IBPB-2-1/4514-110/16/PM | Interpretacja indywidualna

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej w związku z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-110/16/PMinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podział spółki
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. umowa spółki
 5. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu do Organu – 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca („Spółka przejmująca”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach planowanej reorganizacji działalności w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka przejmująca, planowane jest przeprowadzenie podziału spółki akcyjnej („Spółka dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na istniejącą spółkę tj. Spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie).

W wyniku podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie, część majątku Spółki dzielonej, stanowiąca zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na funkcjonującą w wewnętrznej strukturze organizacyjnej tzw. główną jednostkę biznesową – Z.N.S., zostanie przeniesiona na Spółkę przejmującą.

Pozostała część majątku Spółki dzielonej, stanowiąca zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na funkcjonujące w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki dzielonej tzw. główne jednostki biznesowe – U.E. oraz P.U.E., po planowanym podziale Spółki dzielonej przez wydzielenie pozostanie w Spółce dzielonej.

W zamian za część majątku Spółki dzielonej, która zostanie przeniesiona w ramach podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie na Spółkę przejmującą, Spółka przejmująca wyemituje nowe akcje, które zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki dzielonej. Skutkiem podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie będzie zatem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej w związku z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

W opinii Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej w związku z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Katalog enumeratywnie wymienionych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został wskazany w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca przywołując treść art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazał, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wskazuje przekształcenie oraz łączenie spółek, pomija natomiast inną kategorię czynności restrukturyzacyjnych uregulowaną przepisami Kodeksu spółek handlowych, tzn. podział spółki.

Brak wskazania podziału spółki w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest wynikiem nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanej ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1319), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2009 r. („ustawa nowelizująca”). Do momentu wejścia w życie ustawy nowelizującej art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowił bowiem, że w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Wspomniana nowelizacja stanowiła implementację do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21 lutego 2008 r., str. 11; „dyrektywa”).

Jak wskazuje preambuła dyrektywy, jej celem było ujednolicenie prawodawstwa dotyczącego podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, tak aby w możliwie największym stopniu wyeliminować czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji lub utrudniać swobodny przepływ kapitału. Dyrektywa ma zatem wyeliminować czynniki takie jak: nierówne traktowanie, podwójne opodatkowanie i dysproporcje.

Art. 4 dyrektywy wskazuje działania restrukturyzacyjne, które nie są uważane za wkłady kapitałowe, którymi są:

 1. przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej;
 2. przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

Działania restrukturyzacyjne w myśl art. 4 dyrektywy obejmują również przeniesienie do spółki kapitałowej wszystkich aktywów i pasywów innej spółki kapitałowej będącej w pełni własnością tej pierwszej spółki.

Z kolei art. 5 ust. 1 lit. e) dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej formie w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 4 dyrektywy.

Dyrektywa wyłączyła więc spod możliwości opodatkowania podatkiem kapitałowym czynności związanych z podziałem spółek.

Polski ustawodawca realizując obowiązek wdrożenia postanowień dyrektywy do polskiego porządku prawnego uchwalił ustawę nowelizującą. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej (Druk nr 748 Sejmu RP VI Kadencji), w celu zapewnienia zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej, projekt realizuje zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych.
Uzasadnienie wymienia również kluczowe zmiany dokonywane w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych na mocy ustawy nowelizującej, którymi są:

 1. zawężenie katalogu czynności objętych podatkiem jako zmiana umowy spółki kapitałowej,
 2. wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu.

Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej wyraźnie wskazuje ponadto, że projekt przewiduje zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy. Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej pozwala zatem jednoznacznie stwierdzić, że zamiarem ustawodawcy było wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziału spółek.

Końcowo należy nadmienić, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej dokonywane w wyniku podziału nie może być kwalifikowane jako zmiana umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki. W związku z podziałem nie dochodzi bowiem do wniesienia wkładu do spółki przejmującej przez jej udziałowca (wspólnika albo akcjonariusza). Podwyższenie takie nie jest również finansowane ze środków spółki. W przypadku podziału spółki do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej dochodzi bowiem wskutek przeniesienia na nią – bezpośrednio ze Spółki dzielonej – majątku Spółki dzielonej.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, postanowienia dyrektywy oraz treść ustawy nowelizującej i brzmienie uzasadnienia jej projektu należy stwierdzić, że działanie restrukturyzacyjne polegające na podziale spółki nie może skutkować opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji trzeba uznać, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej w związku z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie, w wyniku którego na Spółkę przejmującą przejdzie część majątku Spółki dzielonej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że równocześnie z niniejszym wnioskiem Wnioskodawca występuje z innymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie. Ponadto, ze stosownymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie występuje również Spółka dzielona oraz akcjonariusz Spółki dzielonej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

– także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca („Spółka przejmująca”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach planowanej reorganizacji działalności w ramach grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, planowane jest przeprowadzenie podziału spółki akcyjnej („Spółka dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na istniejącą spółkę tj. Spółkę przejmującą (podział przez wydzielenie).

W wyniku podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie, część majątku Spółki dzielonej, stanowiąca zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na funkcjonującą w wewnętrznej strukturze organizacyjnej tzw. główną jednostkę biznesową – Z.N.S., zostanie przeniesiona na Spółkę przejmującą.

Pozostała część majątku Spółki dzielonej, stanowiąca zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na funkcjonujące w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki dzielonej tzw. główne jednostki biznesowe – U.E. oraz P.U.E., po planowanym podziale Spółki dzielonej przez wydzielenie pozostanie w Spółce dzielonej.

W zamian za część majątku Spółki dzielonej, która zostanie przeniesiona w ramach podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie na Spółkę przejmującą, Spółka przejmująca wyemituje nowe akcje, które zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki dzielonej. Skutkiem podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie będzie zatem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

Z treści cyt. przepisów jednoznacznie wynika, iż w zakresie umowy spółki i jej zmiany opodatkowaniu podlegają wyłącznie te czynności, które zostały wymienione wprost w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu wskazanych czynności nie należy podział spółek przez wydzielenie.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności podziału spółki przez wydzielenie.

Stwierdzić należy więc, że wskazany we wniosku planowany podział spółki kapitałowej poprzez wydzielenie z niej części majątku stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych i wniesienie go do spółki przejmującej (Wnioskodawcy), nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.