IPPB5/4510-151/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę majątku wydzielonego i przeniesionego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu PDOP?
IPPB5/4510-151/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przejęcie spółki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

G. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) od całości generowanych przychodów. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest B. S.A. (dalej: „Udziałowiec”), również polski rezydent podatkowy.

Udziałowiec posiada 100% akcji w spółce akcyjnej - C. S.A. (dalej: „Spółka Dzielona” lub „C.”).

Obecnie trwają procesy reorganizacyjne w ramach Udziałowca i jego spółek zależnych w związku z włączeniem spółki C. do Grupy B. (w wyniku połączenia dotychczasowego akcjonariusza C. z B., przy czym spółką przejmującą był B.).

W ramach rozważanej reorganizacji Spółka Dzielona planuje wydzielić funkcję handlową od funkcji produkcyjnej. W tym celu zostanie utworzony oddział handlowy (dalej: „Oddział Handlowy”) na podstawie uchwały zarządu. Zakres działalności Oddziału Handlowego będzie obejmował w szczególności pośredniczenie w zawieraniu umów handlowych przez Spółkę Dzieloną z klientami, negocjowanie tych umów, nawiązywanie nowych i utrzymywanie obecnych relacji z klientami Spółki Dzielonej.

Rozważane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t.; dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie Oddziału Handlowego do Wnioskodawcy. Pozostała działalność Spółki Dzielonej związana z produkcją towarów oferowanych przez Spółkę Dzieloną (Dział Produkcji, Dział Marketingu, Dział Logistyki, Dział Zarządzania Jakością oraz działy obsługujące Spółkę Dzieloną - Dział Finansowy i Dział Kadr (dalej zwane łącznie: „Wydział Produkcji”) będzie kontynuowana w niezmienionym zakresie w ramach C..

Składniki wchodzące w skład Oddziału Handlowego

Do Oddziału Handlowego będą alokowane składniki ściśle związane z działalnością handlową oraz niezbędne do jej prowadzenia tj.:

 • specjalistyczne oprogramowanie sprzedażowe oraz oprogramowanie do analizy przestrzennej i zarządzania flotą;
 • komputery, laptopy, Ipaqi i inny sprzęt biurowy;
 • samochody wykorzystywane na podstawie umów leasingowych;
 • środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Oddziału Handlowego,
 • rezerwy pracownicze związane z pracownikami Oddziału Handlowego, tj. rezerwa urlopowa, emerytalna;
 • zobowiązania, w tym: zobowiązania publicznoprawne, zobowiązania z tytułu nabycia usług komunikacyjnych, zobowiązania z tytułu leasingu samochodów alokowanych do Działu Handlowego, zobowiązania pracownicze (np. z tytułu dodatkowych ubezpieczeń medycznych, kart sportowych) czy też zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału;
 • środki zgromadzone na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w proporcji w jakiej dotyczą pracowników Oddziału Handlowego;
 • rozliczenia międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń samochodowych;
 • ponadto, do Oddziału Handlowego alokowany zostanie wyodrębniony zespół pracowników Spółki Dzielonej, posiadający odpowiednie kompetencje i realizujący zadania będące przedmiotem działalności Oddziału Handlowego. W Oddziale Handlowym będzie istniała hierarchiczna struktura podległości służbowej, tj. pracownicy alokowani do Oddziału (przedstawiciele handlowi) będą podlegać Dyrektorowi odpowiedzialnemu za Dział Handlowy (obecnie pełniącego również funkcje członka zarządu Spółki Dzielonej). Pracownicy alokowani do Oddziału zostaną przeniesieni na skutek podziału przez wydzielenie do Wnioskodawcy w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 23(1) Kodeksu pracy.

Składniki wchodzące w skład Wydziału Produkcji

W skład Wydziału Produkcji wchodzić będą składniki majątku (oraz pracownicy) pozwalające na kontynuowanie działalności produkcyjnej oraz okołoprodukcyjnej w tym:

 • ruchome środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia przeznaczone do działalności produkcyjnej;
 • prawa do gruntów oraz nieruchomości (w szczególności nieruchomości, na których znajdują się zakłady produkcyjne);
 • zapasy towarów handlowych, materiałów i opakowań;
 • należności z tytułu sprzedaży towarów i środki pieniężne;
 • umowy z dostawcami oraz dystrybutorami Spółki Dzielonej;
 • aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne takie jak sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, bazy danych, infrastruktura biurowa;
 • wszelkie koncesje i zezwolenia związane z prowadzoną działalnością produkcyjną;
 • prawa wynikające z umów z dostawcami (mediów, usług informatycznych itp.);
 • zobowiązania wobec pracowników alokowanych do Wydziału Produkcji;
 • know-how w zakresie wytwarzanych produktów, w tym receptury;
 • ponadto, do Wydziału Produkcji alokowany będzie zespół pracowników Spółki Dzielonej, posiadający odpowiednie kompetencje i realizujący zadania w szczególności w zakresie produkcji towarów, logistyki, marketingu, obsługi kadrowo-płacowej, działu finansowego.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej uwzględniająca Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa, zostanie odzwierciedlona w zaktualizowanym schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej.

Na mocy uchwały zarządu zostanie powołany Oddział Handlowy, który następnie zostanie zgłoszony do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym jego siedziba będzie znajdować się poza miejscem siedziby Spółki Dzielonej. W tym celu Spółka Dzielona zawrze odrębną umowę najmu powierzchni biurowych dla potrzeb Oddziału.

Pracownicy Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji będą objęci odrębnymi regulaminami pracy oraz wynagradzania uwzględniającymi specyfikę ich warunków zatrudnienia oraz zakres powierzonych zadań. Pracownicy Oddziału Handlowego uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych będą również zobowiązani do przestrzegania Regulaminu używania samochodów służbowych właściwego dla Oddziału Handlowego. Do Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji zostaną również przydzielone opisane powyżej składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia ich działalności.

Określona zostanie również hierarchiczna struktura podległości służbowej w Oddziale Handlowym oraz Wydziale Produkcji oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami obu wyodrębnionych części przedsiębiorstwa. W rezultacie pracownicy Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji będą odpowiedzialni przed swoimi bezpośrednimi przełożonymi i nie będą służbowo zależni od pozostałych pracowników Spółki Dzielonej.

Wyodrębnienie finansowe

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji będą również wyodrębnione finansowo. W szczególności będą opracowywane odrębne budżety na potrzeby Oddziału Handlowego oraz Wydziału Produkcji, a także będą prowadzone odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

C. będzie miała możliwość przypisania w oparciu o dane z systemu księgowego:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji, a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji.

Koszty wspólne, związane z działalnością Oddziału Handlowego i Wydziałem Produkcji będą do nich przypisywane na potrzeby wewnętrznej ewidencji księgowej według określonego klucza podziału.

Na potrzeby Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji prowadzone będą również odrębne rachunki bankowe, które będą wykorzystywane m.in. dla celów wypłaty wynagrodzenia dla pracowników danej jednostki.

Oddział Handlowy i Wydział Produkcji jako niezależne przedsiębiorstwa

Zarówno Oddział Handlowy jak i Wydział Produkcji będą posiadały odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnej realizacji funkcji w obszarze swoich działalności.

Na dzień podziału przez wydzielenie, Oddział Handlowy będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony, aby wraz z podziałem zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności.

Z uwagi na ogólny charakter części umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, możliwe jest, iż po podziale przez wydzielenie umowy te pozostaną w Spółce Dzielonej. Dotyczy to umów, które nie będą bezpośrednio związane z Oddziałem Handlowym i w odniesieniu do których koszty będą odpowiednio przypisywane do działalności Oddziału Handlowego i Wydziału Produkcji zgodnie z ustalonym kluczem alokacji. O ile będzie to uzasadnione z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę to zawrze ona odrębne umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki Dzielonej lub też ze Spółką Dzieloną lub przejmie w drodze cesji umowy, których stroną jest aktualnie Spółka Dzielona.

Jednocześnie, nie jest wykluczone, iż w zakresie obsługi administracyjno-księgowej Spółki, Spółka będzie nabywała usługi administracyjno-księgowe od zewnętrznego usługodawcy lub od Spółki Dzielonej.

Planowane jest, iż Spółka zawrze umowę agencyjną ze Spółą Dzieloną, na podstawie której Spółka będzie świadczyć usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów z klientami na rzecz Spółki Dzielonej w zamian za wynagrodzenie.

Mając na uwadze powyższe, po podziale przez wydzielenie Wnioskodawca będzie prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność handlową na rzecz Spółki Dzielonej.

Planowana restrukturyzacja ma na celu dostosowanie struktury działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy B. poprzez przeniesienie funkcji handlowych do wyspecjalizowanych podmiotów. Podejmowane działania mają na celu w szczególności uporządkowania struktury organizacyjnej i biznesowej Grupy B. poprzez skupienie funkcji sprzedażowych w wyspecjalizowanych podmiotach, zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych, realizowanie strategii biznesowych dopasowanych do specyfiki danego rodzaju działalności, zorientowanie działań na rozwijanie poszczególnych obszarów działalności Spółki Dzielonej, uzyskanie większej elastyczności w dostosowywaniu celów, strategii biznesowych do uwarunkowań rynkowych (w tym w zakresie zasad wynagradzania pracowników).

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej, planowane jest połączenie C. (pozostałego w niej majątku) z Udziałowcem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę majątku wydzielonego i przeniesionego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę majątku wydzielonego i przeniesionego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu PDOP.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Kwestie opodatkowania PDOP spółki przejmującej przy podziale lub podziale przez wydzielenie regulują przepisy art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP). Zgodnie z pierwszym z nich, „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (...) jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji)”. Natomiast zgodnie z regulacją zawartą w art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z odrębną regulacją. Dochód ten określa się na dzień wydzielenia.

W ocenie Spółki powyższą normę należy rozumieć w ten sposób, że opodatkowanie spółki przejmującej w chwili podziału co do zasady może mieć miejsce tylko wtedy, gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale zakładowym spółki dzielonej w wysokości mniejszej niż 10%. Natomiast w sytuacji, gdy spółka przejmująca, jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie posiada w ogóle udziału w kapitale zakładowym spółki dzielonej, wówczas spółka przejmująca (tu - Wnioskodawca) nie podlega opodatkowaniu PDOP w chwili podziału.

Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 4, norma zawarta w art. 10 ust. 2 pkt 1, nie ma zastosowania w przypadku, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że uzasadnieniem ekonomicznym dla planowanej reorganizacji jest dążenie do:

 • uporządkowania struktury organizacyjnej i biznesowej Grupy B. poprzez skupienie funkcji sprzedażowych w wyspecjalizowanych podmiotach,
 • zwiększenia efektywności wykorzystania składników majątkowych,
 • realizowania strategii biznesowych dopasowanych do specyfiki danego rodzaju działalności,
 • zorientowania działań na rozwijanie poszczególnych obszarów działalności Spółki Dzielonej,
 • uzyskania większej elastyczności w dostosowywaniu celów, strategii biznesowych do uwarunkowań rynkowych (w tym w zakresie zasad wynagradzania pracowników).

Zasady określone w art. 10 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy o PDOP mają zastosowanie w szczególności do spółek będących podatnikami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o PDOP). Zarówno Wnioskodawca jak i Spółka Dzielona z uwagi na zlokalizowanie w Polsce miejsca zarządu oraz siedziby działalności gospodarczej spełniają kryterium, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o PDOP, tj. są podatnikami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Wnioskodawca pragnie także wskazać na regulacje art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się: „przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela”.

Z powyższej normy wynika wprost, że majątek otrzymany przez spółkę przejmującą w ramach podziału przez wydzielenie w zakresie, w jakim jest przeznaczony na powiększenie kapitału zakładowego w tej spółce, nie stanowi przychodu dla spółki przejmującej.

Mając na uwadze przywołane przepisy ustawy o PDOP (w szczególności, normy art. 10 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 4) nie ulega wątpliwości, iż w opisanej sytuacji spółka przejmująca (tu - Wnioskodawca) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem majątku w ramach podziału przez wydzielenie. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy skarbowe, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. IPPB5/423-320/14-2/MW.

Reasumując w ocenie Wnioskodawcy w wyniku przejęcia przez Wnioskodawcę części majątku Spółki Dzielonej - wydzielonego w ramach podziału przez wydzielenie – nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki
ILPB2/4514-1-44/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPB5/4510-297/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

przejęcie spółki
IBPBI/2/423-95/14/CzP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.