ILPB4/4510-1-45/16-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem spółki przez wydzielenie oraz przychodu podatkowego w związku z podziałem spółki przez wydzielenie.
ILPB4/4510-1-45/16-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. należność
 2. obowiązek płatnika
 3. podział
 4. podział spółki przez wydzielenie
 5. powstanie przychodu
 6. przedsiębiorstwa
 7. przychód
 8. płatnik
 9. składniki majątkowe
 10. zobowiązanie
 11. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązków płatnika w związku z podziałem spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe,
 • przychodu podatkowego w związku z podziałem spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązków płatnika w związku z podziałem spółki przez wydzielenie,
 • przychodu podatkowego w związku z podziałem spółki przez wydzielenie.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” sp. z o.o. jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka dzielona”). Jednocześnie Spółka dzielona jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest w szczególności produkcja świec, wkładów zniczowych oraz podgrzewaczy świecowych (dalej „Działalność Produkcyjna”). Wnioskodawca prowadzi także działalność dystrybucyjną podobnego asortymentu, przy czym sprzedaje nie tylko wyroby własne, ale również towary zakupione w celu odprzedaży (dalej „Działalność Dystrybucyjna”).

Działalność Produkcyjna prowadzona jest samodzielnie (niezależnie od Działalności Dystrybucyjnej), w szczególności w fabryce świec zlokalizowanej w Z (dalej również „Dział Produkcji”), podczas gdy Działalność Dystrybucyjna prowadzona jest w szczególności poprzez zlokalizowany w P dział sprzedaży (dalej „Dział Sprzedaży”).

W związku z planowanym rozdzieleniem Działalności Produkcyjnej od Działalności Dystrybucyjnej (dwóch różnych rodzajów działalności prowadzonych dotychczas w ramach Spółki dzielonej) przeprowadzony zostanie podział Spółki dzielonej. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na spółkę przejmującą, będącą jednocześnie w momencie podziału głównym udziałowcem Spółki dzielonej (dalej „Udziałowiec”).

Udziałowiec posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie CIT. Spółka dzielona ma również innego udziałowca (dalej „Wspólnik Mniejszościowy”).

W ramach podziału wspólnicy Spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce.

W efekcie planowanego podziału Wspólnik Mniejszościowy obejmie co najmniej jeden udział w Udziałowcu. Natomiast Udziałowiec, jako większościowy wspólnik Spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów w Udziałowcu, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 KSH, tj. zakaz obejmowania przez spółkę własnych udziałów.

Podział Spółki dzielonej pozwoli na kontynuację Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Dystrybucyjnej w niezależnych podmiotach (spółkach), tj. w Spółce zależnej pozostanie Dział Sprzedaży, natomiast Udziałowiec przejmie Dział Produkcji. Na moment podziału Dział Sprzedaży stanowił będzie wydzielony w strukturze Spółki dzielonej i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.; dalej: ustawa o „SDG”) z siedzibą w B, sporządzający samodzielne sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości i prowadzący odrębną ewidencję księgową. Natomiast Działalność Produkcyjna kontynuowana będzie przez Dział Produkcji w C.

W związku z powyższym zarówno Dział Sprzedaży, jak i Dział Produkcji na moment podziału będą miały wydzielone odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych każdego z nich. Będą więc posiadać przyporządkowane, oddzielnie dla Działu Sprzedaży i Działu Produkcji:

 1. aktywa, w szczególności: majątek trwały i obrotowy (w tym środki pieniężne, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne);
 2. pasywa, w szczególności: kapitały (w przypadku Działu Sprzedaży kapitał wydzielony) oraz zobowiązania;
 3. przychody i koszty;
 4. prawa i obowiązki z umów związanych z realizacją zadań gospodarczych;
 5. rachunki bankowe.

Dział Produkcji i Dział Sprzedaży będą miały też przyporządkowanych im pracowników, ze wskazaniem im w umowach o pracę miejsca świadczenia pracy.

Dział Produkcji i Dział Sprzedaży będą sporządzać samodzielne sprawozdania finansowe, a Spółka dzielona na podstawie tych sprawozdań będzie sporządzać łączne sprawozdanie finansowe. Dzięki sporządzaniu odrębnych sprawozdań finansowych dla Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży możliwe będzie dokonanie oceny działalności Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży.

W wyniku podziału Spółki dzielonej, w Spółce dzielonej pozostanie Dział Sprzedaży, prowadzący Działalność Dystrybucyjną. Udziałowiec przejmie natomiast Dział Produkcji prowadzący Działalność Produkcyjną.

W szczególności, w ramach planowanego podziału, na Udziałowca zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów i transakcji, w tym należności i zobowiązania (niezwiązane z Działem Sprzedaży),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Działem Sprzedaży),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Działem Sprzedaży),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) – dla pracowników niezwiązanych z Działem Sprzedaży,
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kooperantów, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty (niezwiązane z Działem Sprzedaży).

Po dokonaniu podziału Udziałowiec będzie kontynuował Działalność Produkcyjną Spółki dzielonej, natomiast Wnioskodawca będzie kontynuował Działalność Dystrybucyjną.

Odnośnie przeniesienia ksiąg i dokumentów związanych z prowadzoną Działalnością Produkcyjną należy wskazać, że Spółka dzielona dokona ich przeniesienia w takim zakresie, w jakim nie uchybi to ciążącym na Spółce dzielonej obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej.

Planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów niezależnego rozwoju Działalności Dystrybucyjnej oraz Działalności Produkcyjnej, (2) zamiaru rozdzielenia ryzyk gospodarczych związanych z różnymi rodzajami działalności oraz (3) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w spółkach grupy.

Udziałowiec na moment podziału będzie posiadał na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej. Zarówno Wnioskodawca, jak i Udziałowiec nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy w związku z planowanym podziałem Spółka dzielona nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...
 2. Czy w związku z planowanym podziałem Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem Spółka dzielona nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o PDOP”) „Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. (...)”.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP „podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu”.

W przypadku podziału przez wydzielenie opisanego w zdarzeniu przyszłym transfer majątku nastąpi wyłącznie w relacji Spółka dzielona – Udziałowiec. Natomiast nie wystąpi on w relacji Spółka dzielona – Wspólnik Mniejszościowy. Z tego powodu, zdaniem Wnioskodawcy, dla ustalenia obowiązków Spółki dzielonej jako płatnika w związku z planowanym podziałem kluczowe jest ustalenie powstania ewentualnego przychodu jedynie po stronie Udziałowca.

Podstawą do ustalenia potencjalnego przychodu (dochodu) Udziałowca w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie może być art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP. Jednocześnie należy podkreślić, iż żadne inne przepisy ustawy o PDOP nie przewidują opodatkowania spółki przejmującej, która jest jednocześnie udziałowcem spółki dzielonej z tytułu dokonanego podziału.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych może być ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej – jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Niemniej, zdaniem Wnioskodawcy, art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, ponieważ Udziałowcowi, jako wspólnikowi Spółki dzielonej nie zostaną przydzielone udziały w związku z planowanym podziałem. Ponadto analizowany przepis nie znajdzie zastosowania, ponieważ zarówno Dział Produkcji przejmowany przez Udziałowca, jak i Dział Sprzedaży pozostający w Spółce dzielonej stanowią, zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z ww. przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

 • zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 • zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 listopada 2014 r. (IBPBI/12/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu zarówno do Działu Produkcji, jak i Działu Sprzedaży wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży jako zorganizowane zespoły składników majątkowych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych i przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży składników materialnych i niematerialnych będzie prowadzenie odrębnych rodzajów działalności gospodarczej, tj. Działalności Produkcyjnej (w przypadku Działu Produkcji) oraz Działalności Dystrybucyjnej (w przypadku Działu Sprzedaży).

Składniki materialne i niematerialne Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży będą zespołami, w ramach których wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwiać będą wykonywanie zadań, do których zostały przeznaczone. Tym samym wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży nastąpi nie przypadkowo, ale ze względu na funkcje, jakie będą pełnić dla danego rodzaju działalności, a tym samym danej jednostki organizacyjnej (Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży).

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy ustawy o PDOP nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można było uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Oczywistym potwierdzeniem wyodrębnienia organizacyjnego obu jednostek jest to, iż Dział Sprzedaży będzie de facto samodzielnym oddziałem Spółki dzielonej (z siedzibą w innej lokalizacji niż adres siedziby Spółki dzielonej), powołanym uchwałą zarządu, zarejestrowanym w KRS, sporządzającym odrębne od Działu Produkcji sprawozdanie finansowe.

Ponadto, poza elementami formalnymi, wyodrębnienie organizacyjne obu jednostek wynikać będzie również z aspektów natury faktycznej, takich jak podział realizowanych zadań oraz oddzielenie funkcji przypisanych do tych zadań. Istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie także czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany odrębnie do Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tych jednostek.

Faktyczne wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności możliwe będzie ścisłe przypisanie do Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży osobnych składników majątku. Do Działu Produkcji przypisany zostanie zespół kluczowych składników majątku przeznaczonych do realizacji zadań związanych z Działalnością Produkcyjną, podczas gdy do Działu Sprzedaży przyporządkowane zostaną składniki majątku związane z Działalnością Dystrybucyjną. Należy zatem uznać, że składniki Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży tworzyć będą w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej wyodrębnione struktury zorganizowane tak, aby umożliwić prowadzenie tego rodzaju działalności, do której zostały przypisane.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o PDOP nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego. W szczególności ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie sprawozdania finansowego (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niemniej biorąc pod uwagę, że Dział Sprzedaży będzie funkcjonował jako wyodrębniony oddział Spółki dzielonej z siedzibą w innej lokalizacji niż Dział Produkcji, sporządzał osobne od Działu Produkcji sprawozdanie finansowe (tzw. oddział samobilansujący się), w przedstawionym zdarzeniu przyszłym szczególnie zasadne jest stwierdzenie, że Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży będą charakteryzować się wyodrębnieniem finansowym.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części (w tym odrębne regulowanie zobowiązań oraz przyjmowanie należności zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Ważne jest, aby należności i zobowiązana były wyodrębnione i dały się przyporządkować do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie organy podatkowe potwierdzają, iż „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej (...)” (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r. ILPB3/423-840/10-4/EK).

Należy wskazać, że Spółka dzielona będzie posiadać narzędzia rachunkowe pozwalające na przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do Działu Produkcji, jak również Działu Sprzedaży. Możliwe będzie również dokonanie oceny rentowności i efektywności działalności Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających zarówno na Dział Produkcji, jak również na Dział Sprzedaży. Zarówno działalność Działu Produkcji, jak też Działu Sprzedaży będzie generować przychody, które będą przypisane do jednej z tych jednostek.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki dzielonej oddzielenie finansów Działu Produkcji od finansów Działu Sprzedaży, co potwierdza, że każda z tych jednostek będzie stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot.

Zdaniem Wnioskodawcy dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, iż przedmiot działalności Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży stanowią odrębne obszary działalności Spółki dzielonej. Przypisane do tych jednostek zespoły składników majątkowych i ich struktura organizacyjna będą pozwalać na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu Działalności Produkcyjnej (w przypadku Działu Produkcji) oraz Działalności Dystrybucyjnej (w przypadku Działu Sprzedaży).

W opinii Wnioskodawcy z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży, jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie do Udziałowca) będą w stanie kontynuować realizację swoich wcześniejszych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży będą miały zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze. W tym zakresie Wnioskodawca chciałby wskazać, iż Dział Produkcji będzie wyposażony we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Produkcji umożliwią Udziałowcowi prowadzenie Działalności Produkcyjnej. Podobnie Dział Sprzedaży zostanie wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Sprzedaży umożliwią Spółce dzielonej prowadzenie Działalności Dystrybucyjnej.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, iż zarówno Dział Produkcji, jak również Dział Sprzedaży będą stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej jest fakt, iż do każdej z tych jednostek zostanie przydzielony personel posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych jednostek. Tym samym podmiot przejmujący Dział Produkcji, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku Spółki dzielonej Dział Sprzedaży pozostający w strukturach Spółki dzielonej w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tej jednostki oraz zasoby ludzkie i kontakty handlowe będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie.

Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, to należy je uznać za jednostki gospodarcze prowadzące de facto odrębne i niezależne względem siebie działalności gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Dział Produkcji, jak również Dział Sprzedaży stanowić będą zorganizowane zespoły składników majątkowych, wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Dział Produkcji, jak również Dział Sprzedaży będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do prowadzenia Działalności Produkcyjnej (w przypadku Działu Produkcji) oraz Działalności Dystrybucyjnej (w przypadku Działu Sprzedaży), które zarazem mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące przypisane im zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji należy stwierdzić, że Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Brak przychodu (dochodu) określonego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych może być ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej – jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze, iż w ramach planowanego podziału zarówno majątek przejmowany na skutek podziału (tj. Dział Produkcji), jak i majątek pozostający w spółce (tj. Dział Sprzedaży), będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdaniem Wnioskodawcy, art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania w zakresie ustalenia ewentualnego przychodu (dochodu) Udziałowca z udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto niezależnie od argumentacji Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji podatkowej Działu Produkcji oraz Działu Sprzedaży, Udziałowiec nie uzyska przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, a to z uwagi na fakt, iż Udziałowiec, jako wspólnik Spółki dzielonej, w związku z planowanym podziałem nie obejmie udziałów w Udziałowcu (w związku z ograniczeniami prawnymi dot. obejmowania udziałów własnych). Tym samym nie będzie mogła powstać „nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej”, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

W konsekwencji, skoro Udziałowiec nie osiągnie podlegającego opodatkowaniu przychodu (dochodu) w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki dzielonej, to Spółka dzielona nie będzie zobowiązana na podstawie art. 26 ustawy o PDOP do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy Dział Produkcji oraz Dział Sprzedaży będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP i z tego względu, w związku z planowanym podziałem, Spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP przychodem podlegającym opodatkowaniu PDOP w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym a contrario, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, spółka podlegająca podziałowi nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

Jak zostało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 (które należy również uznać w zakresie dot. istnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa za uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2), majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce po jej podziale będą, zdaniem Wnioskodawcy, stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawca (Spółka dzielona) nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie m.in. na gruncie:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2014 r. znak IBPBI/2/423-1108/14/KP, w której zaakceptowane zostało następujące stanowisko podatnika „<...> jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT po stronie spółki dzielonej nie powstanie”,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 r. znak IPTPB3/423-235/13-2/GG, gdzie organ stwierdził, że „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem”.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem spółki przez wydzielenie jest prawidłowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nastąpi podział Wnioskodawcy (dalej również: Spółka dzielona) przez wydzielenie części majątku Wnioskodawcy do innej spółki kapitałowej będącej udziałowcem Wnioskodawcy, jak również spółką przejmującą (dalej: Udziałowiec). Udziałowiec planuje posiadać (w dacie wydzielenia) ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej.

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.): spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. (...). Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 ww. Kodeksu. Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy: podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia), o czym stanowi art. 530 § 2 ww. ustawy.

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest – zgodnie z art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych – dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym. W myśl art. 531 § 5 omawianej ustawy: z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy są jego obowiązki płatnika w związku z jego podziałem przez wydzielenie w odniesieniu do dochodu (przychodu) Udziałowca. Stąd należy przeanalizować art. 22 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Stosownie do art. 26 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy: w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 5 tej ustawy: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Natomiast na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W odniesieniu do pierwszej regulacji należy wskazać na art. 529 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym: wspólnicy spółki dzielonej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych dopłaty w gotówce nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4, bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki.

Natomiast stosownie do treści § 4 powyższego przepisu: każda ze spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych może wydanie swoich udziałów albo akcji wspólnikom spółki dzielonej uzależnić od wniesienia dopłat w gotówce nieprzekraczających wartości, o której mowa w § 3.

Z powyższych przepisów wynika, że uiszczającym dopłatę może być spółka przejmująca/nowozawiązana (wówczas dopłata uiszczona jest na rzecz wspólników spółki dzielonej) lub wspólnik spółki dzielonej (wówczas odbiorcą dopłaty jest spółka przejmująca/nowozawiązana). Zatem wypłacającym dopłaty nie może być spółka podlegająca podziałowi (tu: Spółka dzielona).

Ponadto w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że dopłaty takie nie występują. A to oznacza, że art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

Przechodząc do interpretacji art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy należy stwierdzić, że dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce przejmującej lub nowozawiązanej ponad koszty nabycia/objęcia udziałów (akcji) spółki dzielonej, jeżeli majątek, który pozostał w spółce dzielonej lub majątek, który podlega wydzieleniu nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Podatnikiem powyższego obowiązku jest wspólnik spółki dzielonej (inny niż spółka przejmująca), natomiast płatnikiem – zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – spółka przejmująca lub nowozawiązana.

Należy także zauważyć, że z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Udziałowiec oprócz bycia udziałowcem Spółki dzielonej, w procesie podziału Spółki dzielonej posiada także status spółki przejmującej. A taki status powoduje, że Udziałowiec, mimo faktu przejęcia części majątku Spółki dzielonej, nie ma możliwości objęcia własnych udziałów. Zatem regulacja ta nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Ponadto stosownie do art. 10 ust. 4 omawianej ustawy: przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ww. ustawy: w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, spółka przejmująca obowiązana jest, bez wezwania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

W regulacji art. 10 ust. 2 pkt 1 omawianej ustawy została sformułowana generalna zasada, zgodnie z którą podział spółek stanowi czynność neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku podziału spółek nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki dzielonej nie stanowi dochodu spółki przejmującej. Jednak ustawodawca przewidział (art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej w szczególnym przypadku, gdy między dzielącymi się spółkami na dzień podziału istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka-córka dzieloną, a więź ta jest relatywnie słaba. Przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki dzielonej udział mniejszy niż 10%.

W niniejszej sprawie Udziałowiec planuje posiadać na moment podziału Spółki dzielonej ponad 10% udziałów w Spółce dzielonej. Spółka dzielona wskazała także, że planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów niezależnego rozwoju Działalności Dystrybucyjnej oraz Działalności Produkcyjnej, (2) zamiaru rozdzielenia ryzyk gospodarczych związanych z różnymi rodzajami działalności oraz (3) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w spółkach grupy. Zatem opodatkowanie po stronie Spółki przejmującej nie wystąpi.

Należy jednak mieć na uwadze, że przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, art. 10 ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania. Przy czym zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału spółki jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Należy przy tym zauważyć, że uregulowane w art. 14b-14h Ordynacji podatkowej postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których to prowadzone jest postępowanie dowodowe. Zatem regulacje art. 14b i nast. ustawy – Ordynacja podatkowa nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Z powyższych wskazań wynika, że jeżeli podział Spółki dzielonej przez wydzielenie części jej majątku na Udziałowca nie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, to Udziałowiec uzyska przychód.

Zatem – mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy – należy stwierdzić, że na Spółce dzielonej nie wystąpią obowiązki płatnika.

Reasumując – w związku z planowanym podziałem Spółka dzielona nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie przychodu podatkowego w związku z podziałem spółki przez wydzielenie z uwzględnieniem stanowiska przedstawionego do pytania nr 1 w części dotyczącej zorganizowanych części przedsiębiorstwa jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo informuje się, że w przedmiocie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.