Podział zysku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział zysku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
mar

Istota:

Czy w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego nr 1, tj. w razie przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę Osobową (np. komandytową lub jawną) Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jako wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych i w konsekwencji zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (lub rezerwowym) spółki przekształcanej?

Fragment:

Z kolei art. 231 § 2 pkt 2 KSH stanowi, że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Nie bez znaczenia jest też regulacja art. 191 § 1 i § 2 KSH i wynikające z niej dyrektywy interpretacyjne. Zgodnie z rzeczonym przepisem wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197. Przykładowo możliwa jest sytuacja, w której zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o przelaniu zysku do kapitału zapasowego lub na kapitały rezerwowe (lub do innego funduszu) jako inny sposób podziału zysku. Nie można również wykluczyć sytuacji, w której wypracowany zysk przeznaczony zostaje na pokrycie straty spółki z lat ubiegłych. Jak wskazuje się w doktrynie „należy odróżnić podział zysku między wspólników od podziału w inny sposób (zob. R. Pabis, Zasady rozporządzania zyskiem spółki z o.o, Pr. Sp. 2009, nr 5, s. 51 i n.). Podział w inny sposób może służyć przede wszystkim wzmocnieniu sytuacji majątkowej spółki „ kosztem ” wspólników” (tak: A.

2015
4
lut

Istota:

Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 347 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), wspólnik spółki akcyjnej ma wprawdzie prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, zarazem jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Dlatego też każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 395 § l pkt 2 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Zdaniem Wnioskodawcy, pogląd przeciwny, według którego „ podział zysku ” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników powodowałby całkowite i bezpodstawne zignorowanie art. 347 § 3 k.s.h. oraz wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca. Skoro więc pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie będzie miał zastosowania. Taki system interpretacji pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w spółce kapitałowej występuje powszechnie w doktrynie.

2015
4
lut

Istota:

Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 347 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), wspólnik spółki akcyjnej ma wprawdzie prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, zarazem jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Dlatego też każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 395 § l pkt 2 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Zdaniem Wnioskodawcy, pogląd przeciwny, według którego „ podział zysku ” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników powodowałby całkowite i bezpodstawne zignorowanie art. 347 § 3 k.s.h. oraz wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca. Skoro więc pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie będzie miał zastosowania. Taki system interpretacji pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w spółce kapitałowej występuje powszechnie w doktrynie.

2014
16
lis

Istota:

1. Czy w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego nr 1, tj. w razie przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę Osobową (np. komandytową lub jawną) Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania na dzień przekształcenia dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jako wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych i w konsekwencji zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od środków zgromadzonych na kapitale zapasowym (lub rezerwowym) spółki przekształcanej?
2. Czy w uwarunkowaniach przedstawionego zdarzenia przyszłego nr 2, tj. w wyniku likwidacji Spółki Osobowej (np. spółki jawnej lub spółki komandytowej) lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Termin „ niepodzielone zyski w spółkach kapitałowych ” nie jest używany ani w przepisach o rachunkowości, ani w przepisach podatkowych, nawiązuje jednak dość wyraźnie do instytucji podziału zysku spółki kapitałowej, uregulowanej w art. 191-193, 347 i 348 KSH. Należy jednak zauważyć, że na gruncie KSH termin „ podział zysku ” nie jest rozumiany jednolicie – niekiedy zdaje się oznaczać wypłatę zysku, czyli co do zasady podział między wspólników (zob. art. 191 § 1 KSH, porównany do analogicznego art. 348 § 1 KSH) a niekiedy ogólne rozdysponowanie zysku (czyli nie tylko podział między wspólników, ale także przekazanie zysku na inne kapitały własne (zob. art. 192 i art. 348 § 1 KSH, art. 231 § 2 pkt 2 i art. 395 § 2 pkt 2 KSH). To niejednolite rozumienie terminu „ podział zysku ” na gruncie KSH wyklucza możliwość prostego przeniesienia występującego w KSH terminu „ zysk niepodzielony ” do regulacji podatkowoprawnych. Ponieważ jednak jest to termin ściśle prawny, niemający ustalonego znaczenia w języku powszechnym, niezasadne byłoby również całkowite abstrahowanie od terminologii przyjętej na gruncie KSH. Warto zatem rozważyć, czy któreś z dwóch zasadniczych znaczeń podziału zysku, przedstawionych w powołanych wyżej przepisach KSH, można zastosować dla celów interpretacji pojęcia „ zysk niepodzielony w spółkach kapitałowych ”.

2014
19
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Fragment:

Wywieść ją należy z przepisów, które regulują podział zysków spółek kapitałowych - w niniejszej sprawie konkretnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Regulacje te zawiera Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.). Kwestie podziału zysku spółki uregulowane zostały w art. 191-197 k.s.h. i dotyczą przede wszystkim prawa wspólników do udziału poprzez wypłatę dywidendy. Art. 191 § 1 k.s.h. stanowi, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem art. 195 § 1. Dalsze przepisy przewidują sposób wyliczenia kwoty, która ma zostać przeznaczona do podziału, krąg uprawnionych i dalsze zasady wypłaty dywidendy. O podziale zysku co do zasady decyduje zgromadzenie wspólników w formie uchwały, co wynika z art. 231 § 2 pkt 2 k.s.h. Może być przewidziana w umowie spółki inna forma takiej decyzji, niemniej zawsze rozstrzygnięcie tej kwestii będzie pozostawać w ramach spółki, która zysk wypracowała. Spółka natomiast może podjąć decyzję o przeznaczeniu zysku na inne cele niż wypłata w formie dywidendy wspólnikom, przykładowo - na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, fundusze celowe.

2014
12
wrz

Istota:

Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 347 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), wspólnik spółki akcyjnej ma wprawdzie prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, zarazem jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Dlatego też każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 395 § l pkt 2 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Zdaniem Wnioskodawcy, pogląd przeciwny, według którego „ podział zysku ” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników powodowałby całkowite i bezpodstawne zignorowanie art. 347 § 3 k.s.h. oraz wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca. Skoro więc pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie będzie miał zastosowania. Taki system interpretacji pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w spółce kapitałowej występuje powszechnie w doktrynie.

2014
12
wrz

Istota:

Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytową przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 347 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), wspólnik spółki akcyjnej ma wprawdzie prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, zarazem jednak umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Dlatego też każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 395 § l pkt 2 k.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie wówczas gdy właściwy organ stanowiący spółki nie podejmie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za określony rok obrotowy. Zdaniem Wnioskodawcy, pogląd przeciwny, według którego „ podział zysku ” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników powodowałby całkowite i bezpodstawne zignorowanie art. 347 § 3 k.s.h. oraz wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca. Skoro więc pojęcie „ podział zysku ” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oznacza, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT nie będzie miał zastosowania. Taki system interpretacji pojęcia „ niepodzielonych zysków ” w spółce kapitałowej występuje powszechnie w doktrynie.

2013
5
lip

Istota:

Czy u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej, czy też zobowiązany jest on co miesiąc ustalać przychód i koszty ze spółki komandytowo-akcyjnej proporcjonalnie do prawa w udziale w jej zysku i łączyć z pozostałymi swoimi przychodami i kosztami.

Fragment:

Czy u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej, czy też zobowiązany jest on co miesiąc ustalać przychód i koszty ze spółki komandytowo-akcyjnej proporcjonalnie do prawa w udziale w jej zysku i łączyć z pozostałymi swoimi przychodami i kosztami. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego jednocześnie akcjonariuszem i biorącego udział w podziale zysku tej spółki proporcjonalnie do objętych i opłaconych akcji, za datę powstania przychodu z tego tytułu należy uznać datę prawomocnej uchwały o podziale zysku i jego wypłacie podjętej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej, albo - jeżeli określony został dzień tej wypłaty - w tym dniu. Przychód ten jest przychodem z działalności gospodarczej i dotyczy wszystkich wspólników spółki niebędącej osobą prawną, a taką jest spółka komandytowo-akcyjna, a więc zarówno komplementariuszy, jak i akcjonariuszy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) nie dzieli w żaden sposób wspólników spółek osobowych i tym samym nie różnicuje ich prawa do przychodu z zysku.

2011
1
maj

Istota:

1. Czy podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednomyślnej uchwały w sprawie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy (o kilka miesięcy) stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy dywidenda przyznana uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a nie wypłacona udziałowcom w terminie określonym w uchwale, stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy posiadający udziały w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku, chyba że w oparciu o upoważnienie wynikające z umowy spółki, zgromadzenie wspólników określi inny dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – art. 193 ksh. Uchwała wspólników powinna również określać termin wypłaty dywidendy (jeśli termin ten nie został określony w umowie spółki). Za zasadne należy zatem uznać stwierdzenie Odwołującej, iż dnia wypłaty nie można utożsamiać z dniem dywidendy, jednak – jak podkreślono już w odpowiedzi na skargę z dnia 30.09.2005 r., „organy podatkowe w niniejszej sprawie nie utożsamiają tych dwóch pojęć a jedynie opierając się na brzmieniu przepisów podejmują próbę ustalenia, z jakim dniem wspólnicy nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy”. W konsekwencji powyższego należy zatem stwierdzić ponownie, że o ile roszczenie o wypłatę dywidendy powstaje z dniem podjęcia uchwały o podziale zysku, o tyle staje się ono wymagalne dopiero z upływem terminu wskazanego w tej uchwale (w przypadku gdy uchwała wskazuje ten termin). Oznacza to, że w stanie faktycznym zaistniałym w przedmiotowej sprawie, do ustalonego pierwotnie uchwałą zgromadzenia wspólników terminu wymagalności roszczenia (31.05.2004 r.) dywidenda była wspólnikowi nienależna, stąd w okresie tym nie powstaje u Spółki nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tej części zysku, która została przekazana przez gospodarstwo pomocnicze, utworzone przy jednostce budżetowej, na środek specjalny jednostki macierzystej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych

Fragment:

Przedstawiając rozliczenie wyniku finansowego brutto za 2002 r., wskazała na ustalony podatek dochodowy i kwotę zwolnioną od tego podatku w wysokości 53.992,20 zł, oraz podział zysku po odliczeniu podatku dochodowego. Zapytanie dotyczyło natomiast kwoty 30.000 zł - przekazanej na środek specjalny macierzystej jednostki budżetowej (zakup komputerów, książek) - pochodzącej z zysku pozostawionego w gospodarstwie pomocniczym, po odliczeniu podatku i przekazaniu 50 % tego zysku do budżetu. Przedstawiony stan faktyczny odnosi się zatem do podziału osiągniętego wyniku finansowego za rok 2002, a nie do osiągniętego dochodu i kwestii jego opodatkowania lub zwolnienia z podatku. Zgodnie z art. 14a § 1 ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach. Gospodarowanie środkami pochodzącymi z zysku do podziału - zysku po odliczeniu należnego podatku dochodowego - pozostające w gestii organów tworzących podmiot, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej zapisanymi w odrębnych przepisach dla tych podmiotów, pozostaje poza właściwością organów podatkowych w zakresie art. 14a ordynacji podatkowej . Uzupełniony przez stronę w piśmie z dnia 20.05.2005 r. stan faktyczny oraz okoliczności dotyczące zwolnienia jednostki z podatku pozostają bez wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.