólnego).

W wyniku podziału wspólnego majątku Wnioskodawca nie nabył udziałów w prawie własności małżonki. Dlatego też Wnioskodawca podtrzymuje stanowisko, jakie przedstawił we wniosku o interpretację, że termin 5-letni, oznaczony w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - powinien być w przypadku Wnioskodawcy liczony od dnia nabycia do majątku wspólnego.

Z uwagi na to, że sprzedaż nieruchomości miałaby być dokonana po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, więc - zdaniem Wnioskodawcy taka sprzedaż nie powinna stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w wypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę działki w M. jeszcze w tym roku, przed końcem upływu 5 lat od momentu podziału majątku po rozwodzie (2009 r.) Wnioskodawca będzie musiał płacić 19% tern podatek od sprzedaży połowy tej działki nawet w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie zamierzał żadnych środków ze sprzedaży działki przeznaczać na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych... Wnioskodawca został jedynym właścicielem działki na mocy podpisanego w 2009 r. notarialnego podziału majątku po rozwodzie, którego ideą było podzielenie się z b. żoną "pół na pół".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie płacił tego podatku, gdyż podział majątku podpisany w 2009 roku był podziałem "pół na pół" i w związku z tym sprzedaż "połowy działki byłej żony" przed upływem 5 lat od jej nabycia nie powoduje powstania źródła przychodu. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy nie powinien On płacić tego podatku niezależnie od wysokości kwoty, którą uzyskał ze sprzedaży działki, gdyż sytuacja na rynku się zmienia i powinno się brać pod uwagę wartość działki w momencie dokonywania podziału majątku 1 grudnia 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Aby zatem ustalić czy w przedmiotowej sprawie planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości (działki) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasady, wspólność majątkowa trwa tak długo jak małżeństwo.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd, między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3 (art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Powyższe oznacza, że z datą ustania małżeństwa, a więc również wspólności majątkowej, współwłasność łączna jaka istnieje między małżonkami przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Zatem w chwili ustania małżeństwa co do zasady każdy z małżonków ma wynoszący 1/2 udział w majątku wspólnym, a więc w każdej rzeczy, jaka do tego majątku należy. W chwili ustania małżeństwa Wnioskodawca był więc właścicielem wynoszącego 1/2 udziału we wszystkich składnikach majątku wspólnego małżonków, podobnie jak Jego żona.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Tym samym za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, ale tylko wówczas jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku wspólnym.

Jeżeli natomiast podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty oraz gdy wartość otrzymanych przez byłego małżonka nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku wspólnym, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział byłego małżonka w majątku wspólnym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku wspólnego nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat).

W każdej sytuacji, kiedy w wyniku podziału majątku jeden z małżonków został zobowiązany do spłaty lub dopłaty, mamy do czynienia z nieekwiwalentnym podziałem majątku, a po stronie małżonka zobowiązanego do spłaty (dopłaty) następuje nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany przez niego udział w majątku wspólnym. W tej części bowiem, w której przyznane na wyłączną własność składniki majątkowe przekraczają wartość udziału w majątku wspólnym, małżonek musi zapłacić odpowiednią kwotę tytułem wyrównania udziałów w postaci dopłaty pieniężnej. W tym zakresie niewątpliwie podatnik nabywa prawo własności nieruchomości i praw w rozumieniu analizowanego przepisu. Przez pojęcie „nabycie” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika. Wszelkie przypadki gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w przedmiotowym przypadku podział majątku wspólnego małżonków dokonany w 2009 r. nie był faktycznie ekwiwalenty w naturze dla każdej ze stron. Każda ze stron nie otrzymała bowiem majątku o równiej wartości, a taki majątek winna otrzymać biorąc pod uwagę fakt, że udziały obojga małżonków z chwilą ustania małżeństwa były równe i wynosiły po 50% w majątku wspólnym. Składnikami majątku wspólnego małżonków podlegającymi podziałowi były bowiem: nieruchomość rolna, zobowiązanie zapłaty 153.000 zł państwu D., 11-letni samochód osobowy Opel Vectra i domena internetowa. W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawca został jedynym właścicielem nieruchomości rolnej, samochodu i domeny oraz miał zapłacić sprzedającym państwu D. 153.000 zł i byłej żonie kwotę 50.000 zł.

Ponadto o braku ekwiwalentności jasno świadczy fakt, że Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty na rzecz byłej małżonki kwotę w wysokości 50.000 zł. Właśnie fakt, że Wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty kwoty na rzecz byłej żony bezspornie dowodzi, że w wyniku podziału majątku wspólnego nabył majątek przekraczający pierwotnie posiadany przez Niego udział w majątku wspólnym. Z chwilą ustania małżeństwa Wnioskodawcy przysługiwał bowiem jedynie wynoszący 1/2 udział w majątku wspólnym, czyli w każdym składniku tego majątku. Pozostały udział należał w chwili ustania małżeństwa do żony Wnioskodawcy, zaś wskutek podziału majątku na własność Wnioskodawcy przeszedł majątek o większej wartości niż wartość udziału 1/2 całego majątku dorobkowego.

Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w wyniku podziału każdy z małżonków otrzymał majątek o tej samej wartości, gdyż ze stanu faktycznego wynika, że to Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem wszystkich składników majątku wspólnego małżeńskiego podlegających podziałowi, tj. nieruchomości rolnej, samochodu i domeny internetowej.

Tym samym nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku sprzedaży nieruchomości (działki) obowiązuje data pierwotnego nabycia, tj. 1999 r. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawcę obowiązywać będą dwie daty nabycia, bowiem w niniejszym przypadku należy stwierdzić, że Wnioskodawca zarówno w 1999 r., jak i w 2009 r. nabył prawo własności do nieruchomości (działki), którą zamierza sprzedać w tym roku. Nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości, którą zamierza sprzedać, nastąpiło zarówno w części w 1999 r. w dacie zakupu nieruchomości przez małżonków, jak również w części w 2009 r. w wyniku podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Albowiem jak zostało wskazane powyżej, nabycie ponad udział przysługujący w majątku dorobkowym, przy podziale majątku dorobkowego również stanowi o nowej dacie nabycia.

Aby ustalić, jaki udział w nieruchomości Wnioskodawca nabył w dacie podziału majątku objętego wspólnością majątkową w pierwszej kolejności należy obliczyć jaką wartość miał cały majątek podlegający podziałowi, czyli zsumować wartość nieruchomości i ruchomości. Następnie należy obliczyć wartość udziału jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym, czyli wartość całego majątku dorobkowego małżonków podzielić na pół. Otrzymana kwota odpowiadać będzie wartości udziału jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym. Kolejnym krokiem jest porównanie wartości majątku, jaki Wnioskodawca otrzymał w drodze podziału majątku, czyli wartości nieruchomości, ruchomości i nakładów na majątek osobisty do kwoty jaka Mu przysługiwała pierwotnie.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że nieruchomość (działka), którą Wnioskodawca w tym roku zamierza sprzedać nabył w dwóch datach i w różny sposób:

 1. udział w przedmiotowej nieruchomości odpowiadający udziałowi Wnioskodawcy w majątku wspólnym w 1999 r.,
 2. udział w przedmiotowej nieruchomości, przekraczający udział w majątku wspólnym małżonków w 2010 r.

Z uwagi na to, że nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło odpowiednio w części w 1999 r. oraz w 2009 r., pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawca nabył.

Tym samym, jeżeli Wnioskodawca sprzeda przedmiotową nieruchomość przed dniem 1 stycznia 2015 r., to przychód odpowiadający udziałowi nabytemu pierwotnie do majątku wspólnego małżonków w 1999 r., nie będzie podlegał w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie nieruchomości w tej części nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym ją nabyto.

Natomiast przychód odpowiadający udziałowi nabytemu w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2009 r. będzie podlegał opodatkowaniu.

Jeżeli zatem Wnioskodawca sprzeda przedmiotową nieruchomość przed 1 stycznia 2015 r., to przychód odpowiadający udziałowi nabytemu w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2010 r. podlegał będzie opodatkowaniu w wyniku podziału majątku dorobkowego, bowiem udział Wnioskodawcy w tej nieruchomości zwiększył się, a od końca tego roku do końca 2014 r. nie minie pięć lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość przychodu ze zbycia udziału, który został nabyty w 2009 r. w wyniku podziału majątku podlegać będzie opodatkowaniu według zasad określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 22 ust. 6c ww. ustawy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Przepis art. 22 ust. 6c ustawy w sposób jednoznaczny stanowi co może być uznane za koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten posługuje się pojęciem kosztu nabycia oraz udokumentowanych nakładów.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Reasumując należy stwierdzić, że dochód jaki Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży nieruchomości, w wysokości odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1999 r. w ramach wspólności małżeńskiej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym, zbycie przez Wnioskodawcę tego udziału nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości, odpowiadający części nabytej w 2009 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o czym stanowi art. 30e ust. 1 tejże ustawy.

Uzyskany dochód będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu warunków w nim wskazanych. Zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Powyższe zwolnienie, obejmować może więc taką część dochodu, faktycznie uzyskanego, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe – w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – w osiągniętych z odpłatnego zbycia przychodach.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – to do kompetencji tut. organu nie należy ustalenie (wyliczenie) wysokości dochodu, czy podatku, bądź potwierdzenie poprawności ich obliczenia, bowiem wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu – zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez właściwy rzeczowo organ podatkowy, względnie organ kontroli skarbowej, w toku postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy czynności sprawdzających.

Zatem tut. organ nie odniósł się do kwot przedstawionych przez wnioskodawcę w stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.