Podział zysku | Interpretacje podatkowe

Podział zysku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział zysku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego nr 1, tj. w razie przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę Osobową (np. komandytową lub jawną) Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jako wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych i w konsekwencji zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (lub rezerwowym) spółki przekształcanej?
Fragment:
Z kolei art. 231 § 2 pkt 2 KSH stanowi, że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Nie bez znaczenia jest też regulacja art. 191 § 1 i § 2 KSH i wynikające z niej dyrektywy interpretacyjne. Zgodnie z rzeczonym przepisem wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197. Przykładowo możliwa jest sytuacja, w której zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o przelaniu zysku do kapitału zapasowego lub na kapitały rezerwowe (lub do innego funduszu) jako inny sposób podziału zysku. Nie można również wykluczyć sytuacji, w której wypracowany zysk przeznaczony zostaje na pokrycie straty spółki z lat ubiegłych. Jak wskazuje się w doktrynie „należy odróżnić podział zysku między wspólników od podziału w inny sposób (zob. R. Pabis, Zasady rozporządzania zyskiem spółki z o.o, Pr. Sp. 2009, nr 5, s. 51 i n.). Podział w inny sposób może służyć przede wszystkim wzmocnieniu sytuacji majątkowej spółki „ kosztem ” wspólników” (tak: A.
2015
10
mar

Istota:
Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 347 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), wspólnik spółki akcyjnej ma wprawdzie prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, zarazem jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Dlatego też każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 395 § l pkt 2 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Zdaniem Wnioskodawcy, pogląd przeciwny, według którego „ podział zysku ” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników powodowałby całkowite i bezpodstawne zignorowanie art. 347 § 3 k.s.h. oraz wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca. Skoro więc pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie będzie miał zastosowania. Taki system interpretacji pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w spółce kapitałowej występuje powszechnie w doktrynie.
2015
4
lut

Istota:
Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 347 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), wspólnik spółki akcyjnej ma wprawdzie prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, zarazem jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Dlatego też każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 395 § l pkt 2 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Zdaniem Wnioskodawcy, pogląd przeciwny, według którego „ podział zysku ” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników powodowałby całkowite i bezpodstawne zignorowanie art. 347 § 3 k.s.h. oraz wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca. Skoro więc pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie będzie miał zastosowania. Taki system interpretacji pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w spółce kapitałowej występuje powszechnie w doktrynie.
2015
4
lut

Istota:
1. Czy w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego nr 1, tj. w razie przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę Osobową (np. komandytową lub jawną) Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jako wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych i w konsekwencji zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (lub rezerwowym) spółki przekształcanej?
2. Czy w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego nr 2, tj. w wyniku likwidacji Spółki Osobowej (np. spółki jawnej lub spółki komandytowej) lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Termin „ niepodzielone zyski w spółkach kapitałowych ” nie jest używany ani w przepisach o rachunkowości, ani w przepisach podatkowych, nawiązuje jednak dość wyraźnie do instytucji podziału zysku spółki kapitałowej, uregulowanej w art. 191-193, 347 i 348 KSH. Należy jednak zauważyć, że na gruncie KSH termin „ podział zysku ” nie jest rozumiany jednolicie – niekiedy zdaje się oznaczać wypłatę zysku, czyli co do zasady podział między wspólników (zob. art. 191 § 1 KSH, porównany do analogicznego art. 348 § 1 KSH) a niekiedy ogólne rozdysponowanie zysku (czyli nie tylko podział między wspólników, ale także przekazanie zysku na inne kapitały własne (zob. art. 192 i art. 348 § 1 KSH, art. 231 § 2 pkt 2 i art. 395 § 2 pkt 2 KSH). To niejednolite rozumienie terminu „ podział zysku ” na gruncie KSH wyklucza możliwość prostego przeniesienia występującego w KSH terminu „ zysk niepodzielony ” do regulacji podatkowoprawnych. Ponieważ jednak jest to termin ściśle prawny, niemający ustalonego znaczenia w języku powszechnym, niezasadne byłoby również całkowite abstrahowanie od terminologii przyjętej na gruncie KSH. Warto zatem rozważyć, czy któreś z dwóch zasadniczych znaczeń podziału zysku, przedstawionych w powołanych wyżej przepisach KSH, można zastosować dla celów interpretacji pojęcia „ zysk niepodzielony w spółkach kapitałowych ”.
2014
16
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową.
Fragment:
Wywieść ją należy z przepisów, które regulują podział zysków spółek kapitałowych - w niniejszej sprawie konkretnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Regulacje te zawiera Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.). Kwestie podziału zysku spółki uregulowane zostały w art. 191-197 k.s.h. i dotyczą przede wszystkim prawa wspólników do udziału poprzez wypłatę dywidendy. Art. 191 § 1 k.s.h. stanowi, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem art. 195 § 1. Dalsze przepisy przewidują sposób wyliczenia kwoty, która ma zostać przeznaczona do podziału, krąg uprawnionych i dalsze zasady wypłaty dywidendy. O podziale zysku co do zasady decyduje zgromadzenie wspólników w formie uchwały, co wynika z art. 231 § 2 pkt 2 k.s.h. Może być przewidziana w umowie spółki inna forma takiej decyzji, niemniej zawsze rozstrzygnięcie tej kwestii będzie pozostawać w ramach spółki, która zysk wypracowała. Spółka natomiast może podjąć decyzję o przeznaczeniu zysku na inne cele niż wypłata w formie dywidendy wspólnikom, przykładowo - na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, fundusze celowe.
2014
19
wrz

Istota:
Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 347 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), wspólnik spółki akcyjnej ma wprawdzie prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, zarazem jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Dlatego też każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 395 § l pkt 2 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Zdaniem Wnioskodawcy, pogląd przeciwny, według którego „ podział zysku ” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników powodowałby całkowite i bezpodstawne zignorowanie art. 347 § 3 k.s.h. oraz wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca. Skoro więc pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie będzie miał zastosowania. Taki system interpretacji pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w spółce kapitałowej występuje powszechnie w doktrynie.
2014
12
wrz

Istota:
Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 347 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), wspólnik spółki akcyjnej ma wprawdzie prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, zarazem jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Dlatego też każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 395 § l pkt 2 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Zdaniem Wnioskodawcy, pogląd przeciwny, według którego „ podział zysku ” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników powodowałby całkowite i bezpodstawne zignorowanie art. 347 § 3 k.s.h. oraz wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca. Skoro więc pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie będzie miał zastosowania. Taki system interpretacji pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w spółce kapitałowej występuje powszechnie w doktrynie.
2014
12
wrz

Istota:
Czy u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej, czy też zobowiązany jest on co miesiąc ustalać przychód i koszty ze spółki komandytowo-akcyjnej proporcjonalnie do prawa w udziale w jej zysku i łączyć z pozostałymi swoimi przychodami i kosztami.
Fragment:
Czy u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej, czy też zobowiązany jest on co miesiąc ustalać przychód i koszty ze spółki komandytowo-akcyjnej proporcjonalnie do prawa w udziale w jej zysku i łączyć z pozostałymi swoimi przychodami i kosztami. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej, albo - jeżeli określony został dzień tej wypłaty - w tym dniu. Przychód ten jest przychodem z działalności gospodarczej i dotyczy wszystkich wspólników spółki niebędącej osobą prawną, a taką jest spółka komandytowo-akcyjna, a więc zarówno komplementariuszy, jak i akcjonariuszy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) nie dzieli w żaden sposób wspólników spółek osobowych i tym samym nie różnicuje ich prawa do przychodu z zysku.
2013
5
lip

Istota:
1. Czy podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednomyślnej uchwały w sprawie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy (o kilka miesięcy) stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy dywidenda przyznana uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a nie wypłacona udziałowcom w terminie określonym w uchwale, stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy posiadający udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku, chyba że w oparciu o upoważnienie wynikające z umowy spółki, zgromadzenie wspólników określi inny dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – art. 193 ksh. Uchwała wspólników powinna również określać termin wypłaty dywidendy (jeśli termin ten nie został określony w umowie spółki). Za zasadne należy zatem uznać stwierdzenie Odwołującej, iż dnia wypłaty nie można utożsamiać z dniem dywidendy, jednak – jak podkreślono już w odpowiedzi na skargę z dnia 30.09.2005 r., „organy podatkowe w niniejszej sprawie nie utożsamiają tych dwóch pojęć a jedynie opierając się na brzmieniu przepisów podejmują próbę ustalenia, z jakim dniem wspólnicy nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy”. W konsekwencji powyższego należy zatem stwierdzić ponownie, że o ile roszczenie o wypłatę dywidendy powstaje z dniem podjęcia uchwały o podziale zysku, o tyle staje się ono wymagalne dopiero z upływem terminu wskazanego w tej uchwale (w przypadku gdy uchwała wskazuje ten termin). Oznacza to, że w stanie faktycznym zaistniałym w przedmiotowej sprawie, do ustalonego pierwotnie uchwałą zgromadzenia wspólników terminu wymagalności roszczenia (31.05.2004 r.) dywidenda była wspólnikowi nienależna, stąd w okresie tym nie powstaje u Spółki nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tej części zysku, która została przekazana przez gospodarstwo pomocnicze, utworzone przy jednostce budżetowej, na środek specjalny jednostki macierzystej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych
Fragment:
Przedstawiając rozliczenie wyniku finansowego brutto za 2002 r., wskazała na ustalony podatek dochodowy i kwotę zwolnioną od tego podatku w wysokości 53.992,20 zł, oraz podział zysku po odliczeniu podatku dochodowego. Zapytanie dotyczyło natomiast kwoty 30.000 zł - przekazanej na środek specjalny macierzystej jednostki budżetowej (zakup komputerów, książek) - pochodzącej z zysku pozostawionego w gospodarstwie pomocniczym, po odliczeniu podatku i przekazaniu 50 % tego zysku do budżetu. Przedstawiony stan faktyczny odnosi się zatem do podziału osiągniętego wyniku finansowego za rok 2002, a nie do osiągniętego dochodu i kwestii jego opodatkowania lub zwolnienia z podatku. Zgodnie z art. 14a § 1 ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach. Gospodarowanie środkami pochodzącymi z zysku do podziału - zysku po odliczeniu należnego podatku dochodowego - pozostające w gestii organów tworzących podmiot, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej zapisanymi w odrębnych przepisach dla tych podmiotów, pozostaje poza właściwością organów podatkowych w zakresie art. 14a ordynacji podatkowej . Uzupełniony przez stronę w piśmie z dnia 20.05.2005 r. stan faktyczny oraz okoliczności dotyczące zwolnienia jednostki z podatku pozostają bez wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.