IBPB-1-2/4510-148/15/AK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa
IBPB-1-2/4510-148/15/AKinterpretacja indywidualna
  1. podział
  2. przychód
  3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną prawa polskiego i jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki „T” sp. z o.o., która również jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej w skrócie „T Sp. z o.o.”. T Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na wynajmie nieruchomości. T Sp. z o.o. jest właścicielem m.in. trzech budynków komercyjnych położonych pod adresami: R. (o łącznej pow. użytkowej ok. 2.538 m2), B. (o łącznej pow. użytkowej ok. 2.199 m2), P. (o łącznej pow. użytkowej ok. 852 m2). Każdy z tych budynków stanowi osobne centrum biurowo - magazynowo - usługowe z własnym zapleczem sanitarnym, technicznym, parkingiem, itd., zwane dalej w skrócie łącznie „Biurowcami”, a każdy z osobna „Biurowcem”. Każdy z Biurowców posiada własnego, osobnego administratora (zarządzającego), który swoje usługi świadczy tylko w odniesieniu do tego konkretnego Biurowca. Usługi te administrator świadczy bądź to w oparciu o zawartą z T Sp. z o.o. umowę o pracę, bądź to w oparciu odpowiednią umowę cywilnoprawną. Wnioskodawca rozlicza każdego z administratorów z osobna także z osiągniętych przez nich wyników finansowych z komercjalizacji powierzchni najmu oraz innych wykonanych obowiązków. Tym samym każdy z administratorów (zarządzających) danego Biurowca czyni starania o maksymalną rentowność oraz utrzymanie pełnego stanu wynajmu powierzchni tylko jednego, „swojego” Biurowca. Pomimo zatem, że wszystkie trzy Biurowce należą do tego samego właściciela (T Sp. z o.o.) to w rzeczywistości stanowią one „same dla siebie” konkurencję rynkową. Z tej przyczyny każdy z Biurowców posiada własną stronę internetową, na której znajdują się dotyczącego danego Biurowca informacje o ofertach wynajmu, lokalizacji, sposobie dojazdu, dane kontaktowe do administratora, adres email, itd. Każdy z Biurowców posiada własne oznaczenie i logo, które umieszczone jest m.in. na jego stronie internetowej. T Sp. z o.o. systematycznie usiłuje uczynić rozpoznawalnym i rozróżnialnym każde logo każdego Biurowców. T Sp. z o.o. zawarł z bankiem umowy o prowadzenie kilku rachunków bankowych, przy czym wewnętrznie przyporządkował każdy Biurowiec do osobnego rachunku bankowego. W ten sposób przychody i rozchody dotyczące danego Biurowca są księgowane i rozliczane tylko za pomocą odpowiednio przypisanych do danego Biurowca rachunków bankowych T Sp. z o.o. Powyższe pozwala na księgowe wyodrębnienie każdego z posiadanych Biurowców, ustalenie i przypisanie przychodów dot. danego Biurowca, wpłaconych przez najemców tego Biurowca kaucji, kosztów działalności Biurowca (w tym związanych m.in. z kosztami wynagrodzeń, opłatami za domenę internetową, kosztami serwisowymi). System księgowy i rozliczeniowy T Sp. z o.o. wyodrębnia zatem ewidencyjnie należności i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością danego Biurowca. Takie wyodrębnienie finansowe jest zresztą zgodne z wymaganiami banków finansujących T Sp. z o.o. w zakresie inwestycji dotyczących poszczególnych Biurowców. Banki te oczekują (żądają od T Sp. z o.o.), aby każdy Biurowiec finansował się w sposób samodzielny z jednoczesnym wykluczeniem przepływów pomiędzy poszczególnymi projektami inwestycyjnymi. Stanowisko banków motywowane jest koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa każdego z banków kredytujących zamierzenia inwestycyjne T Sp. z o.o. na poszczególnych Biurowcach oraz zwiększenia przejrzystości stanu finansowego i ekonomicznego poszczególnych projektów inwestycyjnych będących przedmiotem finansowania kredytowego pozyskanego od tych banków. W uzupełnieniu opisu składników majątkowych służących do prowadzenia i obsługi każdego z Biurowców Wnioskodawca wskazuje, że T Sp. z o.o. jest posiadaczem trzech samochodów, przy czym każdy z samochodów został „przypisany” przez T Sp. z o.o. do konkretnego Biurowca, wykorzystywany jest zatem tylko i wyłącznie przez administratora (zarządzającego) danym Biurowcem, przechowywany (parkowany) jest wyłącznie na parkingu danego Biurowca, itd. W każdym z Biurowców znajduje się dodatkowo inny majątek ruchomy T Sp. z o.o., który służy obsłudze tego Biurowca, a którego nie sposób enumeratywnie wymienić. Dla przykładu można jedynie wskazać, że są to np. urządzenia biurowe, meble, urządzenia elektroniczne służące do utrzymywania zabezpieczeń Biurowca, temperatury, itd. Majątek ten pomimo, że stanowi majątek T Sp. z o.o. to jest bezpośrednio „przypisany” do dodanego Biurowca i wykorzystywany tylko na terenie Biurowca i tylko na jego potrzeby. Majątek ten nigdy nie jest „wypożyczany” pomiędzy Biurowcami. Dla przykładu można wskazać, że jeżeli dochodzi do zablokowania strony internetowej jednego z Biurowców i adresu internetowego, to T Sp. z o.o. nie korzysta w celu obsługi Biurowca z adresu internetowego i z poczty elektronicznej email innego z Biurowców. Podobnie - w przypadku awarii sprzętu elektronicznego nie dochodzi do wypożyczania z innych obiektów, itd. W rzeczywistości bowiem każdy z tych Biurowców zachowuje swoją całkowitą faktyczną odrębność i realizuje swój cel gospodarczy, tj. maksymalizacja zysków z wynajmu przy minimalizacji kosztów.

Tym samym każdy z ww. Biurowców wraz z przypisanymi do niego składnikami materialnymi i niematerialnymi stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie T Sp. z o.o. zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym przypisane do niego zobowiązania) i przeznaczonych do realizacji określonego zadania gospodarczego i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, a zatem stanowi osobną zorganizowaną część przedsiębiorstwa T Sp. z o.o. w rozumieniu art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa PDOP”), zwaną dalej: „ZCP”.

Obecnie T Sp. z o.o. zamierza dokonać swojego podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”), w ten sposób, że:.

  1. ZCP spółki T Sp. z o.o. obejmująca m.in. Biurowiec R. - pozostanie w T Sp. z o.o.,
  2. ZCP spółki T Sp. z o.o. obejmująca m.in. Biurowiec B. - zostanie wydzielona i przeniesiona do nowo powstałej w wyniku podziału spółki z o.o. z siedzibą w K., tj. B. Sp. z o.o.,
  3. ZCP spółki T Sp. z o.o. obejmująca m.in. budynki komercyjne - zostanie wydzielona i przeniesiona do nowo powstałej w wyniku podziału spółki z o.o. z siedzibą w K., tj. P. Sp. z o.o.

Reasumując - obecnie T Sp. z o.o. zamierza dokonać swojego podziału w ten sposób, że jedno dotychczasowe ZCP pozostanie u T Sp. z o.o. zaś pozostałe dwa ZCP zostaną wydzielone i przeniesione - każde do innej nowo powstałej spółki z o.o. Podkreślenia wymaga, że dotychczasowy jedyny wspólnik T Sp. z o.o. Wnioskodawca będzie w nowo powstałych w wyniku podziału spółkach z o.o. jedynym, wyłącznym wspólnikiem tych spółek. Sam podział T Sp. z o.o. ma bowiem usankcjonować dotychczasowy stan faktyczny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa T Sp. z o.o., nie ma natomiast na celu dokonania zmian właścicielskich spółki T Sp. z o.o.

Wnioskodawca wskazuje, że:

  1. obejmie w nowo powstałych w wyniku podziału T Sp. z o.o. spółkach z o.o. wszystkie utworzone w tych nowo powstałych spółkach udziały, zaś w każdej ze spółek będzie utworzonych więcej niż jeden udział, każdy udział o równej wartości nominalnej,
  2. w nowych powstających w wyniku podziału T Sp. z o.o. spółkach z o.o. utworzony zostanie (w ramach procedury podziału T Sp. z o.o.) kapitał zakładowy w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej odpowiednio wydzielanych do ich majątków poszczególnych ZCP, bądź w wysokości mniejszej od tej wartości, zaś w wyniku podziału dotychczasowy kapitał zakładowy T Sp. z o.o. ulegnie odpowiedniemu obniżeniu,
  3. konieczność dokonania podziału T Sp. z o.o. spowodowana jest nie tylko zamiarem prawnego usankcjonowania istniejącego już w rzeczywistości faktycznego i księgowego, pełnego wyodrębnienia każdej z ZCP, ale także zamiarem polepszenia standingu finansowego i kredytowego T Sp. z o.o., jak i każdej z nowopowstałych w wyniku podziału spółek z o.o. oraz uzyskania przez T Sp. z o.o. oraz każdą z nowo powstałych w wyniku podziału spółek z o.o. lepszych (czyt. tańszych) warunków finansowania kredytowego. Przy czym jak już wcześniej wspomniano, oczekiwania co do podziału T Sp. z o.o. sformułowały w odniesieniu do T Sp. z o.o. już wcześniej same instytucje bankowe, które zaangażowane są kredytowo w inwestycyjne przedsięwzięcia T Sp. z o.o. na poszczególnych z Biurowcach. Tym samym celem ww. opisanego podziału nie jest uniknięcie, bądź uchylenie się przez T Sp. z o.o. od opodatkowania (o czym mowa m.in. w art. 10 ust. 4 ustawy PDOP).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku powyżej opisanego podziału T Sp. z o.o. (podziału spółki przez wydzielenie) prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w świetle art. art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy PDOP w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PDOP, podział T Sp. z o.o. nie będzie czynnością powodującą powstanie po stronie Wnioskodawcy jako jedynego udziałowca T Sp. z o.o. jakiegokolwiek obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych od dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a tym samym że w wyniku dokonanego podziału T Sp. z o.o. i wydzielenia osobnych ZCP spółki T Sp. z o.o. do nowo powstałych spółek z o.o. nie powstanie po stronie Wnioskodawcy jakikolwiek przychód/dochód (w rozumieniu ustawy PDOP) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności dochód/przychód związany z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem kapitału zakładowego w T Sp. z o.o. (zmniejszenie na skutek podziału przez wydzielenie), bądź dochód związany z objęciem udziałów w nowopowstałych spółkach z o.o. - udziałów objętych za aport w postaci poszczególnych ZCP...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyniku powyżej opisanego podziału T Sp. z o.o. (podziału spółki przez wydzielenie), w świetle art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy PDOP w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PDOP, podział T Sp. z o.o. nie będzie czynnością powodującą powstanie po stronie Wnioskodawcy jako jedynego udziałowca T Sp. z o.o. jakiegokolwiek obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych od dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a tym samym w wyniku dokonanego podziału T Sp. z o.o. i wydzielenia osobnych ZCP spółki T Sp. z o.o. do nowo powstałych spółek z o.o. nie powstanie po stronie Wnioskodawcy jakikolwiek przychód/dochód (w rozumieniu ustawy PDOP) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności dochód/przychód związany z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem kapitału zakładowego w T Sp. z o.o. (zmniejszenie na skutek podziału przez wydzielenie), ani dochód związany z objęciem udziałów w nowopowstałych spółkach z o.o. - udziałów objętych za aport w postaci poszczególnych ZCP. Art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy PDOP stanowi m.in., że do przychodu z udziałów kapitałowych nie zalicza się - w przypadku podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOP, przychodu wspólnika spółki dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PDOP stanowi m.in., że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy PDOP. Art. 4a pkt 4 ustawy PDOP stanowi, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół, składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zważywszy na treść powyższych przepisów uprawniona jest konkluzja, że dla wspólnika spółki z o.o. podział tej spółki przez wydzielenie jest neutralny podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych, o ile w wyniku podziału zarówno majątek pozostający w dzielonej spółce z o.o., jak i majątek przenoszony do powstałej w wyniku podziału nowej spółki stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Z kolei na przedsiębiorstwo T Sp. z o.o. składają się w rzeczywistości trzy odrębne ZCP, bowiem każdy z Biurowców Wnioskodawcy wraz z przypisanymi do niego składnikami materialnymi i niematerialnymi stanowi odrębne ZCP. Każdy z Biurowców jest bowiem finansowo i organizacyjnie wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Każdy biurowiec jest oddzielnie administrowany, każdy z zarządców dba o maksymalizację zysków z danego Biurowca i jest z osiągnięcia tego celu rozliczany przez Wnioskodawcę. Każdy Biurowiec posiada oddzielny przypisany do niego majątek (materialny i niematerialny), który nie jest „użyczany” na potrzeby obsługi innych Biurowców wnioskodawcy. Każdy z Biurowców generuje „własne” zobowiązania i koszty uzyskania przychodu oraz każdy z nich reguluje swoje zobowiązania za pomocą „własnych” (tj. przypisanych do niego) rachunków bankowych. Każdy z Biurowców posiada swoją własną nazwę, logo i stronę internetową. W rzeczywistości już teraz każdy Biurowiec faktycznie stanowi własne przedsiębiorstwo, oddzielnie zarządzane i funkcjonujące niezależne od innych Biurowców. Z tej przyczyny podział spółki Wnioskodawcy dokonany w taki sposób, że każda dotychczasowa ZCP zostanie ulokowana w innej spółce z o.o. (w tym jedna ZCP pozostanie u Wnioskodawcy, zaś pozostałe dwie ZCP przejdą każda do innej spółki z o.o.), a właścicielem Wnioskodawcy, jak i każdej z nowopowstałych spółek z o.o. będzie nadal obecny jedyny wspólnik Wnioskodawcy, nie wygeneruje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Taki wniosek należy wysnuć a contrario z treści art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOP. Przepis ten stanowi bowiem, że przychód do opodatkowania powstanie w spółce dzielonej tylko wtedy jeżeli majątek pozostały w spółce Wnioskodawcy, jak i majątek przeniesiony w wyniku podziału do spółki nowopowstałej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skoro jednak - jak to opisano powyżej – na skutek podziału w spółce Wnioskodawcy pozostanie jedno ZCP, natomiast pozostałe dwa ZCP zostaną oddzielnie przeniesione do dwóch nowopowstałych spółek z o.o. to nie można mówić o powstaniu po stronie dzielonej spółki (po stronie Wnioskodawcy) jakiegokolwiek przychodu do opodatkowania.

Z tej przyczyny skoro T Sp. z o.o. zostanie podzielona w ten sposób, że do nowopowstałych spółek zostaną przeniesione dwa z trzech dotychczasowych ZCP, zaś w T Sp. z o.o. pozostanie tylko jedno z dotychczasowych trzech ZCP, to tak dokonany podział nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika T Sp. z o.o.) i nowopowstałych w wyniku podziału spółek z o.o. przychodu od udziałów kapitałowych, a tym samym nie powstanie po stronie Wnioskodawcy z tego tytułu żaden dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W szczególności nie powstanie przychód/dochód do opodatkowania w wyniku odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego T Sp. z o.o., jak i utworzenia i objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym nowoutworzonych w wyniku podziału spółek z o.o.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.