IPPB2/415-506/12-2/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF?2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej, operacja ta, w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o PDOF, pozostanie dla Wnioskodawcy, na moment podziału Spółki, neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2012 r. (data wpływu 28.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie akcjonariusza w związku z podziałem spółki przez wydzielenie (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie akcjonariusza w związku z podziałem spółki przez wydzielenie (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki U. S.A. (dalej: Spółka). Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej U. Spółka jako generalny wykonawca prowadzi działalność w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego i ogólnego w kraju oraz na rynkach wschodnich, realizuje inwestycje drogowe oraz buduje budynki modułowe i panelowe na rynek norweski. Poza głównym obszarem swojej działalności (usługami budowlanymi w systemie generalnego wykonawstwa) Spółka w ograniczonym zakresie podejmowała i podejmuje również działalność deweloperską oraz posiada aktywa i zobowiązania związane z tą działalnością (m.in. będące w trakcie sprzedaży ukończone inwestycje deweloperskie, udziały w U.d. Sp. z o.o. - wyspecjalizowanym podmiocie z Grupy zajmującym się działalnością deweloperską), itd.

Niezależnie w ramach Grupy Kapitałowej U. funkcjonuje wyspecjalizowany podmiot zajmujący się działalnością deweloperską w obszarze nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych - spółka U.d. Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmująca).

W związku z rozwojem działalności budowlanej i deweloperskiej, Spółka podjęła decyzję o wyodrębnieniu z własnej działalności, działalności deweloperskiej i przeniesieniu jej do innej spółki (Spółki Przejmującej). Przeniesienie tej działalności nastąpi z wykorzystaniem procedury podziału Spółki przez wydzielenie (na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), w ramach której wyodrębniona w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalność deweloperska zostanie przejęta przez inną spółkę kapitałową (Spółkę Przejmującą) w zamian za udziały (akcje - jeśli na dzień podziału Spółka Przejmująca będzie miała formę spółki akcyjnej), które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki (tj. m.in. Wnioskodawcy); w założeniu w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie działalności deweloperskiej, akcjonariat Spółki zostanie odzwierciedlony w przyszłym składzie udziałowym (akcyjnym) Spółki Przejmującej. Jednocześnie, planowane jest upublicznienie Spółki Przejmującej na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) (stąd wynika możliwa zmiana formy prawnej Spółki Przejmującej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną - zmiana ta jest niezależna od samego podziału Spółki przez wydzielenie działalności deweloperskiej i nie jest objęta zakresem przedmiotowego wniosku).

Powyższa restrukturyzacja ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki, która w wyniku reorganizacji będzie mogła skupić się na swojej działalności podstawowej (usługach budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa) bez konfliktu interesów wynikającego z prowadzenia własnej działalności deweloperskiej i współpracy z innymi firmami deweloperskimi (w ramach swojej działalności podstawowej Spółka dotychczas wykonywała usługi budowlane dla kilkudziesięciu deweloperów w Polsce). Reorganizacja oraz przejęcie aktywów i pasywów deweloperskich i późniejsze upublicznienie Spółki Przejmującej ma również przyczynić się do: jej dalszego rozwoju - spółka ta w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadzącą działalność w obszarze działalności Spółki Przejmującej, zwiększenia wiarygodności wśród instytucji finansowych oraz ułatwienia dostępu do środków na finansowanie kolejnych inwestycji deweloperskich. Wydzielenie i przejęcie aktywów i pasywów deweloperskich przez Spółkę Przejmującą - podmiot wyspecjalizowany w prowadzeniu takiej działalności i posiadający bogate doświadczenia w tym zakresie - zapewni również lepsze i bardziej optymalne wykorzystanie majątku w ramach Grupy. Reorganizacja i będące jej efektem upublicznienie Spółki Przejmującej będą również pociągały za sobą korzyści dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy obu spółek: struktura działalności poszczególnych spółek zostanie uproszczona i będzie bardziej przejrzysta, co korzystnie wpływa na możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych (wybór inwestowania w spółkę deweloperską lub w spółkę z branży budowlanej). Dodatkowo, jako planowane efekty podziału można wskazać: więcej możliwości do efektywnego pomiaru rezultatów działalności prowadzonej przez Spółkę i Spółkę Przejmującą (również w porównaniu z innymi podmiotami prowadzącymi działalność analogiczną), lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami majątkowymi (działalność budowlana i deweloperska wykazują różnice, które mogą zmniejszać efektywność takiego zarządzania przy koncentracji obu działalności w jednym podmiocie gospodarczym), itd.

W związku z planowanymi działaniami reorganizacyjnymi zmierzającymi do dokonania podziału Spółki przez wydzielenie, Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyodrębnieniu w ramach struktury Spółki, na dzień 1 kwietnia 2012 r., zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pionu Działalności Deweloperskiej (dalej: Pion Działalności Deweloperskiej).

Pion Działalności Deweloperskiej został wyodrębniony w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Pion Działalności Deweloperskiej prowadzi własną działalność gospodarczą realizując między innymi następujące zadania:

 • analiza opłacalności projektów deweloperskich (koszty realizacji, rentowność) oraz analiza możliwości wprowadzenia optymalizacji kosztowej projektu,
 • monitorowanie i kontroling kosztów inwestycji deweloperskich,
 • analiza prawna potencjalnych projektów (spółki celowe, nieruchomości) oraz obsługa prawna transakcji związanych z posiadanymi nieruchomościami,
 • pozyskiwanie (nabywanie) inwestycji znajdujących się w trakcie procesu deweloperskiego (przed lub w toku etapu komercjalizacji inwestycji), w tym poprzez nabywanie udziałów lub akcji spółek prowadzących proces inwestycyjny,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji deweloperskich,
 • koordynacja procesu sprzedaży i marketingu inwestycji deweloperskich
 • prowadzenie procesu sprzedaży nieruchomości własnych,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • usługi księgowe, doradcze, prawne i finansowe na rzecz spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych zajmujących się działalnością deweloperską.

W ramach Pionu Działalności Deweloperskiej funkcjonuje obsługa prawna, finanse, księgowość, inwestycje oraz administracja. Nadzór nad działalnością Pionu Działalności Deweloperskiej sprawuje Wiceprezes Zarządu Spółki. Bieżącymi pracami Pionu Działalności Deweloperskiej kieruje Kierownik Pionu Działalności Deweloperskiej, któremu podlegają osoby przypisane do wykonywania funkcji związanych z działalnością deweloperską, zatrudnione w Spółce, tj.: księgowa, radca prawny, kontroler finansowy (który zostanie zatrudniony od sierpnia 2012 r.), specjalista ds. ofertowania oraz pracownik administracyjny.

W strukturze organizacyjnej Spółki, obok obszaru działalności deweloperskiej funkcjonuje obszar wykonawstwa robót budowlanych (zajmujący się usługami budowlanymi w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego i ogólnego), Oddział M. (zajmujący się budową dróg i autostrad), Oddział U. (zajmujący się budową budynków modułowych i panelowych) oraz obszar administracyjny (realizujący funkcje pomocnicze dla ww. linii biznesowych). Zarówno obszar działalności deweloperskiej, jak i obszar wykonawstwa robót budowlanych oraz oba oddziały funkcjonują jako oddzielne linie biznesowe Spółki.

Wyodrębnienie finansowe i majątkowe.

Pion Działalności Deweloperskiej posiada oddzielny rachunek bankowy dla potrzeb prowadzonej działalności deweloperskiej. Niezależnie, w systemie księgowym Spółki każda prowadzona inwestycja ewidencjonowana jest oddzielnie, system ten pozwala na sporządzenie rachunku wyników, uproszczonego bilansu i rachunku przepływów pieniężnych dla potrzeb działalności Pionu Działalności Deweloperskiej (wiarygodnej oceny kondycji finansowej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej).

Pion Działalności Deweloperskiej posiada również własne składniki majątkowe:

 1. nieruchomości gruntowe,
 2. środki trwałe przypisane do działalności deweloperskiej,
 3. udziały w Spółce Przejmującej,
 4. należności i zobowiązania,
 5. dokumentację inwestycyjną,
 6. umowę rachunku bankowego,
 7. umowy zobowiązujące i przysparzające.

Składniki te, będą podlegały przeniesieniu do Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie z jej działalności Pionu Działalności Deweloperskiej. Ponadto, obecnie Spółka rozpoczęła starania o uzyskanie kredytu obrotowego dedykowanego działalności deweloperskiej.

W skład majątku Pionu Działalności Deweloperskiej wchodzą również inne niż wyżej wymienione składniki majątkowe, m.in. zapasy w postaci zrealizowanych inwestycji przeznaczonych na sprzedaż, kaucje dostawców zatrzymane na poczet ewentualnych usterek w związku z wykonywanymi przez dostawców usługami, itp.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Pod względem funkcjonalnym Pion Działalności Deweloperskiej stanowi zorganizowany zespół majątkowy i finansowy, zdolny do samodzielnego funkcjonowania na rynku w branży deweloperskiej. Świadczy o tym m.in.: odpowiednia struktura z ustanowionym kierownictwem, powierzone aktywa (materialne i niematerialne) i zobowiązania pozwalające na prowadzenie działalności deweloperskiej, Działalność prowadzona przez Pion Działalności Deweloperskiej będzie po podziale przez wydzielenie Spółki kontynuowana w Spółce Przejmującej.

W wyniku podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia do Spółki Przejmującej Pionu Działalności Deweloperskiej cała dotychczasowa aktywność Grupy Kapitałowej w zakresie usług deweloperskich zostanie skupiona w Spółce Przejmującej. Natomiast Spółka w dalszym ciągu będzie prowadziła działalność budowlaną w systemie generalnego wykonawstwa realizując jednocześnie swoje plany rozwojowe m.in. związane z wejściem na nowe rynki zagraniczne. Wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej nie będzie stanowiło jakiejkolwiek przeszkody w dalszym funkcjonowaniu Spółki, ponieważ majątek (składniki majątkowe materialne i niematerialne, aktywa, zobowiązania), personel i jej struktura organizacyjna stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF samodzielnie realizującą określone zadania gospodarcze - Spółka po podziale i wydzieleniu Pionu Działalności Deweloperskiej w sposób niezakłócony będzie prowadziła własną działalność gospodarczą. Podział Spółki planowany jest na 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF...
 2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej, operacja ta, w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o PDOF, pozostanie dla Wnioskodawcy, na moment podziału Spółki, neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF)...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2 wniosku. W przedmiocie pytania Nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1 i 2.

W przedstawionej sytuacji zespoły składników majątkowych - zespół wydzielany ze Spółki oraz zespół pozostający w Spółce po podziale - stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w znaczeniu wynikającym z brzmienia art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF. W tej sytuacji nie znajdzie zatem zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF, który po stronie akcjonariusza spółki dzielonej przy podziale przez wydzielenie kreuje przychód w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w spółce przejmującej nad kwotą wydatków poniesionych przez akcjonariusza na objęcie akcji spółki dzielonej wyłącznie w sytuacji, gdy majątek przejmowany oraz pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, zastosowanie będzie w tym przypadku miał art. 24 ust. 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym, w przypadku podziału przez wydzielenie dochód akcjonariusza spółki dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółek, ale dopiero w momencie zbycia udziałów / akcji Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Przy tym, w zakresie pojęcia przedsiębiorstwa ustawa o PDOF w art. 5a pkt 3 zawiera odesłanie do definicji zawartej w art. 55(1) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, wydzielony Pion Działalności Deweloperskiej spełnia wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, pozwalające uznać go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF, która działa w strukturach Spółki jako samodzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące powierzone mu zadania gospodarcze.

Segment działalności deweloperskiej został formalnie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki poprzez powierzenie mu niezbędnych składników majątkowych oraz przydzielenie pracowników niezbędnych do realizowania określonych zadań z zakresu działalności deweloperskiej. Wydzielona część działalności jest organizacyjnie samodzielna w strukturze przedsiębiorstwa Spółki i osiąga własne przychody, ponosi własne koszty związane zrealizowaną działalnością gospodarczą. Prowadzona dokumentacja księgowa Spółki zapewnia możliwość, dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej Spółki, identyfikacji rozliczeń związanych z funkcjonowaniem Pionu Działalności Deweloperskiej (przychodów, kosztów, istniejących należności i zobowiązań), a Spółka, na podstawie przeprowadzonej alokacji rozliczeń jest w stanie przygotowywać na wewnętrzne potrzeby „roboczy” bilans / rachunek zysków i strat Pionu Działalności Deweloperskiej, rachunek przepływów pieniężnych. Do wyodrębnionego działu przyporządkowane są zobowiązania związane z działalnością deweloperską. Pion Deweloperski odznacza się odrębnością organizacyjną i finansową oraz posiada własne składniki majątkowe, w tym zobowiązania - w ramach Spółki zatem funkcjonuje jak samodzielne przedsiębiorstwo realizujące powierzone mu zadania, co wypełnia przesłanki z art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF - jednocześnie działalność ta będzie kontynuowana w oparciu o tę zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa przez Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o PDOF, w przypadku podziału spółek kapitałowych, co do zasady, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF, dochód (przychód) akcjonariusza spółki dzielonej - określony jako nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą nad wydatkami na nabycie (objęcie) akcji spółki dzielonej - nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółek. Art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF stanowi tymczasem, że, jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce dzielonej, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to u akcjonariusza spółki dzielonej opodatkowaniu podlega ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w spółce przejmującej nad kwotą wydatków poniesionych przez akcjonariusza na objęcie (nabycie) akcji spółki dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego akcjonariusza wartość nominalna unicestwianych akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej akcji przed podziałem. Wykładnia językowa przepisu art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o PDOF prowadzi do wniosku, że w przypadku podziału przez wydzielenie dochód (przychód) do opodatkowania - na moment podziału dla akcjonariusza spółki dzielonej podlegającej podziałowi powstaje wyłącznie jeżeli przynajmniej jeden z majątków - pozostały w spółce podlegającej podziałowi lub przejmowany na skutek podziału przez inny podmiot - nie stanowi zorganizowanej część przedsiębiorstwa.

W związku z tym, że do Spółki Przejmującej wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jednocześnie majątek pozostający w Spółce po podziale również stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku opisanego wyżej podziału Spółki przez wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu z tego tytułu – art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania - zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 24 ust. 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym dochód (przychód) akcjonariusza spółki dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółek - transakcja ta z jego perspektywy jest neutralna podatkowo.

Stanowisko Spółki w tym zakresie potwierdzają interpretacje podatkowe, m.in.: interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 grudnia 2011 r., (Nr IPPB1/415 -873/11-2/EC) i 16 grudnia 2010 r. (Nr IPPB2/415-830/10-2/AS, Nr IPPB2/415-798/l0-4/AS, Nr IPPB2/415-797/10-4/AS) ), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 listopada 2010 r. (Nr ITPB1/415-848b/10/MR) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 października 2011 r. (ILPB2/415-859/11-4/JK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu.

Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu). W przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejącą spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) o czym stanowi art. 530 § 2 Kodeksu.

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu, z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Zauważyć należy, iż w przypadku podziału spółek przez wydzielenie, ustawodawca uzależnił powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce.

Ustawodawca przyjął ogólną zasadę, iż w momencie dokonania podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie poddaje się opodatkowaniu dochód uzyskany przez udziałowców. Dochodu tego nie ustala się, co do zasady, jeżeli jednocześnie majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie oraz pozostający w spółce po jej podziale stanowi (każdy z nich osobna) zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do będących udziałowcami osób fizycznych dochód ten zalicza się do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, jako jeden z rodzajów dochodów z kapitałów pieniężnych. W tym względzie w stosunku do osób fizycznych mają zastosowanie przepis art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Powyższy przepis ma zastosowanie w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Co do zasady, nie uiszcza się podatku dochodowego w momencie podziału spółek kapitałowych. Przepis art. 24 ust. 8 ustawy stanowi, że w przypadku podziału spółek kapitałowych z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 dochód (przychód) udziałowca spółki dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę nowo zawiązaną, a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółki. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie ustalania dochodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki powstałej w wyniku podziału.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w Spółce kapitałowej, której akcjonariuszem jest Wnioskodawca planowany jest na 2013 r. podział Spółki przez wydzielenie. W ramach podziału wyodrębniona w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalność deweloperska zostanie przejęta przez inną spółkę kapitałową (Spółkę Przejmującą) w zamian za udziały (akcje - jeśli na dzień podziału Spółka Przejmująca będzie miała formę spółki akcyjnej), które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki (tj. m.in. Wnioskodawcy).

W wyniku podziału Spółki przez wydzielenie i przeniesienia do Spółki Przejmującej Pionu Działalności Deweloperskiej cała dotychczasowa aktywność Grupy Kapitałowej w zakresie usług deweloperskich zostanie skupiona w Spółce Przejmującej. Natomiast Spółka po podziale i wydzieleniu Pionu Działalności Deweloperskiej w sposób niezakłócony w dalszym ciągu będzie prowadziła działalność budowlaną w systemie generalnego wykonawstwa realizując jednocześnie swoje plany rozwojowe.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz wyżej przywołane uregulowania prawne, powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku podziału przez wydzielenie uzależnione jest od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Jeśli oba majątki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wydzielany zespół składników majątkowych będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa a jednocześnie majątek pozostający w Spółce stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z powyższym należy stwierdzić, że w wyniku podziału spółki przez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych (interpretacji indywidualnych), tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.