ILPB3/4510-1-387/15-4/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania: (i) przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu i po dniu podziału, (ii) kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP i powstałych oraz potrącalnych w dniu i po dniu podziału.
ILPB3/4510-1-387/15-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. moment
 4. następstwo prawne
 5. podział
 6. potrącenie (kompensata)
 7. powstanie przychodu
 8. przychód
 9. rozliczanie (rozliczenia)
 10. sukcesja
 11. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Wstąpienie w prawa i obowiązki
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania: (i) przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu i po dniu podziału, (ii) kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP i powstałych oraz potrącalnych w dniu i po dniu podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania: (i) przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu i po dniu podziału, (ii) kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP i powstałych oraz potrącalnych w dniu i po dniu podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);
 • ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną przed dniem podziału (dot. wydzielanej ZCP), jednak bezpośrednio związanych z przychodami osiągniętymi w dniu lub po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętą ZCP (pytanie oznaczone we wniosku nr 2);
 • ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 3);
 • ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP do dnia podziału zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc (pytanie oznaczone we wniosku nr 4);
 • ustalenia, czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań 1-3 (pytanie oznaczone we wniosku nr 5);
 • ustalenia, czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej do dnia podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane w dniu lub po dniu podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 6);
 • ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do ujmowania dla celów CIT faktur korygujących zakupowych związanych z wydzielaną ZCP, a otrzymanych w dniu lub po dniu podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 7);
 • ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed podziałem, a dotyczących działalności wydzielanej ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych w części dotyczącej działalności wydzielanej ZCP za okres od początku roku, w którym nastąpi podział do dnia podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 8);
 • ustalenia, czy w przypadku gdy podział nastąpi w kolejnych latach podatkowych, Wnioskodawca będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP, do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres przed podziałem (w zakresie zamkniętego roku podatkowego), jeżeli obowiązek zapłaty i złożenia deklaracji wystąpi po podziale (pytanie oznaczone we wniosku nr 9).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzeń przyszłych.

Wnioskodawca Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Spółka dzielona” lub „Wnioskodawca”) jest spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Większościowym udziałowcem Spółki będzie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej jako: „Spółka przejmująca”).

Spółka zajmuje się głównie świadczeniem usług logistycznych (dalej jako: „Podstawowa Działalność”). Ponadto Spółka jest właścicielem nieruchomości i zajmuje się m.in. ich zarządzaniem.

Jednym z elementów strategii międzynarodowej grupy kapitałowej, do której należy Spółka jest m.in. oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej od funkcji związanych z zarządzaniem nieruchomościami własnymi. Wskazany model jest zgodny z przyjętą przez grupę kapitałową polityką wdrożoną już w siostrzanych spółkach Spółki dzielonej i Spółki przejmującej, funkcjonujących w innych państwach.

Planowane oddzielenie działalności podstawowej od działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami nastąpi poprzez podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze Spółki do Spółki przejmującej, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: „KSH”), zgodnie z którym podział może zostać dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Skutkiem wskazanego podziału będzie przeniesienie części przedsiębiorstwa, stanowiącej zorganizowany zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) oraz zobowiązań, związanych z Podstawową Działalnością, do Spółki przejmującej. Wskazany zespół składników będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ZCP”).

Część majątku, która pozostanie po dokonanym podziale w Spółce będzie również stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa – będzie to część przedsiębiorstwa związana z zarządzaniem nieruchomościami.

Podział przez wydzielenie Spółki nastąpi na dany dzień (dalej jako: „dzień podziału”).

Na moment podziału obie spółki będą czynnymi podatnikami VAT zarejestrowanymi w Polsce.

W związku z dokonanym podziałem, na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), nastąpi przejście zakładu pracy ze Spółki do Spółki przejmującej. W konsekwencji Spółka przejmująca stanie się pracodawcą dla pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce.

Rok podatkowy obu spółek jest zgodny z rokiem kalendarzowym. W związku z podziałem nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej.

Rozliczenia CIT związane z transakcjami zawartymi przed i po dniu podziału.

Możliwe jest, że w związku z prowadzoną działalnością Spółka może uzyskać przychody, w stosunku do których, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, datą powstania przychodu będzie dzień podziału lub okres po dniu podziału, podczas gdy dotyczą one również świadczeń/operacji zrealizowanych do dnia podziału. Powyższe będzie mieć również analogiczne zastosowanie do kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością. Ponadto mogą wystąpić sytuacje, w których wydatki związane z wydzielanym ZCP zostaną faktycznie poniesione przed dniem podziału przez Spółkę dzieloną, a jednocześnie przychody z którymi wskazane wydatki będą bezpośrednio związane, zostaną osiągnięte w dniu lub po dniu podziału już przez Spółkę przejmującą.

Rozliczenia VAT związane z transakcjami zawartymi przed i po dniu podziału.

Możliwe jest, że do dnia podziału Spółka dokona określonych czynności składających się na transakcje dostawy towarów i świadczenia usług realizowanych na rzecz nabywców/ usługobiorców w ramach Podstawowej Działalności dotyczącej ZCP, co do których moment ich wykonania/zakończenia, a tym samym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (dalej „VAT”) powstanie w dniu podziału lub w okresach następnych. Dotyczy to przypadków, dla których obowiązek podatkowy rozpoznawany jest na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1-4 ustawy o VAT, dla których nie otrzymano płatności (zaliczki) przed ich wykonaniem. Przykładowo, nastąpi wykonanie usługi rozliczanej w następujących po sobie miesięcznych okresach rozliczeniowych (tj. z końcem miesiąca powstanie dla niej obowiązek podatkowy w VAT), gdzie w trakcie tego miesiąca dojdzie do podziału Spółki.

Mogą również wystąpić przypadki, kiedy dla czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. usługi najmu, dzierżawy, dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych), świadczonych w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym), w którym będzie miała miejsce operacja podziału, odpowiednia faktura dokumentując tego typu czynności zostanie wystawiona przed datą podziału lub po tej dacie (w odniesieniu do całego okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy). Przykładowo, faktura za najem za dany miesiąc, wystawiona z góry lub z dołu, gdzie w trakcie tego miesiąca dojdzie do podziału Spółki.

Analogicznie, w zakresie podatku naliczonego, mogą mieć miejsce sytuacje kiedy w zakresie nabywanych przez Spółkę towarów lub usług w kraju, dotyczących Działalności Podstawowej objętej ZCP, obowiązek podatkowy dla tych transakcji powstanie przed dniem podziału, lecz odpowiednia faktura dokumentująca te transakcje (i) zostanie otrzymana przed dniem podziału lub (ii) zostanie otrzymana po dniu podziału (przy czym faktury te mogą zostać wystawione odpowiednio na Spółkę, jak i na Spółkę przejmującą).

Korekta rozliczeń.

W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej.

Możliwe jest, że w dniu lub po dniu podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością wydzielanej ze Spółki ZCP, zrealizowanej do dnia podziału.

Możliwe jest również, iż w dniu lub po dniu podziału otrzymywane będą faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed dniem podziału.

Możliwe są wreszcie sytuacje, w których w dniu lub po dniu podziału konieczna będzie korekta złożonych za okres do dnia podziału deklaracji i zeznań podatkowych Spółki.

Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, iż z takim samym wnioskiem o interpretację jednocześnie wystąpiła również Spółka przejmująca.

Wynagrodzenia pracowników.

Wynagrodzenia pracowników Spółki wypłacane są nie później, niż do 10. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu którego to wynagrodzenie dotyczy. Wskazany termin wypłaty wynagrodzeń wynika z postanowień Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w Spółce. W konsekwencji, wynagrodzenie pracowników za miesiąc poprzedzający podział zostanie wypłacone do 10. dnia miesiąca, w którym nastąpi podział. W związku z podziałem, możliwa jest sytuacja (w zależności od dnia podziału), iż wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia pracowników wydzielanej ZCP zostaną poniesione przez Spółkę przejmującą (np. w przypadku, gdy dzień podziału przypadnie po 10. dniu miesiąca, w którym nastąpi podział). Zważywszy na dokonanie płatności w terminie, wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający podział rozpoznane zostanie jako koszt uzyskania przychodów tego właśnie miesiąca. Z kolei zapłata składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę, podlegać będzie zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich faktycznej zapłaty.

Ponadto w piśmie z 9 listopada 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, co następuje:

 1. Czy wynagrodzenia za miesiąc podziału zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) zgodnie z terminem wypłaty wynagrodzeń wynikającym z postanowień Regulaminu Wynagrodzenia obowiązującego w spółce zależnej (tj. nie później niż do 10. dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu którego to wynagrodzenie dotyczy). Na której ze spółek ciążyć będzie obowiązek ich wypłaty...
  Wynagrodzenia pracowników związanych z ZCP wydzielaną do Spółki przejmującej za miesiąc podziału zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) zgodnie z terminem wypłaty wynagrodzeń wynikającym z postanowień Regulaminu Wynagrodzenia obowiązującego w Spółce dzielonej (tj. nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi podział). Obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia będzie ciążył na Spółce przejmującej. Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, iż zasady wypłaty wynagrodzeń analogiczne do obowiązujących w Spółce dzielonej będą również obowiązywać w Spółce przejmującej.
  Jednocześnie wynagrodzenia pracowników niezwiązanych z wydzielaną ZCP (tj. wynagrodzenie tych pracowników, którzy nie zostaną przeniesieni do Spółki przejmującej) za miesiąc podziału zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) zgodnie z terminem wypłaty wynagrodzeń wynikającym z postanowień Regulaminu Wynagrodzenia obowiązującego w Spółce dzielonej (tj. nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi podział), przy czym w związku z faktem, iż wskazani pracownicy w wyniku podziału nie staną się pracownikami Spółki przejmującej, obowiązek wypłaty wynagrodzenia będzie ciążył na Spółce dzielonej.
 2. Jak należy odczytywać informację, że: zapłata składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę, podlegać będzie zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich faktycznej zapłaty w kontekście stwierdzenia we własnym stanowisku w sprawie, że: zapłata składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającej pracodawcę nastąpi, w stosunku do wynagrodzeń pracowników wypłacanych za miesiąc poprzedzający dzień podziału, do 15. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi podział. Z kolei, w stosunku do wynagrodzeń pracowników wypłacanych za miesiąc, w którym nastąpi podział – do 15. dnia miesiąca przypadającego dwa miesiące po miesiącu, w którym nastąpi podział itd.
  Czy powyższe oznacza, że warunki określone w art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostaną spełnione, a składki w części finansowanej przez płatnika składek stanowić będą koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty (art. 15 ust. 4h w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)...
  Zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:
  1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
  2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.
  W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.
  Odnosząc powyższy przepis do zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, iż wynagrodzenia pracowników Spółki dzielonej wypłacane są nie później, niż do 10. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu, którego te wynagrodzenia dotyczą (takie same zasady wypłaty wynagrodzeń pracowników będą obowiązywały również w Spółce przejmującej po podziale). W sytuacji dokonania wypłaty wynagrodzenia we wskazanym terminie (np. w odniesieniu do wynagrodzeń za grudzień – do 10 stycznia), zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenia społeczne powinny zostać opłacone w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca (tj. w analizowanym przykładzie do 15 lutego). W takim przypadku warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 4h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostanie spełniony. Składki na ubezpieczenie społeczne nie zostaną bowiem opłacone nie później niż do 15. dnia tego miesiąca, w którym wynagrodzenie za poprzedni miesiąc zostanie wypłacone lub postawione do dyspozycji (tj. w analizowanym przykładzie do 15 stycznia), lecz do 15. dnia kolejnego miesiąca (tj. w analizowanym przykładzie do 15 lutego). W konsekwencji, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem składki na ubezpieczenia społeczne będą podlegały zaliczeniu w koszty dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia (tj. w analizowanym przykładzie w lutym).
  Przykład.
  W odniesieniu do wynagrodzeń za grudzień wypłaconych np. 8 stycznia, składki na ubezpieczenia społeczne, powinny zostać opłacone do 15 lutego. Zatem jeżeli składki zostaną opłacone np. 14 lutego, to dopiero w lutym składki te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Jedynie w przypadku gdyby składki zostały opłacone w terminie do 15 stycznia mogłyby stanowić koszt uzyskania przychodu w grudniu.
  Reasumując, Spółka pragnie wyjaśnić, iż przywołane przez Dyrektora fragmenty należy rozumieć w ten sposób, iż warunki określone w art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostaną spełnione, a składki w części finansowanej przez płatnika składek stanowić będą koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty.
 3. Która ze spółek, tj. Spółka dzielona czy Spółka przejmująca, wykaże przychód należny z tytułu sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej do dnia podziału, który podlegać będzie korekcie in plus/in minus poprzez wystawienie faktury korygującej VAT w dniu lub po dniu podziału...
  Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, iż zdaniem Wnioskodawcy przychód należny z tytułu sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej do dnia podziału, który może podlegać korekcie in plus/in minus poprzez wystawienie faktury korygującej VAT w dniu lub po dniu podziału, powinna wykazać Spółka dzielona. Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, iż kwestia prawidłowego rozpoznania przedmiotowego przychodu została poruszona w uzasadnieniu do pytania nr 1 zadanego przez Wnioskodawcę we wniosku. W konsekwencji, analizowany przychód zostanie rozpoznany zgodnie z powyższą zasadą, pod warunkiem, że Dyrektor potwierdzi, iż stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę w tej kwestii jest prawidłowe.
 4. Która ze spółek, tj. Spółka dzielona czy Spółka przejmująca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zakupów związanych z wydzielaną ZCP za okres przed dniem podziału, które podlegać będą korekcie poprzez faktury korygujące otrzymane w dniu lub po dniu podziału...
  Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki z tytułu zakupów związanych z wydzielaną ZCP za okres przed dniem podziału, które podlegać mogą korekcie poprzez faktury korygujące otrzymane w dniu lub po dniu podziału, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę dzieloną albo Spółkę przejmująca w zależności od tego jakiego rodzaju będą to wydatki tj. zgodnie z poniższymi zasadami:
  • w odniesieniu do wydatków stanowiących koszty bezpośrednio związane z przychodami:
   • jeżeli przychód, którego dotyczą analizowane wydatki, wystąpi przed dniem podziału – wskazane wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych przez Spółkę dzieloną;
   • jeżeli przychód, którego dotyczą analizowane wydatki, wystąpi w dniu lub po dniu podziału – wskazane wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych przez Spółkę przejmującą;
  • w odniesieniu do wydatków stanowiących koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie) – wskazane wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych przez Spółkę dzieloną.

Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, iż kwestia prawidłowego rozpoznania przedmiotowych kosztów została poruszona w uzasadnieniu do pytań nr 1-4 zadanych przez Wnioskodawcę we Wniosku. W konsekwencji analizowane koszty zostaną rozpoznane zgodnie z powyższymi zasadami pod warunkiem, że Dyrektor potwierdzi, iż stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę w odniesieniu do analizowanych kosztów jest prawidłowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany (i) do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału i po dniu podziału, jak również (ii) do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i powstałych oraz potrącalnych w dniu podziału i po dniu podziału...
 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę przed dniem podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi w dniu lub po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętymi ZCP...
 3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału...
 4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP do dnia podziału zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc...
 5. Czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielanym ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań 1-3 niniejszego wniosku...
 6. Czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów podatku dochodowego od osób prawnych faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP i zrealizowanej do dnia podziału, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane w dniu lub po dniu podziału...
 7. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do ujmowania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych faktur korygujących zakupowych związanych z wydzielaną ZCP, a otrzymanych w dniu lub po dniu podziału...
 8. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed podziałem, a dotyczących działalności wydzielanej ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanej ZCP za okres od początku roku, w którym nastąpi podział do dnia podziału...
 9. W przypadku, gdy podział nastąpi w kolejnych latach podatkowych (np. w 2016 r.), czy Wnioskodawca będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanej ZCP do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres przed podziałem (w zakresie zamkniętego roku podatkowego), jeżeli obowiązek zapłaty i złożenia deklaracji wystąpi po podziale...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie informuje się, że w zakresie:

 • pytania nr 2 w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-387/15-5/EK,
 • pytania nr 3 w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-387/15-6/EK,
 • pytania nr 4 w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-387/15-7/EK,
 • pytania nr 5 w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-387/15-8/EK,
 • pytania nr 6 w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-387/15-9/EK,
 • pytania nr 7 w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-387/15-10/EK,
 • pytania nr 8 w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-387/15-11/EK,
 • pytania nr 9 w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/4510-1-387/15-12/EK.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału lub po dniu podziału. Również Spółka nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP i powstałych oraz potrącalnych w dniu podziału lub po dniu podziału. Jednocześnie Spółka dzielona będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie przed dniem podziału. Również Spółka dzielona będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP i powstałych oraz potrącalnych przed dniem podziału.

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Uregulowanie to jest wyrazem tzw. zasady sukcesji ograniczonej. Oznacza to, iż spółka przejmująca jest następcą podatkowym spółki dzielonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

W praktyce oznacza to, iż przedmiotem sukcesji są tylko te prawa i obowiązki podatkowe, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. pozostają w związku z przejmowaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;
  2. powstały przed dniem sukcesji (stały się przed podziałem „stanami otwartymi”) oraz
  3. nie zostały zrealizowane przez spółkę dzieloną (są nadal „stanami otwartymi” na dzień podziału).

A contrario w związku z faktem, iż przedmiotem sukcesji są „prawa i obowiązki”, to te z nich, które uległy konkretyzacji przed dniem podziału (a więc te zdarzenia, których skutki, tj. rozpoznanie przychodu lub kosztu, zostały ujęte dla celów podatkowych przed podziałem) nie będą przedmiotem sukcesji – nie będą miały bowiem przymiotu praw i obowiązków (oraz nie będą „stanami otwartymi”).

Podsumowując, w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. W przepisie tym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają” jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że przepis ten nie odnosi się do praw i obowiązków, które „pozostawały” w związku z danymi składnikami majątku przed dniem wydzielenia.

W konsekwencji, jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział (powinno być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi Spółki dzielonej, tj. na dzień wydzielenia nie „pozostają” w związku z wydzielanym majątkiem ZCP.

Tym samym, jeżeli przychody należne i odpowiednio związane z nimi koszty dotyczące działalności wydzielanej ZCP powstały przed dniem podziału i zostały rozpoznane przez Spółkę dzieloną, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej.

Z kolei, w przypadku gdy dane prawo bądź obowiązek powstało w dniu wydzielenia lub po tej dacie (tj. „pozostaje” w dniu wydzielenia w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi), rozliczenia podatkowe z nim związane powinny dotyczyć wyłącznie podmiotu przejmującego.

Następstwo prawne (sukcesję generalną częściową) zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej należy bowiem rozumieć jako kontynuację – od dnia wydzielenia – rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez Spółkę dzieloną, a nie jako przejęcie przez Spółkę przejmującą całości rozliczeń podatkowych wydzielanej części przedsiębiorstwa z okresu przed podziałem.

W rezultacie przychody związane z ZCP, w stosunku do których, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie przed dniem podziału, powinny być rozpoznane wyłącznie przez Spółkę dzieloną. Dlatego też rozliczenie ewentualnego zobowiązania podatkowego związanego z tymi przychodami powinno zostać dokonane przez Spółkę dzieloną. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, przychody z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału lub po dniu podziału będą rozpoznane dla celów podatkowych przez Spółkę przejmującą.

W opinii Wnioskodawcy, dla oceny, która ze spółek będzie uprawniona do rozpoznania kosztów związanych z wydzielaną ZCP będzie decydował określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w przepisach art. 15 ust. 4-4e, moment w którym koszt uzyskania przychodów powinien zostać rozpoznany (potrącony z przychodem).

Oznacza to, iż koszty uzyskania przychodu, których prawo do rozpoznania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych powstało przed dniem podziału rozpozna wyłącznie Spółka dzielona. Jednocześnie Spółka przejmująca będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych w dniu podziału lub po dniu podziału.

Wskazana powyżej zasada dotyczyć będzie w szczególności kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, tj. w odniesieniu do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami rozpoznanymi dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przed dniem podziału prawo do potrącenia takich kosztów będzie miała wyłącznie Spółka dzielona (niezależnie od tego, która ze spółek, tj. Spółka dzielona lub Spółka przejmująca, dokona faktycznej płatności z tytułu wskazanych kosztów), natomiast w odniesieniu do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami rozpoznanymi dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu lub po dniu podziału prawo do potrącenia takich kosztów będzie miała wyłącznie Spółka przejmująca (niezależnie od tego, która ze spółek, tj. Spółka dzielona lub Spółka przejmująca, dokona faktycznej płatności z tytułu wskazanych kosztów).

Wskazana zasada będzie również dotyczyła kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. kosztów pośrednich), tj. w odniesieniu do kosztów pośrednich poniesionych przed dniem podziału prawo do potrącenia takich kosztów będzie miała wyłącznie Spółka dzielona (niezależnie od tego, która ze spółek, tj. Spółka dzielona lub Spółka przejmująca, dokona faktycznej płatności z tytułu wskazanych kosztów), natomiast w odniesieniu do kosztów pośrednich poniesionych w dniu lub po dniu podziału prawo do potrącenia takich kosztów będzie miała wyłącznie Spółka przejmująca (niezależnie od tego, która ze spółek, tj. Spółka dzielona lub Spółka przejmująca, dokona faktycznej płatności z tytułu wskazanych kosztów).

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, w szczególności:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 marca 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-1676/13/PC,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2014 r. sygn. ILPB4/423-479/13-2/ŁM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie w odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Końcowo informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.