IBPBI-1-3/4510-189/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, powstanie po stronie którejkolwiek z nowo powstałych spółek z o.o. jakikolwiek przychód/dochód (w rozumieniu ustawy PDOP) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IBPBI-1-3/4510-189/15/WLKinterpretacja indywidualna
  1. podział
  2. powstanie przychodu
  3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 maja 2015 r.), uzupełnionym 13 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. powstania przychodu/dochodu w rozumieniu ustawy PDOP po stronie nowo powstałych spółek w wyniku podziału poprzez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. powstania przychodu/dochodu w rozumieniu ustawy PDOP po stronie nowo powstałych spółek w wyniku podziału poprzez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-88/15/WLK, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 13 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednoosobową spółką z o.o. prawa polskiego i jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy jest inna osoba prawna - spółka akcyjna prawa polskiego, która również jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na wynajmie nieruchomości. Wnioskodawca jest właścicielem m.in. trzech budynków komercyjnych pod adresami: X, Y, Z. Każdy z tych budynków stanowi osobne centrum biurowo - magazynowo - usługowe z własnym zapleczem sanitarnym, technicznym, parkingiem itd., zwane dalej w skrócie łącznie „Biurowcami”, a każdy z osobna „Biurowcem”. Każdy z Biurowców posiada własnego, osobnego administratora (zarządzającego), który swoje usługi świadczy tylko w odniesieniu do tego konkretnego Biurowca. Usługi te administrator świadczy bądź to w oparciu o zawartą z Wnioskodawcą umowę o pracę, bądź to w oparciu odpowiednią umowę cywilnoprawną. Wnioskodawca rozlicza każdego z administratorów z osobna także z osiągniętych przez nich wyników finansowych z komercjalizacji powierzchni najmu oraz innych wykonanych obowiązków. Tym samym każdy z administratorów (zarządzających) danego Biurowca czyni starania o maksymalną rentowność oraz utrzymanie pełnego stanu wynajmu powierzchni tylko jednego, „swojego” Biurowca. Pomimo zatem, że wszystkie trzy Biurowce należą do tego samego właściciela (Wnioskodawcy) to w rzeczywistości stanowią one „same dla siebie” konkurencję rynkową. Z tej przyczyny każdy z Biurowców posiada własną stronę internetową, na której znajdują się dotyczącego danego Biurowca informacje o ofertach wynajmu, lokalizacji, sposobie dojazdu, dane kontaktowe do administratora, adres email, itd. Każdy z Biurowców posiada własne oznaczenie i logo, które umieszczone jest m.in. na jego stronie internetowej. Wnioskodawca systematycznie usiłuje uczynić rozpoznawalnym i rozróżnialnym każde logo każdego Biurowców. Wnioskodawca zawarł z bankiem umowy o prowadzenie kilku rachunków bankowych, przy czym wewnętrznie przyporządkował każdy Biurowiec do osobnego rachunku bankowego. W ten sposób, przychody i rozchody dotyczące danego Biurowca są księgowane i rozliczane tylko za pomocą odpowiednio przypisanych do danego Biurowca rachunków bankowych Wnioskodawcy. Powyższe pozwala na księgowe wyodrębnienie każdego z posiadanych Biurowców, ustalenie i przypisanie przychodów dot. danego Biurowca, wpłaconych przez najemców tego Biurowca kaucji, kosztów działalności Biurowca (w tym związanych m.in. z kosztami wynagrodzeń, opłatami za domenę internetową, kosztami serwisowymi). System księgowy i rozliczeniowy Wnioskodawcy wyodrębnia zatem ewidencyjnie należności i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością danego Biurowca. Takie wyodrębnienie finansowe jest zresztą zgodne z wymaganiami banków finansujących Wnioskodawcę w zakresie inwestycji dotyczących poszczególnych Biurowców. Banki te oczekują (żądają od Wnioskodawcy), aby każdy Biurowiec finansował się w sposób samodzielny z jednoczesnym wykluczeniem przepływów pomiędzy poszczególnymi projektami inwestycyjnymi. Stanowisko banków motywowane jest koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa każdego z banków kredytujących zamierzenia inwestycyjne wnioskodawcy na poszczególnych Biurowcach oraz zwiększenia przejrzystości stanu finansowego i ekonomicznego poszczególnych projektów inwestycyjnych będących przedmiotem finansowania kredytowego pozyskanego od tych banków. W uzupełnieniu opisu składników majątkowych służących do prowadzenia i obsługi każdego z Biurowców Wnioskodawca wskazuje, że jest posiadaczem trzech samochodów, przy czym każdy z samochodów został „przypisany” przez Wnioskodawcę do konkretnego Biurowca, wykorzystywany jest zatem tylko i wyłącznie przez administratora (zarządzającego) danym Biurowcem, przechowywany (parkowany) jest wyłącznie na parkingu danego Biurowca, itd. W każdym z Biurowców znajduje się dodatkowo inny majątek ruchomy Wnioskodawcy, który służy obsłudze tego Biurowca, a którego nie sposób enumeratywnie wymienić w treści niniejszego wniosku. Dla przykładu można jedynie wskazać, że są to np. urządzenia biurowe, meble, urządzenia elektroniczne służące do utrzymywania zabezpieczeń Biurowca, temperatury itd. Majątek ten pomimo, że stanowi majątek Wnioskodawcy to jest bezpośrednio przypisany do danego Biurowca i wykorzystywany tylko na terenie Biurowca i tylko na jego potrzeby. Majątek ten nigdy nie jest wypożyczany pomiędzy Biurowcami. Dla przykładu można wskazać, że jeżeli dochodzi do zablokowania strony internetowej jednego z Biurowców i adresu internetowego, to Wnioskodawca nie korzysta w celu obsługi Biurowca z adresu internetowego i z poczty elektronicznej email innego z Biurowców. Podobnie - w przypadku awarii sprzętu elektronicznego nie dochodzi do wypożyczania z innych Biurowców, itd. W rzeczywistości bowiem każdy z tych Biurowców zachowuje swoją całkowitą faktyczną odrębność i realizuje swój cel gospodarczy - tj. maksymalizacja zysków z wynajmu przy minimalizacji kosztów.

Tym samym, każdy z ww. Biurowców wraz z przypisanymi do niego składnikami materialnymi i niematerialnymi stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym przypisane do niego zobowiązania) i przeznaczonych do realizacji określonego o zadania gospodarczego i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, a zatem stanowi osobną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, dalej „ZCP” Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4 ust. 4a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej – „ustawa PDOP”).

Obecnie Wnioskodawca zamierza dokonać swojego podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) w ten sposób, że:

ZCP Wnioskodawcy obejmująca m.in. Biurowiec znajdujący się przy ulicy X - pozostanie u Wnioskodawcy

ZCP Wnioskodawcy obejmująca m.in. Biurowiec przy ulicy Y- zostanie wydzielona i przeniesiona do nowo powstałej w wyniku podziału spółki z o.o.

ZCP Wnioskodawcy obejmująca m.in. budynki komercyjne Z - zostanie wydzielona i przeniesiona do nowo powstałej w wyniku podziału spółki z o.o.

Reasumując - obecnie Wnioskodawca zamierza dokonać swojego podziału w ten sposób, że jedno dotychczasowe ZCP pozostanie u Wnioskodawcy, zaś pozostałe dwa ZCP zostaną wydzielone i przeniesione - każde do innej nowo powstałej spółki z o.o.

Podkreślenia wymaga, że dotychczasowy jedyny wspólnik Wnioskodawcy będzie w nowo powstałych w wyniku podziału spółkach z o.o. jedynym, wyłącznym wspólnikiem tych spółek, bowiem podział Wnioskodawcy ma usankcjonować prawnie dotychczas istniejący stan faktyczny w zakresie obsługi i funkcjonowania każdego z Biurowców i przypisanych do nich majątków.

Wnioskodawca wskazuje, że:

dotychczasowy jedyny wspólnik Wnioskodawcy obejmie w nowopowstałych w wyniku podziału wnioskodawcy spółkach z o.o. wszystkie utworzone w tych nowo powstałych spółkach udziały, zaś w każdej ze spółek będzie utworzonych więcej niż jeden udział, każdy udział o równej wartości nominalnej,

w nowych powstających w wyniku podziału Wnioskodawcy spółkach z o.o. utworzony zostanie (w ramach procedury podziału wnioskodawcy) kapitał zakładowy w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej odpowiednio wydzielanych do ich majątków poszczególnych ZCP, bądź w wysokości mniejszej od tej wartości,

konieczność dokonania podziału Wnioskodawcy spowodowana jest nie tylko zamiarem prawnego usankcjonowania istniejącego już w rzeczywistości faktycznego i księgowego, pełnego wyodrębnienia każdej z ZCP, ale także zamiarem polepszenia standingu finansowego i kredytowego wnioskodawcy, jak i każdej z nowo powstałych w wyniku podziału spółek z o.o. oraz uzyskania przez Wnioskodawcę oraz każdą z nowo powstałych w wyniku podziału spółek z o.o. lepszych (czyt. tańszych) warunków finansowania kredytowego. Przy czym, jak już wcześniej wspomniano, oczekiwania co do podziału wnioskodawcy opisanego w niniejszym wniosku sformułowały w odniesieniu do Wnioskodawcy już wcześniej same instytucje bankowe, które zaangażowane są kredytowo w inwestycyjne przedsięwzięcia wnioskodawcy na poszczególnych Biurowcach. Tym samym celem ww. opisanego podziału nie jest uniknięcie, bądź uchylenie się przez Wnioskodawcę od opodatkowania (o czym mowa m.in. w art. 10 ust. 4 ustawy PDOP).

W związku z powyższym zadano m.in. pytanie:

Czy w wyniku powyżej opisanego podziału Wnioskodawcy, powstanie po stronie którejkolwiek z nowo powstałych w wyniku podziału spółek z o.o. jakikolwiek przychód/dochód (w rozumieniu ustawy PDOP) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku opisanego podziału nie powstanie po stronie którejkolwiek z nowo powstałych w wyniku podziału spółek z o.o. jakikolwiek przychód/dochód (w rozumieniu ustawy PDOP) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy PDOP stanowi, że przy połączeniu lub podziale spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy PDOP stanowi, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Zatem nie powstanie po stronie którejkolwiek z nowo powstałych spółek z o.o., jakikolwiek przychód/dochód do opodatkowania bowiem ani nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę nowo zawiązaną majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej nie stanowi dochodu z zysków osób prawnych (tzw.agio), co wprost wynika z treści art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy PDOP, ani też otrzymany przez nowo powstałą spółę z o.o. majątek służący pokryciu jej kapitału zakładowego nie stanowi przychodu co wprost wynika z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy PDOP.

Z kolei nie będzie też miał zastosowania w niniejszej sprawie przepis art. 10 ust. 4 ustawy PDOP, który wyłącza obowiązywanie ww. przepisów, bowiem jak wskazano powyżej, motywy leżące u podstaw zamierzonego podziału znajdują swoje źródło wyłącznie w ekonomicznych przyczynach tego podziału, a to m.in. związanych z koniecznością uzyskania przez Wnioskodawcę (i każdą z nowo powstałych w wyniku podziału spółek z o.o.) tańszego pieniądza - lepsze warunki kredytowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział
IBPBI-1-3/4510-88/15/WLK | Interpretacja indywidualna

powstanie przychodu
ILPB3/423-453/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP2/4512-293/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.