ILPB3/423-482/14-4/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie.
ILPB3/423-482/14-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. należność
 2. podział
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. powstanie przychodu
 5. składnik majątkowy
 6. zobowiązanie
 7. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczona odpowiedzialnością – reprezentowanej przez pełnomocnika – przedstawione we wniosku z 12 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 • produkcji betonu;
 • logistyki betonu (w tym jego transportu oraz wylania w miejscu wskazanym przez kontrahenta);
 • inwestycji finansowych (obecnie w małym zakresie);
 • zarządzania majątkiem ruchomym oraz nieruchomym.

Spółka zamierza przeprowadzić restrukturyzację działalności gospodarczej polegającą na rozdziale funkcji operacyjnych od funkcji majątkowych, których głównym ekonomicznym celem jest maksymalizowanie efektywności zarządzania działalnością gospodarczą poprzez podział kompetencji zarządczych oraz kierowniczych niższych szczebli, uzyskanie przejrzystej informacji o rentowności poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności przez Spółkę, efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności w długim okresie.

Zarząd Spółki, w porozumieniu ze wspólnikami, podejmie uchwałę o wyodrębnieniu dwóch Departamentów oraz jednego obszaru funkcjonalnego odpowiedzialnych za:

 1. sprzedaż i realizację (departament);
 2. inwestycje oraz zarządzanie majątkiem (departament),
 3. finanse i administrację (obszar funkcjonalny).

Departament Sprzedaży i Realizacji (dalej również jako: DSiR) zajmować się będzie sprzedażą betonu oraz materiałów służących do produkcji betonu, jak również produkcją betonu w pełnym zakresie – począwszy od nabywania materiałów do produkcji po dostarczenie oraz wylanie betonu w miejscu wskazanym przez kontrahenta. Tym samym DSiR będzie odpowiedzialny za całość działań względem kontrahentów w zakresie działalności operacyjnej Spółki.

Departament Sprzedaży i Realizacji będzie podlegał minimum dwóm członkom zarządu przypisanym uchwałą wspólników oraz uchwałą zarządu do realizacji działań związanych z jego bieżącym zarządzaniem. W skład DSiR będą wchodziły następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział produkcji,
 2. Dział sprzedaży,
 3. Dział transportu i logistyki,
 4. Dział badań i rozwoju (w tym laboratorium).

Departament Inwestycyjno-Majątkowy (dalej również jako: DIM) będzie zajmować się działaniami o charakterze:

 1. inwestycyjno-finansowym, gdzie głównym przedmiotem zarządzania majątkiem będą papiery wartościowe (w tym akcje, udziały, weksle, obligacje itp.), waluty, lokaty oraz inne inwestycje za pośrednictwem banków, prawa majątkowe, licencje, patenty itp.;
 2. inwestycyjno-operacyjnym, gdzie głównym przedmiotem zarządzania majątkiem będą nieruchomości, tabor samochodowy, węzły betoniarskie (mobilne oraz stacjonarne), maszyny urządzenia towarzyszące procesowi produkcji lub dostarczania betonu oraz inne maszyny i urządzenia dla przemysłu;
 3. działania polegające na wynajmowaniu/dzierżawie sprzętu, w szczególności taboru samochodowego, węzłów betoniarskich (mobilnych oraz stacjonarnych) oraz innych maszyn i urządzeń towarzyszących procesowi produkcji lub dostarczania betonu.

Departament Inwestycyjno-Majątkowy będzie podlegał minimum jednemu członkowi zarządu przypisanemu uchwałą wspólników oraz uchwałą zarządu do realizacji działań związanych z jego bieżącym zarządzaniem.

Obszar Funkcjonalny Finansów i Administracji (dalej również jako: OFFiA) będzie służył wsparciem operacyjnym oraz strategicznym DSiR oraz DIM i będzie się zajmował działalnością zakresie księgowości, kontrolingu, administracji biurowej, zarządzania finansami (w tym windykacji), kontroli wewnętrznej oraz informatyki.

OFFiA będzie podlegał bezpośrednio prezesowi zarządu Spółki na podstawie uchwały wspólników oraz uchwały zarządu przypisującej ten obszar do wyłącznych kompetencji prezesa zarządu.

Departament Sprzedaży i Realizacji oraz Departament Inwestycyjno-Majątkowy będą, poza wyodrębnieniem organizacyjnym składników materialnych i niematerialnych, o których mowa powyżej, również posiadały wyodrębnione rachunki bankowe, kasy gotówkowe, pracowników przypisanych według struktury organizacyjnej, oddzielne wewnętrzne rachunki zysków i strat oraz wewnętrzne bilanse, jak również inne elementy wskazujące na ich wewnętrzne wydzielenie.

Księgowość Spółki będzie prowadzona w sposób umożliwiający przypisanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych departamentów. Koszty wspólne, w tym koszty działania OFFiA, dzielone będą na poszczególne departamenty według przyjętego przez Spółkę klucza alokacyjnego.

Zarząd Spółki nie wyklucza, iż w przyszłości podejmie działania restrukturyzacyjne polegające na podziale Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i wydzielenia do nowo zawiązanej bądź istniejącej spółki z o.o. (Spółka Przejmująca) wyodrębnionego w ramach struktur Spółki Departamentu Inwestycyjno-Majątkowego (DIM). W tym przypadku Spółka prowadziłaby dalej działalność sprzedażowo-realizacyjną w oparciu o wyodrębniony Departament Sprzedaży i Realizacji. Z kolei nowo zawiązana bądź istniejąca spółka prowadziłaby działalność inwestycyjno-majątkową w oparciu o otrzymany od Spółki majątek składający się na Departament Inwestycyjno-Majątkowy. W tym modelu OFFiA zostanie w Spółce. Spółka dla swojej dalszej działalności będzie wykorzystywać pozostawioną w ramach OFFiA strukturę, jak również, w zależności od potrzeb, nie jest wykluczone korzystanie z pomocniczych usług outsourcingowych (np. usługi księgowe, finansowo-kadrowe, IT i inne). Spółka Przejmująca zależnie od swoich potrzeb będzie korzystać z usług outsourcingowych (np. usługi księgowe, administracyjne, IT) świadczonych przez Spółkę (w ramach OFFiA) bądź przez podmioty trzecie.

Zakłada się, że wydzielenie majątku ze Spółki nastąpi z kapitału zapasowego bez obniżania kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony ze środków gromadzonych na kapitale zapasowym Spółki bez unicestwiania udziałów należących do obecnych lub przyszłych wspólników Spółki. Dopuszcza się, iż część wartości przekazywanego majątku zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Ponadto w piśmie z 5 grudnia 2014 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku wyjaśniono, co następuje:

 1. wyodrębnione części przedsiębiorstwa DSiR oraz DIM stanowić będą zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. wyodrębnione Departamenty wymagają dla celów funkcjonowania i realizowania określonych zadań gospodarczych, umieszczenia w stałej placówce. Departament Sprzedaży i Realizacji będzie znajdował się w obecnych nieruchomościach położonych przy A, a Departament Inwestycyjno-Majątkowy będzie znajdował się w osobnym budynku przy B;
 3. Spółka posiada tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na A i B. Przed wydzieleniem, oba Departamenty będą obciążane kosztami użytkowania tych nieruchomości w stosunku do powierzchni rzeczywiście użytkowanej. Dodatkowo przewiduje się, że po podziale przez wydzielenie nowa spółka będzie wynajmować powierzchnie wcześniej użytkowane przez DIM. W celu doprowadzenia do takiego stanu rzeczy, jeszcze przed wydzieleniem zostanie skonstruowana umowa proforma (list intencyjny), który po wydzieleniu przekształci się we właściwą umowę najmu.
 4. majątek składający się na oba Departamenty będzie obejmować również tytuły prawne do nieruchomości, w sposób wskazany w punkcie 2 i 3 powyżej;
 5. przedmiotem przeniesienia do nowo zawiązanej bądź istniejącej spółki z o.o. będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa, w tym wszystkie zobowiązania i należności;
 6. opisane we wniosku Departamenty zostaną wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, tj. na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionych działalności, przez co możliwe stanie się określenie ich wyniku finansowego;
 7. opisane we wniosku Departamenty zostaną wyodrębnione na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowić one będą potencjalnie niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy po przeprowadzeniu restrukturyzacji i wydzieleniu Departamentu Inwestycyjno-Majątkowego (DIM) oraz Departamentu Sprzedaży Realizacji (DSiR) w sposób opisany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będą one spełniać warunki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisów ustaw podatkowych (tj. art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest prawidłowa, czy w sytuacji podjęcia w przyszłości działań restrukturyzacyjnych wobec Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku przekazania majątku do nowo zawiązanej bądź istniejącej spółki z o.o. w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie w postaci Departamentu Inwestycyjno-majątkowego (DIM), jeżeli jednocześnie w Spółce pozostanie majątek w postaci Departamentu Sprzedaży i Realizacji (DSiR)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – jest odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne pismo.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać Departament Inwestycyjno-Majątkowy (DIM) oraz Departament Sprzedaży i Realizacji (DSiR) za zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisów ustaw podatkowych (tj. art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Uzasadnienie.

1.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ZCP oznacza organizacyjne i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Tożsamą definicję ZCP zawierają przepisy art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Z powyższej definicji wynika, iż aby dana część przedsiębiorstwa mogła być kwalifikowana jako ZCP na podstawie ww. przepisów muszą być spełnione następujące kryteria:

 • musi istnieć w przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten musi być wyodrębniony organizacyjnie,
 • zespół ten musi być wyodrębniony również finansowo,
 • powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • musi posiadać cechy umożliwiające mu samodzielną realizację tych zadań.

Zatem wyodrębnienie danego zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) musi zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze (por. J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych 2011, Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Legalis).

Z okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, iż w strukturze organizacyjnej Spółki, na mocy uchwały zarządu, zostaną wydzielone odrębne jednostki: Departament Inwestycyjno-Majątkowy (DIM) oraz Departament Sprzedaży i Realizacji (DSiR). Dodatkowo planowany, szczegółowy podział kompetencji i odpowiedzialności członków zarządu za działania odpowiednio DIM bądź DSiR powoduje, iż ww. jednostki spełnią kryteria wyodrębnienia organizacyjnego w aspekcie przedstawionej powyżej ustawowej definicji ZCP.

Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza automatycznie samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań ZCP (por. J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych 2011, Komentarz Wyd. C.H. Beck, Legalis).

Aspekt wyodrębnienia finansowego funkcjonujących w ramach Spółki departamentów również zostanie zrealizowany poprzez możliwość prowadzenia księgowości w sposób umożliwiający rozpoznawanie odrębnie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań poszczególnych jednostek. Wyodrębnienie finansowe podkreśli również możliwość sporządzenia odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat dla każdego z departamentów odrębnie. Wpływ na wyodrębnienie finansowe będzie miało również używanie przez DIM i DSiR oddzielnych rachunków bankowych.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Do wypełnienia kryteriów zawartych w definicji ZCP, wymagane jest również, aby ZCP mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. ZCP tworzą więc składniki będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Planowane wyodrębnienie w ramach przedsiębiorstwa Spółki jednostki (DIM i DSiR) spełniają kryteria odrębności funkcjonalnej w ten sposób, że każda z nich mogłaby potencjalnie stanowić odrębne przedsiębiorstwo. Każda z jednostek wyposażona będzie w składniki materialne i niematerialne służące prowadzeniu działalności gospodarczej o zupełnie innym charakterze oraz dysponować będzie wyodrębnionym personelem.

Departament Inwestycyjno-Majątkowy (DIM) będzie zajmować się działaniami o charakterze:

 • inwestycyjno-finansowym, gdzie głównym przedmiotem zarządzania majątkiem będą papiery wartościowe (w tym akcje, udziały, weksle, obligacje itp.), waluty, lokaty oraz inne inwestycje z pośrednictwem banków, prawa majątkowe, licencje, patenty itp.;
 • inwestycyjno-operacyjnym, gdzie głównym przedmiotem zarządzania majątkiem będą nieruchomości, tabor samochodowy, węzły betoniarskie (mobilne oraz stacjonarne), maszyny i urządzenia towarzyszące procesowi produkcji lub dostarczaniu betonu oraz inne maszyny urządzenia dla przemysłu;
 • działania polegające na wynajmowaniu/dzierżawie sprzętu, w szczególności taboru samochodowego, węzłów betoniarskich (mobilnych oraz stacjonarnych) oraz innych maszyn i urządzeń towarzyszących procesowi produkcji lub dostarczania betonu.

Departament Sprzedaży i Realizacji (DSiR) zajmować się będzie sprzedażą betonu oraz materiałów służących do produkcji betonu, jak również produkcją betonu w pełnym zakresie – począwszy od nabywania materiałów do produkcji po dostarczenia oraz wylania betonu w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

Każdy z departamentów będzie posiadał również funkcjonalnie związane z nim zobowiązania wobec podmiotów trzecich.

DSiR oraz DIM nie będą stanowić sumy składników przy pomocy których prowadzona jest działalność, lecz będą zorganizowanym zespołem tych składników, przeznaczonym do realizacji określonych zadań.

Należy również podkreślić, iż na fakt spełnienia kryteriów wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego czy też funkcjonalnego przez każdy z departamentów nie będzie wpływać to, że po dniu wydzielenia DIM ze Spółki do Spółki Przejmującej, Spółka Przejmująca będzie korzystać z usług outsourcingowych świadczonych zarówno przez Spółkę bądź przez podmioty trzecie.

Jak wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego: „(...) istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy wewnętrzne (outsourcing). Usługi te bowiem, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego. (...) wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych spornych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kc. Reasumując: dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, co oznacza, że zespół ten nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych (por. wyrok NSA z 27.09.2011 r., I FSK 1383/10).

Powyższe oznacza, iż pozostawienie w ramach Spółki OFFiA, za pośrednictwem którego Spółka będzie świadczyć usługi outsourcingowe na rzecz Spółki Przejmującej nie zmienia statusu DIM i na dzień jego wydzielenia do Spółki Przejmującej w dalszym ciągu będzie spełniać kryteria ZCP.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji podjęcia w przyszłości działań restrukturyzacyjnych w wyniku przekazania majątku do nowo zawiązanej bądź istniejącej spółki z o.o. w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie w postaci Departamentu Inwestycyjno-Majątkowego (DIM), jeżeli jednocześnie w Spółce pozostanie majątek Departamentu Sprzedaży i Realizacji (DSiR) wobec Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

W świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodu podatkowego w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa zalicza się wartość rynkową składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustaloną na dzień podziału lub wydzielenia.

Warunkiem powstania przychodu podatkowego w sytuacji podziału przez wydzielenie jest aby wydzielany majątek (przejmowany przez inną spółkę) lub majątek pozostający w spółce nie stanowił zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak majątek wydzielany oraz majątek pozostający w spółce będą spełniać kryteria zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wówczas po stronie spółki podlegającej podziałowi nie powstanie przychód podatkowy.

Przenosząc powyższe na przedstawione zdarzenie przyszłe w sytuacji podjęcia w przyszłości ewentualnych działań restukturyzacyjnych, po stronie Spółki, która podlegałaby podziałowi nie powstanie przychód podatkowy, jeżeli w majątku Spółki pozostanie majątek (Departamentu Sprzedaży i Realizacji) spełniający kryteria zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zarazem wydzielany majątek (Departament Inwestycyjno-Majątkowy) również będzie spełniać kryteria zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Tym samym, podział Spółki przez wydzielenie Departamentu Inwestycyjno-Majątkowego i przeniesienie tego działu do innej spółki będzie neutralny z punktu widzenia przepisów ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanego we wniosku orzeczenia sądowego, tut. Organ informuje, że rozstrzygnięcie to zostało wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.