IPPB3/423-1308/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w myśl art. 93c OrdP na skutek przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Pozostałej Działalności do Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, z dniem podziału przez wydzielenie tej Pozostałej Działalności na Wnioskodawcę Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki podatkowe związane z Zezwoleniem strefowym i będzie mu przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust. 1 pkt 34 PDOP w odniesieniu do działalności objętej Zezwoleniem strefowym udzielonym Spółce Dzielonej Oddział w K.?
IPPB3/423-1308/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. podział
  2. zezwolenie
  3. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) należy do międzynarodowej Grupy Y. (dalej: Grupa Y.). Wyłącznym udziałowcem w Spółce jest Y. L. B.V. (dalej: Spółka Dominująca), będąca podmiotem prawa holenderskiego. Spółka Dominująca wystąpiła do właściwego sądu rejestrowego w Polsce o rejestrację zmiany dotychczasowej nazwy Wnioskodawcy na Y. L. oraz o zmianę miejsca jego siedziby z X. na T. Do chwili złożenia przedmiotowego wniosku, rejestracja wspomnianych powyżej zmian nie została sfinalizowana właściwym wpisem w KRS.

Obecnie Grupa Y. jest w trakcie prowadzenia globalnego procesu restrukturyzacyjnego (dalej: Proces Restrukturyzacyjny), którego bezpośrednim skutkiem ma być odpowiednie wydzielenie i zorganizowanie odrębnej grupy spółek koncentrującej swoją działalność na produkcji oraz dystrybucji szeroko pojętej kategorii produktów oświetlenia samochodowego i jego komponentów oraz komponentów LED (diod elektroluminescencyjnych).

W Polsce Proces Restrukturyzacyjny polega na podziale podmiotu Y. L. (dalej: Spółka Dzielona) z siedzibą w T. prowadzącego działalność w zakresie szeroko rozumianej produkcji i dystrybucji produktów oświetleniowych (w tym, w szczególności różnych rodzajów źródeł światła oraz opraw oświetleniowych i komponentów) w różnych lokalizacjach na terenie Polski.

Podział Spółki Dzielonej ma nastąpić zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej: KSH). W wyniku podziału na Wnioskodawcę zostanie przeniesiony wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) związanych z produkcją i dystrybucją produktów oświetleniowych innych niż produkty oświetlenia samochodowego (Pozostała Działalność). Natomiast w Spółce Dzielonej pozostanie wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) związanych z produkcją i dystrybucją oświetlenia samochodowego (Działalność OS). Działalność OS jest zorganizowana w formie Oddziału w Pabianicach. Zarówno Pozostała Działalność jak i Działalność OS będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

W dniu 20 lutego 2014 r. Spółka Dzielona Oddział w K. otrzymała zezwolenie nr 144/2014 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Z. Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Zezwolenie strefowe). Warunki określone w zezwoleniu to poniesienie na terenie strefy nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz zwiększenie zatrudnienia w Oddziale w K. będącym odrębnym pracodawcą do ustalonego poziomu do dnia 30 kwietnia 2014 r. i utrzymanie tego poziomu do dnia 30 kwietnia 2019 r. Zezwolenie strefowe nie zawiera zapisów ograniczających możliwość ani zakres sukcesji praw i obowiązków wynikających z tego zezwolenia.

Na dzień złożenia wniosku Spółka Dzielona jest na etapie ponoszenia wydatków inwestycyjnych i nie rozpoczęła jeszcze korzystania ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust.1 pkt 34 PDOP.

Zezwolenie strefowe jest ściśle związane z majątkiem Oddziału w K., który w całości wchodzi w skład Pozostałej Działalności, która zostanie wydzielona do Wnioskodawcy. W szczególności zakładanym jest, iż całość działalności Oddziału w K. związana z przydzieleniem Zezwolenia strefowego i prowadzeniem działalności w Z. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym wszystkie wydatki inwestycyjne związane z, oraz zobowiązania poczynione w ramach procesu uzyskiwania Zezwolenia strefowego, zostaną zgodnie z planem podziału przeniesione na Wnioskodawcę jako część Pozostałej Działalności.

Zezwolenie strefowe dotyczy zatem wyłącznie działalności wchodzącej w skład Pozostałej Działalności, która zgodnie z prowadzonym Procesem Restrukturyzacyjnym zostanie przeniesiona do Wnioskodawcy. Zezwolenie strefowe zostanie wymienione w planie podziału sporządzonym zgodnie z art. 534 KSH jako związane z Pozostałą Działalnością (wchodzącymi w jej skład składnikami majątku tj. aktywami i pasywami) przejmowaną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie kontynuował Pozostałą Działalność, w tym działalność na terenie Z. Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez Oddział w K..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w myśl art . 93c OrdP na skutek przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Pozostałej Działalności do Wnioskodawcy w trybie art . 529 § 1 pkt 4 KSH, z dniem podziału przez wydzielenie tej Pozostałej Działalności na Wnioskodawcę Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki podatkowe związane z Zezwoleniem strefowym i będzie mu przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOP w odniesieniu do działalności objętej Zezwoleniem strefowym udzielonym Spółce Dzielonej Oddział w K....

Zdaniem Wnioskodawcy, na skutek przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Pozostałej Działalności do Wnioskodawcy w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH i przypisaniem Wnioskodawcy w planie podziału Zezwolenia strefowego jako wyłącznie związanego z Pozostałą Działalnością na Wnioskodawcę przejdą prawa i obowiązki wynikające z Zezwolenia strefowego i w myśl art. 93c OrdP będzie on mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOP.

Jak wynika z art. 93c § 1 OrdP, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku. W myśl art. 93c § 2 OrdP, powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tym samym, zgodnie z cytowanymi przepisami, sukcesja uniwersalna częściowa dotycząca praw i obowiązków podatkowych związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału), ma miejsce, jeżeli:

  1. majątek wydzielany na skutek podziału do spółki przejmującej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, oraz
  2. majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W analizowanym przypadku zarówno majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy, czyli Pozostała Działalność stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jak i majątek pozostający w Spółce Dzielonej czyli Działalność OS stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych.

Pomimo braku bezpośredniego odesłania w przepisach OrdP do przepisów KSH, zdaniem Wnioskodawcy w/w art. 93c § 1 OrdP odnosi się w szczególności do podziału przez wydzielenie przewidzianego w art. 529 § 1 pkt 4 KSH. Zgodnie z art. 531 § 1 KSH spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Z kolei art. 531 § 2 KSH stanowi, że na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulg stanowi inaczej.

Należy zauważyć, że w obecnym sianie prawnym, brak jest przepisów wyłączających z sukcesji przewidzianej na mocy przepisów KSH zezwoleń na prowadzenie działalności na Terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zarówno ustawa jak i właściwe rozporządzenie (mające zastosowanie do Z. Specjalnej Strefy Ekonomicznej) o Specjalnych Strefach Ekonomicznych nie zawierają konsekwencji prawnych związanych z restrukturyzacją podmiotu prowadzącego działalność na terenie Z. Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez jego podział przez wydzielenie. W szczególności przedmiotowe regulacje nie stanowią o możliwości cofnięcia zezwolenia strefowego lub też braku możliwości jego transferu w wyniku sukcesji praw i obowiązków następującej w rezultacie przeprowadzonych procesów restrukturyzacyjnych. Samo Zezwolenie strefowe udzielone Spółce Dzielonej Oddział w K. również nie zawiera ograniczeń w tym zakresie.

W konsekwencji, należy więc uznać, że na mocy art. 531 § 2 KSH, wskutek podziału przez wydzielenie Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej Oddział w K. jako adresat i beneficjent Zezwolenia strefowego. Skoro tak, to Wnioskodawca po dokończeniu realizacji warunków inwestycyjnych i utrzymaniu warunków dotyczących zatrudnienia określonych w Zezwoleniu strefowym będzie uprawniony do skorzystania z prawa do ulgi podatkowej przewidzianej w art. 17 ust.1 pkt 34 PDOP zgodnie z regulacją zawartą w art. 93c § 1 OrdP w związku z art. 93e OrdP. Na Wnioskodawcę przejdzie bowiem Zezwolenie strefowe, a zatem powinien uzyskać odpowiednie prawo do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu strefowym i prowadzonej na terenie Z. Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z regulacją art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOP wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz, 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Spełnienie więc warunku posiadania przez Wnioskodawcę zezwolenia na działalność w Z. Specjalnej Strefie Ekonomiczne, które to zwolnienie przejdzie na Wnioskodawcę w ramach podziału Spółki Dzielonej oraz warunku prowadzenia działalności na terenie w/w strefy, co Wnioskodawca osiągnie poprzez kontynuację działalności Oddziału w K. spowoduje, że Wnioskodawca z dniem podziału Spółki Dzielonej wstąpi na podstawie art. 93c § 1 OrdP w prawo do korzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c §  1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.