IBPBII/2/4511-196/15/NG | Interpretacja indywidualna

Skutki podziału przez wydzielenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPBII/2/4511-196/15/NGinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. udziałowiec
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 5 lutego 2015 r. (data otrzymania 10 lutego 2015 r.), uzupełnionym 20 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 10 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-195/15/NG, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 20 kwietnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka) i posiada ok. 9,5% udziałów w Spółce. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zajmuje się wykonywaniem usług projektowych i inżynierskich, polegających w szczególności na projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, a także przemysłów pokrewnych, w tym również związanych z ochroną środowiska. Świadczenie usług w ww. zakresie stanowi podstawowy przedmiot działalności Spółki.

Dodatkowo, w oparciu o nieruchomość w postaci budynków, których właścicielem jest Spółka, świadczone są usługi w zakresie wynajmu powierzchni biurowych.

Nadto Spółka jest w posiadaniu akcji i udziałów w innych spółkach prawa handlowego, w tym pakietu 100% akcji spółki akcyjnej (Spółka B), która z kolei jest właścicielem 100% udziałów innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka C). W związku z faktem, że w trakcie swojej działalności Spółka stała się właścicielem ww. pakietu akcji oraz 50% udziałów w spółce prawa handlowego zarejestrowanej w Moskwie, ze względu na konieczność realizowania związanej z tym funkcji w zakresie nadzoru oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów w innych podmiotach skutkowała tym, że w ramach Spółki funkcjonował wydzielony organizacyjnie zespół składników majątkowych: materialnych i niematerialnych, związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec spółek, w których udziały lub akcje posiada Spółka.

Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki, w celu optymalizacji procesów zarządzania różnymi obszarami działalności Spółki. W konsekwencji zarząd Spółki powołał w ramach dotychczas istniejącej struktury organizacyjnej nową jednostkę, to jest Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (dalej: Dział). Dział dzieli się z kolei na dwa Zespoły: Zespół do spraw Zarządzania Nieruchomościami (dalej: Zespół nr 1) oraz Zespół do spraw Nadzoru Właścicielskiego (dalej: Zespół nr 2), które funkcjonują jako wyspecjalizowane, organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Nowa jednostka organizacyjna została utworzona na podstawie stosownej uchwały zarządu Spółki. Fakt utworzenia Działu został również uwzględniony w regulaminie organizacyjnym Spółki.

Dział posiada swój regulamin, w oparciu o który funkcjonuje. Pracą Działu kieruje kierownik, podległy bezpośrednio prezesowi zarządu Spółki.

Do zadań Działu w zakresie zarządzania nieruchomościami należy przede wszystkim realizacja następujących czynności:

 • bieżące administrowanie nieruchomościami własnymi Spółki,
 • utrzymywanie nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów z najemcami, kontrola ich realizacji,
 • pobieranie czynszów i opłat eksploatacyjnych,
 • regulowanie zobowiązań z tytułu umów zawartych z dostawcami mediów oraz odbiorcami nieczystości oraz odpadów,
 • prowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji nieruchomości,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnianie przestrzegania porządku i czystości, a także bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z nieruchomościami,
 • administrowanie nieruchomościami na zlecenie osób trzecich.

Z kolei do zadań Działu w zakresie nadzoru właścicielskiego należy przede wszystkim realizacja następujących czynności w przedmiocie nadzoru oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów w innych podmiotach:

 • prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentacji uchwał zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentacji spółek prawa handlowego (statutów, umów, regulaminów), w których Spółka posiada udziały lub akcje,
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem nowych spółek bądź obejmowaniem przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji Spółki w spółkach prawa handlowego,
 • współpraca z zarządami spółek prawa handlowego, w których Spółka posiada udziały lub akcje, w tym w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia, obsługa zgromadzeń,
 • współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie nadzoru nad spółkami,
 • analiza przekazywanych sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek, w tym sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek prawa handlowego, w których Spółka posiada udziały lub akcje.

Spółka wyposażyła Dział we wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności, w zakresie realizacji przypisanych zadań, składniki materialne i niematerialne. Składniki przyporządkowane do Działu służą wyłącznie do realizacji wyznaczonych dla tej jednostki organizacyjnej zadań gospodarczych.

W zakresie Zespołu nr 1 do składników materialnych zaliczyć można m.in. aktywa trwałe (budynki), infrastrukturę biurową, wyposażenie biura, komputery, oprogramowanie oraz dokumentację związaną z wykonywaniem praw i obowiązków dotyczących zarządzania nieruchomościami. W ramach składników niematerialnych majątku, wskazać można w szczególności: prawa majątkowe (prawo wieczystego użytkowania gruntu) związane z posiadanymi aktywami trwałymi oraz określonych pracowników Spółki, oddelegowanych do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Działu – Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami, a także zobowiązań wynikających z tego typu współpracy, zapewniających ciągłość prowadzenia tego rodzaju działalności.

Jeżeli chodzi o Zespół nr 2, do składników materialnych zaliczyć można m.in. wyposażenie biur, komputery, oprogramowanie oraz dokumentację związaną z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z posiadania akcji i udziałów. W ramach składników niematerialnych majątku, wskazać można w szczególności: akcje i udziały w spółkach kapitałowych, jak również prawa majątkowe związane z posiadanymi udziałami i akcjami. Dział posiada stosowną obsadę kadrową.

Do zobowiązań Spółki związanych z wykonywaniem zdań z zakresu zarządzania nieruchomościami należą m.in.:

 • koszty ogólnozakładowe, m.in. koszty dotyczące użytkowania urządzeń biurowych, w tym koszty materiałów biurowych, amortyzacja komputerów i majątku trwałego, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty mediów energii i wody, opłaty za wywóz nieczystości,
 • koszty pracownicze, m.in. koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty szkoleń, wynikające z układu zbiorowego pracy.

Z działalnością w zakresie nadzoru właścicielskiego związane są przychody dotyczące posiadanych akcji i udziałów w spółkach, głównie dochody z udziału w zyskach spółek (dywidendy) oraz przychody z odpłatnego zbycia tych składników majątku. Do zobowiązań Spółki związanych z wykonywaniem zdań nadzoru właścicielskiego należą m.in.:

 • koszty ogólnozakładowe, m.in. koszty dotyczące użytkowania urządzeń biurowych, w tym koszty materiałów biurowych, amortyzacja komputerów,
 • koszty pracownicze, m.in. koszty wynagrodzeń, składki ZUS, koszty szkoleń, wynikające z układu zbiorowego pracy.

W ramach systemu ewidencji księgowej prowadzonej przez Spółkę wyodrębnione zostały w Zakładowym Planie Kont konta księgowe Działu, na których ewidencjonowane są określone aktywa i pasywa, w tym m.in. należności i zobowiązania oraz przychody i koszty dotyczące wyłącznie zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością Działu. Ewidencja rachunkowa prowadzona przez Spółkę umożliwia bowiem identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do wyodrębnionej jednostki Działu poprzez wydzielenie kont analitycznych i syntetycznych w Zakładowym Planie Kont.

Spółka zamierza wyłączyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci ww. Działu do odrębnej spółki. Projektowana restrukturyzacja nastąpiłaby na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział spółki przez wydzielenie). W wyniku planowanego podziału na spółkę nowo zawiązaną zostanie przeniesiony zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych w postaci ww. Działu, pozostała część majątku pozostanie natomiast w Spółce ulegającej podziałowi.

Spółka będzie kontynuowała swą działalność w oparciu o pozostawioną w Spółce część majątku. Działalność prowadzona przez Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania nieruchomościami stanowi dla Spółki jedynie działalność uboczną, a przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną składników majątku składających się na Dział w żaden sposób nie pozbawi Spółki możliwości prowadzenia zasadniczej działalności gospodarczej, do realizacji której Spółka została powołana.

Założeniem planowanej restrukturyzacji Spółki polegającej na podziale tej Spółki przez wydzielenie – zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych – jest, że uprawnionymi do otrzymania udziałów w nowo zawiązanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w spółce dzielonej. Podział Spółki nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego tej spółki. Grono udziałowców spółki dzielonej pozostanie bez zmian.

Wnioskodawca w wyniku planowanej transakcji podziału Spółki przez wydzielenie zachowa wszystkie posiadane dotychczas udziały Spółki dzielonej i w dalszym ciągu pozostanie jej wspólnikiem. Jednocześnie Wnioskodawca obejmie udziały w spółce nowo zawiązanej.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy wydzielona część majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowi zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy planowane przeniesienie Biura Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja przeniesienia Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do spółki nowo zawiązanej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane we wniosku składniki majątku Spółki (materialne i niematerialne) składające się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem – przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, w świetle powyżej przytoczonej definicji, aby zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem organów podatkowych powinny zostać spełnione następujące warunki:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne),
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcia tego nie należy jednak utożsamiać z pełną samodzielnością finansową. Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe wyjaśnienia oznaczają, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to jest, na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wnioskodawca uważa, że wszystkie analizowane powyżej przesłanki zaistnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą w przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełnione w odniesieniu do Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ponieważ:

 • Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego działa w oparciu o zorganizowany zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych (m.in. aktywa trwałe, aktywa obrotowe, dokumentację, należności, zobowiązania), pozwalających potencjalnie na w pełni samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajmu powierzchni biurowych, jak i zarządzania papierami wartościowymi, sprawowania nadzoru właścicielskiego,
 • Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego został wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa, co znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznych aktach prawnych Spółki: uchwale zarządu Spółki, regulaminie organizacyjnym Spółki, regulaminie Działu. Dział posiada odpowiednią kadrę pracowniczą, został powołany kierownik Działu. Potencjalnie Dział będzie mógł samodzielnie funkcjonować na rynku, realizując we własnym zakresie własne zadania gospodarcze,
 • Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jest również wyodrębniony pod względem finansowym, gdyż zdaniem Wnioskodawcy wydzielany majątek wypełnia również wszystkie kryteria wyodrębnienia finansowego, charakterystyczne dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dział funkcjonuje w oparciu o umowy i prawa majątkowe, które stanowią jednocześnie źródło przychodów tego Działu.

Wnioskodawca wskazuje, że założeniem planowanej transakcji przeniesienia części majątku Spółki w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do nowo zawiązanej spółki jest, że w oparciu o przekazane składniki majątku, ich nabywca będzie prowadził działalność gospodarczą co najmniej w takim zakresie, jak to czyni obecnie Spółka. Świadczy o tym fakt, że Spółka zamierza przenieść na spółkę nowo zawiązaną wszelkie składniki majątku związane z działalnością prowadzoną w zakresie zarządzania nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego.

Co więcej, zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w spółce nowo zawiązanej realizować będą te same osoby, które wykonywały te zadania w dotychczasowej Spółce. Nie wyklucza się, że w miarę rozwoju spółki nowo zawiązanej, podmiot ten prowadził będzie działalność gospodarczą również w innym zakresie. Głównym profilem działalności spółki nowo zawiązanej będzie jednak działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami oraz nadzorem właścicielskim, a działalność ta realizowana będzie w oparciu o zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych, opisanych w rozpatrywanym wniosku.

Wnioskodawca wskazuje, że po dokonaniu transakcji wydzielania z majątku Spółki części majątku składającego się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego i przeniesieniu go do spółki nowo zawiązanej, oba podmioty będą posiadały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty.

Jak to zostało wskazane wyżej, działalność prowadzona przez Spółkę w ramach Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego nie jest wiodącą działalnością gospodarczą Spółki. Spółka jest wyspecjalizowanym biurem inżynierskim z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska. Spółka od 1953 r. wykonuje usługi projektowe i inżynierskie w oparciu o własne, nowoczesne technologie dla przemysłu, zarówno w kraju jak i zagranicą. Tego typu działalność Spółki realizowana jest w oparciu o odrębny od Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych.

Główny profil działalności Spółki, jakim są usługi projektowania i realizacji obiektów, nie pozostaje w związku z działalnością związaną z zarządzaniem nieruchomościami i nadzorem właścicielskim, a w konsekwencji wyłączenie z majątku Spółki zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązań, składających się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w żadnym stopniu nie wpłynie na pełną zdolność Spółki do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot świadczący usługi projektowe i inżynierskie.

Również spółka nowo zawiązana, będąc wyposażoną w zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych, będzie posiadała pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot. Do spółki nowo zawiązanej zostaną przeniesione przynależne do Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego składniki majątkowe (materialne i niematerialne), w postaci m.in. nieruchomości budynkowej, prawa wieczystego użytkowania gruntu, wyposażenia biur, komputerów, oprogramowania, dokumentacji, akcji i udziałów w spółkach kapitałowych, a w szczególności pakietu 100% akcji Spółki A.

Nowo zawiązana spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o ww. składniki majątku. Zdaniem Wnioskodawcy, jest to majątek pozwalający na samodzielne prowadzenie działalności w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, administrowania nieruchomościami, zarządzania papierami wartościowymi, sprawowania nadzoru właścicielskiego, obsługi administracyjnej organów spółek prawa handlowego. Należy uznać, że podmiot ten będzie dysponował odpowiednim zapleczem osobowym oraz organizacyjno-technicznym wystarczającym do świadczenia tego typu usług.

Wnioskodawca podaje ponadto, że w związku z wydzieleniem Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, również pozostający w Spółce zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład majątku Spółki, wchodzą m. in. nieruchomości budynkowe, tj. nieruchomości stanowiące siedzibę Spółki, prawa wieczystego użytkowania gruntu, kompletne wyposażenie pracowni projektowych, w tym sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie, wyposażenie biurowe, inny specjalistyczny sprzęt w postaci urządzeń do reprografii, księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto Spółka dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą w ilości 106 osób. Spółka świadczy usługi polegające na projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska w oparciu o składniki majątku wskazane powyżej. Spółka będzie kontynuowała podstawową działalność w oparciu o pozostawioną w Spółce część majątku

Wyłączenie z majątku Spółki zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, składających się na Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego nie wpłynie w żadnym stopniu na zdolność Spółki do prowadzenia jej działalności podstawowej, ponieważ składniki te nie są związane ze świadczeniem przez Spółkę usług projektowych oraz realizacji obiektów dla przemysłu koksochemicznego, przemysłów pokrewnych, w tym również instalacji związanych z ochroną środowiska. Po przeprowadzeniu transakcji podziału Spółki przez wydzielenie, Spółka ta w dalszym ciągu stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

W świetle przywołanych wyżej regulacji prawnych, opisu zdarzenia przyszłego oraz przedstawionych argumentów Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie znajdzie zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na wskutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. l pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwionych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu). W przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejącą spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) o czym stanowi art. 530 § 2 Kodeksu.

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu – z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Przy rozpatrywaniu skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej (spółki z o.o.) po stronie udziałowców tej spółki będących osobami fizycznymi, odnieść się należy do przepisów art. 24 ust. 5 pkt 6 i 7 i ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Zatem dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych m.in. w przypadku podziału, również przez wydzielenie, są otrzymane przez udziałowców lub odpowiednio - akcjonariuszy spółek dzielonych, dopłaty w gotówce. Zgodnie bowiem z przepisem art. 529 § 3 k.s.h – wspólnicy spółki dzielonej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółek przejmujących dopłaty w gotówce nie przekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki. Dochód z tytułu dopłat będzie podlegał u udziałowca (akcjonariusza) zryczałtowanemu opodatkowaniu.

Jeśli zatem zaistniałaby taka sytuacja, to po stronie Wnioskodawcy – jako wspólnika, który otrzyma dopłaty w gotówce – wystąpi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawodawca w tym przypadku nie uzależnia bowiem powstania dochodu od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Z wniosku nie wynika jednak aby oprócz nowych udziałów spółki nowo zawiązanej Wnioskodawca miał otrzymać jakiekolwiek dopłaty.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 24 ust. 8d ww. ustawy – przepisy ust. 5 pkt 6 i 7 oraz ust. 8 stosuje się także do przychodów uzyskiwanych ze spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że połączenie lub podział m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje dla udziałowca powstaniem dochodu obliczonego jako nadwyżka pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce przejmowanej lub dzielonej. Co do zasady dochód ten nie podlega jednak opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 7 – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Oznacza to, że opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w momencie podziału spółek kapitałowych uzależnione jest od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Jeśli miał miejsce podział spółek, a majątek przejmowany na skutek podziału a także majątek pozostający w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Na podstawie art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Innymi słowy zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Odnośnie do wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego opisywane zespoły składników majątkowych (Dział Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego oraz pozostały w spółce zespół składników materialnych i niematerialnych) wypełniać mają podstawowe warunki wymienione powyżej w interpretacji jako niezbędne dla stwierdzenia, że w danej sytuacji mamy do czynienia ze zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa. Wnioskodawca wskazał, że spełnione zostaną wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie zarówno majątku pozostającego w Spółce dzielonej jak i majątku wydzielanego do spółki nowo zawiązanej (każdego z osobna) za zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Skoro zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przypisany do Działu Zarządzania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - przejmowany przez nowo zawiązaną spółkę na skutek podziału - a także majątek pozostający w Spółce podlegającej podziałowi stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, to dochód z tytułu podziału Spółki nie będzie u Wnioskodawcy jako jej udziałowca podlegał opodatkowaniu w momencie tego podziału.

Podsumowując, jeśli Wnioskodawcy, obok udziałów w Spółce przejmującej, nie zostanie wypłacona dopłata w gotówce a z wniosku nie wynika, aby miało to miejsce, to w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie uzyska dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto jeśli istotnie w wyniku podziału spółki przez wydzielenie zarówno majątek wydzielony jak i majątek pozostający w Spółce podlegającej podziałowi, która nadal będzie prowadzić działalność gospodarczą będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy, to po stronie Wnioskodawcy (udziałowca Spółki dzielonej będącego osobą fizyczną) nie powstanie obowiązek zapłaty podatku w momencie podziału Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział
IPTPB2/4511-12/15-4/AU | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPTPB3/423-330/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

udziałowiec
ITPB/423-107/12/AW | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP5/443-271/14-4/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.