IBPB-1-1/4510-68/16/SG | Interpretacja indywidualna

Zakresie ustalenia, czy w związku z podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-1/4510-68/16/SGinterpretacja indywidualna
  1. podział
  2. podział spółki przez wydzielenie
  3. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 1 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Udziałowcami Wnioskodawcy są osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca będzie uczestniczył jako Spółka Przejmująca w planowanej operacji podziału „X” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”). Planowana operacja podziału Spółki Dzielonej będzie przeprowadzona w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), to jest przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na inną istniejącą spółkę (podział przez wydzielenie). Spółka Dzielona podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Udziałowcami Spółki Dzielonej są osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspólnikami Spółki Dzielonej są te same osoby fizyczne, które są również Wspólnikami Wnioskodawcy. Struktura udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz struktura udziału w kapitale zakładowym Wnioskodawcy jest taka sama.

Planowana operacja podziału Spółki Dzielonej i wydzielenie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) zostanie przeprowadzona z przyczyn ekonomicznych. Wyodrębnienie jednostek w postaci ZCP - Wydział Produkcyjny i ZCP - Wydział Nieruchomości pozwoli na oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej od działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Zmiany organizacyjne pozwolą na uzyskanie wymiernych korzyści biznesowych wynikających z faktu optymalizacji procedur kalkulacji i analizy kosztów produkcji wyrobów. Planowane zmiany pozwolą również na zwiększenie efektywności w zakresie wykorzystania posiadanych powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych.

Zakłada się, że Wydział Produkcyjny będzie dążył do minimalizacji kosztów związanych z dzierżawą powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych, co powinno przełożyć się na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji. Optymalizacja kosztów produkcji pozwoli na urealnienie cen sprzedaży produktów. W dalszej perspektywie, wyodrębnienie jednostki zajmującej się tylko działalnością produkcyjną pozwoli na podjęcie działań związanych z poszukiwaniem strategicznego inwestora, który byłby zainteresowany dokapitalizowaniem ZCP - Wydział Produkcyjny. Dokapitalizowanie ZCP - Wydział Produkcyjny umożliwi finansowanie dalszych prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych wyrobów.

Przyjmuje się ponadto, że Wydział Nieruchomości będzie dążył do maksymalnego wykorzystania powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych przez różnych najemców. W ramach podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, zespół składników materialnych i niematerialnych Spółki Dzielonej składający się na Wydział Nieruchomości zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. W planie podziału Spółce Przejmującej zostaną przypisane także zobowiązania związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Wydziału Nieruchomości. W zamian za część majątku Spółki Dzielonej, która została przypisana do Wydziału Nieruchomości w ramach podziału przez wydzielenie na Spółkę Przejmującą (Wnioskodawca). Spółka Przejmująca podwyższy kapitał poprzez ustanowienie nowych udziałów. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Przejmującej w proporcji do już posiadanych udziałów.

Pozostała część majątku (przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej, przy pomocy której Spółka Dzielona prowadzi działalność produkcyjną w ramach Wydziału Produkcyjnego, pozostanie w ramach podziału w strukturach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. W wyniku podziału i jego rozliczenia nastąpi częściowe obniżenie kapitału zakładowego, które zostanie przeprowadzone na drodze unicestwienia części udziałów posiadanych przez Wspólników Spółki Dzielonej. Unicestwienie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzone w proporcji do posiadanych udziałów przez każdego ze Wspólników.

Wnioskodawca zaznacza, iż planowany podział Spółki Dzielonej przez przejęcie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych Wspólnikom Spółki Wnioskodawcy będących jednocześnie Wspólnikami Spółki Dzielonej nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu), zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych Wspólnikom Spółki Dzielonej nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu), zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „UPDOP”).

Stosownie do art. 10 ust. 1 UPDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b UPDOP, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP, przy połączeniu lub podziale spółek, dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Jednocześnie, art. 10 ust. 2 pkt 2 UPDOP stanowi, że dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k UPDOP lub art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do art. 10 ust. 4 UPDOP, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 UPDOP nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Art. 10 ust. 5 UPDOP wskazuje ponadto, że art. 10 ust. 2 UPDOP ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

  1. o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  2. o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
  3. o których mowa w art. 3 ust. 2 UPDOP, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP formułuje ogólną zasadę, iż przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Ustawodawca przewidział jednakże możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej w szczególnym przypadku, gdy między spółkami na dzień połączenia, podziału lub wydzielenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka przejmująca posiada pewien udział w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, lecz więź ta jest relatywnie słaba. Wskazany powyżej przepis znajduje bowiem (wprost) zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej albo dzielonej udział mniejszy niż 10%.

Natomiast w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada żadnego udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP.

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca (będący spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), otrzymując - w wyniku podziału przez przejęcie - część majątku Spółki Dzielonej (będącej również spółką z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) nie będzie posiadać na dzień podziału udziałów w Spółce Dzielonej, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP.

Jednocześnie, z treści art. 10 ust. 4 UPDOP wynika, że zasada wyrażona w art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP ma zastosowanie, gdy połączenie lub podział spółki następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak wiec gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP nie ma zastosowania.

Jak zostało przez Wnioskodawcę zaznaczone w opisie zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki Dzielonej przez przejecie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 10 ust. 2 pkt 1 UPDOP, nadwyżka wartości otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Wspólnikom Spółki Dzielonej nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, że zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału spółki jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Nie można więc wykluczyć, że przepisy art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdą zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Należy zatem wskazać, że podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, że podział spółek został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.