IPPB5/423-993/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla niej powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT w związku z przeniesieniem składników majątkowych, tj. Inwestycji B na Spółkę B?
IPPB5/423-993/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prowadzącą działalność m.in. w zakresie usług deweloperskich, wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Na moment podziału udziałowcami Spółki będą spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce z grupy H. oraz spółka kapitałowa z siedzibą w Polsce z grupy P. (dalej: „Udziałowcy”).

Założenia i warunki współpracy grupy P. i H.; podział przez wydzielenie.

Celem Spółki jest realizacja odrębnych zadań gospodarczych w postaci budowy dwóch budynków biurowo-usługowych: projektu A (dalej: „Inwestycja A”) oraz projektu B (dalej: „Inwestycja B”), wszystkie inwestycje zwane są dalej łącznie „Inwestycjami”.

Inwestycje prowadzone są w ramach współpracy P. S.A. z podmiotami prywatnymi w ramach rewitalizacji i zagospodarowania dworców kolejowych oraz terenów sąsiadujących (stąd też udziałowcami spółek realizujących analogiczne inwestycje są spółki z grupy P. oraz partnera przy tym projekcie - grupy H.). Współpraca ta zakłada, że nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym grupy P. stanowią wkład własny grupy P. do przedsięwzięcia, natomiast partner (tu: H.) wnosi wkład pieniężny w proporcji ustalonej między stronami. Wkłady (w postaci nieruchomości i środków pieniężnych) wnoszone są do spółek celowych powołanych przez partnerów, w ramach których docelowo realizowane są inwestycje. Finansowanie inwestycji prowadzone jest ze środków własnych oraz w ramach finansowania wewnątrzgrupowego i/lub zewnętrznego (kredyt bankowy udzielony spółce celowej na realizację poszczególnych inwestycji).

W sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca stanowi właśnie taką spółkę celową powołaną przez partnerów do realizacji Inwestycji. Spółka rozpocznie realizację dwóch inwestycji: A i B. Jednakże, z uwagi na warunki umowy inwestycyjnej zawartej przez niezależne, niepowiązane ze sobą podmioty, tj. P. i H., celem wypełnienia warunków tej umowy docelowo niezbędne jest prowadzenie Inwestycji A i B przez osobne podmioty prawne - spółki kapitałowe. Dlatego też, inwestycja A, pozostanie w Spółce, natomiast inwestycja B zostanie przeniesiona do innej spółki celowej - B. sp. z o.o. (dalej: Spółka B) w drodze podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy, a udziałowcy Spółki będą udziałowcami Spółki B w części, w której ci udziałowcy wnieśli uprzednio do Spółki wkłady (grunt + środki pieniężne) przypisane do Inwestycji B.

Jednocześnie, dla kompletności Spółka pragnie wskazać, że na podstawie umowy z P. realizuje również budowę dworca kolejowego oraz remont przejścia podziemnego, przy których położone są Inwestycje. Umowa ta będzie kontynuowana w Spółce.

Charakterystyka Inwestycji

Inwestycje zlokalizowane będą na nieruchomościach stanowiących docelowo prawo wieczystego użytkowania Spółki. Nieruchomość podzielona jest na odrębne działki ewidencyjne. Działki alokowane są do poszczególnych Inwestycji. Na chwilę obecną działki objęte są jedną księgą wieczystą, przy czym planowane jest, że na moment podziału poszczególne działki będą objęte odrębnymi księgami wieczystymi. Każda z inwestycji objęta jest osobnym pozwoleniem na budowę. Dla Inwestycji zaprojektowane zostały m.in. garaże podziemne dedykowane poszczególnym Inwestycjom.

Na moment podziału Spółka będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na Inwestycji A, oraz na inwestycji B, wynikających z pozwolenia na budowę oraz zgodnie z projektami architektonicznymi.

Mając na uwadze specyfikę poszczególnych planowanych/realizowanych Inwestycji:

 • odmienność lokalizacji Inwestycji w odniesieniu do istniejących ciągów komunikacyjnych,
 • różne projekty architektoniczne dla poszczególnych Inwestycji,
 • różne terminy realizacji poszczególnych Inwestycji,
 • niezależny proces komercjalizacji Inwestycji (najem),
 • różną wartość Inwestycji, a tym samym inną wartość środków finansowych przypisanych poszczególnym Inwestycjom,
 • różne plany biznesowe związane z poszczególnymi Inwestycjami (poszczególne Inwestycje będą mogły stanowić odrębny przedmiot obrotu),

od początku procesu inwestycyjnego partnerzy biznesowi, tj. P. oraz grupa H. oraz powołana przez nich do realizacji Inwestycji Spółka, traktują poszczególne Inwestycje jako odrębne zadania - odrębne projekty: Inwestycję A oraz Inwestycję B.

Umowa dotycząca usług projektowych (przygotowanie projektu budowlanego) wyodrębnia: prace projektowe w zakresie Inwestycji A oraz prace projektowe w zakresie Inwestycji B. Prace budowlane w ramach Inwestycji A oraz Inwestycji B będą prowadzone na podstawie dwóch odrębnych umów o roboty budowlane. Powyższe prace prowadzone są i będą prowadzone przez pracowników/współpracowników, kontrahentów, niezależnie (tj. na podstawie odrębnych umów) dla poszczególnych Inwestycji. Spółka na moment podziału będzie stroną umów deweloperskich zawartych osobno dla Inwestycji A oraz Inwestycji B. Dla każdego z projektów Inwestycyjnych będą prowadzone odrębne budżety inwestycyjne. W celu przeprowadzenia prac projektowych/budowlanych, bieżącej działalności operacyjnej, trwają rozmowy z bankami o finansowanie Inwestycji A. Kredyt, który będzie potencjalnie udzielony przez bank będzie dedykowany i przydzielony do Inwestycji A. Podobnie, w przypadku ubiegania się o finansowanie Inwestycji B, kredyt udzielony przez bank będzie kredytem celowym (przeznaczonym na finansowanie kosztów związanych z realizacją Inwestycji B). Z uwagi na długi i trudny proces negocjacji kredytów bankowych, na moment podziału, negocjacje mogą być jeszcze w toku. Natomiast planowane jest, że Spółka zaciągnie pożyczki od spółki / spółek z grupy H. osobno dla Inwestycji A i Inwestycji B.

Formalny podział zostanie dokonany również odpowiednio w odniesieniu do wkładu własnego grupy H. (środki pieniężne) do Spółki (wkład własny zostanie rozdzielony w księgach Spółki na części dedykowane poszczególnym Inwestycjom A i B).

Na moment podziału Spółka będzie również świadczyć usługi reklamowe na podstawie odrębnych umów o usługi reklamowe dotyczących poszczególnych Inwestycji - banery reklamowe umieszczone będą na poszczególnych częściach działek przypisanych do poszczególnych Inwestycji.

Dodatkowo wskazać należy, że w zakresie Inwestycji A zostały już zawarte przez Spółkę 3 odrębne umowy przyrzeczenia najmu powierzchni biurowej, które zapewniają wynajem około 50% powierzchni całej Inwestycji A.

Wskazać również należy, że w celu umożliwienia realizacji niektórych prac budowlanych przy Inwestycji A, na moment wydzielenia zostanie zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką B (jako podmiotem, do którego inwestycja B będzie wydzielona) o wynajem części działki składającej się na Inwestycję B jako zaplecze umożliwiające realizację Inwestycji A. Jednocześnie wskazać należy, że już w chwili obecnej trwają rozmowy z potencjalnymi klientami Inwestycji B w celu wynajęcia powierzchni biurowo-użytkowej tej inwestycji.

Dla kompletności, wskazać również należy, że zgodnie z umową dotyczącą dworca kolejowego zawartą pomiędzy Spółką, a P. S.A., Spółka zobowiązana jest do wybudowania budynku dworca kolejowego sąsiadującego z Inwestycjami oraz wyremontowania sąsiadującego przejścia podziemnego. Spółka zleca wykonanie innym podmiotom niektórych prac. W związku z realizacją tej umowy, po stronie Spółki powstają zobowiązania względem kontrahentów, jak również należności za realizację kontraktu od P. S.A. zlecającej prace.

Mając na uwadze niezależność administracyjno-prawną i finansową Inwestycji A oraz Inwestycji B, w celu wypełnienia warunków umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy niepowiązanymi podmiotami (P. i grupą H.), uproszczenia oraz transparentności prowadzonego procesu inwestycyjnego oraz poprzez sformalizowanie wydzielenia poszczególnych Inwestycji, jak wspomniano na wstępie, planowany jest podział Spółki w trybie przedstawionym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki na Spółkę B tzw. podział przez wydzielenie na istniejącą spółkę. W wyniku tej operacji, Inwestycja A wraz z umową na wybudowanie dworca kolejowego oraz remont przejścia podziemnego pozostanie w Spółce, natomiast Inwestycja B zostanie wydzielona do Spółki B. Spółka B w zamian za otrzymaną w wyniku podziału Inwestycję B wyda Udziałowcom swoje udziały, w sposób prowadzący do osiągnięcia proporcji wynikającej z umowy inwestycyjnej.

Ponadto, należy w tym miejscu również zaznaczyć, iż efektem podziału Spółki poprzez wydzielenie będzie bez wątpienia uproszczenie i wzrost przejrzystości prowadzonych Inwestycji poprzez przypisanie Spółce oraz Spółce B, do której wydzielana będzie Inwestycja B, praw/obowiązków oraz przychodów/kosztów dotyczących tej Inwestycji. W wyniku tej czynności każdy podmiot odpowiedzialny będzie jedynie za właściwy mu proces inwestycyjny, wpływając na jego efektywność ekonomiczną.

Przeprowadzenie podziału przez wydzielenie, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi także m.in. sprawniejsze zarządzanie danym procesem inwestycyjnym oraz jego komercjalizację w późniejszym okresie.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wskazuje, iż planując podział Spółki przez wydzielenie kierował się szeregiem powodów wynikających ze strategii inwestycyjnej oraz oceną, jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze od strony ekonomicznej dla niepowiązanych podmiotów (grupy P. i H.).

Na moment podziału, głównymi aktywami Spółki będą: prawo wieczystego użytkowania gruntu, środki pieniężne, środki trwałe w budowie, należności handlowe (Spółka będzie aktywnie generować środki finansowe już w trakcie procesu inwestycyjnego prowadząc też działalność polegającą na udostępnieniu powierzchni reklamowej na terenie gruntu). Wśród najistotniejszych pasywów Spółki, obok kapitału zakładowego należy wymienić również zobowiązania handlowe, zobowiązania pożyczkowe od spółki z grupy H. oraz ewentualne zobowiązanie kredytowe (zakładając, że finansowanie dla Inwestycji A będzie już realizowane; w innym przypadku inwestycja będzie realizowana jeszcze ze środków własnych). Spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania osobno do Inwestycji A oraz Inwestycji B przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji. Powyższy sposób prowadzenia ksiąg umożliwi Spółce monitorowanie stopnia zaangażowania aktywów w poszczególne Inwestycje, sposobu i wysokości finansowania każdej z Inwestycji oraz wysokości należności i zobowiązań związanych z poszczególnymi Inwestycjami. W związku z tym Spółka będzie sporządzać dla celów wewnętrznych odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla każdego z projektów inwestycyjnych. Dla każdego z projektów inwestycyjnych będą osobne rachunki bankowe, tj. dla Inwestycji A oraz Inwestycji B, na które wpływać będą należności (np. z najmu powierzchni na ogrodzeniu danej Inwestycji, z tytułu najmu placu budowlanego po dokonaniu podziału) i finansowanie dotyczące Inwestycji A (po jego uruchomieniu), środki z pożyczki dotyczącej Inwestycji B oraz z których regulowane będą zobowiązania związane z tymi inwestycjami. Również od strony organizacji prac Spółki i administracji Spółki, działania dotyczące Inwestycji A i Inwestycji B (np. ocena jakości prac deweloperskich) będą realizowane odrębnie.

Mając na uwadze powyższe, na moment podziału, każdy z projektów inwestycyjnych będzie charakteryzować się samodzielnością gospodarczą polegającą na możliwości samodzielnego kontynuowania działalności dotyczącej Inwestycji A oraz Inwestycji B przez odpowiednie podmioty (tj. Spółkę oraz Spółkę B). Oznacza to, że do poszczególnych Inwestycji będzie można przypisać określone składniki przedsiębiorstwa Spółki (materialne i niematerialne), które stanowią administracyjnym (organizacyjnym) i finansowym wyodrębnieniu każdego z projektów inwestycyjnych.

Na moment podziału w Spółce zostanie, a Spółka B otrzyma odpowiednio:

 • odpowiednią część gruntu zgodnie z podziałem geodezyjnym;
 • odpowiednią część inwestycji w toku (odpowiednio: Inwestycję A, B);
 • prawa i obowiązki z umów dotyczących poszczególnych Inwestycji (które już są przypisane do tych Inwestycji), w szczególności umowy o roboty budowlane i prace deweloperskie;
 • prawa z odpowiednich projektów architektonicznych;
 • odpowiednią część praw i obowiązków pozostałych umów (przy czym umowy, które nie zostaną przydzielone do Inwestycji A lub Inwestycji B pozostaną przypisane do Spółki, np. umowa o zarządzanie inwestycją obejmująca m.in. prowadzenie księgowości Spółki),
 • należności z umów najmu powierzchni reklamowych przypisanych do odpowiednich Inwestycji;
 • osobne, niezależne rachunki bankowe;
 • Gotówkę;
 • wszystkie inne elementy związane z prowadzoną działalnością, które będą alokowane według klucza alokacji (tj. te związane wyłącznie z jedną inwestycją zostaną bezpośrednio przypisane do tej inwestycji, te dotyczące dwóch lub więcej inwestycji będą dzielone według odrębnych kluczy).

Dodatkowo planowane jest, że do Inwestycji A będzie alokowany przypisany tej inwestycji kredyt bankowy lub umowa pożyczki od spółki z grupy H. oraz umowa na budowę dworca kolejowego i remont przejścia podziemnego wraz z rozliczeniami z niej wynikającymi, a do Inwestycji B przypisana tej inwestycji pożyczka od spółki z grupy H..

Do dnia dokonania podziału Spółka może dodatkowo zawrzeć nowe umowy dotyczące realizowanych inwestycji, niemniej albo będą dotyczyć one poszczególnych Inwestycji A i B albo będą funkcjonalnie alokowane do każdej z nich, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Po podziale, Spółka będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję A. Podobnie Spotka B będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję B. Po zakończeniu podziału będę to osobne i niezależne procesy inwestycyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla niej powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT w związku z przeniesieniem składników majątkowych, tj. Inwestycji B na Spółkę B...
 2. Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH będzie stanowił czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z przeniesieniem składników majątkowych Inwestycji B na Spółkę B...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 1.

W zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowany podział Spółki poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej: ustawa o CIT) w związku z przeniesieniem składników majątkowych Inwestycji B na Spółkę B. Poniżej Spółka szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT w przypadku podziału przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przychodem dla spółki podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz majątek pozostający w spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w spółce podlegającej podziałowi nie powstaje przychód.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji, aby określone składniki majątkowe mogły zostać zakwalifikowane jako ZCP, powinny one spełniać następujące warunki:

 • stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych uwzględniający zobowiązania,
 • być organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

W rezultacie, wydzielenie ZCP powinno zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej,
 • funkcjonalnej.
  Wyodrębnienie organizacyjne

Na moment podziału Spółki, Inwestycja A oraz Inwestycja B będą wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Spółki. Wyodrębnienie to znajdzie wyraz w samodzielnej realizacji procesu inwestycyjnego prowadzonego w ramach danej Inwestycji - każda z Inwestycji stanowi odrębny środek trwały w budowie. Na chwilę obecną istnieje również geodezyjny oraz administracyjno-prawny podział działki, na której realizowane są Inwestycje, a na moment podziału odrębne księgi wieczyste będą prowadzone dla działek przypisanych dla każdej z Inwestycji. Spółka posiada także odrębne pozwolenia na budowę dla Inwestycji A i B. Dla Inwestycji zaprojektowane zostały garaże podziemne dedykowane poszczególnym inwestycjom (tj. inwestycji A i B).

Na moment podziału, prace budowlane dla każdej z Inwestycji będą prowadzone na podstawie osobnych umów budowlanych. Również prace projektowe będą prowadzone na podstawie umowy o wykonanie usług projektowych, w ramach której wyodrębniono: prace projektowe w zakresie inwestycji A i B. Powyższe prace prowadzone będą przez pracowników/ kontrahentów niezależnie dla poszczególnych Inwestycji.

Należy podkreślić, iż w przypadku umów, których formalny podział na Inwestycję A i B nie jest możliwy, prawa i obowiązki wynikające z tych umów zostaną alokowane w oparciu o odpowiedni klucz alokacji do Inwestycji A oraz Inwestycji B (przy czym umowy które nie zostaną przydzielone do Inwestycji A lub Inwestycji B pozostaną przypisane do Spółki).

Na moment podziału Spółka będzie również świadczyć usługi reklamowe na podstawie odrębnych umów o usługi reklamowe dotyczących poszczególnych Inwestycji - banery reklamowe umieszczone będą na poszczególnych częściach działek przypisanych do poszczególnych Inwestycji.

Na moment podziału dojdzie do ostatecznego alokowania do każdej Inwestycji składników majątkowych niezbędnych do przeprowadzenia dedykowanych prac inwestycyjnych.

Jednocześnie prawa i obowiązku związane z umową budowy dworca kolejowego i remontu przejścia podziemnego wraz z niezbędnymi składnikami majątkowymi, pozostaną w Spółce.

Co również istotne z perspektywy wyodrębnienia organizacyjnego, Spółka prowadzić będzie zapisy księgowe dotyczące wszystkich operacji z podziałem na poszczególne inwestycje - księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania przypisane do Inwestycji A oraz Inwestycji B przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji oraz przygotuje osobny bilans i rachunek zysków i strat dla każdej z nich.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy na moment podziału Spółki każda z Inwestycji (tj. Inwestycja A oraz Inwestycja B) charakteryzować się będzie wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Spółki.

Wyodrębnienie finansowe

Jak podkreślono powyżej, Spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania do Inwestycji A oraz Inwestycji B przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji. Powyższy sposób prowadzenia ksiąg umożliwi Spółce monitorowanie stopnia zaangażowania aktywów w poszczególne Inwestycje, sposobu i wysokości finansowania każdej z Inwestycji oraz kwot należności i zobowiązań związanych z poszczególnymi projektami inwestycyjnymi. W rezultacie, Spółka sporządzi bilanse oraz rachunki zysków i strat dla każdego z procesów inwestycyjnych.

Do momentu podziału Spółka posiadać będzie osobne, dedykowane każdej z opisywanych Inwestycji rachunki bankowe, na które wpływać będą należności przypisane do danej Inwestycji, ewentualne finansowanie zaciągnięte na potrzeby realizacji tego procesu inwestycyjnego oraz z których regulowane będą związane z nim zobowiązania.

W związku z powyższym należy uznać, że na moment podziału Spółki, Inwestycja A oraz Inwestycja B będą w pełni wyodrębnione finansowo w ramach struktury Spółki.

Wyodrębnienie funkcjonalne

W ocenie Wnioskodawcy zarówno podlegająca wydzieleniu Inwestycja B oraz pozostająca w majątku Spółki Inwestycja A będą odznaczały się na dzień podziału odrębnością funkcjonalną niezbędną do samodzielnego wykonywania przypisanych do nich zadań. Do każdej z Inwestycji zostaną bowiem alokowane składniki majątkowe niezbędne do przeprowadzenia danego procesu inwestycyjnego. Każda z Inwestycji będzie realizować proces na podstawie odrębnej umowy budowlanej zawartej z podmiotem trzecim. Do każdej z Inwestycji przypisane zostanie finansowanie/gotówka pozwalające na samodzielną realizację prowadzonej budowy. Tym samym, każdy proces inwestycyjny należy uznać w istocie za zespół składników majątkowych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące przypisane mu zadania. W szczególności w zakresie najmu będzie prowadzony niezależny proces komercjalizacji dostosowany do funkcji, wielkości, ekspozycji poszczególnych budynków i różnego czasu finalizowania Inwestycji.

Wszystkie wymienione elementy sprawiają, że Inwestycja A oraz Inwestycja B będą do dnia podziału Spółki funkcjonalnie wyodrębnione w jej strukturze. Należy przy tym zauważyć, iż od początku procesu inwestycyjnego zarówno Inwestycja A oraz Inwestycja B traktowane będą przez Spółkę jak odrębne przedsięwzięcia, ze względu na odrębne lokalizacje Inwestycji w istniejącym ciągu komunikacyjnym, różne fazy budowy (poszczególne budowy prowadzone na podstawie osobnych umów o roboty budowlane przez pracowników/współpracowników kontrahentów niezależnie dla poszczególnych Inwestycji) i termin zakończenia prac, różne etapy i wysokość finansowania, niezależne momenty komercjalizacji (tj. sprzedaży lub wynajmu) Inwestycji, różnych przyszłych nabywców i najemców oraz prowadzenie odrębnych bilansów i rachunków zysków i strat dla każdego projektu inwestycyjnego.

Po podziale, Spółka będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję A w sposób, w jaki była ona realizowana do tej pory (wraz z realizacją umowy na budowę dworca kolejowego i remont przejścia podziemnego). Podobnie Spółka B będzie samodzielnie kontynuować Inwestycję B.

Reasumując należy stwierdzić, że Inwestycja A oraz Inwestycja B na moment podziału Spółki będą wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki. Tym samym, zarówno (i) zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w majątku Spółki (Inwestycja A wraz z umową dotyczącą dworca)), (ii) zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Wnioskodawcę (Inwestycja B) stanowić będą (odrębne) organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania, tj. zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy planowany podział Spółki poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu w związku z przeniesieniem składników majątkowych Inwestycji B na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku przychodu podatkowego dla spółki dzielonej w przypadku organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego wyodrębnienia składników majątkowych zarówno wydzielanych ze spółki, jak i w niej pozostających znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 czerwca 2013 roku (sygn. IPPB5/423-221/13-2/MW),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 stycznia 2013 roku (sygn. IPTPB3/423-366/12-2/IR),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 grudnia 2012 roku (sygn. ITPB3/423-551/12/DK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 listopada 2012 roku (sygn. IPPB3/423-676/12-2/MS).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.