IPPB5/4510-184/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
IPPB5/4510-184/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. podział spółki
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku pobrania jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych w związku z planowaną transakcją podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku pobrania jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych w związku z planowaną transakcją podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prowadzącą działalność m.in. w zakresie usług deweloperskich, wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Jedynym udziałowcem Spółki jest H. B.V. - spółka kapitałowa z siedzibą w Holandii (dalej: „Udziałowiec”). Udziałowiec posiada również udziały m.in. w innej spółce kapitałowej (dalej: „Spółka Dzielona”), która rozważa aktualnie przeprowadzenie podziału w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Poz. 94, Nr 1037 ze zm.; dalej KSH) tj. podział przez wydzielenie. W wyniku podziału Spółka Dzielona dokona przeniesienia części swojego majątku / przedsiębiorstwa na Wnioskodawcę, w zamian za co Wnioskodawca wyemituje, a Udziałowiec obejmie udziały w podwyższonym kapitale Spółki.

Spółka Dzielona jest obecnie zaangażowana między innymi w realizację dwóch kompleksowych przedsięwzięć budowlanych (projektów) polegających na budowie dwóch niezależnych od siebie budynków biurowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. projektu C (dalej: „Inwestycja C”) oraz projektu D (dalej: „Inwestycja D”). Inwestycja C oraz Inwestycja D zwane są dalej łącznie „Inwestycjami”. Obie Inwestycje zlokalizowane są na jednej nieruchomości (objętej na dzień złożenia niniejszego wniosku jedną Księgą Wieczystą) będącej wyłączną własnością Spółki Dzielonej. Obecnie, na podstawie stosownego wniosku Spółki Dzielonej toczy się przed organami administracji postępowanie w przedmiocie dokonania podziału przedmiotowej nieruchomości na dwie działki ewidencyjne (podział geodezyjny). Docelowo planowane jest, że dla każdej z działek ewidencyjnych będzie urządzona odrębna Księga Wieczysta. Wnioskodawca podkreśla, że projektowany obecnie podział geodezyjny nieruchomości prowadzony jest w taki sposób, aby granice nowo powstałych nieruchomości były zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o które realizowane są Inwestycje. Do dnia wydzielenia podział geodezyjny działki winien być ukończony, natomiast procedura ustanowienia osobnej księgi wieczystej dla każdej z działek zostanie wszczęta, lecz na dzień wydzielenia może być nadal w toku.

Dla Inwestycji zaprojektowane zostały garaże podziemne dedykowane poszczególnym Inwestycjom. Obecnie Spółka Dzielona posiada etapowe pozwolenie na budowę obejmujące łącznie Inwestycję C oraz Inwestycję D (z wyszczególnieniem odrębnych etapów dotyczących poszczególnych Inwestycji), umożliwiające w pełni etapową realizację każdej z Inwestycji tj. możliwe jest niezależne realizowanie każdej Inwestycji. Spółka Dzielona jest aktualnie w trakcie wykonywania robót budowlanych na Inwestycji C oraz na Inwestycji D (na moment składania wniosku trwają prace żelbetowe w części nadziemnej Inwestycji C oraz prace żelbetowe w garażach podziemnych Inwestycji D). Na moment podziału wymienione prace zostaną zakończone.

Mając na uwadze specyfikę poszczególnych planowanych / realizowanych Inwestycji:

 • odmienność lokalizacji Inwestycji w odniesieniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,
 • projekt architektoniczny z podziałem na etap C i etap D,
 • różne terminy realizacji poszczególnych Inwestycji,
 • niezależny proces komercjalizacji Inwestycji (najem),
 • różną wartość Inwestycji, a tym samym inną wysokość niezależnego finansowania przypisanego poszczególnym Inwestycjom,
 • różne plany biznesowe związane z poszczególnymi Inwestycjami (poszczególne Inwestycje będą mogły stanowić odrębny przedmiot obrotu),od początku głównej fazy procesu inwestycyjnego Spółka Dzielona traktuje poszczególne Inwestycje jako odrębne projekty: Inwestycję C oraz Inwestycję D.

Prace budowlane w ramach Inwestycji C oraz Inwestycji D prowadzone są na podstawie dwóch odrębnych umów o roboty budowlane. Ponadto, Spółka Dzielona zawarła oddzielne umowy dotyczące usług projektowych i pełnienia czynności nadzoru autorskiego dla każdej z Inwestycji (przygotowanie projektu budowlanego i nadzór nad Inwestycją C oraz Inwestycją D prowadzone są oddzielnie). Dodatkowo, dla każdej z Inwestycji zawarte są odrębne umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Prace projektowe prowadzone były i są przez pracowników/współpracowników podwykonawców niezależnie dla poszczególnych Inwestycji. Spółka Dzielona jest również stroną umów deweloperskich zawartych indywidualnie dla Inwestycji C oraz Inwestycji D.

Spółka Dzielona prowadzi również odrębne budżety dla każdej z Inwestycji. Na potrzeby finansowania zakupu gruntu, Spółka Dzielona zaciągnęła kredyt bankowy, który jest odpowiednio zabezpieczony. Jednocześnie w celu przeprowadzenia prac projektowych/budowlanych, bieżącej działalności operacyjnej oraz spłaty odsetek od kredytu bankowego, Spółka Dzielona uzyskała pożyczki wewnątrzgrupowe. Spółka Dzielona rozpoczęła szczegółowe negocjacje z bankiem finansującym grunt w przedmiocie zastąpienia obecnego kredytu bankowego dwoma oddzielnymi kredytami. Alokacja kredytów do Inwestycji występuje już w księgach Spółki Dzielonej. Formalny podział zostanie dokonany również odpowiednio w odniesieniu do pożyczek wewnątrzgrupowych (które już obecnie także są rozdzielone w księgach Spółki Dzielonej na części finansujące Inwestycję C oraz Inwestycję D).

Obecnie, główne aktywa Spółki Dzielonej to: grunt, środki trwałe w budowie, po 25% udziałów w zagranicznych spółkach zależnych oraz należności handlowe. Wśród najistotniejszych pasywów Spółki Dzielonej, obok kapitału zakładowego należy wymienić również zobowiązania kredytowe i pożyczkowe oraz zobowiązania handlowe. Spółka Dzielona prowadzi księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania osobno do Inwestycji C oraz do Inwestycji D przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji. Powyższy sposób prowadzenia ksiąg umożliwia Spółce Dzielonej monitorowanie stopnia zaangażowania aktywów w poszczególne Inwestycje, sposobu i wysokości finansowania każdej z Inwestycji oraz wysokości należności i zobowiązań związanych z poszczególnymi Inwestycjami.

W związku z tym Spółka Dzielona sporządza dla celów wewnętrznych odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla każdego z projektów inwestycyjnych. Na dzień wydzielenia Spółka Dzielona będzie posiadaczem osobnych rachunków bankowych dla Inwestycji C oraz dla Inwestycji D, na które wpływać będą należności (np. z najmu powierzchni na ogrodzeniu danej Inwestycji) i finansowanie dotyczące poszczególnych Inwestycji oraz z których regulowane będą zobowiązania z tymi inwestycjami związane.

Mając na uwadze istniejącą już obecnie niezależność prawną i finansową Inwestycji C oraz Inwestycji D, w celu uproszczenia oraz transparentności prowadzonego procesu inwestycyjnego poprzez sformalizowanie wydzielenia poszczególnych Inwestycji, jak wspomniano na wstępie, planowany jest podział Spółki Dzielonej w trybie przedstawionym w art . 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Wnioskodawcę, tzw. podział przez wydzielenie. W wyniku tej operacji, Inwestycja D zostanie w całości wydzielona do Wnioskodawcy. Wnioskodawca w zamian za otrzymaną w wyniku podziału Inwestycję D wyda Udziałowcowi swoje udziały. W rezultacie, po przeprowadzeniu podziału w majątku Spółki Dzielonej pozostanie Inwestycja C. Mając na uwadze powyższe, jak również planowane działania Spółki Dzielonej na najbliższe tygodnie, już obecnie, a tym bardziej na moment podziału, każda z Inwestycji będzie charakteryzować się samodzielnością gospodarczą polegającą na możliwości samodzielnego kontynuowania działalności przez Inwestycję C oraz Inwestycję D. Oznacza to, że na moment podziału do poszczególnych Inwestycji będzie można przypisać określone składniki przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (materialne i niematerialne), które stanowią o administracyjnym (organizacyjnym) i finansowym wyodrębnieniu każdego z projektów inwestycyjnych.

Na moment podziału w Spółce Dzielonej zostanie, a Wnioskodawca otrzyma odpowiednio:

 • nieruchomość stanowiącą wyodrębnioną działkę ewidencyjną, zgodnie z oczekiwanym podziałem geodezyjnym;
 • odpowiednią część inwestycji w toku (odpowiednio: Inwestycja C oraz Inwestycja D);
 • 25% udziałów w jednej z zagranicznych spółek zależnych;
 • prawa i obowiązki z umów dotyczących poszczególnych Inwestycji (które już są przypisane do tych Inwestycji), w szczególności umowy o roboty budowlane;
 • prawa autorskie majątkowe, niemajątkowe i prawa zależne do odpowiednich projektów architektonicznych dotyczących danej Inwestycji;
 • odpowiednią część praw i obowiązków z pozostałych umów (przy czym umowy które nie zostaną przydzielone do Inwestycji D pozostaną przypisane do Spółki Dzielonej),
 • należności z umów najmu powierzchni reklamowych, które to powierzchnie znajdują się w granicach przypisanych do odpowiednich Inwestycji;
 • odpowiednio alokowaną część przypisanego im kredytu bankowego wraz z zabezpieczeniami (tj. na zasadzie alokacji kredytu do konkretnego podmiotu lub odrębnej umowy z bankiem);
 • odpowiednią część zobowiązań wynikających z umów pożyczek (na podstawie odrębnych umów) zatwierdzających alokację z pożyczkodawcami;
 • osobne, niezależne rachunki bankowe;
 • Gotówkę;
 • wszystkie inne elementy związane z prowadzoną działalnością, które będą alokowane według klucza alokacji zawartego w planie podziału Spółki Dzielonej (tj. te związane wyłącznie z jedną inwestycją zostaną bezpośrednio przypisane do tej inwestycji, te dotyczące dwóch lub więcej inwestycji będą dzielone według odrębnych kluczy).

Przewiduje się, że do dnia wydzielenia Spółka Dzielona może dodatkowo zawrzeć nowe umowy dotyczące realizowanych Inwestycji, niemniej albo będą dotyczyć one Inwestycji C i / lub Inwestycji D albo będą funkcjonalnie alokowane do każdej z nich, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Po podziale Spółki Dzielonej będzie ona samodzielnie kontynuować Inwestycję C. Podobnie Wnioskodawca będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję D. Po zakończeniu podziału Inwestycje te będą realizowane nadal, jako osobne i niezależne od siebie procesy inwestycyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ planowany podział Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla Udziałowca powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), Wnioskodawca nie będzie zobligowany, jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT stanowi, iż w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad wartością lub kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. A contrario, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli majątek przejmowany przez Spółkę na skutek podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, u Udziałowca nie powstaje przychód. W takim wypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że z podobnym zapytaniem dotyczącym konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o CIT podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie wystąpił także Udziałowiec. Celem wskazanego zapytania jest potwierdzenie, że w związku z podziałem po stronie Udziałowca nie powstanie przychód podatkowy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji, aby określone składniki majątkowe mogły zostać zakwalifikowane jako ZCP, powinny one spełniać następujące warunki:

 • stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych uwzględniający zobowiązania,
 • być organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

W rezultacie, wydzielenie ZCP powinno zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej,
 • funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Już obecnie, a także na moment podziału Spółki Dzielonej, Inwestycja C oraz Inwestycja D będą wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Spółki Dzielonej. Wyodrębnienie to znajdzie wyraz w samodzielnej realizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego w ramach danej Inwestycji - każda z Inwestycji stanowi odrębny środek trwały w budowie. Do dnia wydzielenia geodezyjny podział działki, na której realizowane są Inwestycje powinien zostać ukończony. Procedura ustanowienia osobnych ksiąg wieczystych dla działek przypisanych dla każdej z Inwestycji, może na dzień wydzielenia być nadal w toku. Już obecnie Spółka Dzielona posiada etapowe pozwolenie na budowę dla Inwestycji C oraz Inwestycji D, umożliwiające całkowicie niezależne realizowanie w czasie każdej z tych Inwestycji. Dla Inwestycji zaprojektowane zostały garaże podziemne dedykowane poszczególnym Inwestycjom (tj. Inwestycji C oraz Inwestycji D).

Na moment podziału, prace budowlane dla każdej z Inwestycji będą prowadzone na podstawie osobnych umów budowlanych. Również prace projektowe, nadzory autorskie i nadzory inwestorskie będą prowadzone na podstawie odrębnych umów dla danej Inwestycji.

Należy podkreślić, iż w przypadku umów, których formalny podział na Inwestycję C i D nie jest możliwy, prawa i obowiązki wynikające z tych umów zostaną alokowane w oparciu o odpowiedni klucz alokacji do Inwestycji C oraz do Inwestycji D (przy czym umowy, które nie zostaną w drodze przewidzianej alokacji przydzielone do Inwestycji D, pozostaną przypisane do Spółki Dzielonej).

Na moment podziału Spółka Dzielona będzie również świadczyć usługi najmu określonej powierzchni na ogrodzeniu wokół terenu Inwestycji w celach reklamowych, na podstawie odrębnych umów najmu dla każdej z poszczególnych Inwestycji - banery reklamowe umieszczone będą na poszczególnych częściach działek przypisanych do poszczególnych Inwestycji.

Z dniem wydzielenia dojdzie do ostatecznego alokowania do każdej Inwestycji składników majątkowych niezbędnych do przeprowadzenia dedykowanych prac inwestycyjnych. W ramach podziału składników majątkowych Spółki Dzielonej, Wnioskodawca uzyska również 25% udziałów w jednej z zagranicznych spółek zależnych Spółki Dzielonej.

Co również istotne z perspektywy wyodrębnienia organizacyjnego, Spółka Dzielona prowadzi zapisy księgowe dotyczące wszystkich operacji z podziałem na poszczególne Inwestycje - księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania przypisane do Inwestycji C oraz do Inwestycji D przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji oraz przygotowuje osobny bilans i rachunek zysków i strat dla każdej z nich.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, już obecnie, a tym bardziej na moment podziału Spółki Dzielonej każda z Inwestycji (tj. Inwestycja C oraz Inwestycja D) charakteryzować się będzie wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe

Jak podkreślono powyżej, Spółka Dzielona prowadzi księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania do Inwestycji C oraz Inwestycji D przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji. Powyższy sposób prowadzenia ksiąg umożliwia Spółce Dzielonej monitorowanie stopnia zaangażowania aktywów w poszczególne Inwestycje, sposobu i wysokości finansowania każdej z Inwestycji oraz kwot należności i zobowiązań związanych z poszczególnymi projektami inwestycyjnymi. W rezultacie, Spółka Dzielona sporządza bilanse oraz rachunki zysków i strat dla każdego z procesów inwestycyjnych.

Do momentu podziału kredyt bankowy wraz z zabezpieczeniami oraz pożyczka wewnątrzgrupowa zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną zostaną przypisane do części dotyczących poszczególnych Inwestycji C oraz Inwestycji D. Ponadto Spółka Dzielona posiadać będzie osobne, dedykowane każdej z opisywanych Inwestycji rachunki bankowe, na które wpływać będą należności przypisane do danej Inwestycji, finansowanie zaciągnięte na potrzeby realizacji tego procesu inwestycyjnego oraz z których regulowane będą związane z nim zobowiązania.

W związku z powyższym należy uznać, że już obecnie, a tym bardziej na moment podziału Spółki Dzielonej, Inwestycja C oraz Inwestycja D są i będą w pełni wyodrębnione finansowo w ramach struktury Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie funkcjonalne

W ocenie Wnioskodawcy zarówno podlegająca wydzieleniu Inwestycja D oraz pozostająca w majątku Spółki Dzielonej Inwestycja C będą odznaczały się na dzień wydzielenia odrębnością funkcjonalną niezbędną do samodzielnego wykonywania przypisanych do nich zadań. Do każdej z Inwestycji zostaną bowiem alokowane składniki majątkowe niezbędne do wykonania przeprowadzenia danego procesu inwestycyjnego. Każda z Inwestycji będzie realizować proces na podstawie odrębnej umowy budowlanej zawartej z podmiotem trzecim. Do każdej z Inwestycji przypisane zostanie finansowanie pozwalające na samodzielną realizację prowadzonej budowy. Tym samym, każdy proces inwestycyjny należy uznać w istocie za zespół składników majątkowych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące przypisane mu zadania. W szczególności, w zakresie najmu będzie prowadzony niezależny proces komercjalizacji dostosowany do funkcji, wielkości, ekspozycji poszczególnych, budynków i różnego czasu finalizowania Inwestycji.

Wszystkie wymienione elementy sprawiają, że Inwestycja C oraz Inwestycja D będą do dnia wydzielenia Spółki Dzielonej funkcjonalnie wyodrębnione w jej strukturze. Należy przy tym zauważyć, iż od początku procesu inwestycyjnego zarówno Inwestycja C jak i Inwestycja D traktowane są przez Spółkę Dzieloną jak odrębne przedsięwzięcia, ze względu na odrębne lokalizacje Inwestycji w istniejącym ciągu komunikacyjnym, różne fazy budowy (poszczególne budowy prowadzone na podstawie osobnych umów o roboty budowlane przez pracowników/współpracowników kontrahentów niezależnie dla poszczególnych Inwestycji) i termin zakończenia prac, różne etapy i wysokość finansowania, niezależne momenty komercjalizacji (tj. sprzedaży lub wynajmu) Inwestycji, różnych przyszłych nabywców i najemców oraz prowadzenie odrębnych bilansów i rachunków zysków i strat dla każdego projektu inwestycyjnego.

Po podziale, Spółka Dzielona będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję C w sposób, w jaki była ona realizowana do tej pory. Podobnie Wnioskodawca będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję D.

Reasumując należy stwierdzić, że Inwestycja C oraz Inwestycja D już obecnie, a tym bardziej na moment podziału Spółki Dzielonej będą wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Tym samym, zarówno (i) zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w majątku Spółki Dzielonej (Inwestycja C) oraz (ii) zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Wnioskodawcę (Inwestycja D) stanowić będą (odrębnie) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy planowany podział Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla Udziałowca powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. W przypadku podziału przez wydzielenie przychód dla udziałowca spółki dzielonej ustala się, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W analizowanej sytuacji, jak powyżej wskazano, zarówno wydzielana Inwestycja D oraz pozostająca w majątku Spółki Dzielonej Inwestycja C już obecnie, jak również na moment podziału stanowić będą odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

W konsekwencji, u Udziałowca nie powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT.

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku przychodu podatkowego dla udziałowca spółki podlegającej podziałowi w przypadku organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego wyodrębnienia składników majątkowych zarówno wydzielanych ze spółki dzielonej, jak i w niej pozostających, a w konsekwencji braku obowiązku poboru i wpłaty podatku z tego tytułu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 września 2014 roku (sygn. IPPP2/443-615/14-2/Kbr),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 lipca 2013 roku (sygn. IPPB5/423-292/13-4/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 lipca 2013 roku (sygn. IPPB5/423-291/13-4/MK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 stycznia 2012 roku (sygn. ITPB3/423-536/11/MT),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2011 roku (sygn. IBPB1/2/423-793/11/JD),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2011 roku (sygn. IPPB5/423-396/11-4/DG).

Na marginesie Spółka ponownie wskazuje, iż z analogicznym zapytaniem mającym na celu potwierdzenie braku powstania przychodu podatkowego na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT wystąpił także Udziałowiec.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.