IBPBI/1/4511-110/15/KB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej.
IBPBI/1/4511-110/15/KBinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Poza Wnioskodawcą, udziałowcem Spółki jest jeszcze jedna osoba fizyczna, również polski rezydent podatkowy (dalej: Wnioskodawca i drugi wspólnik łącznie zwani będą „Wspólnikami”). Wspólnicy są jedynymi udziałowcami Spółki. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i wdrażania systemów monitorowania i zrządzania pojazdami w oparciu o technologie G. i GSM/GPRS. Systemy Spółki umożliwiają bieżące monitorowanie floty oraz pozwalają na skuteczne zarządzanie pojazdami w przedsiębiorstwie. Spółka oferuje swoim klientom również usługi związane ze sprzedawanymi przez nią produktami - profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Działalność ta uznawana jest za działalność podstawową Spółki, którą Spółka prowadzi od kilku lat. Wnioskodawca podkreśla, że w tym czasie Spółka zdołała zdobyć zaufanie grona klientów oraz zbudować markę rozpoznawalną na rynku. Celem realizacji działalności podstawowej Spółka zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. W strukturze organizacyjnej Spółki wydzielone są działy, z których każdy zajmuje się innym zakresem realizacji działalności podstawowej. Każdy dział ma swoich pracowników, którymi zarządza jeden kierownik, kierownicy z kolei podlegają bezpośrednio Prezesowi Spółki. W związku z prowadzeniem działalności podstawowej Spółka wydzierżawia nieruchomość. Spółka posiada również niezbędne do prowadzenia działalności podstawowej składniki majątkowe nabyte w okresie ostatnich kilku lat, tj. samochody, komputery wraz z oprogramowaniem, telefony, wyposażenie biurowe, sprzęt elektroniczny oraz urządzenia, prawa do wykorzystywania w działalności marki E. G., itp.

Od 2014 r. Spółka jest właścicielem nieruchomości zabudowanej kamienicą (dalej: „Nieruchomość”). W związku z nabyciem Nieruchomości, Spółka rozpoczęła wykonywanie działalności dodatkowej, odrębnej względem działalności podstawowej, tj. działalności polegającej na wynajmie lokali w Nieruchomości. Należy przy tym podkreślić, że Nieruchomość nie jest wykorzystywana przez Spółkę do prowadzenia działalności podstawowej. Znajduje się ona w innym miejscu niż miejsce prowadzenia działalności podstawowej Spółki.

W związku z rozpoczęciem działalności dodatkowej względem działalności podstawowej Spółka wydzieliła w swoich ramach odrębny departament X (dalej: „Departament”), który zajmuje się wynajmowaniem Nieruchomości. Utworzenie Departamentu nastąpiło w drodze uchwały Zarządu Spółki. Celem wyodrębnienia Departamentu było stworzenie wyspecjalizowanej, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej w ramach Spółki struktury realizującej zadania gospodarcze w zakresie wynajmu Nieruchomości. Wraz z utworzeniem Departamentu formalnie i organizacyjnie rozdzielono dwie sfery działalności operacyjnej Spółki:

 • działalność podstawową Spółki,
 • działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem Nieruchomością.

W uchwale dotyczącej utworzenia Departamentu postanowiono, że działalność Departamentu będzie polegała na wynajmie i zarządzaniu Nieruchomością. Postanowiono także, że siedziba Departamentu będzie mieścić się na terenie Nieruchomości (czyli będzie znajdować się w innym miejscu niż główna siedziba Spółki, gdzie Spółka realizuje działalność podstawową). Prowadzenie spraw Departamentu powierzono kierownikowi Departamentu. Spółka podpisała z kierownikiem Departamentu umowę zlecenia. Wnioskodawca podkreśla, że kierownik zarządzający Departamentem, jaki i Prezes stojący na czele struktury zarządzania działalnością podstawową Spółki, to inne osoby. Do zajmowania się sprawami Departamentu, na mocy uchwały wydzielającej Departament, oddelegowano dodatkowo dwóch pracowników, którzy objęli w Departamencie stanowiska specjalisty do spraw administracyjno-księgowych oraz specjalisty do spraw technicznych (dalej „Pracownicy”). W celu formalnego przekazania Pracownikom stanowisk w Departamencie sporządzono aneksy do umów o pracę. W systemie księgowym Spółki dokonano podziału kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów związanych z Departamentem oraz pozostałą działalnością Spółki (działalnością podstawową). Spółka odrębnie ewidencjonuje (oznacza) faktury wystawiane w ramach Departamentu (faktury związane z najmem Nieruchomości) i faktury otrzymywane w związku z prowadzeniem działalności przez Departament (faktury kosztowe). Odrębnie oznaczane są też faktury przychodowe i kosztowe dotyczące działalności podstawowej. Departament posiada odrębny rachunek bankowy, którym posługuje się we wszystkich rozliczeniach związanych z jego działalnością. Operacje gospodarcze dotyczące działalności podstawowej ewidencjonowane są na rachunku bankowym innym niż rachunek Departamentu, tj. na głównym rachunku bankowym Spółki. W uchwale dotyczącej wydzielenia postanowiono, że Departament będzie samodzielnie sporządzał sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. W związku z tym, Spółka ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego Departamentu, jak również ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego związanego z prowadzeniem działalności podstawowej.

Departament świadczy usługi najmu na rzecz podmiotów zewnętrznych. Departament ma własnych klientów, którym świadczy usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń w Nieruchomości. Klienci korzystający z usług Departamentu z reguły nie korzystają z innych usług zapewnianych przez Spółkę (usług w zakresie działalności podstawowej) i odwrotnie.

W związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem Departamentu Spółka zawiera nie tylko umowy najmu z podmiotami wynajmującymi lokale w Nieruchomości, ale również inne umowy niezbędne do prowadzenia działalności polegającej na wynajmie Nieruchomości (z dostawcami mediów do Nieruchomości, związane z wykonaniem prac budowlano-remontowych w Nieruchomości, o administrowanie Nieruchomością, itp.).

Wspólnicy są również właścicielami udziałów innej spółki z o.o. (dalej „Spółka Przejmująca”). Celem pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego Wnioskodawca dodaje, że Wspólnicy są jednymi udziałowcami Spółki Przejmującej. W związku z tym Spółka Przejmująca może być uznawana za „spółkę siostrę” względem Spółki. Przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest między innymi wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Obecnie rozważany jest podział Spółki. Podział ten miałby zostać przeprowadzony poprzez wydzielenie, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”) i polegałby na przeniesieniu do Spółki Przejmującej części majątku Spółki wyodrębnionej w ramach Departamentu. Na Spółkę Przejmującą zostałyby przeniesione wszystkie składniki majątkowe, materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na wynajmowaniu powierzchni w Nieruchomości, tj. związane z prowadzeniem działalności przez Departament (dalej: „Majątek Wydzielany”):

 • nieruchomość,
 • składniki majątkowe Departamentu takie jak samochód, komputery, telefon, itp.
 • prawo do bazy danych klientów,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami mediów do Nieruchomości, w tym w szczególności z umowy:
  • dostarczanie paliwa gazowego,
  • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  • sprzedaży energii cieplnej,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy o administrowanie Nieruchomością,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu lokalów w Nieruchomości,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z Pracownikami; pracownicy zostaliby przejęci przez Spółkę Przejmującą na podstawie art. 231 Kodeksu pracy,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy zlecenia na prowadzenie spraw Departamentu zawartej z kierownikiem Departamentu,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy na wykonanie prac budowlano-remontowych w Nieruchomości,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy na badania archeologiczne i na nadzór archeologiczny Nieruchomości.

W wyniku podziału Spółki i przeniesienia Majątku Wydzielanego do Spółki Przejmującej w Spółce Przejmującej doszłoby do podwyższenia kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostałyby objęte w całości przez Wspólników. Rozdzielenie dwóch pól aktywności gospodarczej Spółki (tj. działalności podstawowej Spółki oraz działalności w zakresie wynajmu powierzchni w Nieruchomości) i przeniesienie działalności związanej z wynajmem Nieruchomości do Spółki Przejmującej jest uzasadnione przede wszystkim względami biznesowymi (lepsze zarządzanie każdym z obszarów prowadzonej działalności gospodarczej). Podział Spółki ma umożliwić podniesienie efektywności obu rodzajów działalności oraz uporządkowanie struktury organizacyjnej. Po podziale Spółka Przejmująca ma kontynuować działalność w zakresie najmu i zarządzania Nieruchomością, Spółka ma natomiast kontynuować prowadzenie działalności podstawowej. W razie dokonania podziału Spółki poprzez wydzielenie Majątku Wydzielanego do Spółki Przejmującej w Spółce pozostaną wszystkie środki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, związane z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki.

W szczególności w Spółce pozostaną wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością podstawową, w tym:

 • wyposażenie (elementy wyposażenia biura, komputery, samochody, itp.),
 • prawa do bazy klientów związanych z działalnością podstawową, do marki E. G.,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów z pracownikami oraz klientami korzystającymi z usług oferowanych w ramach działalności podstawowej Spółki
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na cele działalności podstawowej.

Nie zmieni się również struktura organizacyjna dotycząca zarządzania częścią Spółki odpowiadającą za działalność podstawową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Departament, tworzący Majątek Wydzielany, który ma zostać przeniesiony na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału Spółki, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa...
 2. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa...
 3. Czy podział Spółki będzie dla Wnioskodawcy neutralny podatkowo... W szczególności, czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Przejmującej, w związku z przejęciem przez nią Majątku Wydzielanego, nie doprowadzi do powstania u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Ad. 1 i 2

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Departament, tworzący Majątek wydzielany, który ma zostać przeniesiony na Spółkę Przejmującą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 • zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, dalej: „Ustawa PIT”), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z powyższą definicją należy uznać, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wskazane zadania gospodarcze.

W świetle powyższego, aby uznać dany zespół składników majątkowych za ZCP, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Oznacza to, że do uznania danego zespołu składników majątkowych z ZCP nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, lecz musi się ona odznaczać odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. ZCP nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) będących w posiadaniu jednego podmiotu, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok NSA z 12 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 2222/09 oraz indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydane przez:

-Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 lutego 2014 r. znak: ILPB4/423-441/13-2/DS,

-Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z:

Wnioskodawca uważa, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z realizacją działalności gospodarczej w damach Departamentu, który ma wejść w skład Majątku Wydzielanego i w ramach podziału Spółki podlegać wydzieleniu do Spółki Przejmującej, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki, który po przeprowadzeniu podziału Spółki miałyby pozostać w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, gdyż:

 1. stanowią one zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. są wydzielone organizacyjnie w Spółce,
 3. są wydzielone pod względem finansowym,
 4. służą do realizacji określonych zadań gospodarczych (wydzielenie funkcjonalne) i mogą stanowić przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące owe zadania gospodarcze.

Wnioskodawca przedstawia analizę spełnienia powyższych przesłanek dla każdego z omawianych zespołów składników (mas) majątkowych:

Zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań.

1.Uwagi ogólne.

Zgodnie z pierwszym z wymagań, dla istnienia ZCP konieczne jest aby składały się na nią składniki majątkowe, zarówno materialne jak i niematerialne, w tym zobowiązania. W Ustawie PIT brak jest definicji doprecyzowującej o jakich składnikach materialnych i niematerialnych jest mowa. Przyjmuje się, że chodzi tu np. o środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wierzytelności, itp. Ponadto ustawodawca wprost określił, że w skład ZCP wchodzą również zobowiązania. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, ZCP nie jest sumą poszczególnych przypadkowych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie (por. np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 stycznia 2014 r., znak: IPTPB3/423-428/13-2/PM).

2.Departament jako zespół składników materialnych i niematerialnych.

Zdaniem Wnioskodawcy opisany w części G wniosku zespół składników tworzących Departament, które mają być przejęte przez Spółkę Przejmującą w ramach nabycia Majątku Wydzielanego w wyniku podziału Spółki, jest zespołem składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań. Jak była o tym mowa, w wyniku podziału Spółki i przekazania Majątku Wydzielanego Spółce Przejmującej, Spółka Przejmująca ma nabyć składniki materialne (nieruchomość, samochód, komputery, itp.) oraz niematerialne (prawo do bazy danych klientów, prawa wynikające z umów zawartych z najemcami, dostawcami mediów, pracownikami, itp.). Spółka Przejmująca ma również przejąć zobowiązania związane z funkcjonowaniem Departamentu (zobowiązania wynikające z umów z dostawcami mediów, z umowy o prowadzenie prac budowlano-remontowych, z umów z pracownikami, z umowy o administrowanie nieruchomością, itp.).

W opinii Wnioskodawcy elementy majątku Spółki wchodzące w skład Majątku Wydzielanego tworzą spójną całość, pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie wynajmu. Wnioskodawca uważa, że elementy tworzące Majątek Wydzielany pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, co pozwala na mówienie o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych składników. Jak była o tym mowa, do Departamentu zostały bowiem przypisane:

 • nieruchomość wraz z wyposażeniem,
 • składniki majątkowe niezbędne do zarządzania Nieruchomością i obsługi klientów wynajmujących w niej pomieszczenia (samochód, komputery, telefon).

Ponadto Departament przejął prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach działalności związanej z wynajmem nieruchomości, w tym:

 • prawa i zobowiązania wynikające z umów z najemcami pomieszczeń w nieruchomości,
 • prawo do bazy klientów związanych z Departamentem,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami mediów do nieruchomości,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy o administrowanie Nieruchomością,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z Pracownikami,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy zlecenie na prowadzenie spraw Departamentu zawartej z kierownikiem Departamentu,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy na wykonanie prac budowlano-remontowych,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umowy na badania archeologiczne i na nadzór archeologiczny.

3.Majątek pozostawiany w Spółce jako zespół składników materialnych i niematerialnych.

W opinii Wnioskodawcy również majątek, który pozostanie w Spółce po jej podziale stanowi zespół powiązanych wzajemnie składników materialnych i niematerialnych.

Wnioskodawca podkreśla, że Spółka prowadziła działalność w zakresie swojej działalności podstawowej jeszcze przed nabyciem nieruchomości. Zgromadzony majątek służący działalności podstawowej jest zatem wystarczający do prowadzenia tej działalności, a jego poszczególne składniki są ze sobą funkcjonalnie powiązane w taki sposób, aby efektywnie umożliwić prowadzenie działalności podstawowej. Zespół składników wchodzących w skład majątku pozostawianego w Spółce składa się ze środków trwałych, w tym sprzętu elektronicznego, elementów wyposażenia biura, komputerów, telefonów, czy samochodów, oraz z praw i zobowiązań wynikających m.in. z umów z pracownikami, umów handlowych z klientami Spółki korzystającymi z jej usług w zakresie działalności podstawowej oraz z dzierżawy. Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie elementy składające się na masę majątkową związaną z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki są ze sobą wzajemnie, funkcjonalnie powiązane i stanowią zespół, nie zaś zbiór przypadkowych elementów.

Wydzielenie organizacyjne.

1.Uwagi ogólne.

Wyodrębnienie organizacyjne zachodzi, gdy ZCP ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ocena, czy dany zespół składników majątkowych jest ZCP, czy też nie, dokonywana jest na dzień zbycia. Istotne jest zatem to, czy składniki majątkowe stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy, a nie to czy będą one tworzyć ZCP u nabywcy. O najwyższym stopniu wyodrębnienia organizacyjnego można mówić w sytuacji, gdy w ramach przedsiębiorstwa zbywcy doszło do wyodrębnienia oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy jednak podkreślić, że pojęcie wyodrębnienia organizacyjnego nie jest równoznaczne z wyodrębnieniem organizacyjno-prawnym. W związku z tym, do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP nie jest konieczne wyodrębnianie części przedsiębiorstwa w formie oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Za wyodrębnieniem organizacyjnym może przemawiać także struktura zarządzania, czy podległość służbowa i funkcjonalna pracowników danej jednostki wewnętrznej.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

2.Wydzielenie organizacyjne Departamentu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Departament został wyodrębniony organizacyjnie w strukturach Spółki, a o wydzieleniu organizacyjnym Departamentu świadczy m.in.:

 • fakt podjęcia przez Zarząd formalnej uchwały o utworzeniu Departamentu,
 • przypisanie do Departamentu odrębnej nazwy X,
 • podpisanie umowy zlecenia na prowadzenie spraw Departamentu z kierownikiem Departamentu,
 • przypisanie do Departamentu pracowników, którzy służbowo odpowiadają przed kierownikiem Departamentu,
 • wyznaczenie siedziby Departamentu w innym miejscu niż siedziba Spółki.

3.Wydzielenie organizacyjne majątku pozostawianego w Spółce.

Zdaniem Wnioskodawcy również majątek pozostawiany w Spółce, związany z prowadzeniem jej działalności podstawowej, jest wydzielony organizacyjnie w strukturach Spółki.

Działalność podstawowa Spółki ma swoją własną strukturę organizacyjną. Obsługą prowadzonej działalności podstawowej zajmują się wyspecjalizowani pracownicy, którzy pracują w wyodrębnionych działach Spółki zajmujących się wyłącznie działalnością podstawową. Pracownikami w każdym z działów zarządza jeden kierownik, kierownicy z kolei podlegają bezpośrednio Prezesowi Spółki. Pracownicy przydzieleni do pracy w ramach działalności podstawowej Spółki nie zajmują się działalnością prowadzoną w ramach Departamentu. Zarządzaniem działami zajmują się kierownicy, zaś zarządzaniem całością działalności podstawowej zajmuje się Prezes Spółki. Ponadto, o wyodrębnieniu organizacyjnym majątku pozostawianego w Spółce, który związany jest z działalnością podstawową świadczy fakt, że majątek wykorzystywany do działalności podstawowej znajduje się w innym miejscu (pod innym adresem) niż nieruchomość.

Wydzielenie organizacyjne działalności podstawowej Spółki i działalności związanej z wynajmowaniem nieruchomości formalnie potwierdziła uchwała dotycząca utworzenia Departamentu. Jak była o tym mowa, wraz z utworzeniem Departamentu formalnie i organizacyjnie rozdzielono dwie sfery działalności operacyjnej Spółki; działalność podstawową Spółki oraz działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem nieruchomością.

Wydzielenie finansowe.

1.Uwagi ogólne.

Wyodrębnienie finansowe ZCP oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP, a ściślej do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Konieczność wyodrębnienia finansowego ZCP nie oznacza automatycznie, że ZCP musi być samobilansującym się oddziałem. W judykaturze podkreśla się, że wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wystarczające jest zatem wyodrębnienie danej części przedsiębiorstwa dla celów rachunkowości zarządczej, jeśli polega ono na odrębnym ewidencjonowaniu przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem danej części przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu finansowym może świadczyć m.in.:

 • plan kont danej spółki,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • sposób wystawiania dokumentów księgowych pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów do odpowiedniej części przedsiębiorstwa.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki:

-NSA z 15 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 692/11,

-WSA w Warszawie z 18 marca 2011 r., sygn. III SA/Wa 1765/10,

-WSA w Szczecinie z 2 czerwca 2011 r., sygn. I SA/Sz 197/11

oraz interpretacje indywidualne wydane przez:

-Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z:

-Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2011 r., znak: IBPBI/2/423-1186/11/MO oraz z 27 czerwca 2014 r., znak: IBPBI/1/415-665/14/AP,

-Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lipca 2012 r., znak: IPTPP2/443-303/12-5/IR.

2.Wydzielenie finansowe Departamentu.

Wnioskodawca uważa, że o wydzieleniu finansowym Departamentu w strukturach Spółki świadczy to, że:

 • Spółka wyodrębniła konta księgowe dotyczące Departamentu, na których ewidencjonuje przychody i koszty związane z działalnością Departamentu,
 • Spółka odpowiednio oznacza faktury związane z prowadzeniem działalności przez Departament,
 • Departament posiada odrębne konto bankowe,
 • Departament zobowiązany jest do sporządzania sprawozdania finansowego,
 • księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób pozwalający na wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z działalnością prowadzoną w ramach Departamentu.

3.Wydzielenie finansowe majątku pozostawianego w Spółce.

W opinii Wnioskodawcy również zespół składników majątkowych i niemajątkowych związany z działalnością podstawową Spółki, który w wyniku podziału ma pozostać w Spółce, jest wydzielony finansowo, gdyż:

 • Spółka wyodrębniła konta księgowe dotyczące wyłącznie działalności podstawowej, na których ewidencjonuje przychody i koszty związane z działalnością podstawową,
 • Spółka oznacza faktury związane z prowadzeniem działalności podstawowej w sposób pozwalający na ustalenie, że dotyczą one działalności podstawowej,
 • dla działalności podstawowej wykorzystywane jest konto bankowe inne niż konto bankowe Departamentu,
 • księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób pozwalający na wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z działalnością podstawową.

Z uwagi na powyższe, Spółce nie sprawia problemów ustalenie kosztów, przychodów, należności i zobowiązań związanych z działalnością podstawową Spółki. Także składniki majątku trwałego oraz obrotowego przypisane są w systemie księgowym do konkretnego obszaru działalności. Spółka potrafi zatem wskazać, które składniki są związane z działalnością podstawową. Tym samym w opinii Wnioskodawcy spełnione zostanie kryterium wyodrębnienia finansowego części majątku Spółki związanego z działalnością podstawową.

Wydzielenie funkcjonalne.

1.Uwagi ogólne.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako zdolność ZCP do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Zatem aby zespół składników materialnych i niematerialnych mógł być uznany za ZCP, musi posiadać potencjalną zdolność do ewentualnego funkcjonowania na rynku jako samodzielny podmiot gospodarczy. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca zauważa, że w wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe wyrażają opinię, że istotne jest to, aby wyodrębniony majątek był wystarczający (kompletny), aby bez jakichkolwiek uzupełnień kontynuowana mogła być działalność gospodarczą, jaka była dotychczas prowadzona z jego wykorzystaniem. Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok NSA z 23 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 2314/10 oraz interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2012 r., znak: IBPP3/443-1257/11 /KO.

2.Wydzielenie funkcjonalne Departamentu.

Z uwagi na powiązanie składników majątkowych przypisanych do Departamentu oraz fakt, że do Departamentu zostali „przypisani” pracownicy, a do zarządzania Departamentem wyznaczono kierownika, można argumentować, że Departament jest zdolny do samodzielnego prowadzenia przypisanej mu działalności w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomością. Działalność ta może być prowadzona w ramach Spółki, jak również może być skutecznie kontynuowana po wydzieleniu Departamentu poza struktury Spółki. Innymi słowy Wnioskodawca uważa, że w ramach Spółki Departament działa jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, samodzielnie realizuje powierzone mu zadania i może kontynuować prowadzoną działalność w ramach Spółki Przejmującej, bez konieczności przeprowadzania w tym celu jakichkolwiek dodatkowych zmian restrukturyzacyjnych. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, Departament posiada pełną zdolność do potencjalnego funkcjonowania na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania gospodarcze.

3.Wydzielenie funkcjonalne majątku pozostawianego w Spółce.

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, pozostawiany w Spółce posiada pełną zdolność do samodzielnego prowadzenia działalności podstawowej Spółki. Spółka dla celów prowadzenia działalności podstawowej posiada bowiem składniki materialne i niematerialne, zobowiązania, jak również personel i system zarządzania, co umożliwia prowadzenie tej działalności odrębnie, w oderwaniu od działalności przypisanej do Departamentu. Wnioskodawca zauważa, że Spółka prowadziła działalność w zakresie monitorowania z zarządzania pojazdami w oparciu o technologie G. i GSM/GPRS jeszcze przed nabyciem nieruchomości i z powodzeniem prowadzi taką działalność obecnie, kiedy składniki majątkowe przypisane do Departamentu zostały od jej działalności podstawowej oddzielone. Majątek pozostawiany w Spółce zawiera odpowiednie zasoby, pracowników, składniki materialne i niematerialne niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze działalności podstawowej. Składniki te są w takim stopniu zorganizowane i wyodrębnione, aby wraz z podziałem zachowana została pełna ciągłość w zakresie prowadzenia działalności, która pozostanie w Spółce, oraz aby owa działalność była kontynuowana po podziale w sposób płynny, niezależny i samodzielny.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki będzie dla niego neutralny podatkowo. Objęcie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Przejmującej, w związku z przejęciem przez nią Majątku Wydzielanego, nie doprowadzi do powstania u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT. Jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Oznacza to, że wymieniona w tym przepisie nadwyżka podlega opodatkowaniu, jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych wówczas, gdy majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi ZCP. Zatem a contrario, jeśli zarówno majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi ZCP, wówczas podział jest neutralny dla wspólnika spółki dzielonej.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 stycznia 2013 r., znak: ILPB1/415-930/12-4/AG oraz z 21 maja 2014 r., znak: ILPB1/415-209/14-3/TW,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2014 r., znak: IPFB2/415-93/14-4/MK.

Zdaniem Wnioskodawcy, jak powyżej była o tym mowa, zarówno Majątek Wydzielany wchodzący w skład Departamentu, który podlegać będzie wydzieleniu do Spółki Przejmującej, jak i majątek związany z prowadzeniem przez Spółkę jej działalności podstawowej, który po podziale pozostanie w Spółce, stanowią ZCP. W związku z tym podział Spółki nie będzie prowadzić u Wnioskodawcy do konieczności ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć przy tym należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zatem ocena, czy opisana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, część przedsiębiorstwa w istocie spełnia wskazane wyżej kryteria uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy do Wnioskodawcy. Ocena ta może zostać zweryfikowana jedynie w prowadzonym przez właściwe organy postępowaniu podatkowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.