0114-KDIP3-2.4011.528.2018.4 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki kapitałowej przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) oraz piśmie z dnia 22 listopada 2018 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z dnia 19 listopada 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.528.2018.3.AK, 0114-KDIP2-1.4010.412.1.2018.MR oraz 0114-KDIB4.4014.393.2018.3.AD o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki kapitałowej przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki kapitałowej przez wydzielenie.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
  X.
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
  Y.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X. ("Wnioskodawca") wraz z Y. ("Zainteresowanym") i funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych („Fundusz”) są akcjonariuszami Spółki Akcyjnej specjalizującej się w usługach w zakresie cyberbezpieczeństwa („Spółka”). Wnioskodawca i Zainteresowany są polskimi rezydentami podatkowymi.

Spółka prowadzi obecnie działalność w zakresie bezpieczeństwa w sieci. W jej ramach świadczy swoim klientom dwa rodzaje usług. Jedną z nich są oferowane przez Spółkę klientom indywidualnym (tj. osobom fizycznym - konsumentom bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą) kompleksowe usługi wsparcia Cyber, świadczone w przypadku zidentyfikowania przez użytkownika sieci internetowej nieautoryzowanej aktywności takiej jak w szczególności:

 • utrata dostępu do konta na portalach społecznościowych;
 • wycieki danych;
 • atak hakerski;
 • przejęcie tożsamości internetowej bądź kradzież środków zgromadzonych w portfelu wirtualnym („Działalność Wydzielana” albo „Usługa Cyber”).

W ramach Działalności Wydzielanej Spółka oferuje swoim klientom dostępny przez całą dobę serwis techniczny, który następnie prowadzi klientów przez wszystkie techniczne i formalne procesy związane z rozwiązaniem zgłoszonego przez nich problemu. Jedną z kluczowych wartości dla klienta z tytułu usług świadczonych przez Spółkę jest pozostawanie Spółki w gotowości do reprezentowania go w procedurach reklamacyjnych w sytuacjach takich jak wymienione powyżej, w szczególności utrata dostępu do konta w serwisach internetowych zabezpieczonych loginem i hasłem, w tym w serwisach społecznościowych.

Ponadto, należy podkreślić, iż Działalność Wydzielana nie polega wyłącznie na pomocy klientom, którzy już padli ofiarą ataku hakerskiego. Strategią Spółki jest też informowanie o aktualnych zagrożeniach, które mogą dotknąć każdego użytkownika internetu w sposób maksymalnie przystępny, czytelny i ciekawy (infograficzny) w celu antycypowania zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni oraz ich unikania w przyszłości. Innymi słowy, Spółka kieruje się w ramach Działalności Wydzielanej również szeroko rozumianą misją edukacyjną skierowaną do swoich klientów.

Co ważne, oferta skorzystania z Usługi Cyber jest dedykowana klientom banków. Spółka dotychczas nawiązała współpracę z jednym bankiem na gruncie umowy o współpracę („Umowa o współpracę”), która umożliwiła dostęp do bazy klientów banku. Dzięki udostępnieniu infrastruktury informatycznej przez bank, klient ma możliwość zawarcia umowy ze Spółką za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku bądź w jego placówkach. Docelowo, Spółka zamierza sukcesywnie rozszerzać świadczenie Usługi Cyber w ramach Działalności Wydzielanej również na rzecz klientów innych instytucji finansowych.

Cechą charakterystyczną Działalności Wydzielanej jest zatem nie tylko zakres Usługi Cyber dedykowany bezpieczeństwu w sieci osób fizycznych, ale też podstawowy kanał dystrybucji, którym jest instytucja finansowa (bank) dająca Spółce dostęp do klientów.

Działalność Wydzielana oparta jest przede wszystkim na wspomnianej powyżej Umowie o współpracę, w której Spółka zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania zasad i właściwego korzystania z systemów informatycznych banku, a bank udostępnia Spółce m.in. dane osobowe i dane biometryczne klientów oraz umożliwia klientowi złożenie wniosku o zawarcie umowy ze Spółką za pośrednictwem placówki, infolinii bądź systemu transakcyjnego banku.

Jeżeli klient banku wyrazi wolę zawarcia umowy ze Spółką na świadczenie Usług Cyber, akceptuje Regulamin Świadczenia Usługi Cyber („Regulamin”), na podstawie którego Spółka zobowiązuje się na rzecz klienta do nieodpłatnego:

 • udzielenia klientowi pomocy i wsparcia w zebraniu, zabezpieczeniu informacji dotyczących okoliczności związanych wystąpieniem zdarzenia skutkującego zagrożeniem bezpieczeństwa sieciowego klienta;
 • pozostawania w gotowości do udzielenia klientowi pomocy i wsparcia oraz reprezentowania go w procedurach reklamacyjnych, w sytuacji utraty przez klienta dostępu do konta w serwisach, do których dostęp wymaga dodatkowego uwierzytelnienia , w tym w serwisach społecznościowych;
 • prowadzenia bieżącej działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa poprzez zdalne informowanie klientów, w tym za pomocą e-maila lub komunikatora m.in. o aktualnych zagrożeniach dotyczących urządzeń końcowych oraz o możliwych sposobach zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Drugim rodzajem usług świadczonych przez Spółkę jest tzw. innowacyjna usługa Digital Fingerprints („Usługa Digital Fingerprints”) dedykowana instytucjom finansowym, która opiera się na biometrii behawioralnej, tj. technologii analizującej zachowania użytkowników strony internetowej („Działalność Pozostająca”). Na podstawie weryfikowanych w ramach usługi zachowań użytkownika sieci, tworzony jest jego unikatowy profil biometryczny, który pozwala następnie potwierdzić jego tożsamość. Działalność Pozostająca głównie koncentruje się na usprawnieniu procesów uwierzytelniania klientów przez instytucję finansową w sposób zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa i chroniący przed cyberprzestępcami wykorzystującymi tradycyjny sposób uwierzytelniania do popełniania czynów zabronionych ze szkodą dla instytucji finansowych i ich klientów. W efekcie, Spółka rozwija nowoczesne narzędzia takie jak m.in.:

 1. profilowanie kontekstowe - polega na wykorzystywaniu danych osobowych klientów i badaniu częstości korzystania z systemu informatycznego (np. systemu transakcyjnego banku) w danym kontekście np. pora dnia, adres IP, za pomocą którego uzyskano dostęp do systemu, środowisko uruchomieniowe klienta oraz wiele innych. To podejście pozwala na zmniejszenie ryzyka korzystania z systemu poprzez reagowanie w sytuacjach nietypowych;
 2. uwierzytelnianie ciągłe - oznacza, iż uwierzytelnianie nie jest wykonywane tylko w jednym punkcie w czasie (na przykład podczas logowania), a podczas całego trwania sesji. Jedną z metod uwierzytelniania jest pasywna biometria behawioralna, która opiera się na analizie zachowania użytkownika w celu uwierzytelnienia.

Należy podkreślić, iż podstawową cechą odróżniającą Działalność Wydzielaną od Działalności Pozostającej jest grupa docelowa klientów Spółki, gdyż w przypadku Działalności Wydzielanej jest to klient indywidualny, a Usługi Digital Fingerprints w ramach Działalności Pozostającej są skierowane do klienta korporacyjnego, przede wszystkim instytucji finansowych. Kolejnym czynnikiem mającym istotne znaczenie przy porównywaniu obu rodzajów działalności Spółki jest faza rozwoju. Działalność Wydzielana została już wdrożona przez Spółkę na gruncie Umowy o współpracę z jednym z banków i jest świadczona na rzecz klientów na podstawie Regulaminu.

Z drugiej strony, Działalność Pozostająca znajduje się na etapie rozwoju wewnątrz Spółki i w dalszym ciągu trwają prace nad przygotowaniem najbardziej optymalnych rozwiązań w celu rozpoczęcia oferowania Usługi Digital Fingerprints podmiotom zewnętrznym. Ponadto, Spółka pragnie nadmienić, źe zamierza wystąpić o dofinansowanie projektu Digital Fingerprints ze środków publicznych i wniosek dotyczył będzie jedynie usług wchodzących w zakres Działalności Pozostającej. Obecnie, Wnioskodawca, Zainteresowany, Fundusz oraz Spółka planują reorganizację działalności Spółki w celu usprawnienia zarządzania i wyodrębnienia ze swojej struktury usług będących na innym etapie rozwoju i świadczonych na rzecz innego typu klientów („Podział”). Reorganizacja ma polegać na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Działalności Wydzielanej do majątku R.sp. z o.o., która zostanie utworzona wraz z rejestracją Podziału („Spółka Przejmująca”).

Przeniesienie majątku odbędzie się w trybie podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, dalej: „KSH”).

Zgodnie z planem Podziału, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione m.in. Umowa o współpracę oraz umowy zawarte z klientami Wnioskodawcy na podstawie Regulaminu. W konsekwencji, w ramach tzw. sukcesji generalnej stroną tych umów w miejsce Spółki stanie się Spółka Przejmująca bez konieczności otrzymywania zgód kontrahentów (klientów) Spółki (art. 531 KSH). W oparciu o ww. umowy, Działalność Wydzielana będzie w pełnym zakresie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą. Wszystkie czynności przygotowawcze do transakcji będą zatem dokonane w taki sposób, by na dzień rejestracji Podziału Spółka Przejmująca była w pełni gotowa z perspektywy prawnej i biznesowej do natychmiastowego podjęcia Działalności Wydzielanej, a także by zachowana została ciągłość między funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Spółce i Spółce Przejmowanej.

Przed Podziałem, Spółka zamierza dokonać reorganizacji obecnej działalności w zakresie Cyber poprzez wyodrębnienie Działalności Wydzielanej, tj. w szczególności Umowy o współpracę i Regulaminu.

Wspomniane wyodrębnienie będzie miało swoje odzwierciedlenie m.in. w strukturze organizacyjnej Spółki. W celu dokonania wyodrębnienia organizacyjnego działalności powiązanej z usługą Cyber, Spółka dokona zmiany struktury organizacyjnej poprzez uchwałę zarządu Spółki tworzącą regulamin organizacyjny („Regulamin Organizacyjny”) i wydzielenie usługi Cyber oraz utworzenie dwóch departamentów: Departamentu Cyber („Departament Cyber”) oraz Departamentu Digital Fingerprints („Departament Digital Fingerprints”).

W świetle nowej struktury organizacyjnej Spółki, Departament Cyber będzie miał przypisane kompetencje w zakresie pełnej obsługi świadczonej Usługi Cyber oraz wsparcie księgowe, prawne i rozliczenia. Należy podkreślić, iż zadania Departamentu Cyber obejmować będą działalność podstawową sensu stricto, tj. świadczenie Usługi Cyber na rzecz klientów Spółki. Natomiast, funkcje uzupełniające np. w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej czy logistyki będą realizowane na rzecz Departamentu przez inne jednostki Spółki, gdyż są to tzw. funkcje wsparcia, a zatem dotyczą Spółki jako całości.

Ponadto, w ramach nowej struktury organizacyjnej Działalność Pozostająca Spółki będzie świadczona przez Departament Digital Fingerprints.

W celu dokonania wyodrębnienia finansowego, Spółka będzie prowadzić ewidencję, z której wynikać będzie przypisanie do Departamentu Cyber konkretnych składników majątkowych i pracowników. Ponadto, przyporządkowane będą mu odrębny budżet oraz plan finansowy. W systemie księgowym przychody i koszty ewidencjonowane będą zgodnie z miejscem ich powstawania (w ramach Departamentu Cyber będzie można wyróżnić Miejsca Powstawania Kosztów [„MPK”], dzięki którym możliwe będzie przypisanie kosztów bezpośrednich Departamentu). Ponadto, do Departamentu Cyber możliwe będzie przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. koszty prowizji bankowych; koszty biura rachunkowego; koszty prawników) według klucza 50/50.

Tak zaewidencjonowane koszty i przychody pozwolą wyodrębnić finansowo oraz ocenić efektywność ekonomiczną oddzielnie w odniesieniu do Departamentu Cyber oraz Departamentu Digital Fingerprints (Działalności Pozostającej)

Na dzień Podziału, wyodrębnione i przenoszone na rzecz Spółki Przejmującej składniki materialne i niematerialne będą składać się m.in. z następujących elementów („Przedmiot Transakcji’’):

 • kapitał ludzki, tj. pracowników operacyjnych (merytorycznych) posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie do świadczenia Usługi Cyber;
 • Umowę o współpracę oraz Regulamin;
 • dedykowany system informatyczny wraz z aplikacjami i niezbędnym sprzętem (komputery, drukarki itp.);
 • prawa i obowiązki z innych odpowiednich umów zawartych przez Spółkę

(Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki z ww. umów ex lege na zasadach sukcesji uniwersalnej o czym było wspomniane powyżej);

 • aktywa materialne, w postaci sprzętu biurowego i wyposażenia biura (komputery, monitory, telefony, meble biurowe), przypisane do Departamentu Cyber;
 • rozrachunki z kontrahentami w zakresie związanym z prowadzeniem Działalności Wydzielanej, w tym przede wszystkim należności Spółki w stosunku do kontrahentów (co do zasady, obejmujące zobowiązania finansowe powstałe przed dniem Podziału oraz określone co do wartości i terminu, a jeszcze niezapłacone);
 • zobowiązania Spółki wobec innych podmiotów, z którymi łączą Spółkę relacje gospodarcze - przykładowo, z tytułu korzystania z systemów informatycznych, usług telekomunikacyjnych - o ile takie wystąpią na moment Podziału - w odpowiedniej części przypisanej do Departamentu Cyber. Zgodnie z przepisami KSH, wyceny majątku Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej zostaną dokonane na dowolny dzień miesiąca poprzedzający ogłoszenie planu Podziału. W praktyce wyceny te zostaną dokonane na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia planu Podziału. Od dnia dokonania wycen do dnia wydzielenia Spółka będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia działalności innych niż wynikające z normalnej działalności.

Na skutek Podziału akcjonariusze Spółki, tj. Wnioskodawca, Zainteresowany i Fundusz obejmą udziały Spółki Przejmującej (objęcie udziałów nastąpi wraz z rejestracją Podziału w sądzie rejestrowym, które będzie równoznaczne z powstaniem nowego podmiotu prawnego - Spółki Przejmowanej). Łączna wartość udziałów (wartość emisyjna zgodnie z definicją art. 5a pkt 29a Ustawy o PIT), które obejmą Wnioskodawca, Zainteresowany i Fundusz, odpowiadać będzie wartości majątku Działalności Wydzielanej. Udział kapitałowy Wnioskodawcy, Zainteresowanego i Funduszu w Spółce Przejmującej wyrażony procentowo będzie odpowiadał udziałowi każdego z tych wspólników w Spółce, a wartość emisyjna udziałów każdego ze wspólników w Spółce Przejmującej zależeć będzie od wartości rynkowej Działalności Wydzielanej. Wnioskodawca pragnie również podkreślić, iż w związku z Podziałem nie jest przewidziana wypłata dopłat w gotówce na rzecz wspólników Spółki.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, do Przedmiotu Transakcji zostaną przypisani pracownicy Wnioskodawcy odpowiedzialni za prowadzenie Działalności Wydzielanej na rzecz Spółki Przejmującej, przypisani do Departamentu Cyber. Podział będzie stanowił tzw. przejście zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 t.j.).

Biorąc pod uwagę powyższy opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie ponownie podkreślić, iż zasadniczym celem dokonywanej restrukturyzacji jest podniesienie efektywności zarówno Działalności Wydzielanej, jak i Działalności Pozostającej poprzez ich wykonywanie przez odrębne podmioty prawa, co jest uzasadnione w szczególności innym rodzajem klienta oraz fazą rozwoju. Wnioskodawca, Zainteresowany, Fundusz oraz Spółka doszli do wniosku, iż z punktu widzenia ładu korporacyjnego, koordynacji różnorodnych projektów w ramach Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej oraz odpowiedniego podziału ryzyka (którego poziom jest inny w obu przypadkach) taka struktura będzie najbardziej optymalna.

Końcowo, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż w skład Przedmiotu Transakcji nie będą wchodziły nieruchomości

Pismem z dnia 19 listopada 2018 r. Nr KDIP3-2.4011.528.2018.3.AK, 0114-KDIP2-1.4010.412.1.2018.MR oraz 0114-KDIB4.4014.393.2018.3.AD wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu interpretacji indywidualnej w zakresie ww. podatków przez Zainteresowanego niebędącego stroną postepowania, – tj. wykazanie, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stanowi dla ww. Zainteresowanego indywidualną sprawę prawnopdatkową uprawniającą do uznania go za podmiot zainteresowany w zakresie uzyskania interpretacji indywidualnej w przedmiocie ww. podatków

 1. Gdzie (w jakim budynku) będzie prowadziła działalność Spółka Przejmująca po przejęciu Działalności Wydzielanej, czy będzie korzystała z pomieszczeń Spółki Dzielonej na podstawie np. zawartej umowy podnajmu i czy w związku z powyższym po tronie kosztowej Spółki Przejmującej będą widniały zobowiązania za ww. podnajem.
  Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w skład Działalności Wydzielanej (Departamentu Cyber) będą wchodziły aktywa materialne i niematerialne, z drugiej zaś strony Wnioskodawca wskazuje, że nie będą wchodziły nieruchomości.
 2. Czy Spółka Dzielona po podziale będzie świadczyła odpłatnie na rzecz Spółki Przejmującej usługi np. księgowe, prawne, rozliczania.
 3. Czy po podziale Spółka Przejmująca i Dzielona będą świadczyły wzajemnie na swoją rzecz jakiekolwiek inne dodatkowe usługi, i czy ewentualne funkcjonowanie po podziale zarówno Spółki Przejmującej jak i Dzielonej będzie możliwe bez świadczenia ww. usług (w tym np. usług podnajmu powierzchni biurowych, świadczenia usług księgowych, prawnych, rozliczeń).
 4. Czy Działalność Wydzielona w ramach podziału stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz Działalność Pozostająca w Spółce po podziale również będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 5. Podanie czy podział Spółki przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie unikniecie lub uchylenie się od opodatkowania.

Przeformułowanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 „Czy opisana powyżej Działalność Wydzielana oraz Działalność Pozostająca stanowić będą na moment Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT?” oraz przedstawienie własnego stanowiska do ponownie zadanego pytania.

Pismem z dnia 22 listopada 2018 r. (data wpływu 23 listopada 2018 r.) w wyznaczonym terminie Wnioskodawca dokonał uzupełnienia braków wniosku i wskazał, że:

Pan Jarosław M. jest jednym z akcjonariuszy Spółki Akcyjnej, tj. Spółki Dzielonej. W ramach planowego procesu podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jarosław M. jest jedną z osób planujących utworzenie nowej spółki R. sp. z o.o., tj. Spółki Przejmującej. Na skutek Podziału akcjonariusze Spółki Dzielonej, tj. (Wnioskodawca), (Zainteresowany) i F I Z A N („Fundusz”) obejmą udziały Spółki Przejmującej (objęcie udziałów nastąpi wraz z rejestracją Podziału w sądzie rejestrowym, które będzie równoznaczne z powstaniem nowego podmiotu prawnego - Spółki Przejmującej). W rezultacie, Wnioskodawca i Zainteresowany i Fundusz będą podmiotami tworzącymi Spółkę Przejmującą. Wobec powyższego, Zainteresowany niewątpliwe będzie uczestniczył w tym samym zdarzeniu przyszłym zgodnie z art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej, a jego interes prawny polega na uzyskaniu potwierdzenia stanowiska, iż w związku z Podziałem po jego stronie nie powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT i w konsekwencji Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c Ustawy o PIT (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Zainteresowanego jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zainteresowany jest jednym z akcjonariuszy spółki Akcyjnej, tj. Spółki Dzielonej. W ramach planowego procesu podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zainteresowany jest jedną z osób planujących utworzenie nowej spółki R. sp. z o.o., tj. Spółki Przejmującej. Na skutek Podziału akcjonariusze Spółki Dzielonej, (Wnioskodawca), (Zainteresowany) i Fundusz obejmą udziały Spółki Przejmującej (objęcie udziałów nastąpi wraz z rejestracją Podziału w sądzie rejestrowym, które będzie równoznaczne z powstaniem nowego podmiotu prawnego - Spółki Przejmującej). W rezultacie zainteresowany będzie jedną z osób tworzących R. sp. z o.o. - Spółkę Przejmującą. Pan Jarosław M. będzie wspólnikiem Spółki Przejmującej już w momencie jej powstania/rejestracji w sądzie rejestrowym.

Podmiotem będącym stroną Umowy o współpracę, umów zawartych z klientami oraz pracownikami przypisanymi do Przedmiotu Transakcji jest spółka Akcyjna, tj. Spółka Dzielona. Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca będzie zajmować inne pomieszczenia niż Spółka Dzielona i zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować jedynie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona nie planują zawierania umowy podnajmu. Spółka Dzielona po podziale nie będzie świadczyć odpłatnie na rzecz Spółki Przejmującej żadnych usług. Spółka Przejmująca i Dzielona nie będą świadczyć wzajemnie na swoją rzecz jakichkolwiek innych dodatkowych usług. Wszelkie usługi księgowe, prawne, rozliczeń itp. będą nabywane przez każdą ze Spółek we własnym zakresie. Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca będzie zajmować inne pomieszczenia niż Spółka Dzielona i zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować jedynie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona nie planują zawierania umowy podnajmu. Zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Wydzielana w ramach podziału będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oraz Działalność Pozostająca w Spółce Dzielonej po podziale również będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przed Podziałem, Spółka dzielona zamierza dokonać reorganizacji obecnej działalności w zakresie Cyber poprzez wyodrębnienie Działalności Wydzielanej, tj. w szczególności Umowy o współpracę i Regulaminu. Wspomniane wyodrębnienie będzie miało swoje odzwierciedlenie m.in. w strukturze organizacyjnej Spółki dzielonej. W celu dokonania wyodrębnienia organizacyjnego działalności powiązanej z usługą Cyber, Spółka dzielona dokona zmiany struktury organizacyjnej poprzez uchwałę zarządu Spółki dzielonej tworzącą regulamin organizacyjny („Regulamin Organizacyjny”) i wydzielenie usługi Cyber oraz utworzenie dwóch departamentów: Departamentu Cyber („Departament Cyber”) oraz Departamentu Digital Fingerprints („Departament Digital Fingerprints”).W świetle nowej struktury organizacyjnej Spółki dzielonej, Departament Cyber będzie miał przypisane kompetencje w zakresie pełnej obsługi świadczonej Usługi Cyber oraz wsparcie księgowe, prawne i rozliczenia. Należy podkreślić, iż zadania Departamentu Cyber obejmować będą działalność podstawową sensu stricto, tj. świadczenie Usługi Cyber na rzecz klientów Spółki dzielonej. Natomiast, funkcje uzupełniające np. w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej czy logistyki będą realizowane na rzecz Departamentu przez inne jednostki Spółki dzielonej, gdyż są to tzw. funkcje wsparcia, a zatem dotyczą Spółki dzielonej jako całości. Ponadto, w ramach nowej struktury organizacyjnej Działalność Pozostająca Spółki dzielonej będzie świadczona przez Departament Digital Fingerprints. W celu dokonania wyodrębnienia finansowego, Spółka dzielona będzie prowadzić ewidencję, z której wynikać będzie przypisanie do Departamentu Cyber konkretnych składników majątkowych i pracowników. Ponadto, przyporządkowane będą mu odrębny budżet oraz plan finansowy. W systemie księgowym przychody i koszty ewidencjonowane będą zgodnie z miejscem ich powstawania (w ramach Departamentu Cyber będzie można wyróżnić Miejsca Powstawania Kosztów [„MPK”], dzięki którym możliwe będzie przypisanie kosztów bezpośrednich Deprtamentu). Ponadto, do Departamentu Cyber możliwe będzie przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. koszty prowizji bankowych; koszty biura rachunkowego; koszty prawników) według klucza 50/50. Tak zaewidencjonowane koszty i przychody pozwolą wyodrębnić finansowo oraz ocenić efektywność ekonomiczną oddzielnie w odniesieniu do Departamentu Cyber oraz Departamentu Digital Fingerprints (Działalności Pozostającej). Na dzień Podziału, wyodrębnione i przenoszone na rzecz Spółki Przejmującej składniki materialne i niematerialne będą składać się m.in. z następujących elementów („Przedmiot Transakcji”): 1) kapitał ludzki, tj. pracowników operacyjnych (merytorycznych) posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie do świadczenia Usługi Cyber; 2) Umowę o współpracę oraz Regulamin; 3) dedykowany system informatyczny wraz z aplikacjami i niezbędnym sprzętem (komputery, drukarki itp.); 4) prawa i obowiązki z innych odpowiednich umów zawartych przez Spółkę dzieloną (Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki z ww. umów ex lege na zasadach sukcesji uniwersalnej o czym było wspomniane powyżej); 5) aktywa materialne, w postaci sprzętu biurowego i wyposażenia biura (komputery, monitory, telefony, meble biurowe), przypisane do Departamentu Cyber; 6) rozrachunki z kontrahentami w zakresie związanym z prowadzeniem Działalności Wydzielanej, w tym przede wszystkim należności Spółki w stosunku do kontrahentów (co do zasady, obejmujące zobowiązania finansowe powstałe przed dniem Podziału oraz określone co do wartości i terminu, a jeszcze niezapłacone); 7) zobowiązania Spółki dzielonej wobec innych podmiotów, z którymi łączą Spółkę dzieloną relacje gospodarcze - przykładowo, z tytułu korzystania z systemów informatycznych, usług telekomunikacyjnych - o ile takie wystąpią na moment Podziału - w odpowiedniej części przypisanej do Departamentu Cyber. W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Wydzielana (Przedmiot Transakcji) będzie charakteryzować się również wyodrębnieniem funkcjonalnym. Zgodnie z planem Podziału, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione m.in. Umowa o współpracę oraz umowy zawarte z klientami Wnioskodawcy na podstawie Regulaminu. W konsekwencji, w ramach tzw. sukcesji generalnej stroną tych umów w miejsce Spółki dzielonej stanie się Spółka Przejmująca bez konieczności otrzymywania zgód kontrahentów (klientów) Spółki dzielonej (art. 531 KSH). W oparciu o ww. umowy, Działalność Wydzielana będzie w pełnym zakresie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą. Wszystkie czynności przygotowawcze do transakcji będą zatem dokonane w taki sposób, by na dzień rejestracji Podziału Spółka Przejmująca była w pełni gotowa z perspektywy prawnej i biznesowej do natychmiastowego podjęcia Działalności Wydzielanej, a także by zachowana została ciągłość między funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Spółce dzielonej i Spółce Przejmowanej.

Zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Wnioskodawca pragnie ponownie podkreślić (co uczynił już we wniosku), iż zasadniczym celem dokonywanej restrukturyzacji jest podniesienie efektywności zarówno Działalności Wydzielanej, jak i Działalności Pozostającej poprzez ich wykonywanie przez odrębne podmioty prawa, co jest uzasadnione w szczególności innym rodzajem klienta oraz fazą rozwoju obu działalności. Wnioskodawca, Zainteresowany, Fundusz oraz Spółka doszli do wniosku, iż z punktu widzenia ładu korporacyjnego, koordynacji różnorodnych projektów w ramach Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej oraz odpowiedniego podziału ryzyka (którego poziom jest inny w obu przypadkach) taka struktura będzie najbardziej optymalna. Należy podkreślić, że Podział zostanie dokonany jedynie z przyczyn ekonomiczno-biznesowych. W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zdaniem Wnioskodawcy zarówno Działalność Wydzielana, jak i Działalność Pozostająca będą stanowić na moment Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa zarówno na gruncie art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT, jak i art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. Wnioskodawca pragnie również nadmienić, iż Wnioskodawca i Zainteresowany są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego, skutki podatkowe podziału przez wydzielenie w zakresie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych na gruncie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT, do których odnosi się Wnioskodawca i Zainteresowany w pytaniach nr 2 i 3 należy rozpatrywać z punktu widzenia Ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem. W efekcie, pomimo, że Działalność Wydzielana i Działalność Pozostająca dotyczą spółki kapitałowej podlegającej podatkowi dochodowemu od osób prawnych, to kwestię stanowienia przez Działalność Wydzielaną i Działalność Pozostającą zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy analizować w świetle art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT. Wynika to przede wszystkim z faktu, że art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT wprost odwołuje się do pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której definicja zawarta jest w Ustawie o PIT, a zatem nie ma potrzeby analizować tej kwestii z perspektywy Ustawy o CIT. Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego zawarł też obszerny opis Działalności Pozostającej i Działalności Wydzielanej w ramach Spółki Dzielonej, co zdaniem Wnioskodawcy umożliwia odpowiedź na pytanie czy obie działalności stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2018 roku (sygn. 0113- KDIPT2-3.4011.197.2018.6.IR), wnioskodawca zadał następujące pytanie: „1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Części Inwestycyjnej, która na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielona ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy, powinien być sklasyfikowany dla celów podatkowych jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.?” Organ podatkowy udzielił odpowiedzi na tak zadane pytanie i zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż „W kontekście powyższej analizy, mając na uwadze, że w momencie wydzielenia Część Inwestycyjna:

 • będzie dysponowała własnym zespołem składników majątkowych, w tym zobowiązań i należności, jak również dedykowanym personelem;
 • będzie wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej;
 • będzie posiadała własne środki pieniężne lub papiery wartościowe zdeponowane na dedykowanych rachunkach bankowych;
 • będzie w stanie realizować zadania gospodarcze niezależnie od Spółki Dzielonej, - w opinii Spółki, będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT.”

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane również w m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 lipca 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.274.2018.3.AK), w której organ twierdząco odpowiedział na pytanie wnioskodawcy: „Czy Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o p.d.o.f. i w związku z tym, czy Spółka Przejmująca zobowiązana będzie do pobrania jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych?”;

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 czerwca 2018 roku (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.209.2018.1.KS) oraz
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 maja 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.100.2018.4.ES). Ponadto, Wnioskodawca pragnie przeformułować pytanie nr 1 (powtórzone również w poz. 75) na następujące brzmienie: Pytanie nr 1: Czy Działalność Pozostająca i Działalność Wydzielana w Spółce będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT i w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy i Zainteresowanego powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT?

Przeformułowane pytanie Nr 1, zostało zawarte w treści pytań wskazanych we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Działalność Pozostająca i Działalność Wydzielana w Spółce będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT i w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy i Zainteresowanego powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT?
 2. Czy w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT i w konsekwencji Spółka Przejmująca będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o PIT (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)
 3. Czy w związku z Podziałem po stronie Zainteresowanego powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT i w konsekwencji Spółka Przejmująca będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o PIT (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw z art. 1 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze Ustawy o PCC planowany Podział nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na gruncie art. 4 pkt 9 Ustawy o PCC (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane prez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?
 5. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, 2 i 3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pozostałych pytań zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Zainteresowanych,

Ad. 1)

W zakresie ponownie sformułowanego pytania nr 1, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Działalność Pozostająca i Działalność Wydzielana w Spółce będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT i w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy i Zainteresowanego nie powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane powyżej Działalność Wydzielana oraz Działalność Pozostająca stanowić będą na moment Podziału przez wydzielenie przez Wnioskodawcę do Spółki Przejmowanej zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa („ZCP”) jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie ustawy o PIT mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest odniesienie do każdej z tych przesłanek osobno.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo takie argumenty zostały wskazane przez organy podatkowe i sądy:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 4 maja 2017 r. (sygn. 3063-ILPP1-1.4512.55.2017.2.RW), tj.: „Zatem, aby określony zespól składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Innymi słowy, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej”;

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 28 kwietnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.39.2017.1.KBR) tj.: „składniki materialne i niematerialne tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli można uznać je za tworzące zespół powiązanych ze sobą elementów. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym istotna jest rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to znaczy czy można je uznać za stanowiące wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość”.

NSA w wyroku z 5 stycznia 2017 r. (sygn. II FSK 3649/14): „Przypomnieć tylko należy, że zgodnie z art. 551 k.c. przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak się podnosi w orzecznictwie przepis art. 551 k.c. definiując przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, wskazuje, że stanowi ono zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, podając przy tym przykładowe elementy wchodzące w jego skład - stanowiące w większości prawa o różnej postaci i treści. Czynnikiem "konstytuującym" przedsiębiorstwo lub jego część w znaczeniu przedmiotowym jest występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa, jako pewną całość (zespół). Występowanie elementu organizacji pozwala odróżnić przedsiębiorstwo od majątku, gdyż ten ostatni jest przedmiotem organizacji i stanowi jedynie zbiór elementów wchodzących w skład zorganizowanej całości, jaką jest przedsiębiorstwo (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21 listopada 2013 r., I ACa 1269/12)”.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle ustawodawstwa polskiego:

Zgodnie z Ustawą o PIT dla celów wykładni pojęcia „przedsiębiorstwo” należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. poz. 93 ze zm.; „Kodeks Cywilny”). Zgodnie z powyższym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kodeks Cywilny nie definiuje jednak pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zakres tego pojęcia został natomiast określony w art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT, zgodnie z którym zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Podstawowym wymogiem jest zatem, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne jest rozumiane jako odpowiednie umiejscowienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej podatnika - w szczególności jako pionu, działu, biura, wydziału, oddziału.

W opisanym stanie faktycznym wyodrębnienie organizacyjne zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie uwidocznione w Regulaminie Organizacyjnym, przyjętym uchwałą zarządu Spółki, który wyodrębni w ramach struktury Spółki tzw. Departament Cyber (Działalność Wydzielana) oraz Departament Digital Fingerprints (Działalność Pozostająca).

W ramach Podziału Spółka Przejmująca nabędzie zespół składników materialnych i niematerialnych, który będzie wykorzystywany przez nią do prowadzenia działalności gospodarczej w podobnym zakresie jak dotychczasowa działalność Spółki. W szczególności Spółka podkreśla, że Spółka Przejmująca będzie wykorzystywała ten sam zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), zespół pracowników bądź współpracowników, jak również umowy zawarte z podmiotami trzecimi, a przypisane do Departamentu Cyber w ramach reorganizacji. Powyższe składniki Przedmiotu Transakcji są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają, w sensie organizacyjnym oraz funkcjonalnym. Należy zaznaczyć, że Spółka Przejmująca będzie kontynuować działalność w zakresie świadczenia Usługi Cyber na rzecz obecnych klientów indywidualnych Spółki i nabędzie wszystkie prawa i obowiązki z Umowy o współpracę oraz Regulaminu na zasadach sukcesji uniwersalnej wynikającej z KSH.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wyodrębnienie organizacyjne zachodzi w następujących przypadkach:

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2016 roku, sygn. I SA/Sz 437/16; podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2015 roku, sygn. I SA/Sz 1517/14);

Wydzielenie na płaszczyźnie organizacyjnej oznacza określenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa zbywcy, jako: działu, oddziału, wydziału.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2014 roku, sygn. I SA/Wr 1915/13).

Podobnie, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 kwietnia 2013 roku (sygn. I SA/Rz 120/13), sąd stwierdził, że „wyodrębnienie organizacyjne to kwestia wyłącznie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, która nie została poddana regulacji prawnej, niemniej jednak przedmiotowe wyodrębnienie musi być dostatecznie widoczne, tj. dokonane w oparciu o zobiektywizowane kryteria, znajdujące odzwierciedlenie w strukturze całego przedsiębiorstwa.”.

Analogiczne stanowisko znajdziemy w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 grudnia 2017 roku (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.768.2017.2.ŻR), organ podkreślił, iż „Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.” (podobnie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ).

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 października 2014 roku, (sygn. IPPP1/443-942/14-4/MP), organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, iż mamy do czynienia z wyodrębnieniem organizacyjnym w sytuacji, w której „Jedną z jednostek wyodrębnionych organizacyjnie w Banku jest Departament Rozwoju i Utrzymania Aplikacji (dalej jako „DRA") wyodrębniony w ramach obszaru IT w Centrali Banku, na którego czele stoi pracownik Banku w randze dyrektora. DRA jest wydzielony formalnie w strukturze Banku w sposób opisany powyżej oraz posiada wewnętrzny regulamin (Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Departamentu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji) oraz plan finansowy (budżet).

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 marca 2014 roku (sygn. IPPP1/443-160/14-2/PR) organ potwierdził również, iż spełnia wymogi wyodrębnienia organizacyjnego wnioskodawca, w którym „Departament Marketingu jest organizacyjnie wyodrębniony w ramach Banku na podstawie regulaminu organizacyjnego. Departament Marketingu posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną. W ramach Departamentu Marketingu działa Wydział Komunikacji Produktowej oraz Wydział Komunikacji Wizerunkowej, które to wydziały kierowane są przez Naczelników. Działalnością Departamentu Marketingu kieruje Dyrektor Departamentu”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2014 roku (sygn. ILPB3/423-297/14-4/JG) wskazuje, iż departament reklamy działający w ramach domu maklerskiego na podstawie odrębnego regulaminu jest wydzielony organizacyjnie: „Działalność prowadzona przez Departament jest wyodrębniona ze wszystkich pozostałych komórek organizacyjnych Wnioskodawcy, a tym samym nie jest prowadzona równolegle, dla tej samej części przedsiębiorstwa, przez inne departamenty Wnioskodawcy. Powyższe wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne znajduje odzwierciedlenie w nowym regulaminie organizacyjnym przyjętym uchwałą z dnia 10 czerwca 2014 r., który to dokument szczegółowo określa za realizację jakich procesów odpowiada Departament.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zarówno Działalność Wydzielana, jak i Działalność Pozostająca spełniać będą przesłankę wyodrębnienia o charakterze organizacyjnym, a więc spełni pierwszy z wymogów określonych w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT.

Wyodrębnienie finansowe:

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wyodrębnienie finansowe powinno zapewniać możliwość wydzielenia z finansów całego przedsiębiorstwa rozliczeń dotyczących jego zorganizowanych części, tj. Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej.

Wnioskodawca podkreśla, że zarówno Działalność Wydzielana, jak i Działalność Pozostająca będą spełniały warunek wyodrębnienia finansowego. Departament Cyber i Departament Digital Fingerprints będą bowiem generowały jasno określone strumienie przychodów i kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Można będzie również w sposób jednoznaczny wyodrębnić należności i zobowiązania dotyczące obu departamentów (tj. de facto Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej).

Dodatkowo, Wnioskodawca podkreśla, że wyodrębnienie organizacyjne Departamentu Cyber będzie miało za zadanie oddzielić działalność związaną z Usługą Cyber oraz Działalność Pozostającą. Prowadzona po wyodrębnieniu księgowość odzwierciedlać będzie nowy podział i umożliwi odrębne ustalenie wyników finansowych Spółki w zakresie Działalności Wydzielanej oraz Działalności Pozostającej. Świadczy o tym m.in. fakt, iż Departament Cyber i Departament Digital Fingerprints stanowić będą dla Spółki z perspektywy księgowej odrębne zespoły MPK - ów.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że wyodrębnienie finansowe zachodzi w następujących przypadkach:

Wyodrębnienie finansowe z kolei najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie oznacza ono samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2016 roku, sygn. I SA/Rz 19/16);

Wydzielenie na płaszczyźnie finansowej oznacza, że możliwe jest, poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, przyporządkowanie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, także należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tak aby mogło stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje zadanie gospodarcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa winna zatem posiadać pewną wewnętrzną niezależność finansową.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2014 roku, sygn. I SA/Wr 1915/13).

Podobne stanowisko możemy znaleźć w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 października 2014 roku, (sygn. IPPP1/443-942/14-4/MP), Dyrektor potwierdził, iż mamy do czynienia z wyodrębnieniem finansowym w sytuacji, gdy jeden z departamentów „z perspektywy księgowej Banku (...) stanowi tzw. miejsce powstawania kosztów (MPK). W praktyce oznacza to, że jednostka ta jest wyodrębniona finansowo w Banku w ten sposób, że istniejąca analityczna ewidencja księgowa Banku umożliwia przypisanie do DRA (podobnie jak też pozostałych jednostek organizacyjnych Banku stanowiących tzw. MPK) należności, przychodów oraz kosztów oraz określonych składników majątku Banku, dedykowanych do funkcji realizowanych przez DRA.

Budżet pionu - obszaru IT, którego składową jest DRA - skonstruowany jest w taki sposób, że możliwe jest wyodrębnienie z niego rocznego planu finansowego (budżetu) przypisanego do DRA”

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP2/443-74/14-2/KW) z dnia 16 kwietnia 2014 roku organ stwierdził, że „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 sierpnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 czerwca 2017 roku (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.226.2017.1.IZ);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2017 roku (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.106.2017.2.ISK).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy zarówno Działalność Wydzielana, jak i Działalność Pozostająca posiadać będą przymiot samodzielności finansowej: w ramach prowadzonej księgowości możliwe będzie bowiem określenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań przypisanych wyłącznie Działalności Wydzielanej (Departamentowi Cyber) bądź wyłącznie Działalności Pozostającej (Departamentowi Digital Fingerprints). Tym samym, spełniony będzie kolejny z warunków określonych w art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT, decydujących o kwalifikacji Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne:

Z wyodrębnieniem funkcjonalnym danej jednostki mamy do czynienia, gdy jest ona w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Oznacza to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe, materialne i niematerialne, wchodzące w skład danej jednostki muszą zatem wskazywać, iż zarówno Spółka, jak i Spółka Przejmująca mogliby hipotetycznie prowadzić działalność gospodarczą przy wykorzystaniu Przedmiotu Transakcji w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który zarazem mógłby potencjalnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Oznacza to, że nie jest wystarczające jakiekolwiek zaistnienie lub zorganizowanie masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. W ocenie Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że w odniesieniu do Działalności Wydzielanej, jak i Działalności Pozostającej słuszny jest wniosek o funkcjonalnym wyodrębnieniu grupy składników materialnych i niematerialnych służących prowadzonej działalności w ramach przedsiębiorstwa. Nie powinno ulegać wątpliwości, że składniki wchodzące w skład Działalności Wydzielanej bądź Działalności Pozostającej pozwalają na samodzielne prowadzenie działalności w obrocie rynkowym. Takie elementy jak m.in.:

 1. kapitał ludzki, tj. pracowników operacyjnych (merytorycznych) posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie do świadczenia Usługi Cyber bądź Digital Fingerprints;
 2. Umowa o współpracę oraz Regulamin;
 3. dedykowany system informatyczny wraz z aplikacjami i niezbędnym sprzętem (komputery, meble biurowe itp.);
 4. prawa i obowiązki z innych odpowiednich umów zawartych przez Spółkę;
 5. aktywa materialne, w postaci sprzętu biurowego i wyposażenia biura (komputery, monitory, telefony, meble biurowe), przypisane do Departamentu Cyber bądź Departamentu Digital Fingerprints;
 6. rozrachunki z kontrahentami w zakresie związanym z prowadzeniem Działalności Wydzielanej bądź Działalności Pozostającej, w tym przede wszystkim należności Spółki w stosunku do kontrahentów;
 7. zobowiązania Spółki wobec innych podmiotów, z którymi łączą Spółkę relacje gospodarcze - przykładowo, z tytułu korzystania z systemów informatycznych, usług telekomunikacyjnych - o ile takie wystąpią na moment Podziału - w odpowiedniej części przypisanej do Departamentu Cyber i Departamentu Digital Fingerprints;

zdaniem Wnioskodawcy wskazują, iż Departament Cyber (Działalność Wydzielana) oraz odpowiednio Departament Digital Fingerpints (Działalność Pozostająca) mogłyby samodzielne funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Ponadto, należy podkreślić, iż wymienione w opisie zdarzenia przyszłego kompetencje Departamentu Cyber i Departamentu Digital Fingerprints oraz składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej są ze sobą funkcjonalnie powiązane. Innymi słowy, nie byłoby możliwe wykonywanie tych czynności przez Spółkę oraz Spółkę Przejmującą (po Podziale) bez odpowiedniego zespołu składników majątkowych, a także kompetencji menedżerów i pracowników, którzy realizują określone zadania w zakresie Usługi Cyber bądź Digital Fingerprints. Dodatkowo, charakter składników majątkowych wchodzących w skład odpowiednio Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej (np. środki trwałe, umowy, licencje) zdaniem Wnioskodawcy wskazuje, iż będą niezbędne do świadczenia usług przez Spółkę i następnie Spółkę Przejmującą.

Powyższe wnioski potwierdzają wyroki wydawane przez sądy administracyjne:

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego kryterium to sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. (...) Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2016 roku, sygn. akt I SA/Sz 437/16);

Istotne jest bowiem to, aby wszystkie warunki - techniczne, ale także formalne, uprawniające do prowadzenia działalności tego rodzaju, zostały spełnione w odniesieniu do konkretnego zespołu składników majątkowych i to na dzień sprzedaży, gdyż tylko taki zespół składników majątkowych byłby zdolny do prowadzenia działalności w zakresie przesyłu gazu.” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2014 roku, sygn. I FSK 1666/13).

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 sierpnia 2018 roku (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 czerwca 2017 roku (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.226.2017.1.IZ);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2017 roku (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.106.2017.2.ISK);

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy Działalność Wydzielana i Działalność Pozostająca posiadać będą przymiot odrębności funkcjonalnej, na co wskazują przede wszystkim zadania, które będą realizowane przez Departament Cyber i Departament Digital Fingerprint. Wyraża się ona zdolnością do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych, przy wykorzystaniu dedykowanego zespołu składników majątkowych, kadr oraz umów z osobami trzecimi. W efekcie, Działalność Wydzielana i Działalność Pozostająca spełni ostatni z warunków określonych w art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT dla uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT i w konsekwencji Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o PIT.

Uzasadnienie:

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach Podziału nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z uwagi na spełnienie warunku przedmiotowego - zarówno Działalność Wydzielana, jak i Działalność Pozostająca w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji, Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4c ustawy o PIT. Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem.

Na podstawie art. 41 ust. 4c Ustawy o PIT, spółka przejmująca jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7.

W tym miejscu należy wskazać na art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższego wynika zatem, że na gruncie Ustawy o PIT powstanie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku podziału przez wydzielenie uzależnione jest od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału.

Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną w uzasadnieniu do stanowiska w zakresie pytania nr 1, należy stwierdzić, że zarówno Działalność Wydzielana, jak i Działalność Pozostająca w Spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W rezultacie planowany Podział Spółki przez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Oznacza to również, że Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4c Ustawy o PIT.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.344.2018.4.AK);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 lipca 2018 r.
  (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.184.2018.2.BC).

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Zainteresowanego nie powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT i w konsekwencji Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o PIT.

Uzasadnienie:

Ze względu na analogiczną sytuację prawną Zainteresowanego, wszystkie argumenty przedstawione w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 2 mają zastosowanie również do Zainteresowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez opisywaną we wniosku spółkę przesłanek określonych w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków Wojewódzkiego Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.