IPPB5/423-812/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, ze względu na fakt, iż zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa?2. Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP?3. Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie przepisów ustawy o PDOP?
IPPB5/423-812/14-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 4 listopada 2014 r. (data nadania 5 listopada 2014 r., data odbioru 12 listopada 2014 r.) Nr IPPB5/423-812/14-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A . (dalej: Wnioskodawca, spółka lub Udziałowiec) jest jedynym udziałowcem B. Polska sp. z o.o. (dalej: B. lub Spółka Dzielona), spółki należącej do grupy B (dalej: Grupa B.), zajmującej się doręczaniem przesyłek oraz świadczeniem specjalistycznych usług transportowych i logistycznych. Wnioskodawca posiada siedzibę oraz miejsce zarządu w Belgii (jest belgijskim rezydentem podatkowym).

B . prowadzi działalność w zakresie:

 • tzw. małych przesyłek, tj. działalność kurierską (logistyczno-transportową) stanowiącą główną działalność B., oraz
 • outsourcing procesu biznesowego (centrum usług wspólnych; dalej: BPO).

Spółka Dzielona poprzez oddział z siedzibą we W. (dalej: Oddział) świadczy usługi w zakresie tzw. usług wspólnych na rzecz spółek z Grupy B. (outsourcing procesu biznesowego), w szczególności usługi te obejmują wsparcie poszczególnych spółek z Grupy B . w takich obszarach jak: obsługa faktur, obsługa płatności, księgowanie, obsługa należności, obsługa płatności za przesyłki kurierskie przy odbiorze (Cash on Delivery Administration), rozliczanie zwrotu wydatków, wsparcie w obsłudze klientów (m.in. wsparcie w zakresie przetargów, obsługi strategicznych klientów), wsparcie w świadczeniu usług logistycznych (w szczególności koordynowanie i zarządzanie zagranicznymi dostawcami), wsparcie administracyjne (w w szczególności: obsługa zleceń zakupów, obsługa płatności do dostawców, przygotowywanie raportów do systemu Intrastat, wskazywanie potencjalnych nowych dostawców), monitorowanie stanu zapasów w magazynach i uzupełnianie ich, itp.

Powyższe dwa rodzaje działalności, tj. działalność kurierska i BPO, stanowią odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych Spółki Dzielonej. Działalność kurierska jest zarządzana z siedziby Spółki Dzielonej w Warszawie, natomiast centrum usług wspólnych (BPO) zostało wyodrębnione w postaci oddziału zlokalizowanego we W.. Wyodrębnienie organizacyjne segmentu BPO zostało potwierdzone w drodze uchwały Zarządu z października 2006 r. w sprawie utworzenia Oddziału we W.. Oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do każdej jednostki organizacyjnej (małych przesyłek oraz BPO) jest przypisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących prowadzeniu działalności w zakresie odpowiednio: działalności kurierskiej i BPO, obejmujący zarówno aktywa trwałe, obrotowe, jak również pracowników zatrudnionych na stanowiskach przypisanych do danej działalności.

W związku z tym, iż obecnie w ramach struktur B. prowadzona jest działalność gospodarcza w dwóch różnych i odrębnych od siebie obszarach, Spółka Dzielona planuje dokonanie podziału w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez przeniesienie części majątku B. (spółka dzielona) w postaci BPO na istniejącą spółkę - tzw. podział przez wydzielenie. Spółka Dzielona podjęła czynności zmierzające do wydzielenia ze struktur B. działalności prowadzonej obecnie przez Oddział (tj. działalności w zakresie BPO). W szczególności, przed dokonaniem podziału została zawiązana nowa spółka (B. Global Business Services Polska Sp. z o.o.; dalej: B. lub Nowa Spółka), która otrzyma majątek związany z BPO i będzie kontynuować działalność w tym zakresie. Jedynym udziałowcem zarówno B. jak i Nowej Spółki jest Wnioskodawca.

Nowa Spółka będzie prowadzić działalność w zakresie BPO, Planuje się, że otworzy ona centrum usług wspólnych także w innej lokalizacji niż Wrocław (możliwe, że będzie ono istniało już na moment opisanego we wniosku podziału przez wydzielenie). Po podziale przez wydzielenie Nowa Spółka będzie prowadzić działalność poprzez BPO we W. i nowe centrum usług wspólnych (najprawdopodobniej w D.). W przyszłości B. może tworzyć kolejne centra usług wspólnych w celu rozwijania tego typu działalności.

Spółka Dzielona uzyskała pomoc publiczną w formie rządowych dotacji celowych w odniesieniu do działalności w zakresie BPO na podstawie umów zawartych przez Spółkę Dzieloną z Ministrem Gospodarki (dalej: Umowy). Spółka Dzielona wystąpiła do Ministra Gospodarki z wnioskiem o potwierdzenie, iż planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje utraty wsparcia udzielonego na podstawie Umów, a wsparcie to będzie odnosiło się do Nowej Spółki.

Planowane działania restrukturyzacyjne mają na celu poprawę konkurencyjności na rynku usług BPO oraz mają umożliwić skoncentrowanie się B. na jego podstawowej działalności w zakresie przesyłek kurierskich. Oczekuje się, iż BPO jako niezależny podmiot prawny będzie mógł poprawić swoją atrakcyjność dla pracowników docelowych, zwłaszcza wśród absolwentów uczelni wyższych. Na potrzebę wydzielenia działalności BPO i podjęcia działań zmierzających do uatrakcyjnienia oferty BPO dla (potencjalnych) pracowników wskazują m.in. wyniki ankiet pracowniczych oraz stosunkowo wysoka rotacja pracowników Oddziału. Obecne funkcjonowanie BPO w ramach Oddziału B. może powodować, że potencjalni pracownicy postrzegają BPO (Oddział) jako dodatkową część firmy spedycyjnej czy transportowej, której działalność zdecydowanie odbiega od działalności prowadzonej w zakresie BPO. Takie postrzeganie może stawiać Spółkę Dzieloną w zakresie działalności prowadzonej przez Oddział w niekorzystnej sytuacji względem konkurencji na rynku BPO. Funkcjonowanie BPO w ramach Nowej Spółki, tj. podmiotu oddzielnego od B., powinno pozwolić na jednoznaczne zorientowanie się na dostarczanie usług w ramach doradztwa i procesów biznesowych dla globalnej bazy klientów i tym samym przyczynić się do zmiany wizerunku w tym zakresie. W wyniku wydzielenia Oddziału ze struktur B., Nowa Spółka mogłaby uzyskać elastyczność w zakresie dostosowywania polityki płacy i świadczeń pozapłacowych zależnie od potrzeb tak, aby jak najlepiej zabiegać o pracowników w branży BPO. W chwili obecnej, Oddział, funkcjonując w ramach struktur B., ma ograniczone możliwości zmiany polityki płacy i świadczeń pozapłacowych, ponieważ powinny one być jednolite w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Ponadto, podział Spółki Dzielonej będzie odzwierciedleniem faktycznego wyodrębnienia BPO od działalności kurierskiej, które obecnie już funkcjonuje. W szczególności obie działalności są odrębnie zarządzane, prowadzona jest odrębna strategia biznesowa, plany finansowe, budżety dla każdej z tych działalności. Każda z działalności funkcjonuje w oparciu o składniki majątkowe i pracowników alokowanych do poszczególnych działalności.

 1. Działalność w zakresie BPO

Działalność w zakresie BPO realizowana jest w ramach Spółki Dzielonej poprzez znajdujący się we W. Oddział, który obsługuje podmioty z Grupy B. w oparciu o umowy zawierane pomiędzy Spółką Dzieloną a podmiotami z Grupy B.. Zakłada się, iż Nowa Spółka realizować będzie wszystkie funkcje realizowane obecnie przez B. w obszarze BPO w tym m. in.: obsługę faktur, płatności, księgowanie, obsługę zleceń zakupów, przygotowywanie raportów, obsługę różnych baz danych i procesowanie danych, itp.

Planowane jest, że przedmiotem wydzielenia z B. będzie ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek B., które są obecnie wykorzystywane przez Spółkę Dzieloną w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie BPO. W skład majątku przenoszonego do B. wchodzić będą w szczególności:

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług wspólnych (BPO)
  - do Nowej Spółki przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami z Grupy w zakresie świadczenia usług BPO,
 2. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z BPO
  - Oddział prowadzi działalność w wynajmowanej nieruchomości na terenie Wrocławia. Urnowa najmu zostanie przeniesiona do Nowej Spółki,
 3. Aktywa trwałe
  • wyposażenie biura we W. (w tym meble biurowe, komputery, monitory, serwery, drukarki, itp.),
  • inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności w zakresie BPO przypisane do Oddziału,
 4. Inne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu usług BPO
  • należności z tytułu świadczonych przez Oddział usług w zakresie BPO,
  • inne należności i środki pieniężne przypisane do Oddziału (o ile faktycznie będą występowały na dzień podziału),
 5. Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności w zakresie BPO
  - w szczególności licencje lub prawa majątkowe do systemów informatycznych alokowanych do działalności w zakresie BPO,
 6. Zobowiązania
  • zobowiązania (rezerwy z tytułu przyszłych zobowiązań) z tytułu umowy najmu nieruchomości we W.,
  • zobowiązania (rezerwy) z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości we W.,
  • zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem w szczególności rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia dodatkowe i z tytułu nagrody rocznej) w stosunku do pracowników segmentu BPO,
  • pozostałe zobowiązania i rezerwy (o ile faktycznie będą występowały na dzień podziału),
 7. Umowy związane z prowadzeniem działalności przez Oddział, m. in.:
  • umowy dotyczące nieruchomości wynajmowanej we W., m.in. umowa w zakresie ochrony obiektu, umowy związane z utrzymaniem nieruchomości,
  • umowa z agencją pracy tymczasowej, umowy dotyczące usług rekrutacyjnych,
   Zakładane jest również, że po dopełnieniu wszelkich ewentualnych niezbędnych formalności Nowa Spółka będzie mogła w odniesieniu do działalności w zakresie BPO korzystać z pomocy publicznej wynikającej z Umów.
 8. Pracownicy zaangażowani w działalność Spółki w segmencie BPO - pracownicy zatrudnieni obecnie przez Wnioskodawcę alokowani do Oddziału. Pracownicy alokowani do BPO (w tym osoby zatrudnione w dziale Human Resources we W.) zostaną przeniesieni do Nowej Spółki w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.
 1. Działalność w zakresie przesyłek kurierskich

Działalność w zakresie przesyłek kurierskich realizowana jest w ramach Spółki Dzielonej poprzez centralę B. w Warszawie a usługi są realizowane na terenie całego kraju. Po dokonaniu podziału przez wydzielenie Spółka Dzielona nadal będzie realizować działalność w zakresie przesyłek kurierskich / usług logistyczno-transportowych.

Planuje się, iż w Spółce Dzielonej po podziale przez wydzielenie, pozostanie ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek B., które są obecnie wykorzystywane przez Spółkę Dzieloną w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w zakresie przesyłek kurierskich (usług logistyczno-transportowych).

W skład majątku, który pozostanie w Spółce Dzielonej po podziale przez wydzielenie wchodzić będą w szczególności:

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami
  - Po podziale przez wydzielenie w Spółce Dzielonej pozostaną umowy dotyczące działalności kurierskiej zawarte z zewnętrznymi klientami,
 2. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z przesyłkami kurierskimi
  • Centrala Spółki Dzielonej ma siedzibę w wynajmowanej nieruchomości na terenie Warszawy. Po podziale B. pozostanie jej najemcą. Spółka Dzielona wynajmuje także szereg innych nieruchomości na terenie całej Polski wykorzystywanych na potrzeby działalności kurierskiej. Umowy najmu do tych nieruchomości pozostaną w Spółce po planowanym podziale przez wydzielenie.
  • B. posiada również tytuł własności do nieruchomości w Krośniewicach, gdzie mieści się hub przeładunkowy, który również pozostanie w Spółce po podziale przez wydzielenie,
 3. Aktywa trwałeKatalog aktywów trwałych, które pozostaną w Spółce Dzielonej po podziale, obejmuje w szczególności:
  • wyposażenie biura w Warszawie (w tym meble biurowe, komputery, itp.),
  • maszyny i urządzenia wykorzystywane w zakresie małych przesyłek (usług logistyczno-transportowych),
  • inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności w zakresie przesyłek kurierskich,
 4. Wartości niematerialne i prawne, związane z prowadzeniem działalności w zakresie przesyłek kurierskich
  - W Spółce Dzielonej pozostaną umowy licencyjne związane z działalnością w zakresie przesyłek kurierskich (m.in. dotyczące korzystania ze znaku towarowego „B.”) a także licencje lub inne prawa majątkowe do oprogramowań/systemów wykorzystywanych w obszarze małych przesyłek/ usług logistyczno- transportowych,
 5. Inne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu usług kurierskichPo podziale przez wydzielenie w Spółce Dzielonej pozostaną w szczególności:
  • należności od klientów B. z tytułu świadczonych usług kurierskich,
  • inne należności i środki pieniężne alokowane do centrali Spółki Dzielonej w Warszawie (o ile faktycznie będą występowały u Wnioskodawcy na dzień podziału),
 6. Zobowiązania:W związku z podziałem przez wydzielenie w Spółce Dzielonej pozostaną m.in.:
  • zobowiązania / rezerwy z tytułu umowy najmu nieruchomości związanych z działalnością kurierską,
  • zobowiązania / rezerwy z tytułu umów dotyczących utrzymania nieruchomości związanych z działalnością kurierską,
  • zobowiązania / rezerwy z tytułu obsługi przesyłek kurierskich dostarczanych za granicę,
  • rezerwy z tytułu roszczeń klientów w związku z zaginięciem lub uszkodzeniem przesyłek obsługiwanych przez B.,
  • zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem w szczególności rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia emerytalne, rezerwy z tytułu nagrody rocznej) w stosunku do pracowników z segmentu przesyłek kurierskich,
  • pozostałe zobowiązania i rezerwy związane z bieżącą działalnością w zakresie działalności kurierskiej oraz z tytułu należności publicznoprawnych (o ile faktycznie będą występowały u Wnioskodawcy na dzień podziału),
 7. Kluczowe umowy związane z prowadzeniem działalności w zakresie przesyłek kurierskich, w szczególności:
  • umowy z klientami Spółki Dzielonej na świadczenie usług kurierskich (zgodnie z punktem 1 powyżej),
  • umowy najmu nieruchomości związanych z działalnością kurierską (zgodnie z punktem 2 powyżej),
  • umowy dotyczące utrzymania nieruchomości związanych z działalnością kurierską,
  • umowa z B. Worldwide Forwarding, Inc., na mocy której w przypadku przesyłek międzynarodowych Spółka Dzielona odbiera i dostarcza przesyłki na terenie Polski a w przypadku przesyłek wysyłanych z Polski za granicę - ich transportem, odbiorem oraz dostarczaniem poza granicami zajmuje się spółka B. Worldwide Forwarding, Inc,
  • umowy z zewnętrznymi podwykonawcami w zakresie transportu / dostawy przesyłek,
  • umowy z dostawcami w zakresie operacyjnej działalności Spółki Dzielonej w obszarze przesyłek kurierskich, np. dotyczące dostawy materiałów takich jak ubrania służbowe dla pracowników, koperty, opakowania, itp,
  • umowy w zakresie ściągania należności od nabywców usług przesyłek kurierskich.
 8. Pracownicy zaangażowani w działalność Spółki Dzielonej w segmencie przesyłek kurierskich.
  Pracownicy związani z segmentem przesyłek kurierskich pozostaną w Spółce Dzielonej po podziale. Ponadto, w Spółce Dzielonej pozostaną także pracownicy działu księgowo-finansowego i kadrowego (zlokalizowanego w Warszawie) związanego z obsługą B.. Zakłada się, że po dniu wydzielenia Nowa Spółka będzie korzystać – w zależności od potrzeb - z usług Spółki Dzielonej lub innego podmiotu trzeciego w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej lub księgowo-finansowej.

Z uwagi na ogólnobiznesowy charakter części umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które nie są bezpośrednio związane z działalnością w zakresie BPO i których koszty są obecnie odpowiednio przypisywane do działalności w zakresie przesyłek kurierskich lub BPO w zależności od tego w jakiej części dany segment korzysta z tych usług (np. umowy najmu sprzętu biurowego, umowa z korporacją taksówkarską, umowa dotycząca opieki medycznej dla pracowników, umowa dotycząca kart Multisport, umowa dotycząca leasingu samochodów, umowa dotycząca obsługi prawnej i inne), umowy te pozostaną w Spółce Dzielonej, a po podziale przez wydzielenie, o ile będzie to uzasadnione z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Nową Spółkę, Nowa Spółka zawrze odrębne umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki Dzielonej.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej uwzględniająca odpowiednio segment BPO i przesyłek kurierskich została odzwierciedlona w regulaminie pracy Spółki Dzielonej oraz w schemacie organizacyjnym B..

W strukturach Spółki Dzielonej wskazana została osoba na stanowisku kierowniczym (Dyrektor Operacyjny), w której zakresie obowiązków znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności w zakresie BPO. Ustalone zostały też zasady podległości służbowej pomiędzy Dyrektorem Operacyjnym odpowiedzialnym za prace Oddziału a pracownikami alokowanymi do Oddziału. Dyrektor Operacyjny Oddziału raportuje w sprawach dotyczących działalności Oddziału do Dyrektora, który jest poza strukturami wewnętrznymi Spółki Dzielonej i odpowiada za ten segment działalności w Europie. Ze względu jednak na fakt, iż Oddział nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego, w kwestiach formalnych Dyrektor Operacyjny Oddziału podlega Dyrektorowi Krajowemu w Polsce odpowiedzialnemu za Spółkę Dzieloną. W zakresie obowiązków Dyrektora Krajowego znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności w zakresie podstawowej działalności Spółki Dzielonej - przesyłek kurierskich.

Wyodrębnienie Oddziału zostało także uwidocznione m.in. poprzez zwyczaj umieszczania na wizytówkach pracowników Oddziału obok nazwy Spółki Dzielonej również nazwy „Global Business Services”.

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, na moment podziału zarówno wydzielana część przedsiębiorstwa B. jak i składniki majątku pozostające w Spółce Dzielonej będą też wyodrębnione pod względem finansowym. Spółka Dzielona ma możliwość przypisania:

 • przychodów i kosztów związanych odpowiednio z działalnością Oddziału (BPO) oraz przesyłek kurierskich (usług logistyczno-transportowych), a także
 • aktywów i pasywów związanych z działalnością Oddziału i przesyłek kurierskich.

Na potrzeby działalności związanej z BPO oraz przesyłek kurierskich opracowywane są oddzielne budżety oraz plany finansowe.

Ze względu na fakt, iż BPO (Oddział) oraz segment działalności kurierskiej mają przypisane odrębne budżety, Spółka Dzielona jest także w stanie wyodrębnić koszty wewnętrzne dotyczące obsługi BPO w zakresie kadr i płac, księgowości, obsługi administracyjnej budynków, czy też innych czynności podejmowanych przez centralę w Warszawie na rzecz Oddziału.

Składniki przyporządkowane do Oddziału i odpowiednio - przesyłek kurierskich są odrębnie ewidencjonowane w rejestrze : środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wyodrębniony w powyższy sposób segment BPO - mający docelowo zostać wydzielony ze Spółki Dzielonej - obejmuje całokształt zadań B. związanych z działalnością w obszarze BPO wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej części działalności Spółki Dzielonej, w tym:

 • składniki majątku związanego z działalnością w zakresie BPO,
 • pracowników zaangażowanych w działalność w zakresie BPO.

Podobnie, wyodrębniony w powyższy sposób segment przesyłek kurierskich - mający docelowo pozostać w Spółce Dzielonej po wydzieleniu do Nowej Spółki segmentu BPO, obejmuje całokształt zadań B. związanych z działalnością w obszarze przesyłek kurierskich wraz z całą niezbędną infrastrukturą i obsługą tej części działalności Spółki Dzielonej, w tym:

 • składniki majątku związanego z działalnością w zakresie przesyłek kurierskich,
 • pracowników zaangażowanych w działalność w zakresie przesyłek kurierskich.

Proces wydzielenia części działalności w zakresie BPO od działalności w zakresie przesyłek kurierskich w schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej zostanie tak przeprowadzony, aby zarówno działalność w zakresie BPO jak i działalność pozostała w Spółce Dzielonej (przesyłki kurierskie) były w stanie samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa i realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze.

Na dzień podziału przez wydzielenie, zarówno segment BPO jak i przesyłek kurierskich będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony w strukturze Spółki Dzielonej, aby wraz z tą transakcją zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności oraz działalności, która pozostanie w Spółce Dzielonej. Oznacza to, iż po podziale zarówno Nowa Spółka jak i B. będą mogły dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny prowadzić działalność w zakresie odpowiednio: BPO i przesyłek kurierskich.

Majątek wydzielany do Nowej Spółki stanowić będzie samodzielną organizacyjnie i funkcjonalnie całość przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie BPO. Na bazie otrzymanego majątku Nowa Spółka będzie co do zasady w stanie prowadzić działalność w zakresie, w jakim jest ona prowadzona obecnie przez Spółkę Dzieloną w obszarze BPO.

Z kolei, istniejące zależności funkcjonalne pomiędzy składnikami, które pozostaną w Spółce Dzielonej (składniki te również będą stanowić samodzielną organizacyjnie i funkcjonalnie całość przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej) pozwolą B. na kontynuowanie działalności w zakresie usług kurierskich.

Wnioskodawca wskazuje, że jest spółką podlegającą w Belgii, tj. państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka Dzielona natomiast ma siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem Spółki Dzielonej, zatem posiada (i będzie posiadał na moment podziału B. przez wydzielenie) bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale tej spółki. Jednocześnie Wnioskodawca posiada udziały w B. nieprzerwanie przez okres dwóch lat, a posiadanie to wynika z tytułu własności. Wnioskodawca działa w formie prawnej wymienionej w załączniku nr 4 do ustawy o PDOP, tj. „naamloze vennootschap” (NV).

Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada / uzyska certyfikat rezydencji potwierdzający, iż jest rezydentem podatkowym w Belgii.

W związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, Wnioskodawca jako udziałowiec Spółki Dzielonej nie otrzyma dopłat w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, ze względu na fakt, iż zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa...
 2. Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP...
 3. Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie przepisów ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy Ad 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej: ustawa o PDOP), gdyż zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP.

Ad 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP z uwagi na wyłączenie przewidziane w tym przepisie oraz fakt, że podział przez wydzielenie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Ad 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem - przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie przepisów ustawy o PDOP.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zasady opodatkowania wspólnika spółki dzielonej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 wynika, że w przypadku, gdy majątek pozostający w spółce dzielonej jak i majątek wydzielany będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, podział przez wydzielenie pozostanie neutralny podatkowo dla udziałowca spółki dzielonej, tj. nie powstanie przychód podatkowy u udziałowca spółki dzielonej. W konsekwencji podział przez wydzielenie opisany we wniosku nie będzie powodował dla Wnioskodawcy powstania przychodu, jeżeli zarówno majątek pozostający w B. jak i majątek wydzielany do Nowej Spółki będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z powołanym przepisem zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie powyższej definicji oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowana cześć przedsiębiorstwa jest, aby:

 1. istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz aby był on przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 2. zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
 1. Uznanie majątku pozostającego w Spółce Dzielonej jak i majątku przenoszonego do Nowej Spółki za zorganizowane części przedsiębiorstwa

W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, działalność w zakresie BPO prowadzona obecnie przez Oddział i mająca zostać przeniesiona do Nowej Spółki, jak również działalność kurierska, która pozostanie w Spółce Dzielonej, stanowić będą na moment podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o PDOP.

Ad (a) Wyodrębnienie funkcjonalne

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w D. w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2013 r. (IPTPB3/423-369/13-3/KJ) wskazał, że: „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”. Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 października 2012 r. (nr IBPBI/2/423-795/12/SD) i wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11).

W tym kontekście wskazać należy, iż zarówno działalność w zakresie BPO jak i działalność w zakresie przesyłek kurierskich jest prowadzona w oparciu o składniki materialne i niematerialne niezbędne do realizacji tego rodzaju działalności, szczegółowo opisane dla obu rodzajów działalności w opisie zdarzenia przyszłego. Oba rodzaje działalności będą kontynuowane po podziale Spółki Dzielonej w oparciu o te składniki materialne i niematerialne (działalność w zakresie BPO będzie prowadzona przez Nową Spółkę, natomiast działalność kurierska - przez B.).

W ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy składnikami majątkowymi, które będą wydzielone do Nowej Spółki istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Przedmiotowe składniki majątkowe są wyodrębnione formalnie w ramach Spółki Dzielonej w postaci Oddziału, przy czym kryterium na podstawie którego dany składnik majątkowy jest przypisany do Oddziału, jest jego funkcja (rola) jaką pełni w ramach prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności w zakresie BPO. Wydzielane składniki będą stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) - w szczególności będą to środki trwałe w postaci wyposażenia biura we W., jak również prawa, zobowiązania i należności (jeśli takie wystąpią) wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną ze spółkami z Grupy B. w zakresie działalności polegającej na świadczeniu usług wspólnych (BPO). Ponadto, do Oddziału są alokowani pracownicy, w tym Dyrektor Operacyjny Oddziału, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane bezpośrednio z BPO.

Nie ulega wątpliwości, iż także składniki majątku alokowane do centrali w Warszawie i które po planowanym podziale przez wydzielenie pozostaną w B. stanowią funkcjonalną całość służącą prowadzeniu działalności w zakresie przesyłek kurierskich. Składniki majątkowe są alokowane do centrali w Warszawie w oparciu o funkcję (rolę) jaką one pełnią w świadczeniu usług w zakresie przesyłek kurierskich (usług logistyczno-transportowych). Składniki te stanowią zespół zarówno składników materialnych jak i niematerialnych (w tym zobowiązania), w szczególności są środki trwałe (wyposażenie biura w Warszawie), prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu siedziby w Warszawie jak również umów najmu innych nieruchomości (w szczególności centrów przeładunkowych), umów z klientami Spółki Dzielonej na świadczenie usług kurierskich, umów z dostawcami (np. dostawcami opakowań) lub podwykonawcami zaangażowanymi w proces świadczenia usług kurierskich, licencje do znaku B. wykorzystywanego w działalności kurierskiej. Do segmentu przesyłek kurierskich są alokowani pracownicy Spółki Dzielonej, w tym również na stanowiskach kierowniczych, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do obsługi działalności Spółki Dzielonej w zakresie przesyłek kurierskich.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższego należy uznać, że zarówno zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie BPO, który obecnie funkcjonuje w ramach Oddziału, jak również zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie przesyłek kurierskich realizowany przez centralę w Warszawie, nie stanowią zbioru przypadkowych elementów, lecz są zespołami składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te, na dzień dokonania podziału przez wydzielenie, będą funkcjonalnie wyodrębnione w ramach Spółki Dzielonej i będą tworzyć oddzielne całości.

Wszystkie wskazane powyżej przesłanki świadczą zatem w ocenie Wnioskodawcy o wyodrębnieniu funkcjonalnym w ramach B. działalności związanej z BPO jak i działalności kurierskiej.

Ad (b) Wyodrębnienie organizacyjne

W odniesieniu do wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o PDOP nie określa, co należy rozumieć, przez takie wyodrębnienie. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa mogą świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w D. z dnia 3 października 2013 r., nr IPTPP2/443-530/13-5/KW oraz Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., nr IPPP2/443-879/12-4/BH). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w D. z dnia 18 września 2013 r., nr IPTPP1/443-588/13-2/MW, Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r., nr IPPP1/443-547/12-2/MPe, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., nr IPPB5/423-165/08-6/MB).

Jak zostało wskazane przez Spółkę Dzieloną, działalność kurierska i działalność w zakresie BPO, stanowią odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych B..

Działalność kurierska jest zarządzana z siedziby Spółki Dzielonej w Warszawie, natomiast centrum usług wspólnych (BPO) zostało wyodrębnione w postaci Oddziału zlokalizowanego we W.. Wyodrębnienie organizacyjne segmentu BPO zostało potwierdzone w drodze uchwały Zarządu w sprawie utworzenia Oddziału we W.. Oddział jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej uwzględniająca segment BPO jak i segment przesyłek kurierskich została odzwierciedlona w schematach organizacyjnych B .. W szczególności zostały wyznaczone osoby na stanowiskach kierowniczych, które są odpowiedzialne za poszczególne rodzaje działalności. W przypadku działalności w zakresie BPO Dyrektor Operacyjny Oddziału raportuje do Dyrektora, który znajduje się poza strukturami wewnętrznymi Spółki Dzielonej i odpowiada za ten segment działalności w Europie. Spółka Dzielona ustaliła zasady podległości służbowej pomiędzy Dyrektorem Operacyjnym Oddziału a pracownikami związanymi z działalnością w zakresie BPO. Z kolei za działalność kurierską odpowiedzialny jest Dyrektor Krajowy, do którego raportują osoby odpowiedzialne za działalność w obszarze przesyłek kurierskich.

Wyodrębnienie organizacyjne obu działalności jest uwidocznione również w regulaminie pracy oraz na wizytówkach - pracownicy związani z działalnością kurierską stosują na wizytówkach nazwę B., podczas gdy wizytówki pracowników Oddziału obok nazwy B. zawierają również nazwę „Global Business Services”.

W świetle przedstawionej powyżej argumentacji zdaniem Wnioskodawcy zarówno zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie BPO jak i związanych z działalnością kurierską są organizacyjnie wyodrębnione w strukturach Spółki Dzielonej.

Ad (c) Wyodrębnienie finansowe

W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego na moment podziału finansowo wyodrębniona będzie działalność związana z przesyłkami kurierskimi jak i działalność związana z usługami BPO. Spółka Dzielona może w oparciu o system informatyczno-księgowy:

 • przypisać przychody i koszty związane odpowiednio z działalnością Oddziału jak i związane z działalnością kurierską,
 • przypisać aktywa i pasywa związane odpowiednio z działalnością Oddziału jak i związane z działalnością kurierską.

Ponadto na potrzeby działalności związanej z BPO i przesyłkami kurierskimi opracowywane są odrębne budżety oraz plany finansowe.

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż BPO (Oddział) oraz segment działalności kurierskiej mają przypisane odrębne budżety, Spółka Dzielona jest także w stanie wyodrębnić koszty wewnętrzne dotyczące obsługi BPO w zakresie kadr i płac, księgowości, obsługi administracyjnej budynków, czy też innych czynności podejmowanych przez centralę w Warszawie na rzecz Oddziału.

Składniki przyporządkowane do Oddziału (i mające zostać wydzielone do Nowej Spółki) są w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowane odrębnie od składników przyporządkowanych do segmentu przesyłek kurierskich (i mających pozostać w Spółce Dzielonej po dokonaniu podziału przez wydzielenie).

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki Dzielonej, zarówno zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie BPO jak również zespół składników majątkowych związanych z działalnością w zakresie przesyłek kurierskich będą spełniać przesłanki uznania ich za wyodrębnione finansowo zespoły składników majątkowych.

Ad (d) Możliwości funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2012 r. (nr ITPB3/423-120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. (nr ILPB4/423-4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (nr ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, proces wydzielenia części działalności w zakresie BPO od działalności w zakresie przesyłek kurierskich w schemacie organizacyjnym Spółki Dzielonej zostanie tak przeprowadzony, aby zarówno działalność w zakresie BPO jak i działalność pozostała w Spółce Dzielonej (przesyłki kurierskie) były w stanie samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwa i realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze.

Na dzień podziału przez wydzielenie, segment BPO będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony w strukturze Spółki Dzielonej, aby wraz z tą transakcją zachowana została pełna ciągłość w zakresie przenoszonej działalności. W momencie podziału będzie wyodrębniony zespół składników majątkowych służących do prowadzenia tego rodzaju działalności, w szczególności obejmujący umowy na świadczenie usług BPO, umowy najmu, wyposażenie biura, jak i pracowników zaangażowanych w tę działalność. Oznacza to, iż po podziale Nowa Spółka będzie mogła dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny prowadzić działalność w zakresie BPO.

Jednocześnie, na dzień podziału przez wydzielenie, segment przesyłek kurierskich będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony w strukturze Spółki Dzielonej, aby po podziale zachowana została pełna ciągłość w zakresie tej działalności. W momencie podziału będzie wyodrębniony zespół składników majątkowych służących do prowadzenia tego rodzaju działalności, w szczególności obejmujący umowy na świadczenie usług kurierskich, umowy najmu, wyposażenie biura, maszyny, urządzenia, jak i pracowników zaangażowanych w tę działalność. Oznacza to, iż po podziale Spółka Dzielona będzie mogła dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny prowadzić działalność w zakresie przesyłek kurierskich.

Zespół składników przedsiębiorstwa, który ma zostać przeniesiony do Nowej Spółki, służy obecnie prowadzeniu działalności w zakresie BPO. Po dokonaniu podziału przez wydzielenie ten sam zespół składników majątkowych będzie tworzył przedsiębiorstwo Nowej Spółki i będzie wystarczający do prowadzenia przez nią działalności w takim samym zakresie jak obecnie. Oznacza to, iż Nowa Spółka będzie prowadzić działalność (prowadzoną obecnie przez Oddział) w oparciu o otrzymane w ramach podziału przez wydzielenie składniki majątku B. oraz przeniesionych pracowników alokowanych do Oddziału. Równocześnie, działalność kurierska realizowana przez centralę Spółki Dzielonej w Warszawie po dokonaniu podziału będzie kontynuowana przy wykorzystaniu obecnie posiadanych składników majątkowych związanych z tą działalnością oraz pracowników przypisanych do tej części działalność Spółki Dzielonej.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż:

 1. w odniesieniu do przenoszonego w wyniku podziału przez wydzielenie do Nowej Spółki majątku związanego z działalnością w zakresie BPO:
  1. będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. zadań w zakresie usług BPO;
  2. zespół tych składników będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturach B.,
  3. zespół tych składników będzie wyodrębniony finansowo w strukturach B.,
  4. zespół tych składników będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze oraz że
 2. w odniesieniu do majątku związanego z działalnością kurierską, która pozostanie w Spółce Dzielonej po podziale przez wydzielenie:
  1. będzie istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. zadań w zakresie usług kurierskich;
  2. zespół tych składników będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturach B.,
  3. zespół tych składników będzie wyodrębniony finansowo w strukturach B.,
  4. zespół tych składników będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej jak i majątek wydzielany do Nowej Spółki spełnią wszystkie przestanki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art . 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Z uwagi na fakt, iż majątek pozostający w B. będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa i majątek wydzielany do Nowej Spółki również będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opisany powyżej podział przez wydzielenie nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, gdyż zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie powstanie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z tytułu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, ponieważ zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa. W związku z tym zastrzeżenie zawarte w powyższym przepisie art. 12 ust. 4 pkt 12 nie będzie miało zastosowania. Nie ulega zatem wątpliwości, iż wartość nominalna udziałów (akcji) przydzielonych przez Nową Spółkę Wnioskodawcy nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

Należy podkreślić, że w przypadku rozważanego zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy PDOP w związku z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP z uwagi na fakt, iż podział będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, uzasadnieniem dla planowanego podziału będzie w szczególności:

 • odzwierciedlenie faktycznego wyodrębnienia dwóch rodzajów działalności prowadzonej przez B., tj. działalności: kurierskiej i BPO, które obecnie już funkcjonują jako odrębne jednostki organizacyjne i biznesowe w ramach struktur wewnętrznych B.,
 • skupienie się B. na podstawowej działalności, tj. kurierskiej / logistycznej,
 • umożliwienie Nowej Spółce jednoznacznego zorientowania się na dostarczanie usług w ramach doradztwa i procesów biznesowych dla globalnej bazy klientów (spółek z Grupy B.),
 • poprawa konkurencyjności na rynku usług BPO / atrakcyjności oferty dla pracowników docelowych, zwłaszcza wśród absolwentów uczelni wyższych,
 • uzyskanie przez Nową Spółkę elastyczności w zakresie dostosowywania polityki płacy i świadczeń pozapłacowych zależnie od potrzeb tak, aby jak najlepiej zabiegać o pracowników w branży BPO,
 • zmiana wizerunku Spółki Dzielonej (Oddziału) w zakresie działalności BPO świadczonej aktualnie poprzez Oddział wśród (potencjalnych) pracowników.

W świetle powyższego, należy wskazać, że planowana restrukturyzacja B. poprzez dokonanie podziału przez wydzielenie polegającego na przeniesieniu części majątku B. na Nową Spółkę umożliwi skupienie się obu spółek (tj. dzielonej i przejmującej) na prowadzeniu działalności tylko jednego rodzaju (tj. odpowiednio działalności kurierskiej i działalności w zakresie BPO). Jednocześnie oczekuje się, że wyodrębnienie działalności w zakresie BPO, świadczonej obecnie przez B. za pośrednictwem Oddziału, umożliwi zmianę wizerunku związanego z tą działalnością oraz zwiększenie elastyczności w zakresie zatrudniania pracowników, co finalnie powinno skutkować poprawą konkurencyjności na rynku usług w zakresie doradztwa i procesów biznesowych dla globalnej bazy klientów.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że uzasadnienie podziału, jego podstawy prawne i ekonomiczne będą również odzwierciedlone w pisemnym sprawozdaniu sporządzonym przez zarządy spółki dzielonej i spółki przejmującej zgodnie z wymogami art. 536 § 1 KSH.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP z uwagi na wyłączenie z przychodów przewidziane w tym przepisie. Z uwagi na fakt, że opisany we wniosku podział przez wydzielenie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 r. (nr IPPB5/423-255/13-5/MK).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3

Zasady opodatkowania podziałów spółek przez wydzielenie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych zostały uregulowane w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie powstanie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z tytułu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, ponieważ zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej jak i majątek przenoszony do Nowej Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca wskazał także, w uzasadnieniu swojego stanowiska w zakresie pytania nr 2, że na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie z uwagi na wyłączenie przewidziane w tym przepisie oraz okoliczność, że podział przez wydzielenie będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Ponadto, w świetle art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP dopłaty w gotówce wypłacane udziałowcowi spółki dzielonej w związku z podziałem przez wydzielenie stanowią przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca nie otrzyma dopłat w gotówce w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie w związku z czym przepis art. 10 ust. 1 pkt 5 nie będzie miał zastosowania.

W ustawie o PDOP brak jest innych przepisów, które mogłyby stanowić podstawę dla określenia przychodu dla Wnioskodawcy z tytułu rozważanego podziału przez wydzielenie, który zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, Spółka pragnie dodać, że niezależnie od treści powyżej wskazanych przepisów, ewentualny dochód (przychód), jaki w związku z opisaną transakcją, mógłby powstać w spółce podlegałby zwolnieniu od PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. Zwolnienie to przysługuje, jeśli spółką otrzymującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, która nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania i która posiada co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej zyski. Dodatkowo, spółka otrzymująca zyski powinna posiadać w spółce wypłacającej zysk udziały we wspomnianej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, a posiadanie to powinno wynikać z tytułu własności. Warunkiem zastosowania zwolnienia, jest aby Spółka wypłacająca miała siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca i Spółka Dzielona spełniać będę powyższe warunki zastosowania zwolnienia od podatku, w szczególności:

 • Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Belgii (podlega w Belgii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania),
 • Spółka dzielona jest rezydentem podatkowym w Polsce (podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w Polsce),
 • Wnioskodawca posiada (i będzie posiadał na moment podziału) 100% udziałów w Spółce Dzielonej nieprzerwanie przez okres ponad dwóch lat. Posiadanie to wynika z tytułu własności,
 • Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wnioskodawcy,
 • Wnioskodawca działa w formie prawnej wymienionej w załączniku nr 4 do ustawy o PDOP (NV),
 • Wnioskodawca będzie posiadał od władz Belgii certyfikat rezydencji potwierdzający, że Spółka jest rezydentem podatkowym w Belgii.

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków o dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. stanowi podstawę do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego w Belgii.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie przepisów ustawy o PDOP.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie zostały potwierdzone m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 września 2013 r. (nr IBPBI/2/423-749/13/MS),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w D. z dnia 16 września 2013 r. (nr IPTPB3/423-232/13-4/PM).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.