IPPB2/415-809/11-5/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie części majątku i przeniesienie jej na Nową Spółkę, na Nowej Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2011 r. (data wpływu 29.09.2011 r.) oraz piśmie z dnia 19.12.2011 r. (data wpływu 23.12.2011 r.) uzupełniającym zdarzenie przyszłe wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-809/11-2/AK z dnia 08.12.2011 r. (data nadania 08.12.2011 r., data doręczenia 07.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Pan X posiada miejsce zamieszkania w Szwajcarii i jest szwajcarskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce x Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą głównie w branży hotelarskiej i restauracyjnej oraz w zakresie wynajmu apartamentów położonych w miejscowości uzdrowiskowej S. Działalność Spółki prowadzona jest za pośrednictwem dwóch wyodrębnionych oddziałów.

Pierwszy oddział - o nazwie X Oddział w S. zarejestrowany pod adresem ul. X Oddział I), prowadzi działalność gospodarczą związaną z wynajmem apartamentów wakacyjnych w budynku apartamentowym o stosowanej w obrocie nazwie „X”, położonym przy ul. X. W ramach Oddziału I prowadzona jest również działalność w zakresie wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w przedmiotowym budynku (wynajem na cele prowadzenia restauracji, sklepu oraz poczty). Oddział I został utworzony na podstawie uchwały Nr 4 z dnia 30 września 2003 r. i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 listopada 2003 r.

Natomiast drugi oddział Spółki nosi nazwę X II Oddział w S. Hotel....zarejestrowany jest przy ul. Y, (Oddział II). Oddział II prowadzi działalność hotelarską, jak również działalność gastronomiczną w budynku Hotelu. Oddział II został utworzony na mocy uchwały Nr 2 z dnia 30 marca 2005 r. i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 sierpnia 2005 r.

Wyodrębnienie Oddziałów miało na celu rozdzielenie dwóch różnych rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę, tj. działalności w zakresie prowadzenia hotelu (Oddział II) oraz działalności związanej z wynajmem apartamentów wakacyjnych dla turystów, jak również wynajmu lokali użytkowych zewnętrznym przedsiębiorcom (Oddział I). Rozdzielenie przedmiotowych działalności pozwoliło na usprawnienie zarządzania Oddziałami, uzyskanie większej przejrzystości wyników finansowych osiąganych przez Oddziały, jak również wprowadzenie sprawniejszych metod reklamy i promocji uwzględniających specyfikę działalności prowadzonej przez każdy z Oddziałów.

Oba wyodrębnione Oddziały zlokalizowane są w dwóch różnych miejscach, pod różnymi adresami w innym mieście, niż siedziba Spółki. Aczkolwiek Oddziały nie sporządzają odrębnych sprawozdań finansowych, to system księgowy Spółki pozwala na szczegółowe rozdzielenie zdarzeń gospodarczych dotyczących Oddziału I Oddziału II. Plan kont Spółki pozwala na odpowiednie określenie przychodów i kosztów związanych z każdym z Oddziałów. Zarówno faktury sprzedaży wystawiane przez Spółkę, jak i faktury zakupu za nabywane towary i usługi pozwalają na przypisanie wynikających z nich przychodów i kosztów do działalności Oddziału I lub Oddziału II. Każdy z Oddziałów Spółki działa w praktyce na zasadach odrębnych działalności gospodarczych. Każdy z Oddziałów wyposażony jest również w odpowiedni zespół składników materialnych i niematerialnych pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności, prawo własności nieruchomości, a mianowicie w przypadku Oddziału I - jest to grunt o powierzchni 15.639 m. kw. wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem o powierzchni około 1.120 m. kw. oraz pozostałymi budowlami zlokalizowanymi na gruncie, w tym parkingiem i transformatorem, a w przypadku Oddziału II - trzygwiazdkowy Hotel wraz ze znajdującą się w nim restauracją oraz pozostałymi budowlami przynależącymi do tej nieruchomości.

Oprócz powyższego, w skład Oddziałów wchodzi wyposażenie Apartamentów i Hotelu, określone zobowiązania i należności wynikające z umów dotyczących dostawy m.in. mediów do Apartamentów i Hotelu, prawa i zobowiązania wynikające z umów z kontrahentami zamawiającymi usługi hotelowe w Hotelu oraz usługi wynajmu apartamentów w Apartamentach. Działalność Oddziałów obsługiwana jest przez odpowiedni personel zajmujący się obsługą gości, utrzymaniem obiektów, itd.

Planowane jest dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej całości działalności obejmującej obecnie Oddział I. Podział Spółki zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną („Nowa Spółka”). W zamian za majątek Spółki przeniesiony do Nowej Spółki, obecni udziałowcy Spółki, tj. Wnioskodawca i druga osoba fizyczna, będąca również szwajcarskim rezydentem podatkowym, obejmą udziały w Nowej Spółce. W konsekwencji, Nowa Spółka w toku podziału zostanie utworzona przez aktualnych udziałowców Spółki - tj. również przez Wnioskodawcę. Zatem niniejszy wniosek składany jest przez Wnioskodawcę w trybie art. 14n Ordynacji podatkowej, dotyczy on mianowicie konsekwencji po stronie Nowej Spółki wynikających z opisanego wyżej podziału na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z założeniami planu podziału, na Nową Spółkę przejdą, co do zasady, wszystkie składniki materialne i niematerialne wykorzystywane obecnie do prowadzenia działalności gospodarczej w formie Oddziału I. Zgodnie z założeniami, obejmą one, w szczególności:

(a) prawo własności gruntu położonego w X, o powierzchni 15.639 m. kw., wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem Apartamenty o powierzchni około 1.120 m. kw. oraz pozostałymi budowlami zlokalizowanymi na gruncie, w tym parkingiem i transformatorem; w budynku znajduje się, między innymi, kilkanaście apartamentów wynajmowanych gościom hotelowym, garaże dla gości (osiem stanowisk), pomieszczenia obsługi technicznej, restauracja (wynajmowana) oraz inne lokale użytkowe (wynajmowane na sklepy oraz pocztę);

(b) środki trwałe i wyposażenie budynku „Apartamenty ” obejmujące, w szczególności: komputer wraz z drukarką, serwer, skraplacz Quattro DCHNV, centralę telefoniczną CCT 1668, meble kuchenne, kasy fiskalne THERMAL POS NET i MIKRO, grill zewnętrzny, meble stanowiące wyposażenie apartamentów, szafę chłodniczą, meble recepcyjne, zjeżdżalnię pneumatyczną;

(c) projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę drugiego budynku hotelowego o podwyższonym standardzie na wyżej wskazanej nieruchomości położonej przy ul. X

(d) prawa i obowiązki z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku „Apartamenty na cele prowadzenia działalności handlowej (sklep z odzieżą);

(e) prawa i obowiązki z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku „Apartamenty na cele prowadzenia działalności handlowej (sklep z alkoholem);

(f) prawa i obowiązki z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku „Apartamenty na cele prowadzenia restauracji;

(g) prawa i obowiązki z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku „Apartamenty na cele prowadzenia działalności pocztowej;

(h) kaucje zapłacone przez najemców w związku z umowami najmu wskazanymi powyżej;

(i) prawa i obowiązki z umowy dzierżawy, której przedmiotem jest dzierżawa przez Spółkę działki gruntu pod kort tenisowy oraz boisko do siatkówki plażowej;

(j) prawa i obowiązki z umów z dostawcami usług związanych wyłącznie z Oddziałem I, a mianowicie dostawcami energii elektrycznej, wody oraz usług odbioru nieczystości;

(k) prawa i obowiązki z umów dotyczących umiejscowienia billboardów reklamowych dotyczących działalności prowadzonej przez Oddział 1, wraz z własnością przedmiotowych billboardów w poszczególnych lokalizacjach;

(l) materiały promocyjno-reklamowe dotyczące działalności Oddziału I;

(m) prawa i obowiązki z umowy z Z. na odtwarzanie programów telewizyjnych w Apartamentach ;

(n) zaliczki wpłacone przez najemców apartamentów w budynku „Apartamenty ” do dnia wydzielenia Oddziału I do Nowej Spółki dotyczące usług, które nie zostaną wykonane do dnia wydzielenia;

(o) zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości dotyczącego gruntu położonego przy ul. X oraz budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie, za okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi dzień wydzielenia;

(p) określony procent zobowiązań istniejących na dzień wydzielenia z tytułu dostawy usług związanych zarówno z Oddziałem I, jak i Oddziałem II;

(q) należności z faktur wystawionych przez Oddział I i nie zapłaconych do dnia wydzielenia Oddziału I do Nowej Spółki;

(r) zobowiązania z faktur wystawionych na Spółkę w związku z działalnością Oddziału I i nie opłaconych do dnia wydzielenia, za wyjątkiem zafakturowanych kwot których termin płatności upłynął przed dniem wydzielenia;

(s) prawa i obowiązki z określonych umów zlecenia dotyczących świadczenia usług w związku z działalnością Oddziału I.

W konsekwencji dokonanego podziału, z dniem wydzielenia, wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (zawierający głównie składniki wyżej wymienione) przejdzie na Nową Spółkę. Zgodnie z art. 530 § 2 wydzielenie nastąpi w dniu wpisu do rejestru Nowej Spółki. Nowa Spółka przejmie Oddział I, przez co prowadzić będzie działalność związaną z wynajmem apartamentów w budynku hotelowym „Apartamenty ”, jak również działalność gospodarczą związaną z wykorzystywaniem znajdujących się w tym budynku lokali użytkowych. Możliwe jest również, iż Nowa Spółka poszerzy swoją działalność o nową inwestycję w zakresie budowy drugiego budynku hotelowego na wydzielonej do niej nieruchomości.

Po dokonanym wydzieleniu Spółka kontynuować będzie natomiast w dalszym ciągu działalność hotelową, która prowadzona jest obecnie przez Oddział II. Wszystkie składniki materialne i niematerialne posiadane przez Spółkę, które nie zostaną wydzielone w ramach Oddziału I do Nowej Spółki, po wydzieleniu pozostaną w Spółce. Zgodnie z założeniami, w Spółce pozostaną, w szczególności:

(a) nieruchomość Hotel położona w x na którą składa się użytkowanie wieczyste gruntu oraz własność posadowionego na nim budynku Hotel , w którym znajduje się 27 pokoi hotelowych, salon SPA oraz restauracja prowadzona obecnie przez Oddział II (w przyszłości restauracja może zostać wydzierżawiona na rzecz odrębnego przedsiębiorcy),jak również pozostałe budowle, w tym parking;

(b) środki trwałe i wyposażenie Spółki, w tym, w szczególności, wchodzące w skład Hotelu , obejmujące, w szczególności, całościowe wyposażenie pokoi hotelowych, meble recepcyjne, meble wypoczynkowe, meble i wyposażenie salonu SPA (mini basen, sauna sucha, łaźnia parowa), wyposażenie restauracji znajdującej się w Hotelu prowadzonej przez Spółkę, drukarkę fiskalną OPTIMUS VENTO, zestawy komputerowe wraz z drukarkami, urządzenie czyszczącofiltrujące HYDROS E-2, odśnieżarka, ST85251, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY PT-LM 1E PANASONIC, samochód ciężarowy Fiat Doblo, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY Audi Q7, cysterna CIT 3000 TH SS SB, logo Hotelu

(c) prawa i obowiązki z umowy najmu lokalu na siedzibę Spółki w Warszawie;

(d) prawa i obowiązki z umów z dostawcami usług związanych z Oddziałem II oraz pozostałą działalnością Spółki (za wyjątkiem Oddziału I), a mianowicie dostawcami energii elektrycznej, wody oraz usług odbioru nieczystości;

(e) prawa i obowiązki z umów dotyczących umiejscowienia billboardów reklamowych dotyczących Hotelu, wraz z własnością przedmiotowych billboardów w poszczególnych lokalizacjach;

(f) prawa i obowiązki z umowy z Z. na odtwarzanie programów telewizyjnych w Hotelu,

(g) materiały promocyjno-reklamowe dotyczące działalności Hotelu;

(h) należności z faktur wystawionych w związku z działalnością Hotelu;

(i) zaliczki wpłacone na poczet usług hotelowych w Hotelu;

(j) zobowiązania wynikające z faktur wystawionych na Spółkę (za wyjątkiem faktur związanych z Oddziałem I);

(k) prawa i obowiązki z określonych umów zlecenia dotyczących świadczenia usług w związku z działalnością Oddziału II;

(l) środki pieniężne w kasie Spółki oraz na rachunkach bankowych;

(m) wszelkie pozostałe prawa i obowiązki z umów nie wydzielonych do Nowej Spółki, jak również wszelkie pozostałe składniki materialne i niematerialne nie wydzielone do Nowej Spółki.

Pismem z dnia 08.12.2011 r. nr IPPB2/415-809/11-2/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

wskazanie (doprecyzowanie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku) – czy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie majątek przejmowany przez Nową Spółkę na skutek podziału jak i majątek pozostający w Spółce będą zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm....

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie (data wpływu uzupełnienia 23.12.2011 r.).

W nadesłanym uzupełnieniu wskazał, iż w jego opinii, w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie, majątek przejmowany przez Nową Spółkę na skutek podziału, jak i majątek pozostający w Spółce będą zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie, między innymi, w interpretacji z 9 grudnia 2011 r. (nr IPPP1/443-1451/11-2/AW) wydanej dla spółki X w odniesieniu do podatku VAT, która dotyczy tej samej transakcji podziału przez wydzielenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie części majątku i przeniesienie jej na Nową Spółkę, na Nowej Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym, na Nowej Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskutek podziału, po stronie udziałowców Nowej Spółki nie powstanie bowiem dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu, ponieważ zarówno majątek przejmowany przez Nową Spółkę na skutek podziału, jaki majątek pozostający w Spółce, będą zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT.

Stosownie do art. 41 ust. 4c Ustawy PIT, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8 Ustawy PIT. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT, od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Jednakże jak stanowi art. 30a ust. 2 Ustawy PIT, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku („Konwencja”) stanowi: „Niniejsza konwencja dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach”.

Stosownie natomiast do art. 4 ust. 1 Konwencji, „W rozumieniu niniejszej konwencji określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze”.

Mając na uwadze, iż udziałowcy Nowej Spółki będą szwajcarskimi rezydentami podatkowymi (z uwagi na ich miejsce zamieszkania w Szwajcarii), Konwencja będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskiwanych przez udziałowców ze źródeł przychodów położonych w Polsce. Jak stanowi art. 10 ust. 1 Konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Niemniej jednak, stosownie do ust. 2 wskazanego artykułu, dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

  1. 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka jawna), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%,
  2. 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Definicję pojęcia „dywidendy” dla potrzeb stosowania Konwencji zawiera art. 10 ust. 3. Zgodnie z tym przepisem, „Użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji”.

Pojęcie dywidend stosowane w Konwencji odpowiada swoim zakresem kategorii dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych określonej w art. 24 ust. 5 Ustawy PIT. Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest - w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38. Jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Analiza powyższego przepisu wskazuje, iż dla ustalenia, czy podział spółki przez wydzielenie będzie skutkował dla jej wspólników powstaniem dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, kluczowe jest przesądzenie, czy majątek przejmowany na skutek wydzielenia oraz majątek pozostający w spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Analiza powyższej definicji, jak również stanowiska organów podatkowych (m.in. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 października 2010 r. nr ILPP1/443-788/10-4/BD oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 maja 2011 r. nr IBPBI/2/423-503/11/MO) prowadzi do wniosku, iż aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”), powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

(a) musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

(b) zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

(c) składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne),

(d) zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W opinii Wnioskodawcy, prowadzony przez Spółkę Oddział I, który zostanie wydzielony do Nowej Spółki spełnia wyżej wskazaną definicję ZCP ze względu na następujące cechy Oddziału I :

Ad. a) Zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania.

Funkcjonujący obecnie w Spółce Oddział I opiera się na określonych składnikach materialnych i niematerialnych, które są niezbędne do działania Oddziału. Składniki te obejmują zarówno aktywa trwałe, takie jak nieruchomość „Apartamenty , środki trwałe znajdujące się w tym budynku, wyposażenie apartamentów, urządzenia znajdujące się w budynku, budowle zlokalizowane na nieruchomości, jaki aktywa obrotowe w postaci, między innymi, środków pieniężnych. W skład przedmiotowego zespołu aktywów wchodzą również umowy na wynajem lokali użytkowych w budynku „Apartamenty ”. W toku wydzielenia Oddziału I do Nowej Spółki przeniesione zostaną nie tylko te aktywa, ale cały zespół składników materialnych i niematerialnych, który został szczegółowo opisany wstanie faktycznym, w tym również umowy z dostawcami i kontrahentami, należności i zobowiązania dotyczące działalności Oddziału I, itd. Z tego względu, nie budzi wątpliwości, iż w skład Oddziału I wydzielanego do Nowej Spółki wchodzić będzie określony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania.

Ad. b) Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jak wskazano w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 października 2010 r. (nr ILPPl /443-788/1 0-4/BD):

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze przytoczone wyżej stanowisko organów podatkowych należy stwierdzić, iż nie budzi wątpliwości spełnienie przez Oddział I warunku w postaci wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki. Oddział I został formalnie wyodrębniony na podstawie uchwały Nr 4 z dnia 30 września 2003 r. Natomiast w dniu 25 listopada 2003 r. Oddział I został formalnie wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Należy również podkreślić, iż Oddział I spełnia definicję oddziału zawartą w art. 5 pkt 4 Prawa działalności gospodarczej, zgodnie z którą oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Adres Oddziału I znajduje się w innym mieście, niż siedziba Spółki, jako że Spółka ma siedzibę w W., natomiast adresem oddziału jest ul. G. w S.

Działalność Oddziału I wyodrębniona jest również pod względem finansowym. System rachunkowości zarządczej prowadzonej przez Spółkę ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w taki sposób, iż możliwe jest dokładne przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do działalności Oddziału I. Faktury wystawiane przez Spółkę w odniesieniu do Oddziału I są w sposób wyraźny oznaczone nazwą i adresem Oddziału I.

Mając na uwadze powyższe, nie może budzić wątpliwości wyodrębnienie Oddziału I zarówno pod kątem organizacyjnym, jaki finansowym w ramach przedsiębiorstwa Spółki.

Ad. c) Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, ZCP musi być przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z g lipca 2010 r., nr IBPBI/2/423-589/l0/MO). Analiza charakteru Oddziału I z perspektywy tego warunku prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż Oddział I spełnia przedmiotowy warunek. Oddział I został bowiem wyodrębniony funkcjonalnie dla realizacji zadań gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności dotyczącej wynajmu apartamentów w budynku Apartamenty Park”, jak również wynajmu lokali użytkowych na rzecz zewnętrznych przedsiębiorców. Działalność Oddziału I została zatem oddzielona od pozostałej działalności Spółki, prowadzonej pod innym adresem i przy wykorzystaniu innych składników majątkowych (tj. głównie należących do Oddziału II składników związanych z funkcjonowaniem Hotelu Batory). Funkcjonalna odrębność Oddziału I pozwala na sprawne zarządzanie Oddziałem I z wyłączeniem pozostałej działalności Spółki, jak również na ocenę efektywności działalności Oddziału I z perspektywy całościowego wyniku finansowego uzyskiwanego przez Spółkę.

Mając na uwadze powyższe, nie budzi wątpliwości spełnienie przez Oddział I omawianego warunku dotyczącego realizacji przez Oddział I określonych zadań gospodarczych.

Ad. d) Zdolność Oddziału I do funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo

Ostatnim z warunków wskazywanych przez organy podatkowe dla potrzeb definicji ZCR jest zdolność danego zespołu składników majątkowych do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa realizującego samodzielnie określone zadania gospodarcze. Jak wskazano w wyżej powołanej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2010 r. (nr IBPBI/2/423-589/10/MO),. aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe (materialne i niematerialne) wchodzące w skład ZCR muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach od rębnego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze sposób wyodrębnienia Oddziału I w Spółce, jak również pełnione przez niego zadania gospodarcze oraz charakter oraz ilość składników majątkowych wchodzących w skład Oddziału I, niewątpliwie uprawnione jest twierdzenie, iż spełniony jest również omawiany warunek dotyczący zdolności funkcjonowania Oddziału I. jako samodzielne przedsiębiorstwo. Podkreślenia wymaga fakt, iż już obecna działalność Oddziału I charakteryzuje się daleko idącym wyodrębnieniem oraz samodzielnością. Oddział I posiada zespół zaalokowanych do niego składników majątkowych (w szczególności budynek „Apartamenty Park”), które są wystarczające dla potrzeb prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w zakresie wynajmu apartamentów oraz generowania przychodów zarówno z działalności hotelowej, jaki z wynajmu lokali użytkowych. W konsekwencji, Oddział I posiada zdolność do funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo po jego wyodrębnieniu do Nowej Spółki.

W świetle przedstawionych powyżej argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, Oddział I, który ma zostać wydzielony ze Spółki do Nowej Spółki, spełnia definicję zawartą w art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, a tym samym stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tego przepisu.

Jednocześnie nie ulega wątpliwości, iż również majątek pozostający w Spółce po wydzieleniu stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w Spółce spełniał bowiem będzie wszystkie opisane powyżej warunki do przyjęcia takiej kwalifikacji. W Spółce pozostaną po podziale wszystkie składniki majątkowe (w tym zobowiązania), które nie zostaną wydzielone do Nowej Spółki w ramach Oddziału I. Przede wszystkim, Spółka kontynuować będzie działalność hotelową w ramach Hotelu, w tym również działalność restauracyjną oraz działalność salonu SPA (prowadzone obecnie przez Oddział lI). W Spółce pozostaną wszystkie środki trwałe (w tym samochody ciężarowe), wyposażenie, umowy, środki pieniężne, należności i zobowiązania, poza tymi, które wydzielone zostaną do Nowej Spółki w ramach Oddziału I. W Spółce pozostanie również personel związany z działalnością Hotelu. Zatem majątek pozostający w Spółce stanowić będzie de facto całkowicie zorganizowaną hotelową działalność gospodarczą, posiadającą pełną zdolność do funkcjonowania, jako odrębne przedsiębiorstwo na rynku.

Mając na uwadze powyższą argumentację, w pełni uzasadnione jest twierdzenie, iż zarówno majątek przejmowany przez Nową Spółkę na skutek podziału, jaki majątek pozostający w Spółce stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jak wskazano w powołanym art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej.

Z przepisu tego wynika zatem, że nie jest opodatkowana taka sytuacja, w której majątek przenoszony do spółki przejmującej lub nowo zawiązanej oraz majątek pozostający w spółce dzielonej przez wydzielenie stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym zarówno majątek wydzielany do Nowej Spółki, jak i majątek pozostający w Spółce stanowić będą ZCP, planowany podział przez wydzielenie nie będzie skutkował uzyskaniem przez udziałowców Nowej Spółki przychodu (dochodu), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT.

W konsekwencji powyższego, Nowa Spółka nie będzie w tym przypadku zobowiązana do pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c Ustawy PIT.

Poprawność powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie, między innymi, w interpretacjach podatkowych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2009 r. (nr IPPB1/415-489/10-5/EC) oraz z dnia 26 grudnia 2010 r. (nr IPPB3/415-829/10-2/AS).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi, jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.