0115-KDIT2-3.4010.78.2017.1.DK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z przeprowadzeniem operacji podziału przez wydzielenie.
0115-KDIT2-3.4010.78.2017.1.DKinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przeprowadzeniem operacji podziału przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przeprowadzeniem operacji podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podstawowym przedmiotem działalności X Sp. z o.o. (dalej tu: Spółka/Wnioskodawczyni) jest działalność w branży stoczniowej koncentrująca się na remontach (klasowych, kapitalnych, międzyrejsowych i awaryjnych) statków. Wnioskodawczyni oferuje serwis morski i lądowy, a także przeglądy - roczne i pięcioletnie. Spółka zajmuje się także sprzedażą tratw ratunkowych, ich serwisem, dostawą sprzętu ratunkowego, przeglądem i serwisem systemów wentylacyjnych danego typu statku oraz świadczy usługi remontowe, konserwacyjne i modernizacyjne dla przemysłu offshore. Wnioskodawczyni posiada także nieruchomości, z których część wynajmuje.

W ramach zainicjowanego procesu restrukturyzacji Wnioskodawczyni zamierza wydzielić następujące zakłady:

 1. X Produkcja” - odpowiedzialny za świadczenie usług opisanych powyżej,
 2. X Nieruchomości” - odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami i świadczenie usług najmu.

Wnioskodawczyni planuje wydzielenie ze swojej Spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących zakłady „X Produkcja” i „X Nieruchomości” do nowo utworzonych spółek kapitałowych. Przeniesienie to nastąpi w formie podziału przez wydzielenie (w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych).

W ramach reorganizacji przedsiębiorstwa, która ma doprowadzić do wydzielenia zakładów zostaną przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, które doprowadzą do wyodrębnienia finansowo-organizacyjnego, funkcjonalnego i majątkowego poszczególnych zakładów.

Wyodrębnienie finansowe i organizacyjne będzie polegało na przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni, które doprowadzą do wyodrębnienia opisanych powyżej zakładów. Zostanie to dokonane poprzez:

 • podjęcie przez zarząd Wnioskodawczyni uchwały w kwestii wyodrębnienia jednostek wewnętrznych Wnioskodawczyni,
 • zmianę regulaminu i Schematu Organizacyjnego Wnioskodawczyni uwzględniające funkcjonowanie dwóch zakładów,
 • przypisanie poszczególnym zakładom pracowników realizujących zadania tych zakładów,
 • zmiany w ewidencji księgowej prowadzonej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów przypisanych poszczególnym zakładom.

Ewidencja analityczna w systemie księgowym Wnioskodawczyni umożliwi wyodrębnienie w rachunku zysków i strat wszystkich wydzielanych zakładów, kalkulacje przychodów i kosztów w rozbiciu na nowoutworzone jednostki organizacyjne oraz księgową ewidencję należności i zobowiązań powstałych w wyniku działalności poszczególnych zakładów.

Wyodrębnienie funkcjonalne poszczególnych zakładów będzie polegać na tym, że jednostki wewnętrzne wyodrębnione w ramach spółki będą prowadzić odrębnie działalność polegającą na świadczeniu usług przy wykorzystaniu posiadanych w tej chwili zasobów spółki, które zostaną wyodrębnione i przydzielone poszczególnym zakładom.

X Produkcja” kierowany przez dyrektora generalnego będzie zawierał wewnętrzne jednostki organizacyjne. Zakład ten, obok wyodrębnienia organizacyjnego i kadrowego będzie wyodrębniony także majątkowo, gdyż zostanie do tego działu wydzielony majątek przedsiębiorstwa, związany ze świadczeniem usług dotyczących działalności w branży stoczniowej.

X Nieruchomości” kierowany przez dyrektora w momencie wydzielenia będzie składał się z dwóch jednostek organizacyjnych:

 • komórki do spraw badania rynku nieruchomości - zatrudniającej specjalistów zajmujących się analizą rynku nieruchomości oraz
 • komórki administracyjnej i obsługi nieruchomości - zatrudniającej osoby aktualnie pracujące przy obsłudze firmowych nieruchomości.

W związku z podejmowaniem nowych przedsięwzięć związanych z aktywizacją wykorzystania ośrodków wypoczynkowych posiadanych przez Wnioskodawczynię, zatrudnienie w tym zakładzie będzie wzrastać.

Wydzielonym Zakładom zostaną przydzielone składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, związane z działalnością zakładów. Wyodrębnienie obejmie m.in.:

 • aktywa trwałe - urządzenia techniczne,
 • aktywa obrotowe - materiały, należności itp.
 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z działalnością zakładu (umowy z kontrahentami);
 • zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Spółce, które realizują zadania należące do zakładu;
 • poufne informacje posiadające określoną wartość gospodarczą, a związane m.in. z planowaniem względem działalności podmiotów konkurencyjnych na tym samym rynku, istotnych parametrów standardu, kwestii organizacyjnych i prawnych, kwestią działań marketingowych związanych z utrzymaniem i pozyskiwaniem nowych klientów;
 • powierzchnie związane z prowadzoną działalnością - wydzielone przez Spółkę składniki majątkowe wymagają dla celów funkcjonowania i realizowania przedstawionych zadań pomieszczeń związanych ze sprzedażą i świadczeniem usług.

Zgodnie z postawionymi w ramach restrukturyzacji celami po zakończeniu wydzielenia zakładów przedsiębiorstwo zostaje podzielone przez wydzielenie w ten sposób, że zakład „X Nieruchomości” zostanie wydzielony do spółki nowo utworzonej, a zakład „X Produkcja” pozostanie w przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni, tzn. w spółce z o.o.

W ocenie Wnioskodawczyni, w przypadku dokonania podziału spółki z o.o. Wnioskodawczyni przez wydzielenie poszczególnych zakładów dojdzie do sytuacji, w której zarówno podlegający wydzieleniu do spółki nowo utworzonej zakład „X Nieruchomości”, jak i pozostający w strukturze przedsiębiorstwa X Produkcja będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy zakłady „X Produkcja” i „X Nieruchomości” wydzielone w spółce, w sposób opisany w stanie faktycznym, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy podział Spółki polegający na wydzieleniu zakładu „X Nieruchomości” (podział przez wydzielenie) będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że majątek pozostający w Spółce będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

W odniesieniu do zadanych pytań Wnioskodawca wskazał, że wszystkie zakłady, tj. „X Produkcja” i „X Nieruchomości” wydzielone w spółce Wnioskodawczyni, w związku z prowadzoną restrukturyzacją w sposób opisany w stanie faktycznym, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca uważa, że podział Spółki polegający na wydzieleniu zakładów „X Nieruchomości” (podział przez wydzielenie) nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawczyni w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż pozostający w spółce zakład „X Produkcja” stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ww. Kodeksu, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z treścią art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez ZCP rozumie się: „(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Z powyższej definicji wynika, iż ZCP można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie),
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawczyni wszystkie wydzielone zakłady spełniać będą ww. przesłanki, tj. będą zorganizowanym zbiorem składników majątkowych materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wyodrębnionym w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze - wobec tego będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ramach prowadzonej restrukturyzacji zakładowi „X Nieruchomości” zostanie przydzielone prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzie nieruchomościami i świadczeniu usług najmu, a także efektywniejsze wykorzystanie posiadanego majątku.

W przedsiębiorstwie zmieniono już politykę rachunkowości i przystosowano plan kont do odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiającej przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do każdej ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Przed dokonaniem wydzielenia zakładów ewidencja rachunkowa dzieli przychody i koszty oraz należności i zobowiązania w odniesieniu do miejsc powstawania opisanych w polityce rachunkowości jako zakłady: produkcja i nieruchomości.

Reasumując:

Wyodrębnienie funkcjonalne już istnieje w przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni z uwagi na odrębność świadczonych usług. Zarządzanie nieruchomościami i świadczenie usług najmu jest działalnością odrębną od świadczenia usług serwisowych, przeglądowych oraz naprawczych statków i zajmują się nim pracownicy o kwalifikacjach administracyjnych, a nie technicznych. Wyodrębnienie finansowe zostało wprowadzone w przedsiębiorstwie w odniesieniu do wyodrębnianego zakładu poprzez dokonanie odpowiednich zmian w polityce rachunkowości i planie kont Wnioskodawczyni, co pozwoliło na odrębne liczenie przychodów i kosztów oraz przyporządkowanie należności i zobowiązań do tworzonego zakładu.

Wyodrębnienie organizacyjne dopiero zostanie przeprowadzone, wskutek odpowiednich zmian w dokumentach korporacyjnych Wnioskodawczyni. Jednak w chwili formułowania niniejszego wniosku wiadomo już w jakiej formie zakład zostanie wyodrębniony, jaka będzie jego wewnętrzna struktura oraz jacy pracownicy zatrudnieni obecnie u Wnioskodawczyni będą pracowali w wyodrębnionym zakładzie.

Po wydzieleniu zakład „X Nieruchomości” będzie wykorzystywał wyodrębnione z całości majątku przedsiębiorstwa i przydzielone składniki majątkowe i będzie realizował przypisane mu zadania gospodarcze, tzn. będzie zarządzał nieruchomościami należącymi do spółki, a skoncentrowanie uwagi menadżerów skierowanych do zakładu „X Nieruchomości” pozwoli na optymalizacje zarządzania nieruchomościami oraz powiększenie dochodów ze świadczenia usług najmu.

W ocenie Wnioskodawczyni wydzielenie nieruchomości do odrębnie zorganizowanego zakładu jest niezbędne dla uruchomienia procedur optymalizacji tego majątku.

Biorąc pod uwagę powyższe nie ulega też wątpliwości, że wyodrębnione w ramach spółki Wnioskodawczyni zakładu „X Nieruchomości” z uwagi na jego wyodrębnienie materialne, organizacyjne, funkcjonalne i finansowe może potencjalnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane mu zadania gospodarcze.

Wnioskodawczyni uważa więc, że wyodrębniony w ramach spółki zakład, tzn. „X Nieruchomości” będzie w momencie zakończenia restrukturyzacji spółki stanowić wydzieloną część przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy stwierdzić, że postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego, czy też kontrolnego, w których organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego uwzględniającego rzeczywistą realizację planowanych działań. W przypadku wydawania interpretacji indywidualnej organ podatkowy jest związany treścią przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, który stanowi podstawę do wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.) – dalej: Ustawa, ilekroć w ustawie jest mowa o: zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych wymogów jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Innymi słowy podatnik winien uwzględnić w tej transakcji wszystkie składniki majątkowe tej wydzielanej części majątku, razem z jego aktywami i pasywami.

Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione także wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie
 • realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 Ustawy), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że zamierza dokonać podziału przez wydzielenie. W związku z tym dokona wydzielenia z majątku Spółki dwóch zorganizowanych części. Poszczególne części będą wyodrębnione finansowo-organizacyjnie, funkcjonalnie i majątkowo. Wydzielone zakłady zostaną wyposażone w składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania związane z ich działalnością. Reasumując należy stwierdzić, że opisane we wniosku części Spółki będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy, o ile będą zdolne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Odnosząc powyższe do treści wniosku oraz postawionego pytania oznaczonego numerem drugim należy stwierdzić, że w sytuacji gdy na moment przeprowadzanej transakcji dojdzie do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy, jednocześnie majątek pozostający u Wnioskodawcy również będzie spełniał kryteria określone w tym przepisie, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy.

Podkreślić jednakże należy, że ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie wydzielanego zbioru składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania go jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tutejszy organ w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego jest natomiast związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym, nie może go zatem podważać, czy też kwestionować, gdyż byłoby to sprzeczne z istotą przedmiotowej instytucji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.