ILPB2/4511-1-302/16-5/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 4 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 16 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. nr ILPB2/4511-1-302/16-3/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Stronę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Stronę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Stronę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 3 czerwca 2016 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 7 czerwca 2016 r.), zaś w dniu 16 czerwca 2016 r. (data nadania 14 czerwca 2016 r.) Strona uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowani są osobami fizycznymi, które są właścicielami udziałów w spółce z o.o., zwanej dalej Spółką. Jeden z Zainteresowanych jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu Spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż maszyn budowlanych i dźwigów oraz prowadzenie usług serwisowych w odniesieniu do wskazanego sprzętu. Działalność realizowana jest w siedzibie Spółki w A. oraz w dwóch oddziałach terenowych: w B. i we C.

W ramach struktury organizacyjnej Spółki na podstawie uchwały zarządu wyodrębniona zostanie odrębna komórka zajmująca się prowadzeniem działalności w zakresie budowy i wynajmu powierzchni biurowo-warsztatowej we C. Wydzielenie zostanie potwierdzone w regulaminie wewnętrznym przedsiębiorstwa.

W uchwale o wyodrębnieniu komórki przyjęty zostanie plan finansowy dla tego działu, przypisane zostaną mu środki finansowe. Zestaw składników majątkowych dotyczących działalności we C. obejmować będzie:

 1. nieruchomość niezabudowaną znajdującą się we C.,
 2. środki pieniężne na rachunku bankowym,
 3. prawa do strony WWW związanej z działalnością wydzielanej części przedsiębiorstwa,
 4. prawa wynikające z zawartych umów o wykonanie projektów obiektu we C.,
 5. środki trwałe:
  1. samochód osobowy,
  2. laptop wraz z zainstalowanym na tymże laptopie oprogramowaniem ((...), itp.),
  3. drukarka komputerowa,
  4. meble biurowe (1 zestaw biurko, krzesło, szafa),
  5. telefon komórkowy wraz z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorem.

Dział powyższy będzie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w strukturze przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie organizacyjne opisane będzie na poziomie Regulaminu wewnętrznego. Dział, w którym pracować będzie jedna osoba zatrudniona na podstawie kontraktu cywilnoprawnego, realizować będzie zadania przypisane mu w tymże regulaminie i związane wyłącznie z działalnością w zakresie wynajmu powierzchni.

Dla opisanego zakresu działalności prowadzony będzie osobny rachunek bankowy, na którym zgromadzone będą przeznaczone na realizację opisanej działalności środki pieniężne. Działalność oddziału wyodrębniona będzie również w planie kont, fakturowanie będzie prowadzone poza programem fakturowym obsługującym bieżąca działalność spółki. Z uwagi na fakt, że działalność obu zespołów składników majątkowych zostanie wyodrębniona w planie kont, będzie możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do jednej z dwóch grup składników majątkowych; możliwe też będzie ustalenie wyniku finansowego każdej z nich.

Obecnie planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki w trybie ustawy Kodeks spółek handlowych, w wyniku którego dojdzie do wydzielenia do osobnej spółki pionu organizacyjnego związanego z opisaną powyżej działalnością we C.

W związku z tym do powstałej w wyniku wydzielenia spółki przeniesione zostaną:

 1. prawa i obowiązki z umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną, która zajmuje się w Spółce sprawami wydzielanego działu,
 2. środki pieniężne na rachunku bankowym przypisanym wydzielanej części przedsiębiorstwa,
 3. wskazane powyżej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (punkty 3-5 powyżej),
 4. wszystkie związane z wydzielanym działem prawa i zobowiązania, czyli prawa i obowiązki wynikające z umów z projektantem (w tym prawa do projektu), wykonawcą robót budowlanych (jeśli w czasie podziału umowa ta będzie już zawarta) oraz wszelkich innych umów związanych z realizacją robót budowlanych na nieruchomości spółki, jeśli takie umowy zostaną do czasu rozpoczęcia procedury podziału zawarte; pozwolenie na budowę, jeśli do czasu rozpoczęcia procedury podziału zostanie pozyskane (i na tych samych zasadach wszelkie inne wymagające przeniesienia, a związane ze wskazaną inwestycją uzgodnienia i decyzje); zobowiązania publicznoprawne w zakresie podatku od nieruchomości; prawa i obowiązki z umów z dostawcami mediów na nieruchomości położonej we C.; prawa do strony WWW związanej z działalnością Spółki w zakresie wynajmu powierzchni biurowo-warsztatowej,
 5. wszelka związana z nieruchomością położoną we C. i prowadzoną na niej inwestycją oraz działalnością w zakresie wynajmu powierzchni biurowo-warsztatowej w obiekcie we C. dokumentacja.

Jednocześnie w Spółce pozostaną następujące składniki majątkowe:

 1. prawa i obowiązki z wszystkich umów o pracę zawartych z pracownikami Spółki, oraz prawa i obowiązki z umów cywilnoprawnych zawartych ze współpracującymi ze Spółka osobami fizycznymi poza prawami i zobowiązaniami z umowy zawartej z osobą obsługującą działalność Spółki w zakresie inwestycji w nieruchomość we C. i działalności w zakresie wynajmu przestrzeni biurowo-warsztatowej,
 2. wszystkie poza wymienionymi powyżej w odniesieniu do wydzielanego działu środki trwałe Spółki obejmujące w szczególności:
  1. wyposażenie biura: meble biurowe, sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, skanery, projektory), serwery, tablety, laptopy, aparaty fotograficzne, kamery, telefony, faxy, centrala telefoniczna, bindownice, klimatyzatory, wyposażenie aneksów kuchennych, kasa fiskalna, itp.,
  2. namioty magazynowe i wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, palety, pawilony ochrony, pojemniki na odpady, itp.,
  3. samochody osobowe i ciężarowe wraz z zabudowami,
  4. wyposażenie warsztatów i magazynów – meble, kontenery, zbiorniki, sprzęt warsztatowy, podnośniki, wózek widłowy, komputery, narzędzia i elektronarzędzia, chłodziarka, pralka itp.,
 3. środki pieniężne na rachunkach bankowych poza jednym rachunkiem przypisanym wydzielanej części przedsiębiorstwa,
 4. majątek w postaci 1 działki niezabudowanej położonej w powiecie poznańskim,
 5. należności z umów: sprzedaży, serwisowych,
 6. stany magazynowe maszyn budowlanych, dźwigów i części oraz materiałów eksploatacyjnych,
 7. związane z prowadzeniem podstawowej działalności Spółki w zakresie sprzedaży i serwisu dźwigów, i maszyn budowlanych prawa i zobowiązania, w szczególności wynikające z:
  1. umów leasingowych, pożyczek i kredytów, umów o finansowanie sprzedaży, na karty płatnicze i kredytowe, umowy rachunków bankowych poza jednym rachunkiem przenoszonym w ramach wydzielanego działu,
  2. umów dealerskich, umów sprzedaży maszyn budowlanych, dźwigów, części zamiennych i eksploatacyjnych, umów serwisowych, pośrednictwa w sprzedaży maszyn budowlanych lub dźwigów,
  3. umów wynajmu powierzchni dla banku udzielającego finansowania klientom Spółki,
  4. umów najmów związanych z siedzibą Spółki oraz oddziałami Spółki we C. (inna nieruchomość, niż objęta działaniami wyodrębnianego działu) i w B. oraz umowy dostawy mediów do tych nieruchomości, ochrony nieruchomości (o ile jest stosowna), w tym prawa do nakładów na nieruchomości w siedzibie Spółki w A.,
  5. z umów o roboty budowlane związane z budynkami Spółki w A.,
  6. z umów ubezpieczeń pracowniczych, o prowadzenie spraw BHP I PPOŻ,
  7. z umów ubezpieczenia płatności, o obsługę prawną, z Krajowym Rejestrem Długów,
  8. na lokalizację GPS samochodów eksploatowanych przez Spółkę, serwisowych dotyczące samochodów eksploatowanych przez Spółkę, na karty paliwowe, o odkup aut z dealerem samochodów,
  9. umów z firmami kurierskimi i na usługi „a”, z (...) i innymi portalami sprzedaży internetowej,
  10. umów związanych z cateringiem i sprzątaniem biura Spółki w A. i oddziałów w B. i we C. (oddziału wyodrębnionego w ramach Działu Sprzedaży),
  11. umów o obsługę IT, na wynajem sprzętu biurowego (np. drukarek).
 8. Wartości niematerialne i prawne w postaci:
  1. praw majątkowych do znaku towarowego Spółki,
  2. licencji na programy komputerowe typu (...), programy księgowe, do fakturowania, kadrowo-płacowe, programy systemy do prowadzenia prac serwisowych maszyn budowlanych i dźwigów, dostępy do portali producentów maszyn budowlanych i dźwigów, do obsługi serwera,
  3. prawa do stron internetowych,
  4. prawa do projektu na biurowiec w A.
 9. Księgi i dokumentacja Spółki z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej inwestycji na nieruchomości we C., znajdującej się w zakresie działania wydzielanego działu.

Po przeprowadzonym podziale każdy z udziałowców będzie posiadał udziały w Spółce i w nowej spółce powstałej w wyniku wydzielenia w takim samym stosunku, w jakim posiada je w Spółce w chwili obecnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu opisanego wydzielenia nowej spółki i objęcia przez każdego z Zainteresowanych udziałów w nowej spółce powstanie po stronie któregokolwiek z Zainteresowanych dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku objęcia udziałów w nowej spółce nie powstanie po stronie żadnego z Zainteresowanych dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 PIT przychodem z udziału w zyskach osób prawnych jest w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmujące, lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Powołany w ust. 8 ust. 8d nie znajduje zastosowania do niniejszej sprawy, odnosi się bowiem do spółek prawa obcego.

W świetle powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że podział spółki i objęcie przez wspólnika spółki z o.o. udziałów w spółce powstałej w wyniku podziału powoduje powstanie skutku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych u wspólnika dzielonej spółki wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku podziału majątek przejmowany przez spółkę przejmującą i majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Tym samym rozstrzygnięcie zagadnienia będącego przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację wymaga oceny, czy majątek pozostający w spółce dzielonej i spółce powstającej w wyniku podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 PIT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (dalej zcp) jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Dla uznania, że mamy do czynienia z zcp konieczne jest aby masa majątkowa posiadała następujące cechy:

 1. zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. wyodrębnienie organizacyjne,
 3. wyodrębnienie finansowe,
 4. zespół składników, o którym mowa w pkt 1, mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Ad. 1. Składniki materialne i niematerialne.

Pierwszym elementem definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, że stanowi on zespół składników materialnych i niematerialnych.

Zgodnie z przedstawionym w niniejszym wniosku wykazem składników majątkowych i niemajątkowych, jak i strukturą organizacyjną Spółki zarówno w podlegającej podziałowi spółce, jak i nowo powstałej spółce, umiejscowione zostaną składniki majątkowe, prawa i zobowiązania związane z odpowiednim zakresem działalności. W zakresie podziału czynnika ludzkiego, cały zespół zajmujący się działalnością Spółki w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn budowlanych oraz dźwigów i sprzedaży części i materiałów eksploatacyjnych do tychże pozostaje w Spółce, jednocześnie do spółki wydzielanej przenoszony jest współpracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, który jako jedyna osoba w istniejącym przedsiębiorstwie zajmuje się działalnością wydzielanego działu.

W zakresie składników majątkowych w przypadku spółki dzielonej są to przykładowo wyposażenie biur, warsztatów, prawa najmu do nieruchomości, na których znajdują się biura i warsztaty Spółki, prawa i obowiązki z umów dealerskich; w przypadku spółki powstałej w wyniku podziału są to prawo własności nieruchomości oraz prawa i obowiązki z wszelkich umów związanych ze wskazaną nieruchomością i realizowaną na niej inwestycją. W każdej z jednostek istniejącej po podziale umiejscowione będą osoby fizyczne, które przed podziałem, czy to na podstawie umowy o pracę, czy to na podstawie umowy cywilnoprawnej zajmowały się odpowiednim zakresem działalności w Spółce dzielonej przed wszczęciem procedury podziałowej.

W każdej ze spółek będzie także umiejscowiony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, które związane będą z określoną kategorią działalności Tym samym, pierwszy z warunków uznania obu mas majątkowych za zcp uznać należy za spełniony.

Ad. 2. Wyodrębnienie organizacyjne.

Za organizacyjne wyodrębnienie uznać należy sytuację, w której „zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze (interpretacja z dnia 19 października 2010 r. sygn. IPPP1-443-808/10-4/EK Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie).

W podlegającej podziałowi Spółce obowiązywał będzie Regulamin wewnętrzny, zgodnie z którym w przedsiębiorstwie działa pięć działów zajmujących się działalnością operacyjną: dział sprzedaży, serwisu, części, dźwigów oraz dział nieruchomości związany z inwestycją we C. Wydzieleniu w ramach opisywanej transakcji podlega właśnie ten ostatni dział; tym samym należy uznać, iż jest on wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktury przedsiębiorstwa i nie zmienia tego faktu okoliczność, iż do dnia podziału obsługa kadrowo-księgowa wskazanego działu prowadzona była przez inny dział, który w zakresie swoich zadań ma właśnie prowadzenie kadrowo rachunkowej obsługi prowadzonej przez inne działy działalności operacyjnej spółki. Również wyodrębnienie pozostałych działów w Regulaminie wewnętrznym pozwala na uznanie za spełniony warunku organizacyjnego wyodrębnienia w postaci zcp masy pozostającej w Spółce podlegającej podziałowi.

Ad. 3. Wyodrębnienie finansowe.

Działalność Działu Nieruchomości będzie działalnością wyodrębnioną na poziomie księgowym – w planie kont. W każdej chwili możliwe będzie przyporządkowanie danemu zcp wartości przychodów kosztów oraz należności i zobowiązań (wyodrębnienie księgowe). Dział Nieruchomości posługiwał się będzie także osobnym rachunkiem bankowym. Dla Działu Nieruchomości sporządzany będzie osobny plan finansowy, co również potwierdzać będzie jego finansowe wyodrębnienie. Dział ten otrzyma w chwili jego tworzenia środki finansowe, które będą wykorzystywane na realizację jego celów i zostaną zgromadzone na wskazanym odrębnym rachunku bankowym. Opisana struktura finansowo księgowa Działu Nieruchomości potwierdza odrębność finansową składników pozostających w Spółce podlegającej podziałowi, co oznacza, że również ten warunek uznania obu mas za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest spełniony.

Ad. 4. Samodzielność.

Wyodrębniona część przedsiębiorstwa winna samodzielnie realizować wyznaczone cele i działania, tj. pozwalać na prowadzenie określonej działalności gospodarczej (wyrok WSA wydany w Kielcach w dniu 13 sierpnia 2009 r. sygn. akt I SA/Ke 226/09). Oczywistym jest, że zespół składników majątkowych pozostających w spółce podlegającej podziałowi pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn budowlanych i dźwigów. Dysponuje majątkiem trwałym i obrotowym oraz zespołem pracowników niezbędnym do tego typu działalności. Przed utworzeniem działu Nieruchomości działalność taką prowadzi. Również podlegająca wydzieleniu komórka organizacyjna spełnia rozważany warunek. Masa majątkowa w postaci nieruchomości, praw do projektu budowlanego i środków finansowych pozwala na rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu powierzchni po uprzednim przeprowadzeniu niezbędnych prac nakładczych. Przypisany temu zcp zleceniobiorca również stanowi zespół ludzki wystarczający do realizacji zamierzenia i dalszego prowadzenia działalności po zakończeniu prac budowlanych. Jest to działalność w fazie organizacyjnej, niemniej jednak stosownie do stopnia jej zaawansowania bez wątpienia nosi znamiona samodzielności w zakresie przypisanych jej zadań gospodarczych.

Reasumując: oba podmioty, zarówno podlegający podziałowi, jak i powstały w wyniku podziału, stanowić będą zcp w rozumieniu ustawy o PIT. To z kolei przesądza o prawidłowości stanowiska podatnika wyrażonego we wniosku o interpretację i braku skutku podatkowego po stronie Zainteresowanego w związku z wydzieleniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, należy wskazać, że przywołane w treści wniosku orzeczenie sądu nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem tut. Organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto, w odniesieniu do przywołanego przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organu podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie, informuje się również, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy.

Na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje prawo do wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę na interpretację indywidualną wydaną na podstawie art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej wnosi się do sądu administracyjnego właściwego ze względu na siedzibę organu wydającego interpretację, czyli w niniejszej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.