IBPB-2-1/4514-293/15/PM | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-293/15/PMinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podział spółki
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. umowa spółki
 5. umowa zamiany
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami medycznymi (m.in. stenty, prowadniki, balony, rozruszniki, kardiowertery).

Spółka nabyła dwa budynki - przy ul. Ł. oraz ul. B. w K. z zamiarem rozszerzenia zakresu swojej działalności na działalność w zakresie sprzedaży lokali oraz ich wynajmu. W celu oddzielenia od siebie dwóch ww. rodzajów działalności (handel wyrobami medycznymi oraz budowa i wynajem nieruchomości) podjęto decyzję o utworzeniu osobnego Oddziału Nieruchomości – w formie Uchwały Zarządu Spółki. Oddział Nieruchomości zostanie wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS.

Przedmiotem jego działalności będzie (wg PKD):

41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

41.20.Z:Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (działalność przeważająca),

68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.32.Z: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

43.11.Z: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

43.12.Z: Przygotowanie terenu pod budowę,

43.21.Z: Wykonywanie instalacji elektrycznych,

43.22.Z:Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

43.29.Z: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

Oddział Nieruchomości wyposażony zostanie w następujące składniki majątkowe (aktywa i pasywa):

 • Nieruchomość (budynek) przy ul. Ł. w K.;
 • Nieruchomość (budynek) przy ul. B. w K.;
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu powierzchni biurowej przy ul. M. w K.;
 • Środki pieniężne;
 • Środki trwałe (sprzęt biurowy i komputerowy, meble);
 • Pracownicy Spółki wyznaczeni do obsługi administracyjnej Oddziału;
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności Oddziału;
 • Prawa i obowiązki wynikające z umów o dostawę mediów oraz wywóz śmieci z budynków;
 • Należności z tytułu wynajmu;
 • Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego pod zakup nieruchomości przy ul. B.;
 • Ogół praw i obowiązków komandytariusza w spółce D.C.D. Sp. z o.o. spółka komandytowa;
 • Należności i zobowiązania z umowy inwestycyjnej z W.C.D. Sp. z o.o. SKA z dnia 30 stycznia 2015 roku.

Przedmiotem działalności Spółki (po wydzieleniu Oddziału) będzie przede wszystkim:

46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

47.74.Z:Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

W Spółce (po wydzieleniu Oddziału) pozostaną następujące składniki majątkowe:

 • Zapasy towarów handlowych;
 • Należności z tytułu dostawy towarów handlowych – wyrobów medycznych;
 • Zobowiązania handlowe (z tytułu zakupu towarów handlowych – wyrobów medycznych);
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu powierzchni biurowej przy ul. AK w K.;
 • Środki pieniężne na koncie bankowym;
 • Lokaty pieniężne;
 • Środki trwałe (sprzęt biurowy i komputerowy, meble);
 • Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerowe;
 • Pracownicy (zajmujący się działalnością handlową oraz obsługą administracyjną);
 • Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności handlowej;
 • Należności z tytułu udzielonych pożyczek;
 • Prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów handlowych.

Należy zaznaczyć, że w systemie księgowym prowadzona będzie osobna ewidencja aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów pozwalająca na osobne określenie stanu majątku oraz wyników finansowych Spółki oraz Oddziału. Udziałowcy Spółki zakładają, że w przyszłości dojść może do podziału Spółki przez wydzielenie z niej majątku Oddziału Nieruchomości i wniesienie go do nowej spółki kapitałowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, planowany podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Spółki operacja polegająca na wydzieleniu majątku ze Spółki dzielonej do spółki przejmującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowanie tym podatkiem dotyczy wyłącznie czynności cywilnoprawnych objętych zamkniętym katalogiem wskazanym w art. 1 tej ustawy.

Do zakresu czynności objętych wspomnianym katalogiem ustawodawca nie zaliczył czynności w postaci podziałów spółek. Tym samym planowany podział, w ocenie Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej (IPPB2/436-123/11-2/AF).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy wsprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626, z zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

– także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka z o.o.) – w celu oddzielenia od siebie dwóch rodzajów prowadzonej działalności (handel wyrobami medycznymi oraz budowa i wynajem nieruchomości) podjął decyzję o utworzeniu osobnego Oddziału Nieruchomości. Decyzja ta podjęta została w formie Uchwały Zarządu Spółki. Wyodrębniony Oddział Nieruchomości zostanie wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS. Udziałowcy Spółki zakładają, że w przyszłości dojść może do podziału Spółki przez wydzielenie z niej majątku Oddziału nieruchomości i skierowanie go do nowej spółki kapitałowej.

Z treści cyt. przepisów jednoznacznie wynika, iż w zakresie umowy spółki i jej zmiany opodatkowaniu podlegają wyłącznie te czynności, które zostały wymienione wprost w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu wskazanych czynności nie należy podział spółek przez wydzielenie.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności podziału spółki przez wydzielenie.

Stwierdzić należy więc, że wskazany we wniosku planowany podział spółki poprzez wydzielenie z niej majątku Oddziału Nieruchomości i wniesienie go do nowej spółki kapitałowej, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.