IPPB3/423-633/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.
IPPB3/423-633/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.), uzupełnionym na wezwanie z dnia 23 lipca 2014 r. (data doręczenia 29 lipca 2014 r.), pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data nadania 5 sierpnia 2014 r., data wpływu 7 sierpnia 2014 r.) - o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka pod firmą P. SA z siedzibą w W. (dalej: Spółka P.) zamierza dokonać podziału.

Podział nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie, z którym podział Spółki P. nastąpi poprzez przeniesienie części majątku tej spółki (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Podmiotem planującym utworzenie spółki nowo zawiązanej, na potrzeby opisanego podziału, jest spółka B. Ltd. (dalej: Wnioskodawca), która to spółka będzie w przyszłości jedynym udziałowcem/akcjonariuszem spółki nowo zawiązanej (z uwagi na powyższe Wnioskodawca opierając się na treści art. 14n § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest uprawniony do złożenia niniejszego wniosku w imieniu spółki nowo zawiązanej).

Spółka B. Ltd. jest podmiotem utworzonym oraz działającym w oparciu o prawo Republiki Cypru, tj. spółka ta jest podatkowym rezydentem Republiki Cypru.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki P. posiadającym 100% kapitału zakładowego Spółki P..

Spółka P. nie będzie posiadała jakichkolwiek udziałów/akcji w spółce nowo zawiązanej i odwrotnie. Spółka nowo zawiązana będzie posiadała siedzibę na terytorium RP.

Spółka P. z siedzibą w W., została zawiązana w dniu 30 czerwca 2006 roku. Spółka P. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka P. została powołana do świadczenia usług pocztowych i kurierskich, Działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Operatorów Pocztowych. Spółka P. wykonuje usługi zgodnie z ustawą z dnia 12.06.2003 Prawo Pocztowe. Spółka P. jest niezależnym operatorem prywatnym, Spółka P. prowadzi dwa rodzaje działalność gospodarczej. Pierwszym rodzajem działalności jest Działalność Pocztowa natomiast drugim rodzajem działalności prowadzonej przez Spółkę P. jest Działalność Innowacyjna.

Działalność Pocztowa

Działalność Pocztowa stanowi główną działalność prowadzoną przez Spółkę P.. W ramach tej prowadzenia tej działalności Spółka P. jest alternatywnym operatorem pocztowym specjalizującym się w usłudze doręczania korespondencji pocztowej i kurierskiej masowo generowanej przez klientów z sektora biznesowego, tj. firm, instytucji i korporacji, które cyklicznie wysyłają duże ilości przesyłek takich jak: faktury, rachunki, bilingi, wezwania do zapłaty, wyciągi z kont, czasopisma, katalogi, ulotki i inne druki.

Spółka P. w znacznej mierze świadczy usługi w oparciu o podpisane umowy o współpracę z firmami działającymi w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, finansowo - bankowym i reklamowym. Spółka P. zawarła umowy z klientami typu Play, RWE itp, oraz firmami działającymi w branży konfekcjonowania korespondencji masowej. Umowy te dają Spółce P. stabilizację finansową i operacyjną oraz gwarancję stałych, dużych przychodów.

Zasadniczym celem Spółki P. jest kompleksowa obsługa oparta na indywidualnym dostosowaniu oferowanych usług do potrzeb i wymagań każdego klienta. Spółka P. jest firmą elastyczną, oferującą kompleksową obsługę korespondencji masowej.

Spółka P. korzysta na podstawie zawartych umów najmu z nowych Centrów Dystrybucyjnych (sortownie) pozwalających na obsługę korespondencji z terenu całego kraju oraz na podstawie zawartej umowy o współpracę z Sortowni Centralnej, Centra dystrybucyjne zlokalizowane są w W., w R. oraz w Ł..

Spółka P. jest liderem na rynku masowych przesyłek biznesowych.

Dotychczasową ofertę Spółki P. można podzielić na:

 • Przesyłka adresowa zwykła - jest to przesyłka o wadze do 2000 g, której zawartość może stanowić korespondencja, dokumenty, prasa, książki lub inne drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego, przyjęta na podstawie zbiorczego dowodu nadania, bez podawania indywidualnych cech tej przesyłki.
 • Przesyłka rejestrowana - jest to przesyłka o wadze do 2000 g, której zawartość może stanowić korespondencja, dokumenty, prasa, książki lub drobne rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego, przyjęta za potwierdzeniem nadania, w którym podano indywidualne cechy przesyłki i doręczana za pokwitowaniem odbioru,
 • Przesyłka bezadresowa - jest to przesyłka nieopatrzona adresem - informacja pisemna łub graficzna (ulotki, broszury, kupony, katalogi, książki itp.), zwielokrotniona za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwalona na papierze, albo innym materiale używanym w poligrafii, P. SA doręcza przesyłki bezadresowe do Odbiorców na wskazanym przez Nadawcę obszarze (np. województwa, miasta, dzielnicy, osiedla, ulicy). Przesyłka bezadresowa może być nadana w opakowaniu, albo bez opakowania. Maksymalne wymiary przesyłki bezadresowej nie mogą przekroczyć: grubość - 20 mm, długość - 325 mm, szerokość 230 mm. Wszystkie czynności w tym zakresie wykonywane są przez pracowników Spółki P., którzy najpierw osobiście odbierają materiały od klienta (przesyłki bezadresowe) i następnie zajmują się ich składaniem, kopertowaniem i nadaniem do wysyłki.

Spółka P. dostarcza przesyłki pocztowe w obrocie krajowym. Strategia Spółki P. oparta jest o rozbudowaną sieć logistyczną (w tym sieć logistyczną, z której korzysta Spółka P. na podstawie stosownej umowy zawartej z podmiotem trzecim) oraz profesjonalną kadrę będącą w stanie sprostać działalności prowadzonej przez niezależnego operatora pocztowego na każdym etapie świadczenia usług pocztowych.

Cały proces doręczeniowy w Spółce P. wspomagany jest systemem informatycznym rejestrującym codzienny ruch przesyłek, umożliwiającym ich śledzenie na każdym etapie dystrybucji. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego nowoczesnego systemu informatycznego w 2010 roku Spółka P. wprowadziła usługi tj. przesyłka polecona (tzw. list rejestrowany) oraz przesyłka za potwierdzeniem odbioru (tzw. ZPO).

Spółka P. w listopadzie 2013 r. wygrała przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) dot. doręczania przesyłek przez okres dwóch lat (wartość zamówienia to ok. 250 min zł rocznie). W oparciu o wygrany przetarg nieograniczony Spółka P. w latach 2014 i 2015 zobowiązana jest dostarczać całość korespondencji „generowanej” przez sądy powszechne oraz prokuratury. W związku z wygranym przetargiem nieograniczonym Spółka P. zawarła ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie w dniu 18 grudnia 2013 r. w Warszawie Umowę Na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

W związku z realizacją wyżej określonego kontraktu Spółka P. zawarła z I. Sp. z o.o. Porozumienie w zakresie współpracy przy świadczeniu usług na rzecz sądów i prokuratur, Porozumienie to przewiduje w szczególności, że I. Sp. z o.o. zobowiązany jest udostępniać Spółce P. swoją sieć placówek pocztowych własnych, jak również sieć placówek agencyjnych w tym R. S.A. i In. S.A. (sieć tych placówek spełnia wymagania przetargu ogłoszonego przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa i obejmuje łącznie co najmniej 7077 placówek).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Spółka P. oraz I. Sp. z o.o. w formie pisemnej określiły „Warunki współpracy dotyczące świadczenia usług pocztowych na potrzeby umów zawartych ze Skarbem Państwa Sądem Apelacyjnym w Krakowie i Prokuratorem Generalnym w Krakowie”. W dokumencie tym szczegółowo określono warunki świadczenia usług pocztowych przez I. Sp. z o.o. na rzecz Spółki P. w odniesieniu do jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego oraz jednostek organizacyjnych prokuratury szczegółowo wskazanych w stosownym załączniku.

Działalność Innowacyjna

Oprócz Działalności Pocztowej opisanej szczegółowo powyżej, Spółka P., której aktywność nastawiona jest na ustawiczny rozwój, zdecydowała się także równolegle rozwijać działalność innowacyjną w zakresie tzw. działalności awizomatowej oraz działalności polegającej na świadczeniu usług dot. przesyłek ekspresowych, opartą o wykorzystanie transportu lotniczego w krajowym i międzynarodowym ruchu pasażerskim (dla uproszczenia w dalszej części wniosku działalności te będą określone łącznie jako „Działalność Innowacyjna”).

W zakresie działalności awizomatowej Spółka P. otrzymała dofinansowanie w oparciu o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Tytuł projektu to: „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej”, wartość projektu: 8 010 000 PLN, wartość dofinansowania: 4 000 000 PLN, okres realizacji: 1.01.2013-31.12.2013. Spółka P. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Jednocześnie Spółka P. zawarła z I. S.A. z siedzibą w K. Umowę o kredyt technologiczny zlotowy na finansowanie inwestycji. Kwota finansowania w tej umowie została określona na 4 mln zł. Kredyt ten miał być przeznaczony przez Spółkę P. wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji inwestycji technologicznej polegającym na „Wdrożeniu innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej", która opisana w przedłożonym przez Spółkę P. wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej”. Kredyt ten został w całości spłacony w kwietniu 2014 r. Ponadto Spółka P. w ramach realizacji wyżej opisanego dofinansowania zawarła także z R. S.A. z siedzibą w W. Umowę Planu Bonów Dłużnych, w związku z którą to Umową do dyspozycji Spółki P. przekazano 3 773 584,92 zł (4 mln zł to wartość nominalna Należności Głównej z Bonów Dłużnych, data spłaty to natomiast 11 sierpnia 2014 r., typ instrumentu finansowego: bony dłużne, kupujący: I. S.A.).

W wyniku realizacji niniejszego projektu została wprowadzona na rynek docelowy nowa niespotykana na świecie usługa „kompleksowy system odbioru przesyłek awizowanych przez klientów indywidualnych za pośrednictwem awizomatów” - urządzeń czynnych całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Awizomat jest to innowacyjne urządzenie łączące elementy automatyczne i elektroniczne, umożliwiające osobie upoważnionej do odbioru, odbiór znajdującej się w nim Przesyłki lub Przesyłek oraz nadawanie Przesyłek za jego pomocą. Ponadto Awizomat wykorzystuje skaner kodów kreskowych w celu identyfikacji odbiorcy i odczytania danych z awizo (użytkownik będzie przykładał awizo pod skaner, co spowoduje automatyczne otwarcie skrzynki zawierającej przesyłki dla danego odbiorcy) oraz w przypadku listów poleconych również skaner dowodu osobistego (urządzenie będzie skanowało dowód osobisty i weryfikowało dane w nim zapisane - w przypadku potwierdzenia tożsamości dana skrytka będzie otwierana).

W oparciu o ww. określone dofinansowanie Spółka P. zawarła Umowę dostawy awizomatów, zgodnie z którą to umową Spółka P. zleciła wyprodukowanie 100 awizomatów. Wykonawca za wykonanie jednej sztuki Awizomatu z partii seryjnej lub prototypowej otrzymał wynagrodzenie w wysokości 80,000 zł. Zgodnie z harmonogramem cały pakiet awizomatów został przekazany Spółce P. do końca 2013 r.

Spółka P. na dzień 31 grudnia 2013 r, dokonała rozstawienia w odpowiednio wskazanych lokalizacjach na terenie 7 województw 99 awizomatów (jedno z urządzeń przebywa w chwili obecnej w serwisie).

Działalność awizomatowa prowadzona jest przez Spółkę P. w oparciu o współpracę z trzema podmiotami, tj. I. S.A. (dot. montażu awizomatów, dzierżawy gruntu pod lokalizacje awizomatów oraz świadczenia na rzecz Spółki P. usług serwisowych oraz usługi utrzymania sieci awizomatowej etc.), E. Sp. z o.o. z siedzibą w K. (dot. świadczenia na rzecz Spółki P. usługi dzierżawy gruntu oraz usługi integracji awizomatów z siecią paczkomatów etc.) oraz I. Sp. z o.o. z siedzibą w K. (dot. świadczenia przez Spółkę P. na rzecz I. sp. z o.o. usługi awizomatowej etc.).

Umowa zawarta z E. określa zasady współpracy Stron w zakresie zapewnienia Spółce P. możliwości integracji awizomatów w sieci paczkomatów, umożliwienia przesyłania paczek i listów pomiędzy paczkomatami a awizomatami i odwrotnie, jak również pomiędzy awizomatami, ustalenia zasad podnajmu lokalizacji udostępnionych pod awizomaty oraz pozyskiwania nowych lokalizacji, ustalenia zasad ponoszenia kosztów instalacji, integracji oraz serwisu awizomatów. integracja awizomatów oznacza wszelkie czynności synchronizacyjne, w tym w zakresie oprogramowania, których przeprowadzenie jest niezbędne, aby awizomat mógł funkcjonować w sieci paczkomatów zarządzanej przez E. Sp. z o.o. w taki sposób jak pozostałe paczkomaty, a w szczególności był widoczny w systemie zarządzającym siecią w sposób umożliwiający nadawanie i odbiór przesyłek za pomocą tego urządzenia.

W zamian za możliwość integracji awizomatów w sieci E. Sp. z o.o. Spółka P. zobowiązana jest płacić na rzecz E. Sp. z o.o. wynagrodzenie od każdej przesyłki dostarczonej za pośrednictwem awizomatu.

Współpraca z I. sp. z o.o. jest prowadzona przez Spółkę P. na podstawie Umowy o świadczenie usług awizomatowych. Umowa ta określa warunki wykonywania i korzystania z innowacyjnej usługi awizomatowej świadczonej przez Spółkę P. na rzecz I. Sp. z o.o., a polegających na umożliwieniu klientowi odbioru, nadawania, doręczania przesyłek z wykorzystaniem awizomatu, jak również powiadamianiu klienta o możliwości dokonania odbioru, dokonanym odbiorze, nadaniu lub o złożeniu przesyłki w awizomacie. Z tytułu świadczenia usług awizomatowych Spółce P. przysługuje stosowne wynagrodzenie za każdą przesyłkę umieszczoną w awizomatach w ramach świadczenia tych usług na rzecz I. Sp. z o.o.

Dodatkowo w niedalekiej przyszłości Spółka P. zamierza rozwinąć wspomnianą już powyżej działalność polegającą na świadczeniu usług dot. przesyłek ekspresowych, opartą o wykorzystanie transportu lotniczego w krajowym i międzynarodowym ruchu pasażerskim, w zakresie której Spółka P. zaplanowała m.in. wdrożenie sieci samoobsługowych przesyłkomatów, dzięki którym możliwe będzie nadanie przesyłki ekspresowej w sposób zdalny, 24/7 (urządzenia będą instalowane na lotniskach, dworcach, przy hotelach). Urządzenia te będą zaopatrzone w czujniki zajętości skrytek, zapewniające jak najwyższy poziom bezpieczeństwa urządzeń, osób korzystających i przedmiotów w nich przechowywanych. Wprowadzenie tego typu zabezpieczeń do samoobsługowych przesyłkomatów umożliwia identyfikację przedmiotów, które nie powinny się w skrytkach znajdować (nie zostały zdefiniowane w systemie przez nadawcę przesyłki; zostały pozostawione pomimo opróżnienia skrytki), w tym przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych - zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa w obsłudze lotnisk, a także w innych miejscach wystawienia urządzeń - warunkuje to dopuszczenie do użytkowania urządzeń przez właścicieli portów lotniczych. Nowa usługa umożliwi dostarczenie szerokiej gamy produktów (ważne dokumenty, paczki, rzeczy zgubione itp,) nawet tego samego dnia - w zależności od miejsca docelowego i długości trwania lotu. Wykorzystanie w procesie transportu przesyłek regularnej siatki połączeń lotniczych, w tym również węzły przesiadkowe, powoduje, iż zasięg geograficzny nowej usługi będzie niemal nieograniczony. Projekt ten pozwoli na zdobycie nowych klientów, dla których realizacja przesyłki ekspresowej a co za tym idzie możliwie jak najkrótszy gwarantowany czas jej dostawy, jest czynnikiem krytycznym. Istotnym rozwiązaniem jest również możliwość nadania bagażu osób podróżujących za granicę lub w Polsce, celem ułatwienia jego transportu i uniknięcia opłaty za nadbagaż.

W tym kontekście nowa usługa to również wygodne rozwiązanie dla turystów dokonujących zakupów w Polsce. Bagaż będzie wkładany przez turystę do przesyłkomatu np. blisko hotelu, w którym mieszkał, a następnie dostarczany do miejsca zamieszkania przez kuriera z firmy współpracującej ze Spółką P. i skorelowaną z systemem IT Spółki P.. Dzięki tej usłudze także liczne sklepy w Polsce będą mogły otrzymać dostęp do rynków zagranicznych czy też zwiększyć zakres dostępu do rynku krajowego.

W celu realizacji projektu wdrożenia tzw. przesyłki ekspresowej Spółka P. wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym). Wniosek te został złożony przez Spółkę P. w dniu 18 grudnia 2013 r. Wniosek ten zakłada m.in. nabycie: automatycznych terminali samoobsługowych (przesyłkomatów), zestawu serwerów, komputerów, zestawów meblowych, urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi działu, systemu IT, oprogramowania biurowego, licencji na oprogramowanie w zakresie logistyki projektu.

W maju 2014 r. Spółka P. otrzymała pozytywną weryfikację wyżej określonego wniosku,jednocześnie z Działalnością Innowacyjną Spółka P. planuje powiązać także współpracę ze spółką In. Spółka Akcyjna z siedzibą w R., w której to Spółka P. posiada 36% kapitału zakładowego. In. S.A, w ramach tej działalności będzie świadczyła usługi m.in.: e-faktury, poczty hybrydowej, archiwizacji i digitalizacji dokumentów.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa dot. Działalności Pocztowej

Działalność Pocztowa jest to główna część przedsiębiorstwa Spółki P. (centralna). Tak jak w przypadku wspomnianej powyżej Działalności Innowacyjnej, Działalność Pocztowa stanowi niezależną część działalności z wszelkimi cechami zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działalność Pocztowa stanowi organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Na tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa (związaną z Działalnością Pocztową) składają się:

 1. oznaczenie indywidualizujące ,
 2. własność ruchomości w szczególności w postaci:
  • wyposażenia biurowego (szafy; krzesła, biurka, kontenerki, stoły i: krzesła konferencyjne),
  • sprzętu komputerowego (komputery, monitory, tablety, notebooki, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka),
  • serwerów,
  • szaf metalowych,
  • sejfu i kasy pancernej,
  • systemu monitoringu wizualnego,
  • wózków paletowych,
  • sortownie i stołów do sortowania,
  • liczarek do banknotów,- czytników kodów kreskowych,
  • wagi, etc.
 3. na potrzeby funkcjonowania Działalności Pocztowej wykorzystywane są nieruchomości wynajmowane od podmiotów trzecich - tj. nieruchomość w W., w R. oraz w Ł.,
 4. określone umowy, których realizacja związana jest z funkcjonowaniem Działalności Pocztowej, a w szczególności umowy:
  • Umowa Na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych zawarta Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie w dniu 18 grudnia 2013 r, w Warszawie,
  • Porozumienie w zakresie współpracy przy świadczeniu usług na rzecz sądów i prokuratur zawarte z I. Sp. z o.o. „Warunki współpracy dotyczące świadczenia usług pocztowych na potrzeby umów zawartych ze Skarbem Państwa Sądem Apelacyjnym w Krakowie i Prokuratorem Generalnym w Krakowie”,
  • umowy o współpracę zawarte z firmami z branży energetycznej; telekomunikacyjnej, finansowo-bankowej i reklamowej, firmami działającymi w branży konfekcjonowania korespondencji masowej - inne umowy o współpracę dot. prowadzenia Działalności pocztowej, umowy zawarte z doręczycielami na doręczanie korespondencji, umowy związane z prowadzeniem POK-ów (tzw. Punkty Obsługi Klienta),- umowy dot, świadczenia usług prawnych, umowy na usługi IT, umowy leasingowe dot. korzystania z samochodów osobowych,
 5. zobowiązania (w sensie zobowiązań pieniężnych, oprócz zobowiązań wynikających z wyżej wskazanych umów) oraz należności. Zobowiązania i należności związane z funkcjonowaniem Działalności Pocztowej są księgowane odrębnie tylko dla tej działalności,
 6. wartości niematerialne i prawne – tj. m.in. licencje na oprogramowanie sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowanie antywirusowe, modułu administrator, wykonanie portalu internetowego, struktura bazy danych, system śledzenia przesyłek, elektroniczne zwrotne potwierdzenie odbioru (oprogramowanie do prowadzenia systemu umożliwiającego masowe przetwarzanie obrazów dokumentów Zwrotnego Potwierdzenia Odbiory - tzw. ZPO), program komputerowy wykorzystywany dla świadczenia usługi przesyłki zintegrowanej, etc.,
 7. należności krótkoterminowe,
 8. środki pieniężne ze sprzedanych usług.
  Do przykładowych pasywów związanych z Działalnością Pocztową należą w szczególności:
 1. zobowiązania wobec dostawców usług, towarów i materiałów związanych z inwestycjami i utrzymaniem sieci,
 2. zobowiązania leasingowe (samochody),
 3. zobowiązania publiczno-prawne związane z działalnością.

Należy także dodać, iż z Działalnością Pocztową związani są pracownicy (są to pracownicy/którzy nie zostaną przejęci na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do Oddziału). Pracownikami tymi kieruje wyznaczona osoba, w ramach określonej struktury organizacyjnej. Spółka P. na potrzeby Działalności Pocztowej posiada szereg rachunków bankowych - które są odrębne od rachunku przewidzianego dla Oddziału. Liczba Pracowników przypisanych do Działalności Pocztowej znacznie przekracza liczbę pracowników przypisanych do Oddziału.

Jednostka macierzysta (Spółka P.) prowadzi odrębne od Oddziału księgi rachunkowe, zatem możliwym jest zatem: ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań nieodnoszących się do Oddziału.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa - dot. Działalności Innowacyjnej

Celem Spółki P. jest dalszy rozwój Działalności Pocztowej oraz Działalności innowacyjnej, przy jednoczesnym wyraźniejszym rozdzieleniu tych działalności.

W tym celu Spółka P. zdecydowała się prowadzić całość Działalności Innowacyjnej w oparciu o Oddział P. Spółki Akcyjna w Krakowie z siedzibą w Krakowie, adres: (zwany dalej Oddziałem),

Spółka P. uznała bowiem za wskazane, aby ze swojej struktury wyodrębnić do Oddziału zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędny do prowadzenia działalności awizomatowej a także w przyszłości działalności dot. przesyłki ekspresowej. Wyodrębnienie takie pozwala bowiem w sposób zrównoważony doprowadzić do rozwoju Działalności Innowacyjnej Spółki przy jednoczesnym utrzymaniu na odpowiednim poziomie Działalności Pocztowej. Odział, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, zajmuje się wyłącznie prowadzeniem Działalności Innowacyjnej. Dla potrzeb Oddziału wyodrębniono zespół składników materialnych i niematerialnych niezbędnych do prowadzenia Działalności Innowacyjnej.

Oddział ten jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, na który składa się zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Spółka P. otrzymała przychody z tytułu prowadzenia działalności awizomatowej, tj. uzyskała przychód w związku ze świadczeniem usługi awizomatowej. Jednocześnie Spółka P. poniosła stosowne wydatki związane z przygotowaniem, aktywacją oraz prowadzeniem działalności awizomatowej.

Składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do Oddziału przez jednostkę macierzystą (tj. Spółkę P.) składają się na:

 • 100 awizomatów,
 • wyposażenie biurowe (biurka, krzesła, kontenerki),
 • sprzęt komputerowy (komputer, notebook, drukarki, skaner),
 • akcje spółki In. S.A. (ok. 36% kapitału zakładowego).

Ponadto w ramach Działalności Innowacyjnej wykorzystywane są w oparciu o umowy leasingowe dwa samochody osobowe.

Na potrzeby funkcjonowania Działalności Innowacyjnej wykorzystywana jest nieruchomość wynajmowana od podmiotu trzeciego, tj. nieruchomość przy ul. Z..

Oddział prowadzi odrębne od jednostki macierzystej (Spółki P.) księgi rachunkowe (możliwym jest zatem ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Oddziału w sposób umożliwiający ich jednoznaczne wyodrębnienie z ogółu przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań jednostki macierzystej (Spółki P.). W oparciu o zmodyfikowany system finansowo-księgowy dla Oddziału prowadzona jest odrębna sprawozdawczość finansowa (tj. sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat oraz bilansów) oraz sprawozdawczość zarządcza (tj. generowanie raportów dotyczących działalności oddziału).

Oddziałowi został nadany odrębny numer NIP, by mógł on w szczególności pełnić samodzielnie funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenie społeczne w stosunku do pracowników, którzy będą zatrudnieni w Oddziale.

Na czele zespołu pracowników Oddziału stała będzie osoba kierująca tym Oddziałem - Dyrektor do spraw rozwoju, której to osobie Spółka P. udzieli stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Oddziału (zostanie ustanowiona prokura oddziałowa).

Ponadto do Oddziału został przyporządkowany rachunek bankowy,

Do Oddziału przypisano ponadto wszelkie umowy zawarte przez Spółkę P. w związku z prowadzeniem Działalności Innowacyjnej, tj. m.in.:

 • Umowa dot. świadczenia na rzecz Spółki P. usługi dzierżawy gruntu oraz usługi integracji awizomatów z siecią paczkomatów,
 • Umowa o świadczenie usług awizomatowych,
 • Umowy licencyjne m.in. Umowy Transferu Technologii i Know-How etc,
 • Umowa dostawy awizomatów,
 • Umowa o dofinansowanie w ramach działania 4,3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
 • Umowę o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 21.12.2012 r.,
 • Umowa o świadczenie usług doradczych w zakresie świadczenia usług doradczych w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej”,
 • umowy leasingowe dot. korzystania z dwóch samochodów osobowych,
 • umowy najmu w odniesieniu do lokalizacji awizomatów, etc.

Podział Spółki P.

W celu oddzielenia ryzyka związanego z prowadzeniem Działalności Innowacyjnej od głównej działalności Spółki P., tj. Działalności Pocztowej w najbliższym czasie dojdzie najprawdopodobniej do podziału Spółki P.. Prowadzenie Działalności Innowacyjnej związane jest z zaciąganiem dodatkowych zobowiązań, również w ramach realizacji programu dofinansowania działalności awizomatowej a najprawdopodobniej również w przyszłości działalności dot. przesyłki ekspresowej. W chwili obecnej istnieje obawa, że prowadzenie Działalności Innowacyjnej może mieć negatywny wpływ na Działalność Pocztową, a w szczególności na realizację Umowy.Na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

Podział Spółki P. nastąpi w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym to podział Spółki P. nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki P. (spółka dzielona) na spółkę nowozawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Jak już wspomniano powyżej Spółka P. nie będzie posiadała jakichkolwiek udziałów w spółce nowo zawiązanej i odwrotnie. Spółka P. posiada siedzibę na terytorium RP. Spółka nowo zawiązana również będzie posiadała siedzibę na terytorium RP

Podział ten będzie polegał na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki P. prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej (spółka z o.o. bądź spółka akcyjna), która najprawdopodobniej będzie działała pod firmą „P.i.” (bądź inną), natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z Działalnością Pocztową pozostanie w Spółce P. (spółka dzielona). Jest możliwym, że na skutek podziału dojdzie do podziału części kapitałów własnych Spółki P. (innych niż kapitały zakładowe, utworzonych z dochodów Spółki P.) zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce nowozawiązanej.

Przyczyny przeprowadzenia podziału Spółki P.

Spółka P. pragnie ponadto poinformować, że marcu 2014 r. zostało złożone w Departamencie Programów Europejskich (Bank Gospodarstwa Krajowego) pismo dot. projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej masowej usługi pocztowej” dot. wniosku o zaakceptowanie zmiany prawno-organizacyjnej w strukturze Spółki P., która to zmiana ma pozostać bez wpływu na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu współfinansowanego ze środków działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka P. w piśmie tym wskazała, że planuje podział organizacyjny i prawny swojej struktury. Jako przyczynę podjęcia takiej a nie innej decyzji Spółka P. wskazała realizację Umowy Na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych. Spółka P. w piśmie tym wskazuje, że korzystnym ekonomicznie i organizacyjnie będzie wydzielenie gałęzi biznesu związanej z doręczaniem listów i przesyłek w formie tradycyjnej oraz gałęzi biznesu związanej z innowacjami i nowymi technologiami.

Należy podkreślić, że celem przeprowadzenia planowanego podziału Spółki P. jest zdaniem wnioskodawcy ograniczenie wpływu ryzyk wdrażania Działalności Innowacyjnej na podstawową działalność Spółki P., tj. Działalność Pocztową.

Wnioskodawca uważa za wskazane przeprowadzenie dywersyfikacji potencjalnych ryzyk wynikających z prowadzenia każdej z działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przedstawione w opisie stanu przyszłego zdarzenie polegające na podziale Spółki P. w ten sposób, iż część przedsiębiorstwa Spółki P. prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej spowoduje po stronie spółki nowo zawiązanej powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym konieczność zapłaty podatku dochodowego ...
 2. Czy przyczyny podziału Spółki P. wskazane w opisie stanu przyszłego są uzasadnione w rozumieniu art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie numer 1.

Natomiast wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie pytanie numer 2 podlega odrębnemu rozpatrzeniu.

Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 1)

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy połączeniu lub podziale spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Tym samym wspomniany przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełni znajdzie zastosowanie do stanu przyszłego, jaki opisał Wnioskodawca.

Jak już była mowa w stanie przyszłym, Spółka P. planuje podział spółki. Podział nastąpi w oparciu o treść art, 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki P. (spółka dzielona) na spółkę nowo zawiązaną.

Podział ten będzie polegał na tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki P. prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do spółki nowo zawiązanej, natomiast pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z Działalnością Pocztową pozostanie w Spółce P..

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy stosując się bezpośrednio do przytoczonego art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie spółki nowo zawiązanej nie powstanie przychód.

Należy wskazać, iż Spółka P. nie będzie posiadała jakiegokolwiek udziału w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej, co oznacza, iż nie znajdzie tu zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1 k lub art. 16 ust. 1 pkt 8.

Mając na uwadze powyższe zdaniem Wnioskodawcy po stronie spółki nowo zawiązanej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania numer 1, jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 1 pkt 4 i § 1 Kodeksu). Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia), o czym stanowi art. 530 § 2 Kodeksu.

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu, z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Zasady opodatkowania zysków (dochodów) spółki przejmującej czy nowo zawiązanej unormowano w przepisie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwalifikując te dochody (nadwyżkę) do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych.

W myśl art. 10 ust. 2 ww. ustawy, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10 %, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 ww. ustawy przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, formułuje ogólną zasadę, iż przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przyjmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Jednak w efekcie inkorporacji Dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami Członkowskimi polski ustawodawca przewidział (art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej, w szczególnym przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka - córka przejmowaną lub dzieloną, a więź ta jest relatywnie słaba. Przepis ten znajdzie bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%.

Natomiast w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/ dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji w sytuacji przedstawionej we zdarzeniu przyszłym gdy spółka nowo zawiązana, którą zamierza utworzyć Wnioskodawca, przejmująca część majątku spółki dzielonej (Spółki P.), w postaci Oddziału, nie będzie posiadać udziału w spółce dzielonej, spełnione zostaną warunki wskazane w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy czym obie spółki będą posiadać w momencie podziału siedzibę na terytorium Polski.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy), nie będzie stanowiła dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dla Spółki Celowej (jako spółki przejmującej) wartość otrzymanego przez nią majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość udziałów Spółki Celowej przyznanych wspólnikom Spółki Dzielonej. Tym samym dla Spółki Celowej (spółki przejmującej) planowany podział przez wydzielenie będzie neutralny podatkowo, ponieważ z uwagi na brzmienie art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie powstanie po stronie Spółki przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w konsekwencji nie powstanie obowiązek wpłaty na rachunek urzędu skarbowego przez Spółkę Celową, o której mowa w art. 25a tej ustawy.

Należy przy tym jednak podkreślić, że zgodnie z regulacją zawartą art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z powyższego wynika, że przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy mają zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak wiec gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania art. 10 ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania.

Przy czym zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału spółki jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Stwierdzenie więc, iż przedstawiony w zdarzeniu przyszłym podział przez wydzielenie, zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tutejszego organu podatkowego, bowiem zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Zauważyć należy przy tym, że uregulowane w art. 14b-h ustawy - Ordynacja podatkowa - postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych - jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których to prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje art. 14b-nast. ustawy - Ordynacja podatkowa nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

W konsekwencji, nie można więc wykluczyć, w drodze indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, że przepisy art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdą zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki
IPPB3/423-680/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPTPB3/423-330/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

przychód
ILPB3/423-532/14-4/JG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.