IBPB-1-1/4510-124/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje po stronie Spółki Dzielonej obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego
IBPB-1-1/4510-124/15/ENinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 25 września 2015 r.), uzupełnionym 9 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje po stronie Spółki Dzielonej obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje po stronie Spółki Dzielonej obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 listopada 2015 r., Znak: IBPB-1-1/4510-124/15/EN, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 9 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X, (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą związaną głównie z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Swoją działalność prowadzi w dwóch odrębnych geograficznie lokalizacjach tj. w Y oraz w Z.

Wskutek przeprowadzonej reorganizacji powołano decyzją Zarządu Spółki na mocy Uchwały Zarządu Oddziały, w Z (Spółka z ograniczoną działalnością Oddział Z) oraz w Y (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Y). Oddziały będą mogły w obrocie używać skrótu swej firmy w brzmieniu: Sp. z o.o. Oddział Z oraz Sp. z o.o. Oddział Y (dalej: „Oddział Z”, „Oddział Y” lub „Oddziały”).

Oddziały są jednostkami samodzielnie sporządzającymi bilans, zgłoszonymi do Krajowego Rejestru Sądowego. Oddziały zostały również zgłoszone jako jednostki lokalne w Urzędzie Statystycznym, w celu nadania numeru identyfikacyjnego REGON.

Do Oddziałów przyporządkowano wszystkie nieruchomości Spółki zlokalizowane odpowiednio w Z i w Y. Dodatkowo Spółka wyposażyła Oddziały we wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności składniki materialne i niematerialne. Oddziały posiadają odrębny rachunek bankowy, z którego uiszczane są płatności związane z funkcjonowaniem Oddziałów (w szczególności opłaty za media, ochronę itp.).

Celem stworzenia Oddziałów było stworzenie wyspecjalizowanej, organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionej w ramach Spółki struktury potrafiącej efektywnie reagować na potrzeby regionalnego klienta i w ten sposób maksymalizować wynik ekonomiczny w prowadzonej działalności gospodarczej, która w szczególności polegać będzie na:

 1. Wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (wg PKD 2007, PKD 68.20.Z).
 2. Obsłudze prawnej i administracyjnej w zakresie wynajmu nieruchomości bądź ich części.
 3. Działaniach marketingowych i promocyjnych w zakresie pozyskania i zachęcenia do współpracy potencjalnych kontrahentów.

Dodatkowo w Uchwałach Zarządu wskazany został Kierownik Oddziału, któremu dany Oddział będzie podlegał, a którym każdorazowo będzie Prezes Zarządu Spółki lub inna osoba powołana uchwałą Zarządu. Zarząd Spółki w związku z wyodrębnieniem Oddziałów utworzył stanowisko Kierownika Oddziału. Z osobami na stanowisku Kierownika Oddziału Spółka planuje podpisanie umowy o pracę przed dokonaniem podziału przez wydzielenie Oddziału w Y. Ze względu na specyfikę działalności Spółki a w konsekwencji i jej Oddziałów Kierownik będzie jedynym pracownikiem danego Oddziału, który w sposób wystarczający zabezpieczy funkcjonowanie danego Oddziału.

Na Oddziały przeszedł ciężar ekonomiczny wynikający m.in. z ponoszenia opłat za użytkowanie wieczyste wszystkich nieruchomości Spółki (przekazanych do Oddziałów) zlokalizowanych, odpowiednio w Z i w Y. W ramach wyodrębniania Oddziałów do zespołu składników materialnych i niematerialnych przynależnych do Oddziałów weszły (zostały przypisane) m.in.:

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
 2. Środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności (w tym dla Oddziału w Z m.in.: nieruchomości, linia pakowania automatycznego, pakowarka kątowa, drukarka, system monitoringu; dla Oddziału w Y m.in.: nieruchomości, łuparka do drewna, piła tarczowa z wahaczem, centrala telefoniczna),
 3. Składniki niematerialne (wartości niematerialne i prawne w tym m.in.: programy komputerowe),
 4. Należności (w tym m.in.: z tytułu umów najmu oraz dostawy mediów),
 5. Zobowiązania (w tym m.in.: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu umów związanych z obsługą nieruchomości, tj. umowa na dostawę mediów, z tytułu umowy na ochronę/dozór nieruchomości przekazanych do Oddziału, z tytułu podatku od nieruchomości, kaucje od najemców, wynagrodzenia Kierownika, itp),
 6. Środki pieniężne w kasie Oddziałów,
 7. Kierownik Oddziału.

Spółka zaznacza, że wszystkie składniki służące wyłącznie działalności Oddziałów zostały tym Oddziałom przyporządkowane. Wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji składników przyporządkowanych do Oddziału ponosić będzie Oddział. Oddziały zobowiązane są do prowadzenia odrębnej od Spółki ewidencji księgowej, która obejmować będzie całość aktywów, pasywów i innych rozliczeń związanych z działalnością Oddziałów. Oddziały zobowiązane są do sporządzania odrębnego od Spółki sprawozdania finansowego. Zadania te będą realizowane przez zewnętrzne biuro/biura rachunkowe na podstawie odrębnie podpisanej umowy.

W perspektywie czasu Spółka planuje dokonać w ramach swojej struktury podziału przez wydzielenie i w rezultacie wydzielić Oddział w Y ze swojej struktury, poprzez przeniesienie wydzielonej części (Oddziału) na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną utworzoną w tym celu (zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: „KSH”), w szczególności do Oddziału w Y przyporządkowany zostanie Kierownik Oddziału Y, w związku z terytorialnym kluczem wydzielenia.

Na skutek podziału przez wydzielenie Spółka będzie prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie z wyłączeniem działalności przypisanej Oddziałowi w Y. Tym samym Spółka będzie nadal stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, w szczególności w Spółce pozostanie, przyporządkowany do Oddziału w Z Kierownik tego Oddziału pozostającego w Spółce, w związku z terytorialnym kluczem wydzielenia. Dodatkowo po dokonanym podziale Spółki, wspólnicy Spółki pozostaną wspólnikami Spółki oraz staną się automatycznie wspólnikami spółki, do której wydzielony zostanie Oddział w Y.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie wskutek, którego wydzielony zostanie na mocy uchwały Zarządu Oddział w Y i wniesiony do istniejącej spółki lub do spółki nowo zawiązanej utworzonej w tym celu (zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych a w Spółce po podziale pozostanie część przedsiębiorstwa (Oddział Z), wystąpi w przypadku Spółki (podmiotu dzielonego) dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy pdop...

Zdaniem Spółki, w związku z planowanym podziałem Spółki oraz wydzieleniem do istniejącej spółki lub do spółki nowo zawiązanej utworzonej w tym celu (zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: „KSH”) Oddziału Y, nie wystąpi w Spółce dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wskazany w art. 12 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa pdop”).

Zgodnie z przepisem art. 12 ust 1 pkt 9 Ustawy pdop, przychodami są w szczególności w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis wskazuje, iż na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych możliwe jest powstanie przychodu podatkowego dla spółki podlegającej podziałowi. Sytuacja taka będzie mogła mieć miejsce w przypadku, w którym majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie będą stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iż w sytuacji, w której zarówno część majątku wydzielana do spółki przejmującej w ramach podziału oraz część majątku pozostająca w spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Ustawa pdop w art. 4a ust. 4 zawiera definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”). Zgodnie z ww. przepisem, ZCP oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z uwagi na brzmienie art. 4a ust. 4 Ustawy pdop, określony zespół składników materialnych i niematerialnych będzie stanowił ZCP, o ile łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań);
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa;
 3. składniki wchodzące w skład tego zespołu przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół ten może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki, bezspornym jest, że pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z) stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Do pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z), jak wskazano w opisie przyszłego zdarzenia, przyporządkowane będą składniki materialne i niematerialne związane z jej działalnością (w tym zobowiązania).

Wyodrębnienie organizacyjne:

Ustawa pdop nie zawiera ścisłej listy okoliczności, przy spełnieniu których zespół składników może zostać uznany za wyodrębniony organizacyjnie.

Wyodrębnienie organizacyjne co do zasady oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako „odrębny” dział, wydział, oddział itp. Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w aktualnej praktyce organów podatkowych, wyodrębnienia organizacyjnego nie należy utożsamiać z wyodrębnieniem formalno-prawnym. Oznacza to, iż by określona część przedsiębiorstwa mogła być wyodrębniona organizacyjnie, nie musi stanowić samodzielnego podmiotu prawnego, jednostki organizacyjnej lub oddziału. Niemniej wyodrębnienie części przedsiębiorstwa jako zarejestrowanego oddziału danej spółki nie pozostawia wątpliwości co do wydzielenia tej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej spółki, a tym samym spełnienia przesłanki wyodrębnienia organizacyjnego.

Dodatkowo Spółka zaznacza, że wyodrębnienie organizacyjne znajduje również odzwierciedlenie w odrębności geograficznej działalności Spółki i Oddziału w Y, których zakres jest rozłączny. Co więcej, pozostająca po wydzieleniu Oddziału w Y pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z), posiada własną strukturę organizacyjną, na której czele stoi Kierownik Oddziału.

Mając powyższe na uwadze, w opinii Spółki, wskazana pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z), jako zespół składników wyodrębniony w strukturze Spółki w postaci Oddziału w Z pozwala uznać, iż przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego w świetle art. 4a ust. 4 Ustawy pdop jest spełniona.

Wyodrębnienie finansowe:

Samodzielność finansowa pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z), znajdzie odzwierciedlenie w trakcie funkcjonowania, jako niezależnej jednostki w ramach Spółki. W ocenie Spółki, kwestia wyodrębnienia finansowego oznacza, że poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co więcej, zdaniem Spółki wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej (takie stanowisko wyraził m.in. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w piśmie z dnia 25 września 2007 roku, nr 1471/DPR1/423-109/07/MK), co w niniejszym zdarzeniu przyszłym będzie miało miejsce. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza jednakże samodzielności finansowej jednostki od podmiotu, w ramach którego ta jednostka działa. W opinii Spółki, wartym podkreślenia jest, że wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej danego segmentu działalności - wystarczy, aby alokacja rozliczeń/zdarzeń przypisywanych wyodrębnianemu segmentowi działalności dawała możliwość opracowania chociażby „roboczego” bilansu i rachunku zysków i strat odrębnego dla tego segmentu działalności. Tym samym, w opinii Spółki, w rezultacie faktu, że dla pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) prowadzony będzie odrębny rachunek bankowy, jak również, że pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z), będzie w stanie określić przychody i koszty oraz należności i zobowiązania będące efektem planowanej przez pozostałą w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z) działalności, jak i mając na uwadze fakt, iż pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z), będzie jednostką samobilansującą się (będzie sporządzała sprawozdanie finansowe), w ocenie Spółki, spełnienie przesłanki wyodrębnienia finansowego pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) nie budzi wątpliwości.

Dodatkowo Spółka zaznacza, że na podstawie posiadanych przez Spółkę ewidencji oraz informacji, możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów właściwych dla pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) zarówno przed planowanym podziałem przez wydzielenie (Oddział w Z będzie jednostką samobilansującą), jak również możliwe będzie po podziale przez wydzielenie, gdy pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z), będzie funkcjonować w ramach Spółki (w odniesieniu do zobowiązań i należności związanych z działalnością pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z) zostaną one przyporządkowane do Oddziału w Z na etapie jego tworzenia jeszcze w ramach Spółki).

Wyodrębnienie funkcjonalne:

Zorganizowany zespół materialnych i niematerialnych składników składających się na ZCP powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, tak żeby mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zadaniami gospodarczymi pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) będzie w szczególności wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, co przy określonych w opisie zdarzenia przyszłego składnikach materialnych i niematerialnych, przyporządkowanych do Oddziału prowadzi do wniosku, że pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z) będzie miał możliwość samodzielnej realizacji ww. zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne od Spółki przedsiębiorstwo.

W skład pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) wejdą niezbędne składniki pozwalające na realizowanie przypisanej jej działalności (celów gospodarczych) samodzielnie, po wydzieleniu działalności prowadzonej przez Oddział w Y. Co więcej, z uwagi na odrębność geograficzną przypisanych Spółce i Oddziałowi w Y składników nie powinno być wątpliwości, iż pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z) jest funkcjonalnie wyodrębniona w ramach Spółki. Sprawami pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) zajmować się będzie Kierownik. Sporządzane będą odrębne sprawozdania finansowe pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) w oparciu o odrębne konta księgowe, obejmujące całość przyporządkowanych do tej działalności aktywów i pasywów, przez niezależne biuro rachunkowe na podstawie odrębnej umowy.

Zdaniem Spółki, składniki materialne i niematerialne przyporządkowane do pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) będą mogły realizować swoje cele gospodarcze samodzielnie, niezależnie od działalności prowadzonej przez Oddział w Y.

W konsekwencji, pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z) stanowić będzie funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych służących realizacji określonego celu, tym samym spełniona będzie przesłanka „funkcjonalnego wyodrębnienia” pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) w ramach Spółki.

Dodatkowo Spółka zaznacza, że przy uwzględnieniu faktu, iż w ramach Spółki istnieje określony zespół składników materialnych i niematerialnych, które przyporządkowane będą do pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z), jak również mając na względzie, że ten zespół przeznaczony będzie do realizacji określonych dla tej pozostałej w Spółce części zadań gospodarczych i jednocześnie będzie on w stanie samodzielnie realizować swoje zadania gospodarcze (niezależnie od Oddziału w Y), należy uznać, że pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z) może stanowić niezależną jednostkę - tym samym może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przeznaczone dla niego zadania gospodarcze.

Z uwagi na powyższe, należy również zaznaczyć, że po dokonaniu podziału przez wydzielenie, spółka na którą przeniesiony zostanie Oddział w Y będzie w stanie prowadzić działalność przy wykorzystaniu i jednocześnie tylko w oparciu o zespół składników stanowiących Oddział w Y bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.

W tym miejscu Spółka pragnie również podkreślić, iż w świetle stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego w wyroku z 23 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1643/10 nie ma znaczenia dla uznania pozostałej w Spółce części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału w Z) za ZCP fakt, iż będzie ona korzystała przed wydzieleniem Oddziału w Y jak również po wydzieleniu z obsługi księgowej realizowanej przez niezależne biuro rachunkowe. W wyroku tym Sąd stwierdził bowiem m.in., że Nie ulega wątpliwości, że aport ten jest zespołem składników, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone, zadania gospodarcze, które dotychczas były przez ten zespół realizowane. Zawarta w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. definicja nie wymaga, aby zespół składników, o którym w niej mowa, obejmował wszelkie elementy obsługi funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż zawęża ona pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do składników materialnych i niematerialnych pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych, jako niezależne przedsiębiorstwo. Brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto trzeba wskazać, że istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych. Mogą być one wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania, jak trafnie podniósł sąd I instancji, mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne /outsourcing/. Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby do wniosku, że podmiot gospodarczy, który realizując swoje zadania gospodarcze korzysta z zewnętrznych usług niematerialnych, na przykład w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast coś przeciwnego - wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c

Mając na uwadze całość przedstawionej powyżej argumentacji, w ocenie Spółki, w świetle art. 4a ust. 4 Ustawy pdop, nie ulega wątpliwości, że pozostała w Spółce część przedsiębiorstwa (w tym Oddział w Z), która po dokonaniu podziału przez wydzielenie będzie prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie z wyłączeniem działalności przypisanej Oddziałowi w Y, będzie nadal stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W ocenie Spółki, zarówno majątek przejęty przez Oddział w Y oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą każdy z osobna ZCP, bowiem poza wyodrębnieniem organizacyjnym i finansowym, każdy z nich ma możliwość samodzielnego funkcjonowania również po dokonanym podziale przez wydzielenie. Składniki majątkowe, które zostaną w Spółce i te które przypadną spółce, do której wydzielony zostanie Oddział w Y są wystarczające do niezależnej realizacji określonych zadań gospodarczych i mogą jednocześnie stanowić odrębne przedsiębiorstwo. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika bowiem, iż zarówno majątek pozostający w Spółce, jak również ten który z dniem wydzielenia znajdzie się w spółce, do której wydzielony zostanie Oddział w Y, bez wątpienia stanowią odrębną całość gospodarczą, wystarczającą do prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle powyższego zdaniem Spółki, w związku z planowanym podziałem Spółki oraz wydzieleniem do istniejącej spółki lub do spółki nowo zawiązanej utworzonej w tym celu (zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH) Oddziału Y, nie wystąpi w Spółce dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, wskazany w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.