IBPB-1-2/4510-97/15/SD | Interpretacja indywidualna

Czy przedstawione zdarzenie przyszłe, polegające na planowanym podziale Spółki X w ten sposób, że część przedsiębiorstwa Spółki X prowadzona w postaci oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, spowoduje po stronie spółki nowo zawiązanej powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym konieczność zapłaty podatku dochodowego?
IBPB-1-2/4510-97/15/SDinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. udział w zyskach
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki X przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki X przez wydzielenie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X zamierza dokonać podziału. Podział nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym, podział Spółki X nastąpi poprzez przeniesienie części majątku tej spółki (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Podmiotem, który planuje zostać wspólnikiem spółki nowo zawiązanej jest Wnioskodawca, który będzie w przyszłości udziałowcem/wspólnikiem spółki nowo zawiązanej Wnioskodawca planuje również uprzednio zostać udziałowcem Spółki X.

Na chwilę złożenia wniosku, kapitał zakładowy Spółki X wynosi 1.500.000,00 zł, a udziałowcami Spółki X są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka X nie będzie posiadała jakichkolwiek udziałów w spółce nowo zawiązanej i odwrotnie. Spółka nowo zawiązana będzie posiadała siedzibę na terytorium RP.

Spółka X prowadzi swoją działalność gospodarczą w zakresie dwóch charakterystycznych zakresów (rodzajów) działalności, a także na dwóch odrębnych obszarach (terenach) Polski.

Pierwszym zakresem prowadzonej działalność jest działalność polegająca na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz klientów biznesowych. W tym zakresie Spółka X świadczy co do zasady, dwa rodzaje usług. Pierwszy i podstawowy rodzaj usług to usługi poddzierżawiania elementów sieci na rzecz klientów biznesowych celem umożliwienia tym klientom wykorzystania wydzierżawionej sieci dla własnych potrzeb (do własnej komunikacji), jak również do świadczenia na rzecz osób trzecich usług telekomunikacyjnych (przez tych klientów biznesowych). Drugi rodzaj usług dla klientów biznesowych, to usługi związane z dostarczaniem Internetu oraz telefonii, jednakże z uwzględnieniem odmiennych parametrów (standardów) niż ma to miejsce w przypadku typowych usług tego rodzaju świadczonych na przykład dla gospodarstw domowych.

Powyższy rodzaj działalności Spółka X prowadzi zarówno w oparciu o infrastrukturę dzierżawioną od innych podmiotów, jak również częściowo w oparciu o własną infrastrukturę.

Wskazana powyżej działalność prowadzona przez Spółkę X charakteryzuje się również tym, że jej prowadzenie w znakomitej części koncertuje się na jednym obszarze terytorialnym.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona dla klienta biznesowego na wskazanym powyżej terenie obejmuje w szczególności:

 • dzierżawę i poddzierżawę włókien światłowodowych, która umożliwia klientom biznesowym Spółki X wydzierżawienie włókien światłowodowych i uruchomienie własnego systemu teletransmisyjnego w relacjach międzymiastowych, jak i w obszarach miejskich na wydzierżawionym odcinku,
 • transmisję danych (polegającą na udostępnieniu klientowi łącza pomiędzy dwoma wskazanymi punktami i zapewnieniu na nim transmisji o stałej przepustowości),
 • dostęp do Internetu (Spółka X zapewnia wysokiej jakości dostęp o wysokim poziomie dostępności 99,9% do Internetu, co umożliwia innym operatorom świadczenie usług dla swoich klientów),
 • usługi głosowe (tranzyt i terminowanie ruchu telefonicznego),
 • kolokację,
 • działalność marketingową, sprzedażową, posprzedażową, obsługi i utrzymania klienta biznesowego i inną związaną ze świadczeniem tego rodzaju usług.

Działalność prowadzona na rzecz klienta biznesowego w głównej mierze opiera się na świadczeniu usług dla klientów biznesowych w oparciu o zawarte z tymi podmiotami odrębne umowy.

Z uwagi na zróżnicowany model działalności jaki prowadzi Spółka X, tj. zarówno opisana tu działalność wykonywana na rzecz klienta biznesowego, jak również opisana w dalszej części działalność operatora kablowego na rzecz gospodarstw domowych, Spółka X wyodrębniła organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie opisaną działalność prowadzoną na rzecz klienta biznesowego poprzez zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału Spółki X.

Oddział ten jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki X, a składa się na niego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Odział został utworzony na mocy uchwał zarządu Spółki X w których to zarząd ostatecznie:

 • określił szczegółowy wykaz umów (umów handlowych i innych związanych z działalnością przypisaną do oddziału), z których prawa i obowiązki zostały przypisane do oddziału,
 • zatwierdził regulamin organizacyjny oddziału, określający podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania oddziału oraz zakres jego działania. Regulamin organizacyjny oddziału określa w szczególności strukturę wewnętrzną, podział zadań i zakres odpowiedzialności osób na stanowiskach kierowniczych, podstawowe zadania komórek organizacyjnych wchodzących w skład oddziału,
 • zatwierdził zakres czynności i obowiązków osoby kierującej oddziałem, która wykonuje wszelkie czynności w oparciu o regulamin organizacyjny oddziału,
 • wskazał, że oddział będzie samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy. Wykaz pracowników przejętych do oddziału na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, stanowił stosowny załącznik do uchwały,
 • wskazał, że oddział prowadził będzie odrębne od jednostki macierzystej (Spółki X) księgi rachunkowe (w wyniku czego dochodzi do ustalenia przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań oddziału w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie z ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań jednostki macierzystej (Spółki X)), jak również wskazał, że w oparciu o zmodyfikowany system finansowo-księgowy dla oddziału prowadzona będzie odrębna sprawozdawczość finansowa (tj. sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczość zarządcza (tj. generowanie raportów dotyczących działalności oddziału),
 • wskazał nieruchomość która zostanie przeznaczona na potrzeby oddziału.

Powyższe zasady ustalone przez zarząd Spółki X zostały w całości i konsekwentnie wprowadzone przez Spółkę X. Ponadto, oddziałowi został nadany odrębny numer NIP, a także REGON, by mógł w szczególności pełnić samodzielnie funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

Na oddział składa się w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące oddział (nazwa),
 2. własność ruchomości w szczególności w postaci:
  • telekomunikacyjnych linii kablowych,
  • urządzeń do transmisji danych takich jak: switche, routery oraz ich moduły,
  • system teletransmisyjny DWDM,
  • wyposażone węzły sieci,
 1. oddział nie posiada przypisanych mu nieruchomości; na potrzeby funkcjonowania oddziału została wynajęta stosowna nieruchomość,
 2. do oddziału zostały przypisane określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem tego oddziału, a w szczególności umowy z klientami biznesowymi, umowy najmu, umowy z pracownikami, umowy dzierżawy włókien, umowy dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, umowy świadczenia transmisji,
 3. do oddziału od dnia jego wyodrębnienia zostały również przypisane zobowiązania pieniężne oraz należności, które powstały przed utworzeniem oddziału. Niemniej jednak, od chwili powstania oddziału wszelkie zobowiązania i należności związane z funkcjonowaniem tego oddziału, z uwagi na prowadzenie dla oddziału odrębnych ksiąg rachunkowych, są księgowane po stronie tego oddziału,
 4. wartości niematerialne i prawne (system CRM),
 5. należności krótkoterminowe,
 6. środki pieniężne ze sprzedanych usług.

Do przykładowych pasywów związanych z prowadzoną działalnością w ramach oddziału należą w szczególności:

 1. zobowiązania krótkoterminowe do dostawców usług telekomunikacyjnych,
 2. zobowiązania publiczno-prawne związane z działalnością,
 3. zobowiązania wobec pracowników.

Do oddziału zostali także przejęci niektórzy pracownicy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, regulującego kwestie związane z przejściem zakładu pracy. Na czele zespołu pracowników oddziału stoi osoba kierująca tym oddziałem, której Spółka X udzieliła stosownych pełnomocnictw do reprezentowania oddziału (ustanowiona prokura oddziałowa). Ponadto, do oddziału został przyporządkowany jeden rachunek bankowy.

Obok wskazanego powyżej i wyodrębnianego organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie oddziału Spółki X, nadal funkcjonuje centrala Spółki X. Centrala Spółki X prowadzi przede wszystkim działalność telekomunikacyjną w zakresie świadczenia usług na rzecz gospodarstw domowych, w nieznacznym zakresie także na rzecz klienta biznesowego, a także prowadzi działalność budowlaną (w zakresie projektowania i budowy sieci teletransmisyjnych, budowy sieci strukturalnych oraz okablowania niskiego napięcia).

Wiodącym rodzajem działalności prowadzonej w ramach centrali Spółki X jest działalność polegająca na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz gospodarstw domowych. W ramach tego rodzaju działalności Spółka X świadczy usługi dostarczania telewizji, dostępu do sieci Internet oraz usługi telefoniczne przede wszystkim na rzecz gospodarstw domowych (czyli działa jak typowy operator kablowy).

Parametry i standardy tych usług są znacząco inne niż w przypadku usług świadczonych na rzecz klientów biznesowych, tu bowiem wiodącą usługą jest dostarczanie usług w postaci sygnału telewizyjnego (co nie ma miejsca w stosunku do klientów biznesowych), dostarczenie Internetu i dostarczanie telefonii.

Wskazana powyżej działalność prowadzona przez centralę Spółki X charakteryzuje się również tym, że jej prowadzenie w znakomitej części koncertuje się na jednym ściśle wyodrębnianym obszarze geograficznym.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona w zakresie świadczenia usług na rzecz gospodarstw domowych, w szczególności obejmuje:

 • usługi w postaci dostarczania sygnału Telewizji,
 • dostęp do Internetu,
 • telefonia stacjonarna,
 • świadczenie usług dodanych - hosting, serwis komputerów, poczta e-mail, działalność marketingowa, sprzedażowa, posprzedażowa, obsługi i utrzymania abonenta.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona w zakresie świadczenia usług na rzecz gospodarstw domowych w głównej mierze opiera się na świadczeniu usług dla klientów indywidualnych w oparciu o zawarte z tymi podmiotami umowy abonenckie. Wskazana powyżej działalność jest w przeważającym stopniu prowadzona w oparciu o własną infrastrukturę, jak również w mniejszym zakresie w oparciu o infrastrukturę dzierżawioną od innych podmiotów.

Działalność telekomunikacyjna prowadzona przez centralę Spółki X stanowi organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki X zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Na tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa składa się w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa),
 2. własność ruchomości w szczególności w postaci:
  • linie kablowe oraz przyłącza abonenckie,
  • urządzenia G. służące świadczeniu usług dla gospodarstw domowych,
  • routery i serwery do świadczenia usług dodanych,
 3. do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług centrala Spółki X wykorzystuje wynajętą nieruchomość,
 4. określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem na tym obszarze, a w szczególności umowy z abonentami, umowy serwisowe, umowy najmu, umowy z właścicielami budynków, umowy z pracownikami, itp.,
 5. zobowiązania (w sensie zobowiązań pieniężnych) oraz należności. Zobowiązania i należności związane z funkcjonowaniem działalności prowadzonej przez centralę Spółki X są księgowane odrębnie tylko dla tej działalności,
 6. wartości niematerialne i prawne (system do paszportyzacji sieci),
 7. należności krótkoterminowe,
 8. środki pieniężne ze sprzedanych usług.

Do przykładowych pasywów związanych z działalnością prowadzoną przez centralę Spółki X należą w szczególności:

 1. zobowiązania wobec dostawców usług, towarów i materiałów związanych z inwestycjami i utrzymaniem sieci,
 2. zobowiązania leasingowe,
 3. zobowiązania publiczno-prawne związane z działalnością,
 4. kredyt inwestycyjny i obrotowy.

Należy także dodać, że z działalnością prowadzoną przez centralę Spółki X związani są pracownicy (są to pracownicy, którzy nie zostali przejęci na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do utworzonego oddziału). Pracownikami tymi kieruje wyznaczona osoba, w ramach określonej struktury organizacyjnej. Spółka X na potrzeby tej działalności posiada rachunek bankowy który jest odrębny od rachunku przewidzianego dla oddziału.

Celem Spółki X jest dalszy niezależny rozwój działalności telekomunikacyjnej świadczonej zarówno dla klienta biznesowego, jak i na rzecz gospodarstw domowych, przy jednoczesnym wyraźniejszym rozdzieleniu tych działalności, a to głównie za sprawą faktu, że jedna działalność ma charakter działalności w ramach której usługi są świadczone na rzecz klientów biznesowych (Spółka X głównie działa jako „operator operatorów” a także jako dostawca telekomunikacyjny dla klientów biznesowych) w przeciwieństwie do działalności prowadzonej na rzecz gospodarstw domowych gdzie odbiorcami usług są przede wszystkim gospodarstwa domowe (Spółka X działa jako typowy „operator kablowy”). Dlatego też Spółka X zamierza dokonać wskazanego na wstępie wniosku podziału.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione zdarzenie przyszłe, polegające na planowanym podziale Spółki X w ten sposób, że część przedsiębiorstwa Spółki X prowadzona w postaci oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, spowoduje po stronie spółki nowo zawiązanej powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym konieczność zapłaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej lub dzielonej.

Tym samym, wspomniany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełni znajdzie zastosowanie do stanu, jaki opisał Wnioskodawca.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, po utworzeniu oddziału, Spółka X planuje podział. Podział nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym podział nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki X (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną. Podział ten będzie polegał na tym, że zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki X prowadzona w postaci oddziału, zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa pozostanie w Spółce X.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy stosując się bezpośrednio do przytoczonego art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie spółki nowo zawiązanej nie powstanie przychód.

Mając na uwadze powyższe, po stronie spółki nowo zawiązanej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 1 pkt 4 i § 2 Kodeksu).

Zgodnie z art. 550 Kodeksu:

 1. spółka przejmująca nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje spółki dzielonej,
 2. zakaz, o którym mowa w § 1, dotyczy również objęcia udziałów lub akcji własnych przez osoby działające we własnym imieniu, lecz na rachunek spółki przejmującej bądź spółki dzielonej.

Zasady opodatkowania zysków (dochodów) spółki nowo zawiązanej unormowano w przepisie art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”).

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Jednak, w myśl art. 10 ust. 2 updop, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do art. 10 ust. 5 updop, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, formułuje ogólną zasadę, że przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Z art. 10 ust. 2 pkt 2 updop, wynika natomiast możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej, w szczególnym przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka - córka przejmowaną lub dzieloną. Przepis ten znajdzie bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%.

Zatem w sytuacji, gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 updop.

W konsekwencji w sytuacji przedstawionej we wniosku (spółka nowo zawiązana nie będzie posiadała udziałów w Spółce X), spełnione zostaną warunki wskazane w art. 10 ust. 2 pkt 1 updop.

Z uwagi na powyższe, dla spółki nowo zawiązanej planowany podział przez wydzielenie Spółki X będzie neutralny podatkowo, z uwagi na brzmienie art. 10 ust. 2 pkt 1 updop (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 updop) w związku z art. 10 ust. 1 updop, tzn. nie powstanie po stronie spółki nowo zawiązanej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z regulacją zawartą art. 10 ust. 4 updop, przepisów ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Z powyższego wynika, że przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 updop mają zastosowanie, gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak wiec, gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania art. 10 ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania.

Przy czym zbadanie przesłanek i celów dokonywania podziału spółki jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego. Należy zatem wskazać, że podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, że podział spółek został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy uznać zatem należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział
IPPP2/4512-198/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

udział w zyskach
IBPBI/1/4511-351/15/AB | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP3/4512-249/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.