IPPB5/423-572/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dochód (przychód) Wnioskodawcy, będącej wspólnikiem spółki dzielonej nie będzie podlegał opodatkowaniu w momencie podziału Spółki P., ponieważ zarówno Oddział jak i majątek pozostający w Spółce P. po podziale będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jednocześnie jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego głównym bądź jednym z głównych celów planowanej transakcji podziału spółki przez wydzielenie, nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
IPPB5/423-572/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. podział spółki
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. skutki podatkowe
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 3 września 2014 r. (data nadania 4 września 2014 r., data odbioru 8 września 2014 r.) Nr IPPB5/423-572/14-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji wydzielonych składników majątkowych jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki (pytanie nr 2 oraz 5) – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych podziału części kapitałów własnych dzielonej spółki (innych niż kapitały zakładowe) i przekazaniem ich na kapitał zakładowy w spółce nowopowstałej (pytanie nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka pod firmą P. S.A. (dalej: Spółka P.) zamierza dokonać podziału. Podział nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie, z którym podział Spółki P. nastąpi poprzez przeniesienie części majątku tej spółki (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Podmiotem planującym utworzenie spółki nowo zawiązanej, na potrzeby opisanego podziału, jest spółka B. Ltd. (dalej: Wnioskodawca), która to spółka będzie w przyszłości jedynym udziałowcem / akcjonariuszem spółki nowo zawiązanej. Spółka B. Ltd. jest podmiotem utworzonym oraz działającym w oparciu o prawo Republiki Cypru, tj. spółka ta jest podatkowym rezydentem Republiki Cypru. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów na terenie Republiki Cypru (bez względu na miejsce ich osiągania).

Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Wnioskodawca od marca 2013 r. jest akcjonariuszem Spółki P. posiadającym 100% kapitału zakładowego Spółki P.

Spółka P. nie będzie posiadała jakichkolwiek udziałów/akcji w spółce nowo zawiązanej i odwrotnie. Spółka nowo zawiązana będzie posiadała siedzibę na terytorium RP.

Spółka P. z siedzibą w Warszawie, została zawiązana w dniu 30 czerwca 2006 roku. Spółka P. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka P. została powołana do świadczenia usług pocztowych i kurierskich. Działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Operatorów Pocztowych. Spółka P. wykonuje usługi zgodnie z ustawą z dnia 12.06.2003 Prawo Pocztowe, Spółka P. jest niezależnym operatorem prywatnym.

Spółka P. prowadzi dwa rodzaje działalność gospodarczej. Pierwszym rodzajem działalności jest Działalność Pocztowa natomiast drugim rodzajem działalności prowadzonej przez Spółkę P. jest Działalność Innowacyjna.

Działalność Pocztowa

Działalność Pocztowa stanowi główną działalność prowadzoną przez Spółkę P. W ramach tej prowadzenia tej działalności Spółka P. jest alternatywnym operatorem pocztowym specjalizującym się w usłudze doręczania korespondencji pocztowej i kurierskiej masowo generowanej przez klientów z sektora biznesowego, tj. firm, instytucji i korporacji, które cyklicznie wysyłają duże ilości przesyłek takich jak: faktury, rachunki, bilingi, wezwania do zapłaty, wyciągi z kont, czasopisma, katalogi, ulotki i inne druki.

Spółka P. w znacznej mierze świadczy usługi w oparciu o podpisane umowy o współpracę z firmami działającymi w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, finansowo - bankowym i reklamowym. Spółka P. zawarła umowy z klientami oraz firmami działającymi w branży konfekcjonowania korespondencji masowej. Umowy te dają Spółce P. stabilizację finansową i operacyjną oraz gwarancję stałych, dużych przychodów.

Zasadniczym celem Spółki P. jest kompleksowa obsługa oparta na indywidualnym dostosowaniu oferowanych usług do potrzeb i wymagań każdego klienta. Spółka P. jest firmą elastyczną, oferującą kompleksową obsługę korespondencji masowej.

Spółka P. korzysta na podstawie zawartych umów najmu z nowych Centrów Dystrybucyjnych (sortownie) pozwalających na obsługę korespondencji z terenu całego kraju oraz na podstawie zawartej umowy o współpracę z Sortowni Centralnej.

Spółka P. jest liderem na rynku masowych przesyłek biznesowych.

Dotychczasową ofertę Spółki P. można podzielić na:

 • Przesyłka adresowa zwykła - jest to przesyłka o wadze do 2000 g, której zawartość może stanowić korespondencja, dokumenty, prasa, książki lub inne drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego, przyjęta na podstawie zbiorczego dowodu nadania, bez podawania indywidualnych cech tej przesyłki.
 • Przesyłka rejestrowana - jest to przesyłka o wadze do 2000g, której zawartość może stanowić korespondencja, dokumenty, prasa, książki lub drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego, przyjęta za potwierdzeniem nadania, w którym podano indywidualne cechy przesyłki i doręczana za pokwitowaniem odbioru.
 • Przesyłka bezadresowa - jest to przesyłka nieopatrzona adresem - informacja pisemna lub graficzna (ulotki, broszury, kupony, katalogi, książki itp.), zwielokrotniona za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwalona na papierze, albo innym materiale używanym w poligrafii. P. SA doręcza przesyłki bezadresowe do Odbiorców na wskazanym przez Nadawcę obszarze (np. województwa, miasta, dzielnicy, osiedla, ulicy). Przesyłka bezadresowa może być nadana w opakowaniu, albo bez opakowania. Maksymalne wymiary przesyłki bezadresowej nie mogą przekroczyć: grubość - 20 mm, długość - 325 mm, szerokość 230 mm. Wszystkie czynności w tym zakresie wykonywane są przez pracowników Spółki P., którzy najpierw osobiście odbierają materiały od klienta (przesyłki bezadresowe) i następnie zajmują się ich składaniem, kopertowaniem i nadaniem do wysyłki.

Spółka P. dostarcza przesyłki pocztowe w obrocie krajowym. Strategia Spółki P. oparta jest o rozbudowaną sieć logistyczną (w tym sieć logistyczną, z której korzysta Spółka P. na podstawie stosownej umowy zawartej z podmiotem trzecim) oraz profesjonalną kadrę będącą w stanie sprostać działalności prowadzonej przez niezależnego operatora pocztowego na każdym etapie świadczenia usług pocztowych.

Cały proces doręczeniowy w Spółce P. wspomagany jest systemem informatycznym rejestrującym codzienny R. przesyłek, umożliwiającym ich śledzenie na każdym etapie dystrybucji. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego nowoczesnego systemu informatycznego w 2010 roku Spółka P. wprowadziła usługi, tj. przesyłka polecona (tzw. list rejestrowany) oraz przesyłka za potwierdzeniem odbioru (tzw. ZPO).

Spółka P. w listopadzie 2013 r. wygrała przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) dot. doręczania przesyłek przez okres dwóch lat (wartość zamówienia to ok. 250 min zł rocznie). W oparciu o wygrany przetarg nieograniczony Spółka P. w latach 2014 i 2015 zobowiązana jest dostarczać całość korespondencji „generowanej” przez sądy powszechne oraz prokuratury. W związku z wygranym przetargiem nieograniczonym Spółka P. zawarła ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w dniu 18 grudnia 2013 r. w Warszawie umowę na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

W związku z realizacją wyżej określonego kontraktu Spółka P. zawarła z I. Sp. z o.o. Porozumienie w zakresie współpracy przy świadczeniu usług na rzecz sądów i prokuratur. Porozumienie to przewiduje w szczególności, że I. Sp. z o.o, zobowiązany jest udostępniać Spółce P. swoją sieć placówek pocztowych własnych, jak również sieć placówek agencyjnych w tym R. S.A. i N. S.A. (sieć tych placówek spełnia wymagania przetargu ogłoszonego przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa i obejmuje łącznie co najmniej 7077 placówek).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Spółka P. oraz I. Sp. z o.o. w formie pisemnej określiły „Warunki współpracy dotyczące świadczenia usług pocztowych na potrzeby umów zawartych ze Skarbem Państwa Sądem Apelacyjnym i Prokuratorem Generalnym”. W dokumencie tym szczegółowo określono warunki świadczenia usług pocztowych przez I. Sp. z o.o. na rzecz Spółki P. w odniesieniu do jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego oraz jednostek organizacyjnych prokuratury szczegółowo wskazanych w stosownym załączniku.

Działalność Innowacyjna

Oprócz Działalności Pocztowej opisanej szczegółowo powyżej, Spółka P., której aktywność nastawiona jest na ustawiczny rozwój, zdecydowała się także równolegle rozwijać działalność innowacyjną w zakresie tzw. działalności awizomatowej oraz działalności polegającej na świadczeniu usług dot. przesyłek ekspresowych, opartą o wykorzystanie transportu lotniczego w krajowym i międzynarodowym R.u pasażerskim (dla uproszczenia w dalszej części wniosku działalności te będą określone łącznie jako „Działalność Innowacyjna”).

W zakresie działalności awizomatowej Spółka P. otrzymała dofinansowanie w oparciu o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Tytuł projektu to: „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej”, wartość projektu: 8 010 000 PLN, wartość dofinansowania: 4 000 000 PLN, okres realizacji: 1.01.2013 – 31.12.2013. Spółka P. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Jednocześnie Spółka P. zawarła z Bankiem Umowę o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji. Kwota finansowania w tej umowie została określona na 4 min zł. Kredyt ten miał być przeznaczony przez Spółkę P. wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji inwestycji technologicznej polegającym na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej”, która opisana w przedłożonym przez Spółkę P. wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej”. Kredyt ten został w całości spłacony w kwietniu 2014 r.

Ponadto Spółka P. w ramach realizacji wyżej opisanego dofinansowania zawarła także z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Planu Bonów Dłużnych, w związku z którą to Umową do dyspozycji Spółki przekazano 3 773 584,92 zł (4 mln zł to wartość nominalna Należności Głównej z Bonów Dłużnych, data spłaty to natomiast 11 sierpnia 2014 r., typ instrumentu finansowego: bony dłużne, kupujący: T. S.A.).

W wyniku realizacji niniejszego projektu została wprowadzona na rynek docelowy nowa niespotykana na świecie usługa „kompleksowy system odbioru przesyłek awizowanych przez klientów indywidualnych za pośrednictwem awizomatów” - urządzeń czynnych całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Awizomat jest to innowacyjne urządzenie łączące elementy automatyczne i elektroniczne, umożliwiające osobie upoważnionej do odbioru, odbiór znajdującej się w nim Przesyłki lub Przesyłek oraz nadawanie Przesyłek za jego pomocą. Ponadto Awizomat wykorzystuje skaner kodów kreskowych w celu identyfikacji odbiorcy i odczytania danych z awizo (użytkownik będzie przykładał awizo pod skaner, co spowoduje automatyczne otwarcie skrzynki zawierającej przesyłki dla danego odbiorcy) oraz w przypadku listów poleconych również skaner dowodu osobistego (urządzenie będzie skanowało dowód osobisty i weryfikowało dane w nim zapisane - w przypadku potwierdzenia tożsamości dana skrytka będzie otwierana).

W oparciu o ww. określone dofinansowanie Spółka P. zawarła Umowę dostawy awizomatów, zgodnie z którą to umową Spółka P. zleciła wyprodukowanie 100 awizomatów. Wykonawca za wykonanie jednej sztuki Awizomatu z partii seryjnej lub prototypowej otrzymał wynagrodzenie w wysokości 80.000 zł. Zgodnie z harmonogramem cały pakiet awizomatów został przekazany Spółce P. do końca 2013 r.

Spółka P. na dzień 31 grudnia 2013 r. dokonała rozstawienia w odpowiednio wskazanych lokalizacjach na terenie 7 województw 99 awizomatów (jedno z urządzeń przebywa w chwili obecnej w serwisie).

Działalność awizomatowa prowadzona jest przez Spółkę P. w oparciu o współpracę z trzema podmiotami, tj. T. S.A. (dot. montażu awizomatów, dzierżawy gruntu pod lokalizacje awizomatów oraz świadczenia na rzecz Spółki P. usług serwisowych oraz usługi utrzymania sieci awizomatowej etc.), S. Sp. z o.o. (dot. świadczenia na rzecz Spółki P. usługi dzierżawy gruntu oraz usługi integracji awizomatów z siecią paczkomatów etc.) oraz I. Sp. z o.o. (dot. świadczenia przez Spółkę P. na rzecz I. Sp; z o.o. usługi awizomatowej etc.).

Umowa zawarta z S. określa zasady współpracy Stron w zakresie zapewnienia Spółce P. możliwości integracji awizomatów w sieci paczkomatów, umożliwienia przesyłania paczek i listów pomiędzy paczkomatami a awizomatami i odwrotnie, jak również pomiędzy awizomatami, ustalenia zasad podnajmu lokalizacji udostępnionych pod awizomaty oraz pozyskiwania nowych lokalizacji, ustalenia zasad ponoszenia kosztów instalacji, integracji oraz serwisu awizomatów. Integracja awizomatów oznacza wszelkie czynności synchronizacyjne, w tym w zakresie oprogramowania, których przeprowadzenie jest niezbędne, aby awizomat mógł funkcjonować w sieci paczkomatów zarządzanej przez S. Sp. z o.o. w taki sposób jak pozostałe paczkomaty, a w szczególności był widoczny w systemie zarządzającym siecią w sposób umożliwiający nadawanie i odbiór przesyłek za pomocą tego urządzenia.

W zamian za możliwość integracji awizomatów w sieci S. Sp. z o.o. Spółka P. zobowiązana jest płacić na rzecz S. Sp. z o.o. wynagrodzenie od każdej przesyłki dostarczonej za pośrednictwem awizomatu.

Współpraca z I. Sp. z o.o. jest prowadzona przez Spółkę P. na podstawie Umowy o świadczenie usług awizomatowych. Umowa ta określa warunki wykonywania i korzystania z innowacyjnej usługi awizomatowej świadczonej przez Spółkę P. na rzecz I. Sp. zo.o., a polegających na umożliwieniu klientowi odbioru, nadawania, doręczania przesyłek z wykorzystaniem awizomatu, jak również powiadamianiu klienta o możliwości dokonania odbioru, dokonanym odbiorze, nadaniu lub o złożeniu przesyłki w awizomacie. Z tytułu świadczenia usług awizomatowych Spółce P. przysługuje stosowne wynagrodzenie za każdą przesyłkę umieszczoną w awizomatach w ramach świadczenia tych usług na rzecz I. Sp. z o.o.

Dodatkowo w niedalekiej przyszłości Spółka P. zamierza rozwinąć wspomnianą już powyżej działalność polegającą na świadczeniu usług dot. przesyłek ekspresowych, opartą o wykorzystanie transportu lotniczego w krajowym i międzynarodowym ruchu pasażerskim, w zakresie której Spółka P. zaplanowała m.in. wdrożenie sieci samoobsługowych przesyłkomatów, dzięki którym możliwe będzie nadanie przesyłki ekspresowej w sposób zdalny, 24/7 (urządzenia będą instalowane na lotniskach, dworcach, przy hotelach). Urządzenia te będą zaopatrzone w czujniki zajętości skrytek, zapewniające jak najwyższy poziom bezpieczeństwa urządzeń, osób korzystających i przedmiotów w nich przechowywanych. Wprowadzenie tego typu zabezpieczeń do samoobsługowych przesyłkomatów umożliwia identyfikację przedmiotów, które nie powinny się w skrytkach znajdować (nie zostały zdefiniowane w systemie przez nadawcę przesyłki; zostały pozostawione pomimo opróżnienia skrytki), w tym przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych - zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa w obsłudze lotnisk, a także w innych miejscach wystawienia urządzeń - warunkuje to dopuszczenie do użytkowania urządzeń przez właścicieli portów lotniczych. Nowa usługa umożliwi dostarczenie szerokiej gamy produktów (ważne dokumenty, paczki, rzeczy zgubione itp.) nawet tego samego dnia - w zależności od miejsca docelowego i długości trwania lotu. Wykorzystanie w procesie transportu przesyłek regularnej siatki połączeń lotniczych, w tym również węzły przesiadkowe, powoduje, iż zasięg geograficzny nowej usługi będzie niemal nieograniczony.

Projekt ten pozwoli na zdobycie nowych klientów, dla których realizacja przesyłki ekspresowej a co za tym idzie możliwie jak najkrótszy gwarantowany czas jej dostawy, jest czynnikiem krytycznym. Istotnym rozwiązaniem jest również możliwość nadania bagażu osób podróżujących za granicę lub w Polsce, celem ułatwienia jego transportu i uniknięcia opłaty za nadbagaż. W tym kontekście nowa usługa to również wygodne rozwiązanie dla turystów dokonujących zakupów w Polsce. Bagaż będzie wkładany przez turystę do przesyłkomatu np. blisko hotelu, w którym mieszkał, a następnie dostarczany do miejsca zamieszkania przez kuriera z firmy współpracującej ze Spółką P. i skorelowaną z systemem IT Spółki P. Dzięki tej usłudze także liczne sklepy w Polsce będą mogły otrzymać dostęp do rynków zagranicznych czy też zwiększyć zakres dostępu do rynku krajowego.

W celu realizacji projektu wdrożenia tzw. przesyłki ekspresowej Spółka P. wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4,4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym). Wniosek te został złożony przez Spółkę P. w dniu 18 grudnia 2013 r. (nr wniosku o dofinansowanie). Wniosek ten zakłada m.in. nabycie: automatycznych terminali samoobsługowych (przesyłkomatow), zestawu serwerów, komputerów, zestawów meblowych, urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi działu, systemu IT, oprogramowania biurowego, licencji na oprogramowanie w zakresie logistyki projektu.

W maju 2014 Spółka P. otrzymała pozytywną weryfikację wniosku.

Jednocześnie z Działalnością Innowacyjną Spółka P. planuje także powiązać współpracę ze spółką N. Spółka Akcyjna, w której to Spółka posiada ok 36% kapitału zakładowego, N. S.A. w ramach tej działalności będzie świadczyła usługi m.in.: e-faktury, poczty hybrydowej, archiwizacji i digitalizacji dokumentów oraz fulfilmentu e-commerce.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa dot. Działalności Pocztowej

Działalność Pocztowa jest to główna część przedsiębiorstwa Spółki P. (centralna). Tak jak w przypadku wspomnianej powyżej Działalności Innowacyjnej, Działalność Pocztowa stanowi niezależną część działalności z wszelkimi cechami zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działalność Pocztowa stanowi organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Na tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa (związaną z Działalnością Pocztową) składają się:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa),
 2. własność ruchomości w szczególności w postaci:
  • wyposażenia biurowego (szafy, krzesła, biurka, kontenerki, stoły i krzesła konferencyjne),
  • sprzętu komputerowego (komputery, monitory, tablety, notebooki, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka),
  • Serwerów,
  • szaf metalowych,
  • sejfu i kasy pancernej,
  • systemu monitoringu wizualnego,
  • wózków paletowych,
  • sortownic i stołów do sortowania,
  • liczarek do banknotów,
  • czytników kodów kreskowych,
  • wagi, etc,
 3. Pocztowej wykorzystywane są nieruchomości wynajdowane od podmiotów trzecich,
 4. określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem Działalności Pocztowej, a w szczególności umowy:
   Umowa Na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych zawarta ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w dniu 18 grudnia 2013 r,Porozumienie w zakresie współpracy przy świadczeniu usług na rzecz sądów i prokuratur zawarte z I. Sp. z o.o. + „Warunki współpracy dotyczące świadczenia usług pocztowych na potrzeby umów zawartych ze Skarbem Państwa Sądem Apelacyjnym i Prokuratorem Generalnym”,umowy o współpracę zawarte z firmami z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowo-bankowej i reklamowej, firmami działającymi w branży konfekcjonowania korespondencji masowej,inne umowy o współpracę dot. prowadzenia Działalności pocztowej,umowy zawarte z doręczycielami na doręczanie korespondencji,umowy związane z prowadzeniem POK-ów (tzw. Punkty Obsługi Klienta),umowy dot. świadczenia usług prawnych, umowy na usługi IT, umowy leasingowe dot. korzystania z samochodów osobowych,
 5. zobowiązania (w sensie zobowiązań pieniężnych, oprócz zobowiązań wynikających z wyżej wskazanych umów) oraz należności. Zobowiązania i należności związane z funkcjonowaniem Działalności Pocztowej są księgowane odrębnie tylko dla tej działalności,
 6. wartości niematerialne i prawne - tj. m.in. licencje na oprogramowanie sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowanie antywirusowe, modułu administrator, wykonanie portalu internetowego, struktura bazy danych, system śledzenia przesyłek, elektroniczne zwrotne potwierdzenie odbioru (oprogramowanie do prowadzenia systemu umożliwiającego masowe przetwarzanie obrazów dokumentów Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru - tzw. ZPO), program komputerowy wykorzystywany dla świadczenia usługi przesyłki zintegrowanej, etc.,
 7. należności krótkoterminowe,
 8. środki pieniężne ze sprzedanych usług.

Do przykładowych pasywów związanych z Działalnością Pocztową należą w szczególności:

 1. zobowiązania wobec dostawców usług, towarów i materiałów związanych z inwestycjami i utrzymaniem sieci,
 2. zobowiązania leasingowe (samochody),
 3. działalnością.

Należy także dodać, iż z Działalnością Pocztową związani są pracownicy (są to pracownicy, którzy nie zostaną przejęci na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do Oddziału). Pracownikami tymi kieruje wyznaczona osoba, w ramach określonej struktury organizacyjnej. Spółka P. na potrzeby Działalności Pocztowej posiada szereg rachunków bankowych - które są odrębne od rachunku bankowego przewidzianego dla Oddziału. Liczba Pracowników przypisanych do Działalności Pocztowej znacznie przekracza liczbę pracowników przypisanych do Oddziału.

Jednostka macierzysta (Spółka P.) prowadzi odrębne od Oddziału księgi rachunkowe, zatem możliwym jest ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań nieodnoszących się do Oddziału.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa - dot. Działalności Innowacyjnej

Celem Spółki P. jest dalszy rozwój Działalności Pocztowej oraz Działalności Innowacyjnej, przy jednoczesnym wyraźniejszym rozdzieleniu tych działalności.

W tym celu Spółka P. zdecydowała się prowadzić całość Działalności Innowacyjnej w oparciu o Oddział P. Spółki Akcyjna (zwany dalej Oddziałem).

Spółka P. uznała bowiem za wskazane, aby ze swojej struktury wyodrębnić do Oddziału zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędny do prowadzenia działalności awizomatowej a także w przyszłości działalności dot. przesyłki ekspresowej. Wyodrębnienie takie pozwala bowiem w sposób zrównoważony doprowadzić do rozwoju Działalności Innowacyjnej Spółki przy jednoczesnym utrzymaniu na odpowiednim poziomie Działalności Pocztowej. Odział, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, zajmuje się wyłącznie prowadzeniem Działalności Innowacyjnej. Dla potrzeb Oddziału wyodrębniono zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych do prowadzenia Działalności Innowacyjnej.

Oddział ten jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, na który składa się zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Spółka P. otrzymała przychody z tytułu prowadzenia działalności awizomatowej, tj. uzyskała przychód w związku ze świadczeniem usługi awizomatowej. Jednocześnie Spółka poniosła stosowne wydatki związane z przygotowaniem, aktywacją oraz prowadzeniem działalności awizomatowej.

Składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do Oddziału przez jednostkę macierzystą (tj. Spółkę) składają się na:

 • 100 awizomatów,
 • wyposażenie biurowe (biurka, krzesła, kontenerki),
 • sprzęt komputerowy (komputer, notebook, drukarki, skaner),
 • akcje spółki N. S. A. (ok. 36% kapitału zakładowego).

Ponadto w ramach Działalności Innowacyjnej wykorzystywane są w oparciu o umowy leasingowe dwa samochody osobowe.

Na potrzeby funkcjonowania Działalności Innowacyjnej wykorzystywana jest nieruchomość wynajmowana od podmiotu trzeciego.

Oddział prowadzi odrębne od jednostki macierzystej (Spółki P.) księgi rachunkowe (możliwym jest zatem ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Oddziału w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie z ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań jednostki macierzystej (Spółki P.). W oparciu o zmodyfikowany system finansowo-księgowy dla Oddziału prowadzona jest odrębna sprawozdawczość finansowa (tj. sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczość zarządcza (tj. generowanie raportów dotyczących działalności oddziału).

Oddziałowi został nadany odrębny numer NIP, by mógł on w szczególności pełnić samodzielnie funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenie społeczne w stosunku do pracowników, którzy będą zatrudnieni w Oddziale.

Na czele zespołu pracowników Oddziału stała będzie osoba kierująca tym Oddziałem - Dyrektor do spraw rozwoju, której to osobie Spółka P. udzieli stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Oddziału (zostanie ustanowiona prokura oddziałowa).

Ponadto do Oddziału został przyporządkowany rachunek bankowy.

Do Oddziału przypisano ponadto wszelkie umowy zawarte przez Spółkę P. w związku z prowadzeniem Działalności Innowacyjnej, tj. m.in.:

 • Umowa dot. świadczenia na rzecz Spółki P. usługi dzierżawy gruntu oraz usługi integracji awizomatów z siecią paczkomatów,
 • Umowa o świadczenie usług awizomatowych,
 • Umowy licencyjne m.in. Umowy Transferu Technologii i Know-How etc.,
 • Umowa dostawy awizomatów,
 • Umowa o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
 • Umowę o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 21.12.2012 r.,
 • Umowa o świadczenie usług doradczych w zakresie świadczenia usług doradczych w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej”,
 • umowy leasingowe dot. korzystania z dwóch samochodów osobowych,
 • umowy najmu w odniesieniu do lokalizacji awizomatów, etc.

Podział Spółki P.

W celu oddzielenia ryzyka związanego z prowadzeniem Działalności Innowacyjnej od głównej działalności Spółki P., tj. Działalności Pocztowej w najbliższym czasie dojdzie najprawdopodobniej do podziału Spółki P. Prowadzenie Działalności Innowacyjnej związane jest z zaciąganiem dodatkowych zobowiązań, również w ramach realizacji programu dofinansowania działalności awizomatowej a najprawdopodobniej również w przyszłości działalności dot. przesyłki ekspresowej. W chwili obecnej istnieje obawa, że prowadzenie Działalności Innowacyjnej może mieć negatywny wpływ na Działalność Pocztową, a w szczególności na realizację Umowy Na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

Podział Spółki P. nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym to podział Spółki P. nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki P. (spółka dzielona) na spółkę nowozawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Jak już wspomniano powyżej Spółka P. nie będzie posiadała jakichkolwiek udziałów w spółce nowo zawiązanej i odwrotnie. Spółka P. posiada siedzibę na terytorium RP. Spółka nowo zawiązana również będzie posiadała siedzibę na terytorium RP.

Podział ten będzie polegał na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki P. prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej (spółka z o.o. bądź spółka akcyjna), która najprawdopodobniej będzie działała pod firmą „X.” (bądź inną), natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z Działalnością Pocztową pozostanie w Spółce P. (spółka dzielona).

Jest możliwym, że na skutek podziału dojdzie do podziału części kapitałów własnych Spółki P. (innych niż kapitały zakładowe, utworzonych z dochodów Spółki P.) zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce nowozawiązanej.

Przyczyny przeprowadzenia podziału Spółki P.

Spółka P. pragnie ponadto poinformować, że marcu 2014 r, zostało złożone w Departamencie Programów Europejskich (Bank Gospodarstwa Krajowego) pismo dot. projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej” dot. wniosku o zaakceptowanie zmiany prawno-organizacyjnej w strukturze Spółki P., która to zmiana ma pozostać bez wpływu na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu współfinansowanego ze środków działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka P. w piśmie tym wskazała, że planuje podział organizacyjny i prawny swojej struktury. Jako przyczynę podjęcia takiej a nie innej decyzji Spółka P. wskazała realizację Umowy Na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych. Spółka P. w piśmie tym wskazuje, że korzystnym ekonomiczniej i organizacyjnie będzie wydzielenie gałęzi biznesu związanej z doręczaniem listów i przesyłek w formie tradycyjnej oraz gałęzi biznesu związanej z innowacjami i nowymi technologiami.

Należy podkreślić, że celem przeprowadzenia planowanego podziału Spółki P. jest zdaniem wnioskodawcy ograniczenie wpływu ryzyk wdrażania Działalności Innowacyjnej na podstawową działalność Spółki P., tj. Działalność Pocztową. Wnioskodawca uważa za wskazane przeprowadzenie dywersyfikacji potencjalnych ryzyk wynikających z prowadzenia każdej z działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na dzień przeprowadzania podziału Spółki wyodrębnienie Działalności Innowacyjnej (tj. działalność prowadzona w ramach Oddziału) oraz Działalności Pocztowej w sposób opisany w stanie faktycznym stanowić będzie, każde z osobna, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy przedstawione zdarzenie przyszłe polegające na podziale Spółki P. w ten sposób, iż część przedsiębiorstwa w Spółki PGR prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej w wyniku czego wnioskodawca otrzyma udziały w spółce nowo zawiązanej spowoduje powstanie u wnioskodawcy dochodu (przychodu) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym konieczność zapłaty podatku dochodowego...
 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2 powyżej to czy ewentualny dochód (przychód) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jaki mógłby powstać po stronie Wnioskodawcy będzie podlegał zwolnieniu określonemu w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy Wnioskodawca po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego...
 4. Czy planowane zdarzenie przyszłe polegające na podziale Spółki P. w ten sposób, iż cześć przedsiębiorstwa Spółki P. prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, przy czym możliwym jest, że wydzielenie to będzie miało miejsce z kapitałów własnych Spółki P. (innych niż kapitały zakładowe, utworzonych z dochodów Spółki P.) doprowadzi po stronie Wnioskodawcy do powstania dochodu (przychodu) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego...
 5. Czy w opisywanym stanie faktycznym ma zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 6. Czy przyczyny podziału Spółki P. wskazane w opisie stanu przyszłego są uzasadnione w rozumieniu art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie pytań oznaczonych nr 1, 2, 3, 4 oraz 5.

W zakresie pytania oznaczonego nr 6 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

I. Odpowiedź na pytanie 1

Wnioskodawca uważa, że każdy z wyodrębnionych obszarów działalności gospodarczej Spółki P. (wyodrębnienie jako Działalność Pocztowa i Działalność Innowacyjna) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT); „Ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zgodnie z powyższym z ZCP mamy do czynienia, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie definiuje w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej, funkcjonalnej.

W opisywanym stanie faktycznym bezsprzecznie mamy do czynienia z pełnym wyodrębnieniem organizacyjnym. Każda z działalności prowadzona będzie:

 1. w specjalnych zespołach - przy czym nadmienić należy, że w najbliższym czasie dojdzie do pełnego wyodrębnienia pracowników w ramach Działalności Innowacyjnej (tj. Oddział będzie pełnił funkcję pracodawcy po uzyskaniu numeru NIP),
 2. na czele zespołów pracowników stoją osoby kierujące pracownikami dla każdego rodzaju działalności (z zastrzeżeniem punktu a powyżej),
 3. każda z działalności opiera się co do zasady na innych grupach składników majątkowych i związanych z nimi praw materialnych,
 4. każda z działalności stanowi funkcjonalną całość w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową, Elementem wyodrębnienia finansowego jest również prowadzenie oddzielnych rachunków bankowych osobno dla Oddziału (dot. Działalności Innowacyjnej) i jednostki macierzystej (dot. Działalności Pocztowej).

W tym kontekście należy zaznaczyć, iż system finansowo-księgowy Spółki P. na dzień złożenia niniejszego wniosku umożliwią ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań wynikających z każdej z działalności. Dla każdej z działalności prowadzona jest odrębna sprawozdawczość finansowa (tj. istnieje możliwość sporządzania odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczość zarządcza (tj. istnieje możliwość generowania raportów dotyczących danej działalności).

Powyższe okoliczności potwierdzają jednoznacznie, iż każda z działalności spełniała warunek wyodrębnienia finansowego.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

W świetle ustalonej praktyki, ZCP musi być zatem przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, a więc musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia określonych działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Każda z wyodrębnionych w Spółce P. działalności może stanowić odrębną całość. Każda z działalności mogłaby być bowiem samodzielnym przedmiotem działalności w Spółce P..

Alokowane w ramach obu działalności składniki materialne i niematerialne, zobowiązania, jak również personel, są ze sobą funkcjonalnie powiązane, umożliwiając prowadzenie każdej z działalności odrębnie.

Podsumowując należy podkreślić, że ZCP nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze, dlatego też na podstawie przytoczonego stanu faktycznego obydwie wskazane działalności winny stanowić odrębne ZCP.

II Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8.

Tym samym wspomniany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowanie do stanu przyszłego, jaki opisał Wnioskodawca.

Jak już była mowa w stanie przyszłym, gdzie wnioskodawca planuje podział Spółki P.. Podział nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki P. (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną.

Podział ten będzie polegał na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki P. prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z działalnością infrastrukturalną pozostanie w Spółce P..

W takim przypadku nie zostanie spełniona dyspozycja z przytoczonego art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek, podziału i majątek pozostający w Spółce P., będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy odnosząc się bezpośrednio do treści przytoczonego art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu ustalonej na dzień podziału nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów w spółce dzielonej.

Mając na uwadze powyższe zdaniem Wnioskodawcy po jego stronie nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

III Odpowiedź na pytanie 3

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 2 powyżej, tj. w przypadku uznania, że po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu ustalonej na dzień podziału nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów w spółce dzielonej, należy zważyć co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W opisywanym stanie faktycznym dochody (przychody) określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należałoby uznać za tzw. „inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”, zatem po spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 4 przychody takie podlegałyby zwolnieniu. Rozpatrując zatem kolejne punty warunkujące zastosowanie zwolnienia:

 1. Spółka P. będzie wypłacającym tzw. inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - warunek spełniony,
 2. Wnioskodawca będzie uzyskującym tzw. inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, tj. spółka podlegająca na terenie Republiki Cypru opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania - warunek spełniony,
 3. Wnioskodawca posiada 100 % kapitału zakładowego w Spółce P. - warunek spełniony,
 4. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania - warunek spełniony.

Dodatkowo należy jeszcze zaznaczyć, że zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. W opisywanym przypadku Wnioskodawca jest w posiadaniu akcji Spółki P. od marca 2013 r. - zatem jeżeli Wnioskodawca akcje w tej spółce będzie posiadał w sposób nieprzerwalny do marca 2015 r. nie ma żadnych przeszkód, aby zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znalazło zastosowanie.

IV Odpowiedź na pytanie 4

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym po jego stronie nie powstanie dochód (przychód) w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inne rozumienie wyżej określonego przepisu doprowadziłoby do sprzeczności z zastosowaniem art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przepis ten przewiduje bowiem, że „do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną” - czyli w przypadku takiego błędnego zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 4 doszłoby do opodatkowania wartości nominalnej udziałów na co nie pozwala powołany wyżej przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak określona wartość nominalna udziałów nie stanowi bowiem przychodu wspólnika.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także „dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni”. Ustawodawca w wyżej wymienionym przepisie wyraźnie wspomina o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz kwotach przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów „takiej” czyli danej spółki. Językowa wykładnia tego przepisu nie wskazuje, że miałoby dojść do przekazania kwot na kapitał innej spółki. Zdaniem Wnioskodawcy przepis ten nie obejmuje zatem swoim zakresem sytuacji, gdy z kapitału zapasowego jednej spółki podwyższany jest kapitał zakładowy innej spółki.

Uznanie w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, że po stronie Wnioskodawcy powstaje dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stanowiłoby niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skoro ustawodawca wyraźnie określił zakres zastosowania ww. przepisu i jego interpretacja na podstawie reguł wykładni językowej nie pozostawia wątpliwości nie należy stosować innych metod wykładni. Z uwagi na specyfikę prawa podatkowego nie ma też możliwości zastosowania analogii na niekorzyść podatnika.

Tym samym po stronie wspólnika nie powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku, gdy w trakcie procesu podziału przez wydzielenie kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym spółki dzielonej zostaną przeniesione na podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej. Mając to na uwadze Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Co więcej nawet w przypadku uznania, że po stronie Wnioskodawcy w opisywanym stanie faktycznym powstanie dochód (przychód) w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - to dochód (przychód) taki powinien podlegać zwolnieniu określonym w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uzasadnienie w tym zakresie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 3 powyżej).

V Odpowiedź na pytanie 5

Wnioskodawca uważa, że w opisywanym stanie faktycznym ma zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazujący, że do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podziału spółek, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1 k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy majątek przejmowany lub pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to zgodnie z art. 26 ust. 6 tej ustawy, spółka nowo zawiązana będzie obowiązana, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu Wnioskodawcy określonego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie stanowiącej 19% tego dochodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowić będzie zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas podział Spółki P. przez wydzielenie będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy.

Część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Oddział, a jednocześnie majątek pozostający w Spółce P. po podziale również stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku opisanego wyżej podziału Spółki P. przez wydzielenie, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu z tego tytułu, gdyż art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania.

Zastosowanie natomiast znajdzie w tym przypadku art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dochód (przychód) Wnioskodawcy, będącej wspólnikiem spółki dzielonej nie będzie podlegał opodatkowaniu w momencie podziału Spółki P..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • kwalifikacji wydzielonych składników majątkowych jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki (pytanie nr 2 oraz 5) – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych podziału części kapitałów własnych dzielonej spółki (innych niż kapitały zakładowe) i przekazaniem ich na kapitał zakładowy w spółce nowopowstałej – jest prawidłowe.

Ad 1, 2 oraz 4

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się w zakresie pytań oznaczonych nr 1, nr 2 oraz nr 4 za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ad 3

W związku z powyższym rozstrzygnięciem w zakresie pytania nr 2, że na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu ustalonej na dzień podziału nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w spółce nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów w spółce dzielonej, odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3 (w zakresie spełnienia przesłanek zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) uznano za bezprzedmiotową.

Ad 5

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Natomiast art. 10 ust. pkt 6 stanowi, że w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że w przypadku podziału spółki, jeżeli majątek przejmowany lub pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to po stronie udziałowca spółki dzielonej powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Natomiast, jeżeli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowił będzie, na dzień podziału, zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wówczas podział Spółki przez wydzielenie będzie neutralny podatkowo dla udziałowca spółki dzielonej.

Ponadto, należy pamiętać, że przepisów art. 12 ust. 4 pkt 12 ww. ustawy nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4).

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, celem przeprowadzenia planowanego podziału Spółki P. jest zdaniem wnioskodawcy ograniczenie wpływu ryzyk wdrażania Działalności Innowacyjnej na podstawową działalność Spółki P., tj. Działalność Pocztową. Wnioskodawca uważa za wskazane przeprowadzenie dywersyfikacji potencjalnych ryzyk wynikających z prowadzenia każdej z działalności.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dochód (przychód) Wnioskodawcy, będącej wspólnikiem spółki dzielonej nie będzie podlegał opodatkowaniu w momencie podziału Spółki P., ponieważ zarówno Oddział jak i majątek pozostający w Spółce P. po podziale będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jednocześnie jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego głównym bądź jednym z głównych celów planowanej transakcji podziału spółki przez wydzielenie, nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Końcowo wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena, czy planowana transakcja podziału Spółki P. przez wydzielenie będzie uzasadniona z przyczyn ekonomicznych i czy głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowani. Okoliczność powyższa została uznana za element zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. W celu dokonania oceny czy planowana transakcja podziału Spółki P. przez wydzielenie nie spełnia przesłanki z art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, która może nastąpić jedynie w postępowaniu dowodowym.

Organ wydający interpretację indywidualną prawa podatkowego związany jest przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, i tym samym nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w postępowaniu interpretacyjnym. Z tego względu, odpowiedź na pytanie oznaczone nr 5, ogranicza się do wykładni przepisu art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wskazania elementów, które są istotne dla zastosowania ww. przepisu w rozpatrywanej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Z uwagi na fakt, że odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3 stała się bezprzedmiotowa, nadpłata w wysokości 40 zł dokonana w dniu 13.06.2014 r., zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kapitał zakładowy
IBPBI/2/423-719/14/MO | Interpretacja indywidualna

podział spółki
ILPB2/436-178/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPP2/443-483/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
ILPB2/415-138/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPP4/443-361/14/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.