IBPB-1-2/4518-6/15/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej Spółka Przejmująca wstąpi z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Wnioskodawcy pozostające w związku z przenoszonym majątkiem przydzielonym Spółce Przejmującej w planie podziału, a zatem Wnioskodawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z Działalnością Inwestycyjną (tj. pozostającą po podziale u Wnioskodawcy), za które odpowiedzialności nie będzie ponosić Spółka Przejmująca?
IBPB-1-2/4518-6/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przychód
 4. sukcesja
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Przepisy ogólne -> Zobowiązanie podatkowe
 2. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta -> Odpowiedzialność podatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia, czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej Spółka Przejmująca wstąpi z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Wnioskodawcy pozostające w związku z przenoszonym majątkiem przydzielonym Spółce Przejmującej w planie podziału, a Wnioskodawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z Działalnością Inwestycyjną (tj. pozostającą po podziale u Wnioskodawcy), za które odpowiedzialności nie będzie ponosić Spółka Przejmująca (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia, czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej Spółka Przejmująca wstąpi z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Wnioskodawcy pozostające w związku z przenoszonym majątkiem przydzielonym Spółce Przejmującej w planie podziału, a Wnioskodawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z Działalnością Inwestycyjną (tj. pozostającą po podziale u Wnioskodawcy), za które odpowiedzialności nie będzie ponosić Spółka Przejmująca.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca”) jest osobą prawną. Wnioskodawca jest opodatkowany od całości swoich dochodów w Polsce (polski rezydent podatkowy) oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy skupia się zasadniczo na dwóch niezależnych obszarach:

 • działalność związana z obrotem i zagospodarowaniem nieruchomości („Działalność Nieruchomościowa”);
 • działalność związana z administrowaniem nieruchomościami (wyodrębnionymi od pozostałych nieruchomości Wnioskodawcy), która w przyszłości obejmie realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego na tych nieruchomościach („Działalność Inwestycyjna”).

W ramach procesu restrukturyzacji część majątku Wnioskodawcy w postaci Działalności Nieruchomościowej może zostać przeniesiona na inną spółkę kapitałową z siedzibą w Polsce („Spółka Przejmująca”). Przeniesienie nastąpi w formie podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”). Wynika to m.in. z tego, że obecna struktura organizacyjna związana z utrzymaniem przez Wnioskodawcę zarówno Działalności Nieruchomościowej, jak i Działalności Inwestycyjnej wyodrębnionych i zlokalizowanych w odrębnych miejscach wymaga utrzymywania w ramach jednego podmiotu gospodarczego osobnych struktur związanych z tymi profilami działalności, co powoduje koszty administracyjne oraz utrudnia stosowanie jednolitych zasad gospodarowania majątkiem. Po dokonaniu podziału Wnioskodawca będzie kontynuował Działalność Inwestycyjną wykorzystując pozostały majątek związany z tą działalnością.

W wewnętrznej strukturze Wnioskodawcy Działalność Nieruchomościowa oraz Działalność Inwestycyjna jest wyodrębniona na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, jako centrala („Centrala”), tj. Działalność Nieruchomościowa oraz oddział („Oddział”), tj. Działalność Inwestycyjna. Centrala oraz Oddział stanowią w strukturze Wnioskodawcy dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa. W szczególności Działalność Inwestycyjna została funkcjonalnie wyodrębniona od Działalności Nieruchomościowej jako osobny oddział, którym kieruje wskazany w uchwale zarządu Wnioskodawcy z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Oddziału spółki („Uchwała”) członek Zarządu. Pozostała działalność znajdująca się w Centrali stanowi Działalność Nieruchomościową. Wynika to w szczególności z Uchwały, na mocy której zostało dokonane wyodrębnienie od Centrali w ramach struktury działalności Wnioskodawcy Oddziału.

Centrala oraz Oddział są również wyodrębnione finansowo, gdyż posiadają osobne rachunki bankowe oraz prowadzona jest dla każdego z nich odrębna rachunkowość zarządcza. Przyjęty przez Wnioskodawcę sposób prowadzenia księgowości pozwala przypisać Centrali oraz Oddziałowi przynależne do nich przychody i koszty oraz należności i zobowiązania.

Centrala oraz Oddział posiadają zespół składników materialnych i niematerialnych związanych odpowiednio z Działalnością Nieruchomościową i Działalnością Inwestycyjną. W szczególności

Działalność Nieruchomościowa, która ma zostać wydzielona do Spółki Przejmującej obejmuje:

 1. Nieruchomość składającą się z działek gruntu, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
 2. Rzeczowe aktywa trwałe, tj. m.in. Laptop wraz z oprogramowaniem;
 3. Prawa i zobowiązania z umów, tj. w szczególności:
  • umowę o prowadzenie obsługi biura z 1 maja 2013 r., zawartą z osobą fizyczną prowadzącą działalność,
  • umowę najmu z 18 sierpnia 2014 r. zawartą z Przedsiębiorstwem X,
  • umowę sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zawartą z osobami fizycznymi,
  • szereg umów pożyczek (m.in. umowę z 27 grudnia 2012 r. zawartą z Przedsiębiorstwem X Sp. z o.o., umowę z 27 marca 2012 r. zawartą z osobą fizyczną, umowę z 6 lutego 2013 r. zawartą z osobą fizyczną, czy umowę z 3 lutego 2013 r. zawartą z osobą fizyczną).
 4. Decyzje administracyjne, tj. Decyzję Marszałka Województwa z 27 listopada 2013 r. w sprawie zgody na przetwarzanie odpadów;
 5. Inne składniki, takie jak:
  • gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych spółki;
  • 50 udziałów o wartości nominalnej 2.500 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 5.000 zł;
  • wszelkie prawa i obowiązki bezpośrednio lub pośrednio związane z zawarciem i wykonywaniem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z 19 lutego 2013 r., zawartej ze sp. z o.o. w formie aktu notarialnego.

Działalność Inwestycyjna, która pozostanie u Wnioskodawcy związana jest z nieruchomościami i planowaną realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Działalność ta wyodrębniona jako Oddział obejmuje w szczególności:

 1. Nieruchomości, tj.:
  • Nieruchomość A składającą się z działek gruntu dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,
  • Nieruchomość B składającą się z działek gruntu dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,
  • Nieruchomość C składającą się z działek gruntu dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oraz
  • Nieruchomość D składającą się z działek gruntu dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
 2. Prawa i zobowiązania wynikające z zawartych umów, tj. Umowy Użyczenia zawartej między Wnioskodawcą, a Gminą Miastem oraz wszelkie umowy i uzgodnienia z gestorami mediów dotyczące nieruchomości;
 3. Decyzje administracyjne, tj. Decyzja Prezydenta Miasta z 25 sierpnia 2014 r. w sprawie lokalizacji zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej;
 4. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ewentualnego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji planowanej na opisanych w pkt 1 powyżej nieruchomościach;
 5. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ewentualnego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej;
 6. Inne składniki, takie jak:
  • zgodę Spółki P S.A. z 13 października 2014 r. na realizację zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej, w tym do zajęcia działki i dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • umowę rachunku bankowego i środki znajdujące się na rachunku przydzielonym do Oddziału;
  • umowę najmu przez Wnioskodawcę budynku biurowego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu podziału Działalność Inwestycyjna stanowić będzie jedyną działalność gospodarczą Wnioskodawcy, a zespół składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych w tej działalności stanowić będzie przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej Spółka Przejmująca wstąpi z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Wnioskodawcy pozostające w związku z przenoszonym majątkiem przydzielonym Spółce Przejmującej w planie podziału, a zatem Wnioskodawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z Działalnością Inwestycyjną (tj. pozostającą po podziale u Wnioskodawcy), za które odpowiedzialności nie będzie ponosić Spółka Przejmująca... (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Wnioskodawcy pozostające w związku z przenoszonym majątkiem przydzielonym Spółce Przejmującej w planie podziału. W konsekwencji, to wyłącznie Spółka Przejmująca będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z Działalnością Nieruchomościową, a z drugiej strony to wyłącznie Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z Działalnością Inwestycyjną, która pozostanie w majątku Wnioskodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Przepis ten stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi ZCP (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Zatem w przypadku podziału osoby prawnej następuje sukcesja jej praw i obowiązków. Jak wynika z art. 93c Ordynacji podatkowej zakres sukcesji związany jest z przydzielonymi w planie podziału składnikami majątku. Warunkiem sukcesji jest, aby majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowił ZCP (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Podział przez wydzielenie ma szczególny charakter ze względu na fakt, że spółka dzielona (tut. Wnioskodawca) nie traci swojej podmiotowości prawnej, a jedynie zmniejsza swój majątek o część, która jest przenoszona do istniejącego lub nowo zawiązanego podmiotu (tut. Spółki Przejmującej). Zatem następstwo prawne, w zakresie o którym mowa powyżej dotyczy tylko i wyłącznie określonej w planie podziału części przenoszonej na inny podmiot.

Jak wskazano w rozważaniach powyżej, zarówno Działalność Nieruchomościowa jak i Działalność Inwestycyjna stanowią ZCP. Tym samym Spółka Przejmująca wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Wnioskodawcy pozostające w związku z przydzielonymi jej, w planie podziału, składnikami majątku. Wstąpienie w prawa i obowiązki oznacza, że sukcesor podatkowy (tut. Spółka Przejmująca) niejako „zastępuje” dotychczasowego podatnika (tut. Wnioskodawcę) w prawach i obowiązkach związanych z majątkiem, który jest przedmiotem sukcesji. Sukcesja obejmuje jednak wyłącznie tę część majątku Wnioskodawcy, która w planie podziału Wnioskodawcy zostanie przydzielona do Spółki Przejmującej. To oznacza, że Wnioskodawca nadal będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z majątkiem pozostałym u Wnioskodawcy po podziale, tj. z Działalnością Inwestycyjną. Będzie to wyłączna odpowiedzialność Wnioskodawcy, a Spółka Przejmująca nie będzie ponosić w tym zakresie odpowiedzialności solidarnej, subsydiarnej lub innej. W szczególności, ponieważ zastosowanie znajdzie art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, to nie będzie miał zastosowania art. 117 Ordynacji podatkowej przewidujący solidarną odpowiedzialność podatkową spółki przejmującej, gdy przejmowany lub pozostały majątek nie stanowi ZCP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.