IBPBI/2/4510-64/15/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością transportową może zostać uznany za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, a tym samym, czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, w skutek której Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Nowo zawiązanej, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowo zawiązanej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością transportową może zostać uznany za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, a tym samym, czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, w skutek której Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Nowo zawiązanej, nie będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowo zawiązanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością transportową może zostać uznany za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, a tym samym, czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, w skutek której Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Nowo zawiązanej, nie będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowo zawiązanej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem spółki A Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na produkcji mięsa. Główną działalnością Spółki jest w chwili obecnej, produkcja mięsa czerwonego. Podstawowymi działami firmy są ubój, w tym ubój wołowy i ubój koni, rozbiór i konfekcje mięsa w elementach (dalej: „działalność główna”). Spółka m.in. posiada nowoczesny magazyn żywca, chłodnie półtusz oraz zaawansowanego technologicznie rozbioru wraz z konfekcjonowaniem, zgodnej z najnowszymi technologiami. Spółka prowadzi powyżej opisaną działalność w oparciu o składniki majątkowe i niemajątkowe (grunty, budynki, budowle, pozwolenia, pracownicy, środki trwałe), które jako całość stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Ponadto Spółka prowadzi również działalność transportową, a ściślej rzecz ujmując działalność polegającą na transporcie zwierząt i mięsa wyprodukowanego przez Spółkę oraz transportu zwierząt i mięsa na zlecenie kontrahentów zewnętrznych. Transport ten jest dokonywany za pomocą będących własnością Spółki wyspecjalizowanych środków transportu do przewozu artykułów spożywczych, wyposażonych w specjalne chłodnie. Transport mięsa jest dokonywany zarówno na rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne (cała Europa). Spółka jest wpisana na listę zakładów uprawnionych do handlu na rynkach europejskich.

Działalność transportowa jest prowadzona w oparciu o składniki majątkowe i niemajątkowe, do których przede wszystkim należą:

1.licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego drogowego przewozu rzeczy, wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

2.5 zezwoleń na przewóz zwierząt wydanych dla każdego środka transportu, którym są przewożone zwierzęta,

3.certyfikat HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),

4.środki trwałe stanowiące własność Spółki, w tym:

 1. samochody ciężarowe,
 2. samochody dostawcze,
 3. naczepy,
 4. ciągnik samochodowy,

5.środki trwałe, które są przedmiotem umów leasingu zawartych przez Spółkę z leasingodawcą, w tym:

 1. samochody transportowe i dostawcze,
 2. naczepy,

6.środki trwałe, które są przedmiotem umów dzierżawy zawartych przez Spółkę z wydzierżawiającym, w tym:

 1. samochody ciężarowe,
 2. ciągniki siodłowe,
 3. samochód osobowy,
 4. naczepy,

7.umowy z pracownikami Spółki, w tym umowy z kierowcami,

8.księgi i dokumenty związane z działalności transportową, w tym zlecenia od kontrahentów dotyczące transportu.

Księgowość prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do działalność transportowej.

Ponadto działalnością transportową zajmuje się zespół pracowników, którzy realizują zadania związane wyłącznie z działalnością transportową (obowiązki tych pracowników zostały określone w umowach o pracę i umowach o zlecenie). Działalnością transportową zarządza osoba, której zostały powierzone zadania związane wyłącznie z tym obszarem działalności Spółki. Podobnie wygląda to w przypadku działalności produkcyjnej – w precyzyjny sposób można wskazać osoby (m.in. za pomocą umów zawartych z tymi pracownikami), które zajmują się wyłącznie tą działalnością.

Z uwagi na to, że działalność główna oraz działalność transportowa istotnie się od siebie różnią pod względem sprawowanych funkcji gospodarczych, zaangażowanych aktywów, ponoszonych kosztów oraz ryzyka gospodarczego, podjęto decyzję o prawnym oddzieleniu od siebie tych działalności, tak aby w przyszłości były one wykonywane przez odrębne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym celu zostanie dokonany podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). W skutek tego podziału składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością transportową wraz ze zobowiązaniami zostaną wydzielone (przeniesione) do spółki nowo zawiązanej (dalej: „Spółka Nowo zawiązana”). Wnioskodawca w zamian za przeniesienie składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością transportową wraz ze zobowiązaniami obejmie udziały w Spółce Nowo zawiązanej. Z kolei działalność główna będzie po dokonaniu podziału kontynuowana przez Spółkę w oparciu o składniki majątkowe i niemajątkowe, które nie zostaną przeniesione na Spółkę Nowo zawiązaną. Przy dokonywaniu czynności podziału przez wydzielenie nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego w Spółce. Wskutek podziału Spółki przez wydzielenie do Spółki Nowo zawiązanej zostaną przeniesione składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które jest obecnie prowadzona działalność transportowa, a w szczególności aktywa funkcjonalnie związane działalnością transportową, w tym: środki pieniężne związane z tą działalnością, należności od kontrahentów, środki trwałe w tym środki transportu, pracownicy, elementy wyposażenia, umowy z kontrahentami, pozwolenia oraz licencje, a także zobowiązania, w tym zobowiązania wynikające z aktualnych na dzień podziału zleceń przewozu. Składniki majątkowe i niemajątkowe, które zostaną przeniesione na Spółkę Nowo zawiązaną przy czynności podziału przez wydzielenie, pozwolą tej spółce na kontynuowanie działalności transportowej, bez konieczności podjęcia innych dodatkowych działań. Na potrzeby niniejszego wniosku należy przyjąć, ze składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością główną, które pozostaną w Spółce po dokonaniu podziału przez wydzielenie, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”).

Spółka Nowo zawiązana stanie się z mocy prawa stroną (pracodawcą) dotychczasowych umów o pracę zawartych z pracownikami związanymi bezpośrednio z działalnością transportową (m.in. kierowcy) na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Spółka Nowo zawiązana przejmie dotychczasową strukturę organizacyjną związaną z działalnością transportową. Należy wskazać, że planowany podział Spółki nie będzie miał charakteru aportu. Planowana czynność nie będzie bowiem polegała na wniesieniu przez Spółkę części majątku do innego podmiotu w zamian za udziały wydane Spółce. Będzie to natomiast podział Spółki przez wydzielenie. Jego efektem będzie zachowanie bytu prawnego przez Spółkę oraz utworzenie nowej Spółki jako bezpośrednie następstwo podziału, przy czym udziałowcem Spółki Nowo zawiązanej stanie się nie Spółka, lecz Wnioskodawca. Wskutek podziału do Spółki Nowo zawiązanej zostaną przeniesione również zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością transportową, w tym zobowiązania wobec pracowników, a także zobowiązania wobec zewnętrznych dostawców towarów i usług Spółki związane z działalnością transportową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością transportową może zostać uznany za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, a tym samym, czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, w skutek której Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Nowo zawiązanej, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowo zawiązanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością transportową może zostać uznany za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), a tym samym planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Nowo zawiązanej, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowo zawiązanej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, a tym samym aby objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nowo zawiązanej, było wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że na gruncie ustawy o PDOP mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

O zorganizowanej części przedsiębiorstwa można mówić ponadto tylko wówczas, gdy określona w ten sposób część przedsiębiorstwa może w całości stanowić przedmiot zbycia (przekazania). W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że objęcie przez niego udziałów w Spółce Nowo zawiązanej nie będzie się wiązało z powstaniem po jego stronie przychodu z tytułu objęcia tych udziałów ze względu na to, że przedmiotem przekazania do Spółki Nowo zawiązanej będzie zespół składników materialnych i niematerialnych, który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zespół tych składników, służących do prowadzenia działalności transportowej, jest zespołem określonych składników materialnych i niematerialnych, a przeniesione zostaną do nowej spółki również zobowiązania związane z tą działalnością. Działalność transportowa jest wyodrębniona organizacyjne, gdyż w sposób precyzyjny i nie budzący wątpliwości można wskazać osoby - pracowników wyłącznie zaangażowanych w działalność transportową, jak i w działalność produkcyjną. Działalność ta jest ponadto wyodrębniona finansowo, a całość składników służy wykonywaniu określonej działalności gospodarczej - działalności polegającej na świadczeniu usług transportowych. W ocenie Wnioskodawcy nie ma wątpliwości, że tak zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych mógłby i będzie w nowej spółce stanowił niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te same zadania gospodarcze co dotychczas w Spółce Wnioskodawcy (w oparciu o tą samą strukturę organizacyjną, jak to ma miejsce obecnie, w Spółce Wnioskodawcy).

W konsekwencji powyższego należy przyjąć, że czynność podziału przez wydzielenie, wskutek której Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Nowo zawiązanej, nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 (winno być: art. 10 ust. 1 pkt 6) ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. A contrario - jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to wówczas taka czynność nie powoduje powstania przychodu po stronie udziałowca (Wnioskodawcy) spółki dzielonej z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowo zawiązanej. Biorąc zatem pod uwagę fakt, że majątek pozostający w Spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, oraz że - zdaniem Wnioskodawcy - majątek przekazany do Spółki Nowo zawiązanej również taką zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi, należy przyjąć, że planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Nowo zawiązanej, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowo zawiązanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.