ILPB1/415-213/13-5/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podział przez wydzielenie Y Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h. nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy, będącego akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, posiadającej udziały w spółce dzielonej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2013 r. (data wpływu 22 lutego 2013 r.), uzupełnionym w dniu 23 maja 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie przychodów oraz w zakresie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 maja 2013 r., znak ILPB1/415-213/13-3/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 17 maja 2013 r., a w dniu 23 maja 2013 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem X Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej, posiadającej udziały w kapitale zakładowym Y Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Y Sp. z o.o. (Spółka) prowadzi obecnie działalność polegającą na budowie elektrowni wiatrowych na terytorium polski w województwach X i A.

Spółka prowadzi działalność zgodnie z PKD w zakresie:

 • 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,
 • 35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,
 • 35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,
 • 35.14.Z handel energią elektryczną.

Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej i osiąganie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, wyprodukowanej przez budowane elektrownie wiatrowe, planowane jest na przełomie 2013/2014 roku. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej elektrowni wiatrowych nastąpi poprzez stację elektroenergetyczną W., na podstawie umowy przyłączenia zawartej przez Spółkę z P S.A. w sierpniu 2010 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.456.000 zł i dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 12.280 zł każdy. Wspólnikami spółki są:

 1. X Spółka z o.o. S.K.A., posiadająca 80 udziałów w kapitale zakładowym, w której akcjonariuszami są osoby fizyczne, a komplementariuszem Spółka X Sp. z o.o.,
 2. 2) T, posiadająca 120 udziałów w kapitale zakładowym. W związku z powyższym T posiada powyżej 25% głosów w Spółce.

Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Po podwyższeniu kapitału zakładowego i objęciu nowych udziałów T będzie posiadała także powyżej 25% głosów w Spółce. Działalność Spółki, w tym budowa elektrowni wiatrowych, finansowana jest przede wszystkim ze środków stanowiących wkłady na kapitał zakładowy Spółki oraz pożyczką od wspólnika T.

Ze względów organizacyjnych, biorąc pod uwagę rozmieszczenie poszczególnych zespołów elektrowni wiatrowych (ZWE) i ich specyfikę, zostały podjęte uchwały - w dniu 7 grudnia 2012 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz w dniu 10 grudnia 2012 r. Zarządu Spółki - celem powołania oddziałów Spółki:

 1. Oddział w.,
 2. Oddział z,
 3. Oddział W.

Oddziały zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 stycznia 2013 r. Oddziały otrzymały numery identyfikacji podatkowej NIP oraz numery statystyczne REGON.

Uchwałą zarządu Spółki, podjętą w dniu 3 stycznia 2013 r. z mocą obowiązująca od dnia 4 stycznia 2013 r. Oddział W, Oddział W. oraz Oddział Z zostały wyodrębnione organizacyjnie i finansowo w strukturach Spółki.

Wyodrębnienie organizacyjne obejmowało w szczególności przydzielenie oddziałom materialnych i niematerialnych składników majątkowych, takich jak decyzje, zezwolenia, umowy itp. oraz przydzielenie oddziałom pracowników.

Jednocześnie na mocy wyżej wymienionej uchwały zarządu z dniem 4 stycznia 2013 r., Oddział W, Oddział W. oraz Oddział Z stały się oddziałami samodzielnie sporządzającymi sprawozdanie finansowe (art. 51 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) i założyły odrębne księgi rachunkowe (wyodrębnienie finansowe). W związku z wyodrębnieniem finansowym, oddziały posiadają wydzielone środki pieniężne, odrębne rachunki bankowe oraz zostały przypisane oddziałom zobowiązania (długi) związane funkcjonalnie z ich działalnością.

Każdy z oddziałów prowadzi działalność i realizuje swoje zadania na obszarze kilku gmin województw X i A.

Ad. 1

  Oddział W prowadzi budowę elektrowni wiatrowych w województwie X w gminach D., P. i S.

Planowane jest, iż Oddział W będzie posiadał docelowo 38 elektrowni wiatrowych, tworzących zespoły elektrowni wiatrowych (...):

 1. B, położony w obrębach B, K, gmina D,
 2. G, położony w obrębach G., G, R i S, gmina P.,
 3. W, położony w obrębach L, W, gmina S,
 4. K, położony w obrębach K, W, gmina S,

wraz z liniami kablowymi 30 KV, liniami kablowymi 110 KV, stacjami transformatorowymi oraz drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych.

Ad. 2

Oddział Z prowadzi budowę elektrowni wiatrowych w województwie A w gminach M. i S.

Planowane jest, iż oddział z będzie posiadał docelowo 43 elektrownie wiatrowe, tworzące zespoły elektrowni wiatrowych (...) :

 • P, położony w obrębie P., gmina M.,
 • B, położony w obrębie B., gmina M.,
 • S, położony w obrębach S., B., gmina M.,
 • wraz z liniami kablowymi 30 KV, linią kablową 110 KV, stacją transformatorową oraz drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych.

  Ad. 3

  Oddział W. prowadzi budowę elektrowni wiatrowych w województwie X w gminie P.

  Planowane jest, iż oddział W. będzie posiadał docelowo 17 elektrowni wiatrowych, tworzących zespół elektrowni wiatrowych W., położony w obrębach W., N., K., wraz z linią kablową 30 KV, linią kablową 110 KV, stacją transformatorową oraz drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych.

  Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych, w szczególności w związku z zamiarem pozyskania w przyszłości inwestorów, rozważane jest dokonanie podziału spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) poprzez przeniesienie, zgodnie z planem podziału, oddziału z i oddziału W., każdego z nich, na odrębną spółkę nowozawiązaną.

  Udziały w nowozawiązanych spółkach będą przyznane dotychczasowym wspólnikom Y Sp. z o.o. (spółka dzielona), którzy obejmą udziały w spółkach nowozawiązanych w takich samych proporcjach, w jakich posiadać będą udziały w spółce dzielonej w dniu podziału oraz będą posiadali prawo głosu proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

  Podział spółki nie będzie się wiązał z dopłatami, o których mowa w art. 529 § 3 i § 4.

  Po dokonaniu podziału oraz po ukończeniu budów elektrowni wiatrowych przez Y Sp. z o.o. oraz spółki wydzielone - Y Sp. z o.o. będzie dostarczać energię elektryczną wyprodukowaną przez siebie oraz będzie świadczyć usługi przesyłu energii elektrycznej na rzecz spółek wydzielonych, na podstawie umowy zawartej przez Y Sp. z o.o. z P. S.A.

  W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż Oddziały Y

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Oddział Z. i Oddział W., które będą stanowić majątek przejmowany na skutek podziału przez spółki nowozawiązane, oraz Oddział W., który będzie stanowić majątek pozostający w spółce dzielonej po podziale, Zdaniem Wnioskodawcy są zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie przychodów.

  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w świetle art. 24 ust. 5 pkt 7 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podział przez wydzielenie Y Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h. nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy, będącego akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, posiadającej udziały w spółce dzielonej...

  Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h. spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 125 k.s.h. spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

  Art. 126 § 1 k.s.h. stanowi natomiast, iż w sprawach nieuregulowanych w dziale IV k.s.h. do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

  1. w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej,
  2. w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

  Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, gdyż zgodnie z art. 12 k.s.h. osobami prawnymi są wyłącznie spółki kapitałowe. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Opodatkowaniu nie podlega więc dochód uzyskany przez spółkę osobową, lecz opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawna - podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  W związku z powyższym, w przypadku podziału spółki kapitałowej, w której wspólnikiem jest spółka osobowa, przychód (dochód) z tego tytułu będzie rozpatrywany u wspólnika spółki osobowej będącej wspólnikiem spółki dzielonej.

  Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podziału spółek kapitałowych, co do zasady, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 24 ust. 5 pkt 7 tej ustawy, dochód (przychód) udziałowca spółki dzielonej - określony jako nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę nowozawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów spółki dzielonej - nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółki. Art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi tymczasem, że jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to u udziałowca spółki dzielonej opodatkowaniu podlega ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w spółce nowozawiązanej nad kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca na objęcie (nabycie) udziałów spółki dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem.

  Wykładnia językowa przepisu art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że w przypadku podziału przez wydzielenie dochód (przychód) do opodatkowania - na moment podziału - dla udziałowca spółki podlegającej podziałowi powstaje wyłącznie, jeżeli przynajmniej jeden z majątków - pozostały w spółce podlegającej podziałowi lub przejmowany na skutek podziału przez inny podmiot - nie stanowi zorganizowanej część przedsiębiorstwa.

  W związku z tym, że zdaniem Wnioskodawcy do spółek nowozawiązanych zostaną wniesione zorganizowane część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Oddział W. i Oddział Z, a jednocześnie majątek pozostający w spółce po podziale, tj. Oddział W, również stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku opisanego wyżej podziału Y Sp. z o.o. przez wydzielenie, po stronie Wnioskodawcy (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej), art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania. Zastosowanie natomiast znajdzie w tym przypadku art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochód (przychód) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącej wspólnikiem spółki dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółki.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tutejszy organ informuje, że wniosek w zakresie zorganizowanych części przedsiębiorstwa został rozstrzygnięty w dniu 14 maja 2013 r. pismem nr ILPB1/415-213/13-2/IM.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.