IBPB-1-2/4510-320/15/MW | Interpretacja indywidualna

- opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związa-nych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez PZN, tworzący wydzielany majątek, który ma zostać przeniesiony do nowego podmiotu w wyniku podziału Spółki, stanowi zor-ganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),- opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związa-nych, z prowadzeniem podstawowej działalności FPS, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2),- czynność podziału Spółki przez wydzielenie PZN do nowego podmiotu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy będzie się wiązać z koniecznością ustalenia przychodu po stronie Spółki (pytanie oznaczone we wnio-sku Nr 3)
IBPB-1-2/4510-320/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez PZN, tworzący wydzielany majątek, który ma zostać przeniesiony do nowego podmiotu w wyniku podziału Spółki, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),
 • opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związanych, z prowadzeniem podstawowej działalności FPS, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2),
 • czynność podziału Spółki przez wydzielenie PZN do nowego podmiotu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy będzie się wiązać z koniecznością ustalenia przychodu po stronie Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez PZN, tworzący wydzielany majątek, który ma zostać przeniesiony do nowego podmiotu w wyniku podziału Spółki , stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1),
 • opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związanych, z prowadzeniem podstawowej działalności FPS, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2),
 • czynność podziału Spółki przez wydzielenie PZN do nowego podmiotu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy będzie się wiązać z koniecznością ustalenia przychodu po stronie Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „FPS” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową założoną w 2004 r. Jedynym udziałowcem Spółki jest osoba fizyczna będąca polskim rezydentem, (dalej: „Udziałowiec”).

Spółka prowadzi działalność w zakresie tworzenia oprogramowania IT dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów (np. aplikacje, systemy, moduły) oraz w zakresie usług dodatkowych związanych z tym oprogramowaniem. Działalność ta uznawana jest za główną i podstawową aktywność biznesową Spółki, którą prowadzi od samego początku swojego istnienia. W tym czasie zdołała zdobyć zaufanie grona klientów oraz zbudować markę rozpoznawalną na międzynarodowym rynku. FPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, Spółka jest również pożądanym pracodawcą na rynku lokalnym.

FPS jest właścicielem kilku nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych). Mając na względzie poprawę zarządzania posiadanymi nieruchomościami, potencjalne plany rozwoju alternatywnej aktywności biznesowej (wynajem nieruchomości, pozyskiwanie nowych nieruchomości) oraz odmienność funkcjonalną takiej aktywności w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej FPS, w maju 2015 r. podjęta została decyzja o wydzieleniu w ramach Spółki Pionu Zarządzania Nieruchomościami (dalej: „PZN”). Utworzenie PZN nastąpiło w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników FPS, a zadania przypisane PZN określone zostały w specjalnym Regulaminie. Celem wyodrębnienia PZN było stworzenie wyspecjalizowanej, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionej w ramach Spółki struktury, realizującej zadania gospodarcze w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości. Wraz z utworzeniem PZN, formalnie i organizacyjnie rozpoczęto rozdzielanie dwóch sfer działalności operacyjnej Spółki: działalności podstawowej Spółki (tworzenie oprogramowania i usługi z tym związane) oraz działalności dodatkowej związanej z nieruchomościami. W Regulaminie dotyczącym utworzenia i funkcjonowania PZN postanowiono, że działalność tego pionu będzie polegała między innymi na: bieżącym zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami, zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, pozyskiwaniu najemców, prowadzeniu dalszego inwestowania w nieruchomości.

Prowadzenie spraw PZN powierzono Dyrektorowi, którego wybiera Zarząd Spółki. Dyrektor PZN jest uprawniony do zatrudniania lub nawiązywania współpracy z osobami i podmiotami, których praca lub usługi są niezbędne z uwagi na cele realizowane przez PZN. Do zajmowania się bieżącymi sprawami PZN oddelegowano pracowników Spółki posiadających kwalifikacje w zakresie zarządzania nieruchomościami, konserwowania pomieszczeń i urządzeń, ogrodnictwa. W systemie księgowym Spółki dokonano podziału (oznaczenia) kont księgowych w taki sposób, aby możliwe było wydzielenie kosztów i przychodów związanych z PZN oraz główną działalnością Spółki. Do PZN przypisany został odrębny rachunek bankowy, którym posługuje się w rozliczeniach związanych z jego działalnością. Operacje gospodarcze dotyczące działalności podstawowej Spółki ewidencjonowane są na rachunku bankowym innym niż rachunek PZN. Dane finansowe dotyczące PZN dostępne w systemie księgowym Spółki umożliwiać będą okresowe sporządzanie uproszczonych i nieformalnych sprawozdań finansowych tej jednostki (bilans, rachunek wyników). Do PZN przypisane zostały określone składniki majątkowe (np. wyposażenie sal konferencyjny posiadanych nieruchomości, komputery, sprzęt do konserwacji terenów zielonych, wartości niematerialne i prawne dotyczące licencji na oprogramowanie komputerowe, prawa i obowiązki z zawartych już umów najmu nieruchomości). Dodatkowo PZN stworzył własną indywidualną identyfikację wizualną, która ma promować działania PZN i wyróżniać ją w ramach struktur Spółki w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Mając powyższe na względzie Spółka ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego przypisanych do PZN, jak również ma możliwość ustalenia przychodów, kosztów, należności i zobowiązań oraz wartości majątku trwałego związanego z prowadzeniem podstawowej działalności FPS. W związku z prowadzeniem dodatkowej działalności z wykorzystaniem PZN dział ten odpowiedzialny będzie za zawieranie umów najmu z nowymi najemcami, ale również za zawieranie wszelkich innych umów niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami (np. umowy z dostawcami mediów, umowy związane z wykonaniem prac budowlano-remontowych, itp.).

Mając na względzie przedstawione powyżej założenia biznesowe związane z dodatkową aktywnością gospodarczą dotyczącą nieruchomości, w przewidywalnym horyzoncie czasowym (końcówka 2015 r., początek roku 2016) Spółka rozważa podział FPS, który miałby zostać przeprowadzony poprzez wydzielenie, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”)i polegałby na przeniesieniu do nowo utworzonego podmiotu całego PZN. W drodze wydzielenia do nowego podmiotu zostałyby przeniesione wszystkie składniki majątkowe - materialne i niematerialne (w tym zobowiązania) związane z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, zorganizowane w ramach PZN czyli w szczególności:

 • nieruchomości,
 • składniki majątkowe PZN (komputery, wyposażenie sal konferencyjnych, sprzęt do utrzymania i konserwacji terenów zielonych, itd.),
 • prawo do bazy danych i informacji o klientach wynajmujących nieruchomości,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami mediów do nieruchomości,
 • prawa i zobowiązania wynikające z zawartych umów najmu lokali,
 • prawa i zobowiązania wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami przypisanymi do PZN,
 • prawa do oznaczeń graficznych PZN (indywidualna wizualizacja),
 • prawa do licencji IT wykorzystywanych przez PZN,
 • środki pieniężne na dedykowanym rachunku (jeśli wystąpią na moment wydzielenia).

Rozdzielenie dwóch pól aktywności gospodarczej Spółki (tj. działalności podstawowej Spółki oraz działalności w zakresie nieruchomości) i przeniesienie działalności związanej nieruchomościami do nowego podmiotu jest podyktowane względami biznesowymi (lepsze zarządzanie każdym z obszarów prowadzonej działalności gospodarczej, rozdział ryzyka biznesowego, łatwiejsze możliwości pozyskania kapitału na rynku). Podział Spółki ma również umożliwić podniesienie efektywności obu rodzajów działalności oraz uporządkowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej. Po podziale podmiot, który przejmie PZN ma kontynuować działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, FPS ma natomiast kontynuować prowadzenie działalności podstawowej (tworzenie oprogramowania IT). W Spółce po wydzieleniu pozostaną wszystkie środki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, związane z prowadzeniem działalności podstawowej FPS i umożliwiające dalsze prowadzenie tej aktywności biznesowej (elementy wyposażenia biura, komputery, serwery, samochody, pracownicy, bazy danych, know-how, środki finansowe, zobowiązania pieniężne, prawa i zobowiązania z umów z klientami, itd.). Nie zmienią się również ogólne założenia struktury organizacyjnej dotyczące zarządzania częścią Spółki odpowiadającą za działalność podstawową. Zarówno Spółka, Udziałowiec, jak i podmiot który będzie uczestniczył w podziale FPS (przejmie PZN) podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez PZN, tworzący wydzielany majątek, który ma zostać przeniesiony do nowego podmiotu w wyniku podziału Spółki, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związanych, z prowadzeniem podstawowej działalności FPS, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy czynność podziału Spółki przez wydzielenie PZN do nowego podmiotu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy będzie się wiązać z koniecznością ustalenia przychodu po stronie Spółki...

Ad.1- 2

Zdaniem Spółki zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z PZN, tworzący wydzielany majątek, który ma zostać przeniesiony do nowego podmiotu w wyniku podziału Spółki, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), związanych z prowadzeniem podstawowej działalności FPS, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Analiza literalna wskazanego powyżej przepisu prowadzi do wniosku, iż mamy do czynienia z ZCP, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wskazane zadania gospodarcze.

Do uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, lecz musi się ona odznaczać odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym w razie zaistnienia takiej potrzeby. Takie rozumienie definicji ZCP jest powszechnie przyjmowane w interpretacjach podatkowych i wydawanych wyrokach sądów.

Zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań

Niewątpliwie PZN, który ma być wydzielony w wyniku podziału Spółki jest zespołem składników, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań. Do PZN przypisane są zarówno aktywa (nieruchomości, komputery), wartości niematerialne i prawne (licencje IT), inne składniki materialne (wyposażenie sal konferencyjnych, sprzęt do utrzymania i konserwacji zieleni), zobowiązania związane z funkcjonowaniem PZN (zobowiązania wynikające z umów z dostawcami mediów, z umów z pracownikami), jak i pozostałe elementy w tym indywidualna wizualizacja, ewentualne środki pieniężne. W opinii Spółki, wydzielany majątek tworzy spójną całość, pozwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami. PZN obejmuje zarówno czynnik materialny (aktywa, składniki materialne), czynnik ludzki (niezbędny personel) jak i czynnik biznesowy (klienci, możliwość generowania przychodów). Całokształt elementów tworzących wydzielany pion pozostaje ze sobą we wzajemnych relacjach, co pozwala na mówienie o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych składników.

Również majątek, który pozostanie w Spółce po podziale stanowić będzie zespół powiązanych wzajemnie składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Zgromadzony majątek służący działalności podstawowej to poszczególne składniki ze sobą funkcjonalnie powiązane w taki sposób, aby efektywnie umożliwić prowadzenie działalności podstawowej. Cechy te nie ulegną modyfikacji po przeprowadzeniu planowanego podziału Spółki. Zespół składników wchodzących w skład majątku pozostawianego w Spółce składać się będzie ze środków trwałych, środków obrotowych, różnorakich praw i zobowiązań wynikających m.in. z umów z pracownikami, umów handlowych z klientami Spółki korzystającymi z jej usług w zakresie działalności podstawowej, środków pieniężnych, zobowiązań finansowych itd.

Wyodrębnienie organizacyjne

Należy podkreślić, że pojęcie wyodrębnienia organizacyjnego nie jest równoznaczne z pełnym formalnym wyodrębnieniem organizacyjno-prawnym. W związku z tym, do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP nie jest konieczne wyodrębnianie części przedsiębiorstwa w formie oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z poglądami prezentowanymi przez organy podatkowe, dany zespół składników majątkowych jest również wyodrębniony organizacyjnie, jeśli w strukturze przedsiębiorstwa utworzony został na przykład wydział, zakład, dział czy pion (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 marca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1658/13/AP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 li-stopada 2013 r., sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN).

Zdaniem Spółki PZN został wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktur FPS, o czym świadczy między innymi:

 • fakt podjęcia przez Walne Zgromadzenie Wspólników FPS formalnej uchwały o utworzeniu PZN,
 • określenie zadań, celów oraz sposobu zorganizowania PZN w specjalnym Regulaminie,
 • przypisanie do PZN Dyrektora odpowiadającego za funkcjonowanie tej jednostki oraz pra-cowników raportujących do tej osoby,
 • indywidualna wizualizacja PZN.

Nie ulega wątpliwościom, że majątek pozostawiany w Spółce po wydzieleniu, związany z prowadzeniem działalności podstawowej, również jest wydzielony organizacyjnie w strukturze Spółki. Działalność podstawowa Spółki ma swoją własną strukturę organizacyjną, obsługą klientów zajmują się wyspecjalizowani pracownicy, którzy pracują pod nadzorem kierownictwa. Wraz z utworzeniem PZN formalnie i organizacyjnie rozdzielono dwie sfery działalności operacyjnej Spółki: działalność podstawową oraz działalność związaną z nieruchomościami. Część biznesowa FPS dotycząca podstawowej aktywności Spółki w naturalny sposób stała się więc odrębną od PZN jednostką.

Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe ZCP oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP, a ściślej do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych. Nie należy jed-nak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Konieczność wyodrębnienia fi-nansowego ZCP nie oznacza automatycznie, że ZCP musi być samobilansującym się oddziałem. Pogląd taki potwierdzany jest w wydawanych wyrokach sądowych np. wyrok NSA z 27 kwietnia 2012 r., sygn. I FSK 1039/11., wyrok NSA z 15 listopada 2012 r., sygn. II FSK 692/11. Analogicz-ny pogląd wyrażony został również w szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych, np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 sierpnia 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-557/13/PH, czy interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 stycznia 2013 r., sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN.

Spółka uważa, że o wydzieleniu finansowym PZN i pozostałej części FPS świadczy to, że:

 • księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób pozwalający na wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z działalnością dotyczącą PZN i działalnością podstawową Spółki,
 • Spółka odpowiednio oznacza faktury związane z prowadzeniem działalności PZN i działalnością główną,
 • PZN i pozostała cześć FPS posiadają odrębne konta bankowe,
 • obie wewnętrzne jednostki (PZN i część główna FPS) są w stanie sporządzić sprawozdania finansowe dotyczące ich działalności.

Wyodrębnienie funkcjonalne (możliwość realizacji zadań, możliwość stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa)

Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako zdolność ZCP do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Zatem, aby zespół składników materialnych i niematerialnych mógł być uznany za ZCP, musi posiadać potencjalną zdolność do ewentualnego funkcjonowania na rynku jako samodzielny podmiot gospodarczy. Należy jednak nadmienić, że brak w danej jednostce niektórych wewnętrznych działów (np. dział kadr, dział IT, dział finansowy) nie pozbawia tej jednostki możliwości realizacji określonych zadań gospodar-czych, gdyż zadania te mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (out-sourcing).

PZN został powołany do realizowania ściśle określonych zadań opisanych szczegółowo w Regulaminie. Pion ten poprzez przypisanie mu składników materialnych i niematerialnych, personelu, operacyjnej funkcjonalności, jest zdolny do samodzielnego prowadzenia wyznaczonej aktywności biznesowej (zarządzanie nieruchomościami). Działalność ta może być (i już obecnie jest) prowadzona w ramach Spółki, jak również może być skutecznie kontynuowana po wydzieleniu PZN spoza struktury Spółki. Innymi słowy Spółka uważa, że w jej ramach PZN działa jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna, samodzielnie realizuje powierzone mu zadania i może kontynuować prowadzoną działalność po podziale FPS bez konieczności przeprowadzania w tym celu jakichkolwiek dodatkowych zmian restrukturyzacyjnych. Tym samym, w ocenie Spółki, PZN posiada pełną zdolność do potencjalnego funkcjonowania na rynku jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące wyznaczone zadania gospodarcze.

Powyższa argumentacja odnosić się będzie również do zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), pozostających w Spółce po operacji wydzielenia. Część FPS alokowana do prowadzenia podstawowej działalności Spółki zarówno obecnie posiada jak i po podziale Spółki posiadać będzie pełną zdolność do samodzielnego prowadzenia głównej aktywności bizne-sowej FPS. Majątek pozostawiany w Spółce zawierać będzie odpowiednie i wystarczające zasoby, pracowników, składników materialnych i niematerialne niezbędnych do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze działalności podstawowej. Składniki te są w takim stopniu zorganizowane i wy-odrębnione, aby po podziale zachowana została pełna ciągłość w zakresie prowadzenia działalności, która pozostanie w Spółce, oraz aby owa działalność była kontynuowana w sposób płynny, nieza-leżny i samodzielny.

Ad.3

Spółka stoi na stanowisku, że czynność podziału Spółki przez wydzielenie PZN do nowego podmiotu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności nie będzie się wiązać z koniecznością ustalenia przychodu po stronie Spółki. Operacja taka pozostanie neutralna podatkowo.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia, w sytuacji gdy majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce nie stanowią ZCP. Jak wynika z tego przepisu, jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią ZCP wówczas przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT po stronie spółki dzielonej nie powstanie, a więc czynność podziału będzie dla tej spółki neutralna. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku FPS. Jak zostało przedstawione powyżej zarówno wydzielany PZN jak i część biznesowa pozostawiana w Spółce będą spełniać kryteria do zaklasyfikowania ich do ZCP, operacja podziału FPS nie spowoduje zatem powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.

Spółka pragnie nadmienić, że powyższe wnioski i konkluzje dotyczące wszystkich trzech pytań zostały oparte na brzmieniu przepisów podatkowych oraz na bogatym dorobku doktryny, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk prezentowanych w wydawanych interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. W ramach przykładu wymienić tu można najnowsze interpretacje podatkowe:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowie-dział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.