IPPB2/4511-1167/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której udziałowcy na podstawie planu podziału obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych w D. przed podziałem lub w innej proporcji, będzie powodować powstanie przychodu po stronie udziałowców z tytułu objęcia udziałów w spółce przejmującej, od którego to Spółka jako płatnik zobowiązana będzie pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z podziałem Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z podziałem Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka D. Sp. z o.o. (dalej: D., Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi dwa rodzaje działalności - usługi transportowe i spedycyjne oraz działalność związaną z zarządzaniem i wynajmem nieruchomości. Spółka powstała w roku 2005 w wyniku przekształcenia Spółki D., Spółka jawna. W ramach działań restrukturyzacyjnych mających na celu dalszy rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Spółka podejmie czynności zmierzające do wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej w postaci dwóch działów - Działu Transportu i Spedycji koncentrującego się na działalności transportowej i spedycyjnej oraz Działu Nieruchomości koncentrującego się na działalności zarządzania, wynajmu oraz planowanych inwestycjach w nieruchomości, które będą stanowiły dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W wyniku dalszych planów restrukturyzacji cześć majątku Wnioskodawcy w postaci Działu Nieruchomości może zostać przeniesiona na inną spółkę kapitałową z siedzibą w Polsce. Przeniesienie może nastąpić w formie podziału D. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH).

Wspólnikami D. są osoby fizyczne, które obejmą udziały w spółce przejmującej.

Stan faktyczny w niniejszym wniosku jest przedstawiony z uwzględnieniem sytuacji na moment podziału D.

Dział Transport i Spedycja

W ramach działalności D. Dział Transport i Spedycja związany jest z usługami spedycyjnymi oraz transportem międzynarodowym i krajowym, handel olejem napędowym z przewoźnikami współpracującymi ze spółką oraz podwykonawcami. W ramach prowadzonych usług spedycyjnych działa wykwalifikowany zespół pracowników, który zajmuje się doborem najbardziej efektywnych rozwiązań logistycznych i dogodnej opcji przesłania towaru. Przygotowuje niezbędne dokumenty, zajmuje się wszelkimi formalnościami, a także planuje najbardziej optymalną trasę i środek transportu. Transport międzynarodowy oraz krajowy świadczony jest w oparciu o nowoczesną flotę posiadającą certyfikaty EUR 5 i EUR 6. Do dyspozycji klientów firma oddaje szeroki asortyment naczep dostosowanych do przewozu każdego produktu. Dzięki specjalnie wyposażonym samochodom, spełniającym wszelkie normy bezpieczeństwa. Spółka od wielu lat świadczy także usługi przewozu ładunków niebezpiecznych zgodnie konwencją ADR .

Dział Nieruchomości

W ramach działalności D., prowadzona jest również działalność związana z zarządzaniem oraz wynajmem nieruchomości. Spółka jest właścicielem nieruchomości: zabudowanych położonych w G. (od 1995 r.), niezabudowanej w W. (od 2005 r.) oraz niezabudowanej w C. (od 2007 r.). W skład nieruchomości wymienionych powyżej wchodzą również: budynki biurowe, hale warsztatowe i magazynowe, ogrodzenia, parkingi samochodowe służące samochodom osobowym jak i ciężarowym, wiata magazynowa, kompletna stacja paliw oraz instalacje wodno -kanalizacyjne wraz z separatorami, itp.

Niektóre nieruchomości gruntowe i budynki wynajmowane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez inne podmioty, w tym przez spółkę T. Sp. z o.o. Przedmiotem najmu jest głównie: budynek biurowo-handlowy, hala warsztatowo-magazynowa, część posesji łącznie z miejscem składowania wytwarzanych odpadów, miejsca parkingowe. Udziały w innych podmiotach - spółka posiada 150 udziałów w spółce T. Sp. z o.o.

Spółka zamierza rozwijać działalność najmu powierzchni usługowej, biurowej, magazynowej, jak i przeznaczonych do tego celu miejsc parkingowych służących głównie jako miejsca dla środków transportu, ciągników oraz naczep.

Wyodrębnienie organizacyjne

Działalność spółki jest formalnie wydzielona w strukturach spółki do dwóch odrębnych działów Działu Transport i Spedycja związanego z działalnością transportową i spedycyjną oraz Działu Nieruchomości związanego z zarządzaniem i wynajmem nieruchomości.

Wydzielenie organizacyjne jest potwierdzone w formie uchwały zarządu o utworzeniu Działu Transport i Spedycja oraz Działu Nieruchomości jak również innych wewnętrznych regulacjach Spółki, m.in. w schemacie organizacyjnym oraz wewnętrznych regulaminach dotyczących pracowników (Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania).

Jedynie wybrane funkcje o charakterze pomocniczo-administracyjnym, z uwagi na efektywność kosztową i racjonalność biznesową Spółki, są zlokalizowane w Dziale Transport i Spedycja, tak aby nie powielać funkcji (a w konsekwencji kosztów) ogólnych spółki w różnych działach.

Niemniej, koszty związane z realizacją tych funkcji są odpowiednio rozliczane pomiędzy oba działy zgodnie z zaangażowaniem czasowym i funkcjonalnym.

Wyodrębnienie finansowe

Obecnie stosowany dla celów Spółki system finansowo- księgowy umożliwia:

 • wydzielenie odrębnego rachunku zysków i strat dla działalności Działu Transport i Spedycja oraz Działu Nieruchomości, w oparciu o koszty bezpośrednie i koszty pośrednie,
 • sporządzenie odrębnego budżetu oraz prognoz budżetowych dla działalności Działu Transport i Spedycja oraz Działu Nieruchomości,
 • przypisanie przychodów i kosztów związanych z działalnością Działu Transport i Spedycja oraz Działu Nieruchomości,
 • ewidencję składników majątkowych przyporządkowanych do działalności Działu Transport i Spedycja oraz Działu Nieruchomości,
 • wygenerowanie danych finansowych w postaci odrębnych raportów dla każdej z dwóch wymienionych wyżej działalności, w szczególności sporządzonego dla celów zarządczych rachunku zysków i strat.

Wskazane dane i raporty służą na bieżąco do planowania działalności i bieżącej kontroli wskaźników ekonomicznych w tych Działach, które posiadają odrębne rachunki bankowe wykorzystywane w prowadzonej działalności.

Zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania

 • Podział pracowników oraz składników majątku D. pomiędzy Dział Transport i Spedycja oraz Dział Nieruchomości
 1. Pracownicy (prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami).

Dział Transport i Spedycja

Pracownicy Działu Transport i Spedycja - stanowiący ogół pracowników dedykowanych do wyłącznej obsługi działalności tego działu, a także dotyczące ich umowy pracownicze i wszelkie zobowiązania z nich wynikające pozostaną w spółce i nie będą podlegać przeniesieniu, będzie to dotyczyć pracowników:

 • realizujących zadania związane z transportem (kierowcy samochodów ciężarowych, spedytorzy, dział techniczny, dział obsługi floty zewnętrznej),
 • realizujących zadania związane z pozyskiwaniem klientów, obsługą i ich utrzymaniem - dział handlowy,
 • realizujących pozostałe obszary biznesowe w tym obsługę procesów związanych z likwidacją szkód,
 • działu związanego z systemem jakości i marketingu,
 • działu obsługi księgowej, kadrowej,
 • działu wsparcia administracyjnego, fakturowania i rozliczania.

Obecnie kierownictwo nad zespołem pracowników Działu Transport i Spedycja sprawuje Dyrektor Zarządzający, funkcja ta nie obejmuje nadzoru nad działalnością Działu Nieruchomości i pracownikami tego działu.

Dział Nieruchomości

W Dziale Nieruchomości związanym z zarządzaniem i wynajmem nieruchomości, pracują pracownicy Spółki wykonujący następujące funkcje związane z tą że działalnością:

 • pracownicy realizujący zadania związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami,
 • pracownicy realizujący zadania związane z najmem i planowaniem działalności inwestycyjnej,
 • pracownicy realizujący zadania związane z pozyskiwaniem klientów,
 • pracownicy działów obsługi księgowej, kadrowej, działu wsparcia administracyjnego.

Planowane jest, że w wyniku podziału przez wydzielenie pracownicy Działu Nieruchomości zostaną przeniesieni do nowej spółki (w ramach podziału dojdzie do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) § 1 Kodeksu pracy), co zapewni ciągłość funkcji pracowniczych. Oznacza to, że spółka ta stanie się w miejsce D. stroną stosunków pracy z pracownikami dotychczas przypisanymi do Działu Nieruchomości związanej z zarządzaniem i wynajmem. Przedmiotem wydzielenia będą zatem również wszelkie zobowiązania wynikające z umów z powyższymi pracownikami.

Kierownictwo nad zespołem pracowników sprawuje Dyrektor Administracyjny.

 1. Wartości niematerialne i prawne.

W skład Działu Transport i Spedycja wchodzą:

 • znak towarowy,
 • domena,
 • licencje i koncesje związane z rodzajem wykonywanej działalności:
 • licencja Ministra Infrastruktury na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy,
 • licencja Starosty na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
 • koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi,
 • system operacyjny do zarządzania działalnością transportową i spedycyjną,
 • infrastruktura IT współpracująca z systemem zarządzania flotą,
 • unikalna baza klientów obejmująca dane klientów a także historię współpracy,
 • certyfikaty jakościowe.

W skład Działu Nieruchomości wchodzą:

 • oprogramowanie wraz z licencjami,
 • 150 udziałów w spółce T. Sp. z o.o.

W wyniku podziału, wartości niematerialne i prawne Działu Transport i Spedycja pozostaną w spółce D. Wartości niematerialne i prawne związane z Działem Nieruchomości zostaną wydzielone ze spółki.

 1. Środki trwałe i inne aktywa.

Katalog środków trwałych i innych aktywów wchodzących w skład Działu Transport i Spedycja obejmuje:

 • środki transportu nabyte na podstawie umów leasingu finansowego, w tym naczepy, ciągniki oraz samochody osobowe,
 • środki transportu nabyte na podstawie umów zakupu w tym naczepy, ciągniki oraz samochody osobowe,
 • środki transportu będące przedmiotem umów najmu,
 • komputery pokładowe nabyte na podstawie umowy leasingu finansowego, wyposażenie biura (w tym meble biurowe, komputery, telefony, itp.),
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych dedykowanych do Działu Transport i Spedycja,
 • zapasy magazynowe, w tym materiały wymienne do środków transportu,
 • należności handlowe,
 • rozliczenia międzyokresowe dotyczące głównie ubezpieczenia środków transportu, podatki od środków transportu.

Katalog środków trwałych i innych aktywów wchodzących w skład Działu Nieruchomości obejmuje:

 • nieruchomości zabudowane położone w G., w tym również budynki biurowe, hale warsztatowe i magazynowe, kompletną stację paliw wiaty, linie energetyczne, ogrodzenie, ciągi piesze, parkingi samochodów osobowych i ciężarowych, zbiornik odparowalny wód opadowych, klimatyzatory oraz wszelkiego rodzaju instalacje techniczne,
 • nieruchomości niezabudowane w W. i C.,
 • wyposażenie biura (w tym meble biurowe, komputery, telefony itp.) w zakresie, w jakim przysługuje ono pracownikowi działu związanego z wynajmem,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych dedykowanych do Działu Nieruchomości,
 • należności związane z wynajmem nieruchomości,
 • rozliczenia międzyokresowe dotyczące głównie ubezpieczenia nieruchomości oraz podatku od nieruchomości.

W wyniku podziału aktywa Działu Transport i Spedycja pozostaną w D. a aktywa Działu Nieruchomości zostaną wydzielone ze Spółki.

 1. Kluczowe umowy handlowe.

Przyjęty model biznesowy zakłada, że w celu osiągnięcia większej efektywności kosztowej i efektu specjalizacji, spółka skupia się na rozwijaniu podstawowych kompetencji w zakresie spedycji i transportu, oraz wynajmu powierzchni, podczas gdy inne zadania niezbędne dla prowadzenia działalności zlecane są podmiotom zewnętrznym.

Umowy te dotyczą przede wszystkim:

 • usług serwisowych sprzętu i przeglądu floty,
 • ubezpieczeń majątkowych oraz pracowników,
 • zarządzania czasem pracy floty, rozliczaniem czasu pracy kierowców,
 • najmu środków transportu,
 • najmu powierzchni warsztatowej, biurowej, miejsc parkingowych,
 • leasingu finansowego związanych z działalnością operacyjną Działu Transport i Spedycja, - usług bankowych i kredytowych,
 • usług informatycznych i komputerowych,
 • usług dostawy mediów, telekomunikacyjnych, ochrony mienia,
 • usług pocztowych i kurierskich,
 • prowadzenia obsługi administracyjnej oraz świadczenia innych usług.

W wyniku podziału, prawa i obowiązki z umów dotyczących działalności spedycyjnej i transportowej pozostaną w Spółce D. zaś prawa i obowiązki wynikające z umów działalności związanej z wynajmem zostaną wydzielone ze Spółki.

W szczególności, w skład Działu Transport i Spedycja na dzień podziału wchodzą:

 • umowy na świadczenie usług transportowych
 • umowy leasingu finansowego
 • umowy monitorowania GPS środków transportu
 • umowy na dostawę paliw do stacji paliw
 • umowy serwisowe ciągników, naczep oraz samochodów
 • umowy na prowadzenia rachunków bankowych i umowa kredytowa rachunku bieżącym - umowy na obsługę informatyczną i komputerową
 • umowy na usługi telekomunikacyjne
 • umowy ubezpieczenia floty
 • umowy na obsługę kart paliwowych.

W szczególności, w skład Działu Nieruchomości na dzień podziału wchodzą:

 • umowy z dostawcami mediów (energia elektryczna, woda, gaz ziemny)
 • umowy najmu powierzchni, urządzeń technicznych,
 • umowa rachunku bankowego
 • umowa na wywóz odpadów
 • umowa na serwisowanie klimatyzacji
 • umowa na sprzątanie powierzchni
 • umowy ubezpieczenia nieruchomości
 • umowy na ochronę mienia.

W konsekwencji, na dzień podziału każdy z Działów ma zapewnione wsparcie we wszystkich obszarach niezbędnych do kontynuacji działalności w niezmienionym zakresie.

 1. Zobowiązania.

W skład Działu Transport i Spedycja wchodzą:

 • zobowiązania wynikające z umów z dostawcami usług ww. działu,
 • zobowiązania wynikające z umów z pracownikami Działu oraz związane z umowami zobowiązania publicznoprawne,
 • zobowiązania w tytułu leasingu, najmu i kredytu,
 • zobowiązania pozabilansowe z tytułu gwarancji i zabezpieczeń w związku z umowami leasingu.

W skład Działu Nieruchomości wchodzą:

 • zobowiązania wynikające z umów związanych z zarządzaniem, administrowanie i utrzymaniem nieruchomości,
 • zobowiązania wynikające z umów z pracownikami Działu oraz związane z umowami zobowiązania publicznoprawne,
 • zobowiązania publicznoprawne związane z nieruchomościami.

W wyniku podziału, zobowiązania Działu Transport i Spedycja pozostaną w spółce D., zobowiązania Działu Nieruchomości zostaną wydzielone ze spółki.

 1. Formalne procedury wewnętrzne.

Jak wskazano powyżej, zarówno Działu Transport i Spedycja oraz Dział Nieruchomości posiadają odrębne - Regulamin pracy oraz Regulamin wynagradzania.

Opisany powyżej sposób funkcjonowania dwóch Działów zapewnia zdaniem Spółki funkcjonalne, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie segmentów działalności w ramach D. oraz zapewni ciągłość w ich funkcjonowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której udziałowcy na podstawie planu podziału obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych w D. przed podziałem lub w innej proporcji, będzie powodować powstanie przychodu po stronie udziałowców z tytułu objęcia udziałów w spółce przejmującej, od którego to Spółka jako płatnik zobowiązana będzie pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych...

W dniu 18 lutego 2016 r. tut. organ podatkowy wydał dla D. Sp. z o.o. interpretację indywidualną w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Nr IPPB5/4510 -1209/15-2/AK, w której potwierdził stanowisko Spółki w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących Dział Nieruchomości oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących Dział Transportu i Spedycja za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Udziałowcy obejmą udziały w innym podmiocie (podmiot przejmujący) nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Udziałowca z tytułu objęcia udziałów w tym podmiocie, od którego to przychodu Spółka byłaby zobligowana pobrać podatek występując w roli płatnika.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa PIT), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym, w przypadku podziału Spółki, ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w nowej Spółce nad kosztami nabycia udziałów w Spółce dzielonej, w sytuacji gdy majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w Spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). Zatem jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany i majątek pozostający w Spółce dzielonej stanowią ZCP wówczas przychód, o którym mowa powyżej nie powstanie, a więc czynność podziału będzie dla udziałowców Spółki dzielonej neutralna podatkowo. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. D. w odrębnym wniosku o interpretację wystąpiła o potwierdzenie na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, że zarówno majątek przejmowany jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej stanowią ZCP.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy PIT, który pokrywa się z brzmieniem art. 4a pkt 4 ustawy CIT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) jest: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Na gruncie powyższego przepisu, przesłanką uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

 1. istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 2. zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki w świetle przedstawionego stanu faktycznego, zarówno Dział Nieruchomości obejmujący majątek wydzielany ze Spółki, jak i Dział Transport i Spedycja obejmujący majątek pozostający w Spółce są zespołami składników majątkowych wyodrębnionych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki i stanowić będą na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PIT.

Na poparcie swojego stanowiska Spółka przedstawia poniżej następujące fakty i argumenty.

Ad. a) Wyodrębnienie funkcjonalne

Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „zespołu składników majątkowych” tworzących ZCP. W doktrynie i orzecznictwie wykształciło się stanowisko, zgodnie z którym składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) tworzą ZCP, jeśli są one w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, który łącznie służy wykonywaniu określonych zadań gospodarczych, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników, np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 września 2015 r. (nr IBPB-1-2/4510 -224/15/MS).

Dział Nieruchomości - majątek wydzielany ze Spółki

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawca wskazuje, że Dział Nieruchomości funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Spółki w oparciu o składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania), pomiędzy którymi istnieje wyraźny związek funkcjonalny skoncentrowany wokół działalności polegającej na zarządzaniu i wynajmie nieruchomości.

Podstawę działalności Działu Nieruchomości stanowią składniki materialne i niematerialne (szczegółowo wymienione w stanie faktycznym) obejmujące przede wszystkim: nieruchomości gruntowe i budynkowe wraz z wyposażeniem, umowy z dostawcami oraz pracowników dedykowanych do wykonywania zadań tego Działu, pod kierownictwem Dyrektora Administracyjnego.

Dodatkowo dzięki zawartym umowom z dostawcami zewnętrznymi, Dział Nieruchomości ma zapewnione wsparcie usługowe wykorzystywane w prowadzonej działalności. Wsparcie to będzie zapewnione również po wydzieleniu.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z opisem przedstawionym w stanie faktycznym zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), składających się na Dział Nieruchomości funkcjonujący w ramach D., a który zostanie wydzielony do innej spółki, stanowi zespół składników powiązanych ze sobą w sposób celowy, stanowiący wyodrębnioną funkcjonalnie całość.

Wskazane powyżej przesłanki świadczą w ocenie Wnioskodawcy o wyodrębnieniu funkcjonalnym Działu Nieruchomości, który stanowi majątek przenoszony w ramach transakcji podziału przez wydzielenie.

Dział Transport i Spedycja - majątek pozostający w Spółce

W opinii Wnioskodawcy, również Dział Transport i Spedycja funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Spółki jako funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników, pomiędzy którymi istnieje wyraźny związek funkcjonalny skoncentrowany wokół działalności polegającej na świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych.

Podstawę działalności Działu Transport i Spedycja stanowią składniki materialne i niematerialne (szczegółowo wymienione w stanie faktycznym) przede wszystkim obejmujące: środki transportu, znak towarowy, systemy operacyjne, licencje, koncesje, zespół pracowników dedykowanych do świadczenia usług transportowych i spedycyjnych.

Dodatkowo, dzięki zawartym umowom z dostawcami zewnętrznymi, Dział Transport i Spedycja ma zapewnione wsparcie usługowe wykorzystywane w prowadzonej działalności. Wsparcie to będzie zapewnione również po wydzieleniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w stanie faktycznym, zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), składających się na Dział Transport i Spedycja funkcjonujący w ramach D., stanowi zespół składników, powiązanych ze sobą w sposób celowy stanowiący wyodrębnioną funkcjonalnie całość.

Wskazane powyżej przesłanki świadczą w ocenie Wnioskodawcy o wyodrębnieniu funkcjonalnym Działu Transport i Spedycja.

Ad. b) Wyodrębnienie organizacyjne

W odniesieniu do wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o PIT nie określa co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze.

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział, departament itp. (np. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 r., nr IPPB5/423-180/13-6/MK).

Dział Nieruchomości - majątek wydzielany ze Spółki

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Nieruchomości zostało potwierdzone w formie uchwały zarządu Spółki o utworzeniu tego działu obejmującego składniki majątkowe oraz pracowników związanych z tą częścią działalności Spółki. W Dziale Nieruchomości, przy zaangażowaniu składników majątku związanych z działalnością w obszarze zarządzania i wynajmu nieruchomości oraz dedykowanych pracowników (pod kierownictwem Dyrektora Administracyjnego) - realizowane są wszystkie zadania związane z działalnością tego działu.

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne Działu Nieruchomości jest odzwierciedlone we wskazanych w stanie faktycznym regulaminach i procedurach wewnętrznych Spółki.

Powyższe przesłanki świadczą zdaniem Wnioskodawcy, że zespół składników majątkowych stanowiących na dzień podziału Dział Nieruchomości jest wyodrębniony organizacyjnie w ramach D.

Dział Transport i Spedycja - majątek pozostający w Spółce

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Transport i Spedycja zostało potwierdzone w formie uchwały zarządu Spółki o utworzeniu tego działu, do którego zostały przypisane składniki majątkowe oraz pracownicy związani z tą częścią działalności Spółki. W Dziale Transport i Spedycja, przy zaangażowaniu składników majątku w obszarze usług transportowych i spedycyjnych oraz dedykowanych pracowników (pod kierownictwem Dyrektora Zarządzającego) - realizowane są wszystkie zadania związane z działalnością tego działu.

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne Działu Transport i Spedycja jest odzwierciedlone w regulaminach i procedurach wewnętrznych Spółki.

Powyższe przesłanki świadczą zdaniem Wnioskodawcy, że zespół składników majątkowych stanowiących na dzień podziału Dział Transport i Spedycja jest wyodrębniony organizacyjnie w ramach D.

Ad. c) Wyodrębnienie finansowej

W doktrynie prawa podatkowego oraz praktyce organów podatkowych przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

O wyodrębnieniu finansowym Działu Nieruchomości oraz Działu Transport i Spedycja, świadczy możliwość wydzielenia odrębnych wyników finansowych realizowanych przez każdy z działów. W szczególności, system finansowo-księgowy zapewnia możliwość wygenerowania danych finansowych w postaci odrębnych raportów prezentujących ich pozycję finansową, tj. przychody i koszty ustalane zarówno w oparciu o alokację bezpośrednią jak i pośrednią, w tym w formie uproszczonych i rozszerzonych rachunków zysków i strat sporządzanych dla celów rachunkowości zarządczej. Ponadto, dla każdego z działów sporządzane są odrębne budżety sprzedaży i prognozy finansowe dedykowane wyłącznie dla tego działu. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, stosowany system finansowo-księgowy umożliwia również alokację środków trwałych oraz wartości niematerialnych do danego działu.

Dodatkowo, oba działy posiadają odrębne rachunki bankowe wykorzystywane w swojej działalności. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zarówno Dział Nieruchomości, jak i Dział Transport i Spedycja jest na dzień podziału wyodrębniony finansowo.

Ad. d) Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2012 r., nr ITPB3/423-120/12/DK, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr ILPB4/423-4/12-2/LM.

Dział Nieruchomości - majątek wydzielany ze Spółki

Jak zostało wskazane, docelowo Spółka planuje przenieść Dział Nieruchomości (tworzący wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa) w procesie wydzielenia do innej spółki. Na dzień wydzielenia, działalność biznesowa Działu Nieruchomości jest w takim stopniu zorganizowana i wyodrębniona w strukturze Spółki, aby zachowana została pełna ciągłość przenoszonej działalności. Oznacza to, iż spółka przejmująca będzie mogła, w oparciu o wydzielony ze Spółki D. majątek Działu Nieruchomości prowadzić dalej w sposób płynny i niezależny działalność w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości.

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, oznacza, że na dzień podziału zespół składników majątkowych wchodzących w skład Działu Nieruchomości, który zostanie wydzielony z D., mógłby jednocześnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Dział Transport i Spedycja - majątek pozostający w Spółce

W wyniku wydzielenia Działu Nieruchomości, w Spółce pozostanie wyłącznie zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) związanych z Działem Transport i Spedycja. W skład zespołu tych składników będą wchodziły powiązane ze sobą organizacyjnie i funkcjonalnie elementy związane ze świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych, w szczególności: środki transportu, znak towarowy, systemy operacyjne, licencje, koncesje, zespół pracowników dedykowanych do świadczenia usług transportowych i spedycyjnych, rachunek bankowy, wszelkie umowy zobowiązania wskazane stanie faktycznym, odrębne regulaminy i procedury wewnętrzne, a także wyodrębnione dane księgowo-finansowe.

Na dzień wydzielenia, działalność biznesowa Działu Transport i Spedycja jest w takim stopniu zorganizowana i wyodrębniona w strukturze Spółki, aby zachowana została pełna ciągłość działalności D.. Oznacza to, iż Spółka będzie, w oparciu o pozostający w niej majątek Działu Transport i Spedycja, prowadzić dalej w sposób płynny i niezależny działalność w zakresie świadczenia usług transportowych i spedycyjnych.

Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Transport i Spedycja, mógłby przed podziałem i będzie po podziale stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Jak zostało przedstawione powyżej zarówno wydzielany ze Spółki Dział Nieruchomości, jak i Dział Transport i Spedycja pozostawiony w Spółce będą spełniać ustawowe kryteria do zaklasyfikowania ich jako ZCP. Procedura podziału Spółki nie spowoduje zatem powstania po stronie udziałowców przychodu do opodatkowania. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT). Płatnikiem tego podatku na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy PIT jest podmiot dokonujący wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. art. 30a ust. 1. Jak zostało wskazane powyżej po stronie udziałowców nie wystąpi przychód do opodatkowania, a więc czynność podziału Spółki będzie dla nich neutralna podatkowo. W związku z powyższym D., bez względu na to, czy udziały w spółce przejmującej zostaną przez udziałowców objęte proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce czy też w innej proporcji, nie będzie zobligowana do skalkulowania i pobrania zryczałtowanego podatku - brak wystąpienia przychodu do opodatkowania po stronie udziałowców spółki dzielonej oznaczać będzie po stronie D. brak obowiązków przypisanych płatnikowi. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 października 2015 r., sygnatura IPTPB3/4511-52/15-4/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.