0112-KDIL3-1.4011.132.2017.1.IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
0112-KDIL3-1.4011.132.2017.1.IMinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podział
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. przychód
 5. spółka kapitałowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.) uzupełnionym w dniu 29 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

Wniosek uzupełniono w dniu 29 czerwca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym ze wspólników Sp. z o.o., która posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca posiada 50% udziału w kapitale zakładowym przedmiotowej spółki. Spółka z o.o. zamierza dokonać znaczących zmian organizacyjnych, szczegółowo opisanych poniżej, a polegających w pierwszym etapie na skorzystaniu z procedury połączenia spółek, a następnie jej podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki, wraz z jednoczesnym rozdzieleniem udziałów obu wspólników.

Uszczegóławiając, Sp. z o.o., której wspólnikiem jest Wnioskodawca, zamierza w przyszłości w pierwszym etapie na mocy połączenia przejąć spółkę córkę Sp. z o.o. z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której Sp. z o.o. jako spółka przejmująca ma obecnie 100% udziałów, a następnie dokonać podziału tak powstałej spółki przez wydzielenie z tej spółki części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa i przeniesienie jej na spółkę nowo zawiązaną w celu doprowadzenia finalnie do rozdzielenia wspólników (w tym Wnioskodawcy), będących osobami fizycznymi.

W celu dokonania zmian organizacyjnych w spółce Sp. z o.o., w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w pierwszym etapie dojdzie do połączenia jej ze spółką córką, a następnie w drugim etapie do podziału tak powstałej spółki polegającego na wydzieleniu z niej części majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w celu doprowadzenia do rozdzielenia wspólników będącymi osobami fizycznymi.

Zatem w wyniku połączenia, cały majątek spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na rzecz spółki przejmującej (Sp. z o.o.). Co istotne, niniejsze połączenie spółek uzasadnione jest przede wszystkim przyczynami ekonomicznymi biznesowymi, których celem jest w następstwie rozdzielenie dwóch wspólników (w tym Wnioskodawca), z których każdy docelowo będzie posiadał 100% w jednej z dwóch spółek, które będą działać po wydzieleniu. Łącznie wartość 100% udziałów w spółkach po wydzieleniu będzie odpowiadać łącznej wartości 50% udziałów w spółce przed wydzieleniem.

W tym miejscu należy podkreślić, iż spółka przejmowana prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji stolarki aluminiowej, natomiast spółka przejmująca oparta jest na działalności stricte budowlanej, zatem niewątpliwie zakres działalności spółki przejmowanej ma charakter uzupełniający w stosunku do spółki przejmującej. W tym miejscu należy podkreślić, iż w efekcie finalnym mimo połączenia niniejszych spółek dojdzie do zrealizowania podstawowego, końcowego celu przedmiotowych zmian organizacyjnych w postaci rozdzielenia wspólników (w tym Wnioskodawcy) będących osobami fizycznymi. Po rozdzieleniu Wnioskodawca, jako jeden ze wspólników będzie posiadał 100% udziałów w spółce przejmującej produkcję stolarki aluminiowej, a drugi wspólnik będzie posiadał 100% udziałów w spółce prowadzącej działalność budowlaną.

Konkretyzując, w drugim etapie zmian organizacyjnych, nastąpi podział Sp. z o.o. poprzez wydzielenie z jego majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienie jej do nowej spółki. Sp. z o.o., będąca w zamierzeniu spółką dzieloną zostanie rozdzielona na pół, a efektem końcowym całego procesu zmian organizacyjnych będzie zmiana struktury udziałowców w obu końcowych spółkach kapitałowych. Wszystkie udziały, zarówno w spółce dzielonej, jak i w nowo zawiązanej będą należeć do tych samych osób fizycznych. Podstawowym celem przedmiotowego podziału jest doprowadzenie do sytuacji, w której oba podmioty, tj. spółka dzielona jak i nowo zawiązana pozostaną zupełnie niezależne kapitałowo od siebie w celu definitywnego „rozdzielenia” wspólników, będącymi osobami fizycznymi.

Sp. z o.o. jako przyszła spółka dzielona planuje podział swojego majątku w drodze tzw. podziału przez wydzielenie przewidzianego w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego na nieistniejącą jeszcze spółkę nowo zawiązaną - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił na moment wydzielenia wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych w ramach Spółki dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych. Przenoszona część majątku stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jako wyodrębniona funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo część przedsiębiorstwa zdolna do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i oparta będzie głównie na produkcji profili aluminiowych.

W związku z podziałem spółka dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w zakresie działalności budowlanej, pozostającą w spółce dzielonej. Spółka nowo zawiązana wstąpi z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej określone w planie podziału.

Majątek pozostały w spółce dzielonej obejmie cały dotychczasowy dział zajmujący się działalnością budowlaną, w szczególności, m.in. nieruchomość zakładową, ruchomości (środki transportu), ogół praw i obowiązków z umów zawartych z pracownikami i współpracownikami pozostałymi w tym dziale budowlanym (którzy nie zostali przeniesieni do spółki nowo zawiązanej). Majątek w spółce przejmującej obejmie cały dotychczasowy dział zajmujący się produkcją stolarki aluminiowej. będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

W końcowym etapie, tak jak uwypuklono powyżej, na skutek podziału spółki przez wydzielenie nastąpi zerwanie więzi kapitałowych pomiędzy wspólnikami spółki dzielonej, tj. Wnioskodawcą, a pozostałym wspólnikiem, będącymi osobami fizycznymi i rozdzielenie w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, każdy ze wspólników posiadać będzie docelowo 100% udziałów w jednej z dwóch spółek, które będą działać po wydzieleniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu dokonania opisywanego podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki - po stronie wspólników spółki dzielonej powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie podziału spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, u wspólników Spółki dzielonej, będących osobami fizycznymi nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z następujących przyczyn.

Po pierwsze, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółce.

Ponadto do przychodów nie zalicza się: w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, przychodu udziałowca spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Po drugie, również art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego z tego względu, iż majątek przejmowany przez spółkę nowo zawiązaną oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i biznesowych powyżej wskazanych.

Podobne stanowisko wyrażone zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2009 r. (sygnatura ITPB1/415-245b/09/MR).

Własne stanowisko wynika z wniosku i jego uzupełnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm., dalej: „k.s.h.”). Stosownie do postanowień art. 528 § 1 k.s.h. – spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. – podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 k.s.h.).

Przy rozpatrywaniu skutków podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) po stronie udziałowców tej spółki będących osobami fizycznymi, odnieść się należy do przepisów art. 24 ust. 5 pkt 6 i 7 oraz ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ww. ustawy w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;
 2. art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Stosownie jednak do art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W myśl natomiast art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Z powyższych przepisów wynika, że opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w momencie podziału spółek kapitałowych uzależnione jest od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Jeśli miał miejsce podział spółek, a majątek przejmowany na skutek podziału a także majątek pozostający w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek.

Opodatkowaniu podlegają jednakże dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jednym ze wspólników spółki Sp. z o.o., która posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Sp. z o.o. zamierza w przyszłości w pierwszym etapie na mocy połączenia przejąć spółkę córkę Sp. z o.o. z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której Sp. z o.o. jako spółka przejmująca ma obecnie 100% udziałów, a następnie dokonać podziału tak powstałej spółki przez wydzielenie z tej spółki części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa i przeniesienie jej na spółkę nowo zawiązaną w celu doprowadzenia finalnie do rozdzielenia wspólników (w tym Wnioskodawcy), będących osobami fizycznymi.

W wyniku połączenia, cały majątek spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na rzecz spółki przejmującej (Sp. z o.o.), niniejsze połączenie spółek uzasadnione jest przede wszystkim przyczynami ekonomicznymi biznesowymi, których celem jest w następstwie rozdzielenie dwóch wspólników (w tym Wnioskodawca), z których każdy docelowo będzie posiadał 100% w jednej z dwóch spółek, które będą działać po wydzieleniu. Łącznie wartość 100% udziałów w spółkach po wydzieleniu będzie odpowiadać łącznej wartości 50% udziałów w spółce przed wydzieleniem.

Spółka przejmowana prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji stolarki aluminiowej, natomiast spółka przejmująca oparta jest na działalności stricte budowlanej, zatem niewątpliwie zakres działalności spółki przejmowanej ma charakter uzupełniający w stosunku do spółki przejmującej. Po rozdzieleniu Wnioskodawca, jako jeden ze wspólników będzie posiadał 100% udziałów w spółce przejmującej produkcję stolarki aluminiowej, a drugi wspólnik będzie posiadał 100% udziałów w spółce prowadzącej działalność budowlaną.

Sp. z o.o. jako przyszła spółka dzielona planuje podział swojego majątku w drodze tzw. podziału przez wydzielenie przewidzianego w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku spółki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego na nieistniejącą jeszcze spółkę nowo zawiązaną - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił na moment wydzielenia wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych w ramach Spółki dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych. Przenoszona część majątku stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jako wyodrębniona funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo część przedsiębiorstwa zdolna do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i oparta będzie głównie na produkcji profili aluminiowych. Majątek pozostały w spółce dzielonej obejmie cały dotychczasowy dział zajmujący się działalnością budowlaną, w szczególności, m.in. nieruchomość zakładową, ruchomości (środki transportu), ogół praw i obowiązków z umów zawartych z pracownikami i współpracownikami pozostałymi w tym dziale budowlanym.

W świetle powyższych wyjaśnień oraz przedstawionego we wniosku zdarzenia należy stwierdzić, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - zarówno majątek pozostały po wydzieleniu jak i przenoszona część majątku stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ww. ustawy.

Podsumowując z tytułu dokonania opisywanego podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki - po stronie wspólnika spółki dzielonej nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie podziału spółki.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez opisywaną we wniosku spółkę przesłanek określonych w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Ponadto tut. organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.