IBPB-1-3/4510-502/16/SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki przez wydzielenie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest podatnikiem podatku CIT, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest przede wszystkim produkcja artykułów z branży tworzyw sztucznych (dalej: „Działalność Gospodarcza”).

Z uwagi na rosnący potencjał produkcyjny, organizacyjny, finansowy oraz promocyjny konkurencji działającej na rynku, Wnioskodawca prowadzi działalność marketingową mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności charakteru prowadzonej Działalności Gospodarczej oraz swojej marki, dzięki czemu realizowana jest przyjęta przez Spółkę strategia identyfikacji nowych rynków zbytu oraz rozbudowy istniejących kanałów sprzedaży. Spółka posiada także w swoim majątku wysokowartościowe aktywa, w tym aktywa stanowiące wartości niematerialne i prawne (np. znak towarowy), istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności o charakterze marketingowym (dalej: „Aktywa”).

W celu sprawnego wykonywania działalności marketingowej oraz wydajnego zarządzania Aktywami, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, Wnioskodawca dokonał wydzielenia w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa działu zajmującego się marketingiem i zarządzeniem Aktywami (dalej: „Dział Marketingu”).

Do zadań Działu Marketingu należy w szczególności:

 1. doradztwo w planowaniu strategii marketingowej oraz jej wdrażaniu;
 2. planowanie budżetu marketingowego i kontroli wydatków marketingowych;
 3. opracowywanie strategii reklamy i promocji marki handlowej;
 4. dostosowywanie podejmowanych działań promocyjno-reklamowych do aktualnie panujących trendów rynkowych;
 5. budowanie wizerunku marki handlowej oraz podejmowanie działań zmierzających do wzrostu rozpoznawalności marki handlowej;
 6. intensyfikacja sprzedaży produktów w sieci dystrybucji działającej pod marką handlową;
 7. współpraca z agencjami reklamowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi;
 8. prowadzenie badań konsumenckich i analiz rynku;
 9. administrowanie Aktywami, w szczególności podejmowanie działań mających na celu wzrost rozpoznawalności znaku towarowego;
 10. zarządzanie wartością oraz ochrona Aktywów;
 11. podejmowanie działań polegających na asystowaniu przy rejestracji nowych znaków towarowych oraz działań dotyczących rejestracji modyfikacji istniejących znaków towarowych;
 12. zawieranie i rozwiązywanie umów z użytkownikami Aktywów;
 13. pobieranie odpowiednich opłat związanych z użytkowaniem Aktywów przez podmioty trzecie;
 14. prowadzenie i archiwizacja wszelkiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej Aktywów

-(dalej: „Działalność Działu Marketingu”).

Wymaga podkreślenia, że w związku z utworzeniem Działu Marketingu, do działu tego zostały alokowane zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych jednostki.

Wydzielenie określonego działu ma więc charakter funkcjonalny i znajduje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej Spółki oraz w jej ewidencji rachunkowej.

Podział funkcjonalny determinowany jest więc poprzez realizację odrębnych zadań gospodarczych - Działalności Gospodarczej i Działalności Działu Marketingu.

W rezultacie Dział Marketingu posiada wewnętrzną strukturę funkcjonalną wraz z podziałem zadań i obowiązków. Wyodrębnienie ewidencji rachunkowej realizowane jest w systemie finansowo-księgowym poprzez odpowiedni podział kont księgowych w zakresie aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów przyporządkowanych do Działalności Gospodarczej oraz do Działalności Działu Marketingu.

Jednocześnie, do utworzonego działu przypisani zostali pracownicy Spółki, odpowiedzialni za realizację jego zadań. Ponadto, dla utworzonego działu został założony odrębny rachunek bankowy.

W celu dalszego rozwoju Działalności Działu Marketingu, szczególnie w zakresie działań marketingowych lub działań związanych z administrowaniem Aktywami, Spółka może w przyszłości podjąć decyzję o prawnym jej oddzieleniu, tak aby prowadzona działalność wykonywana była przez oddzielny podmiot prawa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym, w przyszłości planowane jest dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie (dalej: „Wydzielenie”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”).

Wskutek tego podziału Działalność Działu Marketingu wraz z przypisanymi aktywami i zobowiązaniami, zostanie wydzielona do Spółki Przejmującej. Z kolei Działalność Gospodarcza będzie po Wydzieleniu nadal wykonywana przez Spółkę.

Wskutek powyższego Wydzielenia do Spółki Przejmującej mogą zostać wydzielone wszelkie prawa i obowiązki, aktywa oraz zobowiązania związane z Działalnością Działu Marketingu, w tym między innymi:

 • umowy związane z przedmiotem działalności wyodrębnionej jednostki;
 • zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania;
 • środki pieniężne znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym;
 • Aktywa oraz wszelkie prawa i obowiązki z nimi związane.

Podsumowując, w wyniku Wydzielenia Dział Marketingu z mocy prawa stanie się częścią Spółki Przejmującej, na którą zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe i zobowiązania przypisane do tego działu, a także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z jego funkcjonowaniem, co zgodnie z art. 534 § 1 KSH szczegółowo opisane zostanie w planie podziału.

Spółka po Wydzieleniu będzie funkcjonować nadal w obszarze Działalności Gospodarczej, dysponując składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz odpowiednim kapitałem, które służą tej działalności zarówno w sposób bezpośredni (np. aktywa produkcyjne, osoby zatrudnione na stanowiskach) jak i pośredni (np. pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych).

W rezultacie, pomimo Wydzielenia, Spółka będzie mogła samodzielnie kontynuować prowadzenie Działalności Gospodarczej w sposób niezmieniony.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Marketingu dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”)...
 2. Czy w zdarzeniu przyszłym Wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Marketingu będą skutkowały powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Opisany zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Marketingu dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespółskładników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Marketingu stanowizorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, ponieważobejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Powyższe powoduje zarazem, że dział ten w istocie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące swoje zadania.

W celu stwierdzenia spełnienia wymogów Działu Marketingu za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, niezbędne jest potwierdzenie wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że odrębny pod względem organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych powinien mieć swoje miejsce w strukturze organizacyjnej jako dział, oddział, pion, wydział itp. Takie stanowisko było wielokrotnie wyrażane przez organy podatkowe, m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2016 r. Znak: ITPB3/4510-51/16/MJ,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-166/16/WLK.

W perspektywie wyodrębnienia organizacyjnego, istotne jest formalne potwierdzenie struktury organizacyjnej, tzn. że organizacyjne wyodrębnienie zostało dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca podkreśla, że Spółka dokonała formalnego wyodrębnienia organizacyjnego Działu Marketingu w swojej strukturze, na podstawie uchwały Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Marketingu w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki został spełniony.

Wyodrębnienie finansowe.

Wyodrębnienie finansowe stanowi sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie podzielają organy podatkowe, w wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2016 r. Znak: ILPB3/4510-1-42/16-4/EK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2016 r. Znak: IPPB5/4510-29/16-3/AK,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2016 r. Znak: ITPB3/4510-620/15/JG.

Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa odrębnej księgowości, czy też samodzielnego sporządzania bilansu (przykładowo podkreślił to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-438/15/IZ).

Jak Wnioskodawca zaznaczył w opisie zdarzenia przyszłego, dla wydzielonego Działu Marketingu wprowadzona została odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z jego funkcjonowaniem. Ewidencja umożliwia przypisanie przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań oraz innych aktywów przyporządkowanych funkcjonalnie do Działu Marketingu w ramach struktury przedsiębiorstwa Spółki. Dział Marketingu posiada także wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpływają środki pieniężne generowane przez Działalność Działu Marketingu.

W ocenie Wnioskodawcy, Dział Marketingu spełnia więc warunek wyodrębnienia finansowego w ramach przedsiębiorstwa Spółki.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Wyodrębnienie funkcjonalne, oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego zostało potwierdzone m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-524/15/SK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2016 r. Znak: IPPB5/4510-3/16-3/AK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-344/15/TS.

Kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia (przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 października 2013 r. Znak: IPPB5/423-542/13-2/MK).

Powyższe rozumienie potwierdzają również sądy administracyjne m.in.:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 603/15;
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 692/11;
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 572/14;
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 4 czerwca 2014 r.,sygn. akt I SA/Ol 357/14.

Dział Marketingu spełnia w przedsiębiorstwie Spółki całkowicie odrębne funkcje od prowadzonej przez nią Działalności Gospodarczej. Jako całość powołany jest przede wszystkim do realizowania działalności o charakterze marketingowym oraz zarządzania Aktywami.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Marketingu spełnia kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, gdyż dział ten jest przeznaczony do realizacji niezależnych od Działalności Gospodarczej zadań w przedsiębiorstwie Spółki, tj. prowadzenia działalności o charakterze marketingowym m.in. w zakresie planowania działań marketingowych oraz administrowania Aktywami.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, Dział Marketingu stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwi Spółce Przejmującej kontynuowanie w niezmienionym zakresie dotychczasowej działalności tego działu.

Tak więc Dział Marketingu stanowi aktualnie wyodrębnioną całość zdolną do samodzielnego funkcjonowania na rynku jako odrębny, niezależny od Spółki podmiot prawa.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności przedstawione w opisie stanu przyszłego oraz wskazane powyżej uzasadnienie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Marketingu dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Ad. 2.

Opisane w zdarzeniu przyszłym Wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Marketingu nie będą skutkowały powstaniem po stronie Spółki przychodu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

Odnosząc się do drugiego pytania zadanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - za przychody uznaje się wartość rynkową składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustaloną na dzień podziału lub wydzielenia.

Wskazany przepis reguluje zasady powstania przychodu po stronie spółki dzielonej w przypadku jej podziału. Zgodnie z jego brzmieniem w następstwie podziału na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przy podziale przez wydzielenie (a więc także w zaprezentowanym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym), jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to po stronie spółki dzielonej powstanie przychód w wysokości wartości rynkowej składników majątkowych z niej wydzielanych.

A contrario, w przypadku gdy zarówno majątek wydzielany ze spółki dzielonej, jak i pozostający w niej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa to przychód po stronie spółki dzielonej nie powstanie.

Z powołanego uregulowania wynika zatem, że w obecnym stanie prawnym, powstanie przychodu po stronie podmiotu dzielonego, uzależnione jest od spełnienia przesłanek zakwalifikowania majątku pozostającego po stronie spółki dzielonej oraz majątku wydzielanego do spółki przejmującej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Powyższe stanowisko, było prezentowane wielokrotnie przez organy podatkowe, m. in.:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-157/16/MM,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2016 r. Znak: ILPB3/4510-M3/16-4/EK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2016 r. Znak: IPPB5/4510-43/16-2/AK.

Zgodnie z argumentacją przytoczoną w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy co do pytania pierwszego niniejszego wniosku, zdaniem Spółki, nie stanowi wątpliwości, że Dział Marketingu dla celów ustalenia skutków podatkowych Wydzielenia powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, realizującą zadania odrębne od tych związanych z Działalnością Gospodarczą Wnioskodawcy.

Jednocześnie Spółka, po dokonaniu Wydzielenia, dysponować będzie składnikami majątkowymi, zobowiązaniami oraz kapitałem niematerialnym, niezbędnymi do wykonywania Działalności Gospodarczej w sposób bezpośredni (np. aktywa produkcyjne, osoby zatrudnione na stanowiskach produkcyjnych), jak i pośredni (np. pomieszczenia biurowe, osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych).

W rezultacie, pomimo przeprowadzenia Wydzielenia, Spółka będzie mogła samodzielnie kontynuować prowadzenie Działalności Gospodarczej w sposób niezmieniony.

Tak więc zespół składników majątkowych, tj. wyodrębniony Dział Marketingu oraz majątek pozostający w Spółce, wypełniają przesłanki konieczne do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Spółki w wyniku dokonania Wydzielenia nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT na mocy art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy CIT.

W świetle przywołanych argumentów oraz wyżej zaprezentowanych poglądów organów podatkowych zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione przez Spółkę stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.