ILPB4/4510-1-26/16-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki akcyjnej.
ILPB4/4510-1-26/16-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. podział
  2. podział spółki przez wydzielenie
  3. powstanie przychodu
  4. przychód
  5. skutki podatkowe
  6. udziałowiec
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej w organizacji przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie spółki przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie spółki akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Wnioskodawca”, „Spółka Przejmująca”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych („PDOP”) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W ramach planowanej reorganizacji działalności w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka Przejmująca, planowane jest przeprowadzenie podziału spółki akcyjnej („Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; „KSH”), to jest przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na istniejącą spółkę, tj. na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie).

Spółka Dzielona podlega obowiązkowi podatkowemu w PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Planowane jest, aby w ramach wspomnianej reorganizacji prowadzona dotychczas przez Spółkę Dzieloną działalność polegająca na wynajmie nieruchomości została przeniesiona do Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, w ramach podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, część majątku Spółki Dzielonej, stanowiąca zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na funkcjonującą w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej tzw. jednostkę biznesową – Zarządzanie Nieruchomościami, zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą. W planie podziału Spółki Dzielonej Spółce Przejmującej zostaną przypisane także zobowiązania Spółki Dzielonej związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach ww. jednostki biznesowej.

W zamian za część majątku Spółki Dzielonej, która zostanie przeniesiona w ramach podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca wyemituje nowe akcje, które zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej.

Natomiast pozostała część majątku (przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej, przy pomocy której Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług elektroinstalacyjnych oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych, pozostanie po podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie w Spółce Dzielonej.

Spółka Przejmująca nie będzie na dzień wydzielenia posiadać żadnych akcji w Spółce Dzielonej.

Wnioskodawca zaznacza, iż planowany podział Spółki Dzielonej przez przejecie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji przyznanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej nie będzie stanowić dla Spółki Przejmującej dochodu (przychodu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji przyznanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej nie będzie stanowić dla Spółki Przejmującej dochodu (przychodu).

UZASADNIENIE.

Stosownie do art. 10 ust. 1 UPDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b UPDOP, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ust. 1 UPDOP przy połączeniu lub podziale spółek, dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Jednocześnie art. 10 ust. 2 pkt 2 UPDOP stanowi, że dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k UPDOP lub art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do art. 10 ust. 4 UPDOP przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 UPDOP nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Art. 10 ust. 5 wskazuje ponadto, że art. 10 ust. 2 UPDOP ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

  1. o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  2. o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
  3. o których mowa w art. 3 ust. 2 UPDOP, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP formułuje ogólną zasadę, iż przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Jednakże implementując do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami Członkowskimi polski ustawodawca przewidział (w art. 10 ust. 2 pkt 2 UPDOP) możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej w szczególnym przypadku, gdy między spółkami na dzień połączenia, podziału lub wydzielenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka przejmująca posiada pewien udział w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, lecz więź ta jest relatywnie słaba. Wskazany powyżej przepis znajduje bowiem (wprost) zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej albo dzielonej udział mniejszy niż 10%.

Natomiast w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada żadnego udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10% zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP.

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmująca (która będzie spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), otrzymując – w wyniku podziału przez wydzielenie – część majątku Spółki Dzielonej (będącej również spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) nie będzie posiadać na dzień podziału akcji w Spółce Dzielonej, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP.

Jednocześnie z treści art. 10 ust. 4 UPDOP wynika, że zasada wyrażona w art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP ma zastosowanie, gdy połączenie lub podział spółki następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP nie ma zastosowania.

Jak zostało przez Wnioskodawcę zaznaczone w opisie zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki Dzielonej przez przejęcie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość akcji wydanych przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Dzielonej nie będzie stanowiła dla Spółki Przejmującej dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że równocześnie z niniejszym wnioskiem Wnioskodawca występuje z innymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie. Ponadto ze stosownymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie występuje również Spółka Dzielona oraz akcjonariusz Spółki Dzielonej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.